Aktuální stav projektu Systém společného vzdělávání

Projekt Systém společného vzdělávání, který je realizován s finanční podporou Norských fondů 2014 – 2021, se nyní nachází v polovině svého projektového období.

Bohužel i tento projekt, jehož cílem je vytvoření systému společného vzdělávání pro pracovníky participující na penitenciární a postpenitenciární péči, poznamenal vývoj situace kolem pandemie Covid-19, kdy musely být opakovaně rušeny domluvené vzdělávací aktivity. Z tohoto důvodu musel být vzdělávací plán upravován. Ve vhodných případech byly vzdělávací akce realizovány formou distanční výuky. Uvedený formát výuky se však ukázal u většiny vzdělávacích kurzů jako nevhodný. Během distanční výuky není možné provádět praktické nácviky, které tvoří významnou součást vzdělávacích aktivit. Vzájemná interakce účastníků byla během distanční výuky značně oslabená. Z tohoto důvodu nedocházelo k posílení vzájemných kontaktů a sdílení dobré praxe v takovém rozsahu, který byl na začátku projektu předpokládán.

Od zahájení projektu byly realizovány tyto vzdělávací kurzy:

… v rámci inovace vzdělávacích systémů Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby
Parole pro PMS
– Činnost PMS a alternativní tresty pro VS
– PMS, alternativní tresty, podmíněné propuštění pro VS

…v rámci modulu Společný penologický výzkum
– Společný penologický výzkum

…v rámci modulu přípravy na bezpečné propuštění
– Práce s předluženým klientem
Práce s odsouzeným směřující ke zvýšení odpovědnosti vůči oběti trestného činu a žádoucímu řešení následků trestné činnosti

V druhé polovině projektového období budeme pokračovat v realizaci současných vzdělávacích aktivit a zároveň bude zahájena realizace níže uvedených vzdělávacích kurzů:

  • Vzdělávaní pro manažery v oblasti emoční inteligence
  • Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření
  • Kdo jsme a programy, které využíváme
  • Motivační rozhovory

V průběhu podzimu roku 2022 je plánována realizace první zahraniční pracovní cesty českých expertů a zástupců norského partnera, kterým je v projektu vzdělávací organizace Ředitelství norských nápravných služeb, jejíž systém je pozitivně hodnocen a v mnoha ohledech je pro Českou republiku inspirativní.

Sněmovna schválila změnu pravomocí probačních úředníků

Poslanecká sněmovna 25. 5. 2021 schválila sněmovní tisk 624, který obsahoval balíček širších změn vycházejících ze senátních úprav. Týkal se mimo jiné i zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. Novela, jejíž cílem je přinést do praxe probačních úředníků pozitivní změny, nabude účinnost od 1. ledna 2022.  

Na základě návrhu, který iniciovala Probační a mediační služba, bude upraveno postavení probačních pracovníků i jejich pravomoci. V rámci praxe se změny promítnou zejména do výkonu dohledu, ale také alternativních trestů, jako jsou obecně prospěšné práce nebo trest domácího vězení. Další změny umožní například dřívější vstup probačních pracovníků do projednávání trestních případů, včetně případů dětí mladších 15 let.  

V rámci schváleného návrhu dojde současně rozšíření okruhu obětí trestných činů s právem postavení zranitelné oběti. Nově se do zmíněného okruhu zařadí oběti trestných činů znásilnění, týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Postavení zranitelné oběti zajistí dotčeným osobám citlivější vyšetřování případu i možnost mít bezplatně zmocněnce.  

Na přípravě novely pod naším vedením pracovali členové Akčního týmu pro spolupráci v justici, mezi kterými byli experti na trestněprávní legislativu, zkušení praktici z řad probačních úředníků, soudců a státních zástupců, ale také výzkumníci a další odborníci. Při prosazování návrhu byla důležitá naše dosavadní praktická zkušenost, kterou jsem osobně představovala společně se zástupci Ministerstva spravedlnosti na jednáních Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. Schválení návrhu považuji za velmi dobrou zprávu, která potvrzuje, že naše praktické zkušenosti byly při přípravě novely zohledněny a naše doporučení změn stávající praxe získalo odbornou i politickou podporu,“ komentuje změny ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.  

Vládní předlohu nyní dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman. Do praxe by pak měla vstoupit s účinností od 1. 1. 2022.