cs

Trest zákazu vstupu

Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

(dále trest zákazu vstupu) je alternativním trestem, který s účinností od 1.1. 2010 zavedl nový trestní zákoník. Tento trest je určen zejména problémovým fotbalovým fanouškům, ale také dalším pachatelům, kteří se dopustili úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou určité akce – kromě fotbalových utkání také např. utkání hokejových. Rozsah možností ukládání tohoto trestu zahrnuje také problémové návštěvníky vystoupení určitých hudebních skupin apod. Ukládání a výkon trestu zákazu vstupu jsou upraveny v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku, v § 76 a § 77 a zákoně č. 140/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestním řádu) v § 350i a § 350j.

Trest zákazu vstupu spočívá v zákazu účasti odsouzeného na soudem stanovených akcích. Během výkonu trestu zákazu vstupu je odsouzený také povinen spolupracovat s probačním úředníkem, vykonávat stanovené programy sociálního výcviku a převýchovy, programy psychologického poradenství. V rámci trestu zákazu vstupu je klíčová oblast spolupráce s Policií České republiky. Pokud považuje probační úředník za potřebné, je odsouzený povinen dostavovat se podle jeho pokynů v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce k určenému útvaru Policie ČR. Mladistvému pachateli může soud pro mládež vedle trestu zákazu vstupu uložit také výchovná opatření, např. dohled probačního úředníka. Pro trest zákazu vstupu je klíčová spolupráce zainteresovaných subjektů: Probační a mediační služby, Policie ČR, organizátorů zakázaných akcí (zejména Českomoravského fotbalového svazu) a poskytovatelů specifických programů, jejichž absolvování může být odsouzenému stanoveno.

Probační úředník spolupracuje s pracovníkem Služby kriminální policie a vyšetřování, který se zabývá problematikou diváckého násilí a působí v oblasti vyšetřování kriminality spojené s extremistickými projevy chování. Probační úředník stanovuje způsob výkonu trestu zákazu vstupu, který je upraven v probačním plánu, a je odpovědný za jeho kontrolu. Probační plán je základním dokumentem upravujícím průběh trestu, tj. pravidla spolupráce mezi odsouzeným a probačním úředníkem, způsob plnění povinnosti dostavování se na služebnu Policie ČR, (pokud byla tato povinnost stanovena), plnění přiměřené povinnosti nebo přiměřeného omezení, (pokud byly soudem uloženy) a popř. specifikuje povinnost absolvovat program sociálního výcviku a převýchovy nebo psychologického poradenství. Probační plán se odvíjí od pravomocného rozhodnutí soudu, situace pachatele, okolností souvisejících s trestnou činností, analýzy rizik kriminálního selhání a popř. potřeb poškozeného a jeho neplnění je posuzováno jako neplnění pravomocného rozhodnutí soudu a odsouzený může tímto jednáním naplnit znaky trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí dle § 337 odst. e) trestního zákoníku. Probační úředník pravidelně informuje soud o průběhu trestu zákazu vstupu prostřednictvím zpráv.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.