cs

Trest zákazu vstupu

Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

(dále trest zákazu vstupu) je alternativním trestem, který s účinností od 1.1. 2010 zavedl nový trestní zákoník. Tento trest je určen zejména problémovým fotbalovým fanouškům, ale také dalším pachatelům, kteří se dopustili úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou určité akce – kromě fotbalových utkání také např. utkání hokejových. Rozsah možností ukládání tohoto trestu zahrnuje také problémové návštěvníky vystoupení určitých hudebních skupin apod. Ukládání a výkon trestu zákazu vstupu jsou upraveny v Zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku, v § 76 a § 77 a Zákoně č. 140/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestním řádu) v § 350 i a § 350j.

Trest zákazu vstupu spočívá v zákazu účasti odsouzeného na soudem stanovených akcích. Během výkonu trestu zákazu vstupu je odsouzený také povinen spolupracovat s probačním úředníkem, vykonávat stanovené programy sociálního výcviku a převýchovy, programy psychologického poradenství. V rámci trestu zákazu vstupu je klíčová oblast spolupráce s Policií České republiky. Pokud považuje probační úředník za potřebné, je odsouzený povinen dostavovat se podle jeho pokynů v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce k určenému útvaru Policie ČR. Mladistvému pachateli může soud pro mládež vedle trestu zákazu vstupu uložit také výchovná opatření, např. dohled probačního úředníka (§ 15 až 20 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, z.č. 218/2003 Sb.) Pro trest zákazu vstupu je klíčová spolupráce zainteresovaných subjektů: Probační a mediační služby, Policie ČR, organizátorů zakázaných akcí (zejména Českomoravského fotbalového svazu) a poskytovatelů specifických programů, jejichž absolvování může být odsouzenému stanoveno.

Probační úředník spolupracuje s pracovníkem Služby kriminální policie a vyšetřování, který se zabývá problematikou diváckého násilí a působí v oblasti vyšetřování kriminality spojené s extremistickými projevy chování. Probační úředník stanovuje způsob výkonu trestu zákazu vstupu, který je upraven v probačním plánu, a je odpovědný za jeho kontrolu. Probační plán je základním dokumentem upravujícím průběh trestu, tj. pravidla spolupráce mezi odsouzeným a probačním úředníkem, způsob plnění povinnosti dostavování se na služebnu Policie ČR, (pokud byla tato povinnost stanovena), plnění přiměřené povinnosti nebo přiměřeného omezení, (pokud byly soudem uloženy) a popř. specifikuje povinnost absolvovat program sociálního výcviku a převýchovy nebo psychologického poradenství. Probační plán se odvíjí od pravomocného rozhodnutí soudu, situace pachatele, okolností souvisejících s trestnou činností, analýzy rizik kriminálního selhání a popř. potřeb poškozeného a jeho neplnění je posuzováno jako neplnění pravomocného rozhodnutí soudu a odsouzený může tímto jednáním naplnit znaky trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí dle § 337 odst. d) trestního zákoníku. Probační úředník pravidelně informuje soud o průběhu trestu zákazu vstupu prostřednictvím zpráv.

Zákonná úprava trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce