Probace

Probace

je slovo pocházející z latiny a znamená ověřování, zkoušení. V naší trestní praxi se probační dohled ukládá obviněnému nebo odsouzenému, pokud státní zástupce nebo soudce považuje za účelné sledovat a kontrolovat po určitou dobu chování pachatele.

Výkon dohledu zajišťuje Probační a mediační služba, prostřednictvím svých pracovníků. Ti během zkušební doby jednak kontrolují vedení řádného života pachatele a plnění uložených přiměřených povinností a omezení (např. zdržet se užívání omamných a psychotropních látek, alkoholu aj.), ale také mu nabízejí nezbytnou pomoc při řešení obtížných životních situací, popř. poskytují kontakty na další organizace (např. Úřady práce, Občanské a dluhové poradny, psychologické, psychiatrické a psychoterapeutické služby, K–centra a další služby drogově závislým).

Probační úředník se snaží motivovat  pachatele k řešení problémů souvisejících s trestnou činností (včetně náhrady škody a urovnání konfliktu s poškozeným) a tím pomáhá pachateli vytvářet podmínky pro reintegraci do společnosti. Dohled probíhá zejména formou osobních konzultací pracovníka služby s pachatelem, přičemž nedílnou součástí dohledu jsou také osobní návštěvy v místě bydliště.

Podmínky uložení a výkonu dohledu obecně, včetně povinností pachatele a oprávnění a povinností probačního úředníka upravují §§ 49-51 trestního zákoníku, u podmíněného odkladu výkonu trestu s dohledem pak ještě § 84 trestního zákoníku, podmíněného odsouzení s dohledem § 86 trestního zákoníku a §§ 329 a 330 trestního řádu a podmínky uložení dohledu jako přiměřené povinnosti v rámci podmíněného propuštění pak § 89 odst. 1 trestního zákoníku  a § 331 odst. 5 trestního řádu.