Parole

Parole – podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

je jednou z činností, kterou Probační a mediační služba (dále jen PMS) zprostředkovává v rámci vykonávacího řízení. Pojem „parole“ pochází z francouzštiny, kde znamená „slovo, výpověď“. V souvislosti s propuštěním odsouzeného z věznice pak slovem „parole“ rozumíme podmíněné propuštění na (čestné) slovo, resp. na slib odsouzeného, že se bude řádně chovat.

Odsouzený má ve věznici možnost v rámci své přípravy na podmíněné propuštění požádat o spolupráci probačního úředníka, a to prostřednictvím sociálního pracovníka, vychovatele nebo jiného odborného zaměstnance oddělení výkonu trestu.

Dojde-li k doporučení spolupráce s PMS ze strany vězeňské služby, je žádoucí zaslat „Podnět k zahájení spolupráce s PMS“ na středisko PMS  v místě věznice. Pracovník PMS následně navštíví odsouzeného ve věznici a spolu s ním a často i v součinnosti se střediskem PMS v místě bydliště odsouzeného, zpracuje podklad pro rozhodnutí soudu.

Při zpracování této zprávy pracovník PMS spolupracuje rovněž se subjekty, které působí mimo věznici. Nejčastěji se jedná o poskytovatele různých programů a služeb zaměřených na řešení problémů lidí opouštějících věznice a na řešení následků trestného činu.

Smyslem spolupráce s odsouzeným a s obětí trestného činu je, aby ještě v době před rozhodnutím soudu o podmíněném propuštění byly shromážděny a vyhodnoceny všechny důležité informace. Ty slouží k analýze rizik a potřeb odsouzeného v souvislosti s jeho návratem na svobodu, ale i opětovného spáchání trestného činu a vzniku újmy ve vztahu k blízkým osobám, okolí či široké veřejnosti.

Zjištěné potřeby  a rizika odsouzeného (např. k léčba závislosti, potřeba zvýšit pracovní dovednosti, potřeba vyřešit problém s bydlením po propuštění apod.) se odrazí ve zprávě probačního pracovníka, který soudu doporučí nebo nedoporučí podmíněné propuštění odsouzeného, případně může soudu navrhnout stanovení některých podmínek podmíněného propuštění – uložení dohledu nad podmíněně propuštěným, uložení povinnosti absolvovat rekvalifikační program, uložení omezení v podobě zdržení se kontaktu s konkrétní osobou apod.

V případě rozhodnutí o podmíněném propuštění odsouzeného, nad kterým je současně vysloven dohled pracovníka PMS, PMS provádí jednak kontrolu plnění podmínek zkušební doby podmíněného propuštění (v rozsahu max. 7 let) a dále pak poskytuje pomoc při řešení problémů souvisejících s návratem odsouzeného do života na svobodě.