cs

Resocializační programy

Resocializační program

Resocializační program je intenzivní, strukturovaná, časově vymezená práce lektora s pachatelem zaměřená zejména na změnu jeho chování, získání náhledu na kriminální jednání, přijetí odpovědnosti za spáchanou trestnou činnost, odčinění újmy způsobené trestnou činností a začlenění se do společnosti bez dalšího páchání trestné činnosti.

Resocializační program může probíhat individuální, skupinovou nebo kombinovanou formou. Kromě pachatele je do některých programů zapojována také jeho rodina nebo komunita, ve které pachatel žije. Důležité je, že pachatel prochází programem v přirozeném prostředí bez narušení sociálních vazeb a každodenních pracovních či školních povinností.

Podmínky realizace resocializačního programu

Do resocializačního programu se pachatelé mohou dostat dvěma způsoby:

Prvním způsobem je rozhodnutí soudu nebo státního zástupce o povinnosti absolvovat program podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu nebo zákona č. 218/2003, o soudnictví ve věcech mládeže v platném znění.

Druhou možnost představuje dobrovolný vstup pachatele do programu. Tato možnost vede přes domluvu pachatele se svým probačním úředníkem zejména v rámci dohledu. V případě, že je pachatel vhodným kandidátem pro absolvování konkrétního resocializačního programu, je do jeho probačního plánu dohledu doplněn závazek účasti v programu.

Po rozhodnutí o zařazení do programu je uzavřena trojstranná dohoda mezi pachatelem, Službou a poskytovatelem programu, ve které je stanoven časový harmonogram a jsou vzájemně vymezeny práva a povinnosti, včetně důsledků plynoucích z jejich porušení.

Druhy resocializačních programů

Resocializační programy mohou být cíleny na dospělé nebo mladistvé pachatele, mohou se také zaměřovat pouze na určitou skupinu pachatelů, například na prvopachatele, recidivisty, uživatele drog, agresivní pachatele apod.

Resocializační programy jsou poskytovány nestátními neziskovými organizacemi nebo Probační a mediační službou. Resocializační programy podporuje dotačními tituly Ministerstvo spravedlnosti. Mladistvé pachatele lze zařadit do tzv. probačních programů, které schvaluje ministr spravedlnosti a jsou zapsány v seznamu probačních programů vedeného Ministerstvem spravedlnosti podle § 17 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.

Informace k dotačním titulům Ministerstva spravedlnosti a úspěšným žadatelům o dotaci lze nalézt zde:Dotace v oblasti trestní politiky – Portál justice.

Probační a mediační služba disponuje pěti specializovanými pracovišti, která se zaměřují na poskytování resocializačních programů. Tato pracoviště – programová centra – nyní působí v pěti lokalitách – v Praze a vybraných střediscích Služby v severočeském, západočeském, jihočeském a severomoravském soudním kraji. Lektoři programových center realizují tyto tři programy:

  • Vnímám i Tebe je program určený pro dospělé pachatele. Zaměřuje se na posílení  náhledu pachatele na jeho kriminální jednání a na rizikové faktory, které s ním souvisejí. Pomáhá rozvíjet jeho empatii, uvědomit si dopady trestné činnosti na vlastní život, život blízkých i život obětí, převzít za toto jednání odpovědnost a zajistit nápravu způsobené újmy.

  • Program pro řidiče je určený pro dospělé pachatele, kteří se dopustili trestné činnosti v dopravě, včetně činů způsobených pod vlivem drog či alkoholu. Program je zaměřen na rozpoznání spouštěčů a projevů rizikového chování, jeho cílem je naučit pachatele řešit kritické situace jinak a upevňovat jejich žádoucí postoje a chování.

  • Punkt Rodina je program určený mladistvým pachatelům. Program má za cíl posílit silné stránky mladistvého a naučit jej nové strategie vedoucí k dosažení cílů bez konfliktu se zákonem. Mladiství se učí mít pod kontrolou své chování v rizikových situacích.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.