cs

Ochrana osobních údajů

Směrnice o zacházení s informacemi při probační a mediační činnosti

Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem

Zpracování a ochrana osobních údajů v Probační a mediační službě   Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ (dále jen „GDPR“) a čl. 13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (dále jen „Trestněprávní směrnice“) Vám poskytují přehled o zpracování osobních údajů v Probační a mediační službě.

Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje? Správcem Vašich osobních údajů je Probační a mediační služba (dále jen „PMS“) se sídlem Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1, tel.: 221 997 111, ID datové schránky: raeaa5y, email koordinátora pro ochranu osobních údajů: osobni.udaje@pms.justice.cz.

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů? Výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro PMS je pověřen Mgr. Jan Panoš, se sídlem: Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2, tel: +420 221 997 476, e-mail: poverenec@msp.justice.cz, www.justice.cz.

Jaký je účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů? Nejčastějšími právními základy (tituly) zpracování osobních údajů v PMS podle Nařízení a Trestněprávní směrnice jsou: – nezbytnost zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; – nezbytnost zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; – nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Konkrétní specifikace těchto důvodů je uvedena v oddílech I. až IV.I.

I. Zákonné důvody zpracování osobních údajů v souvislosti s probací a mediací (podle Trestněprávní směrnice) PMS je zřízena zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o  zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.  

Podle ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona se probací rozumí – organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným; dohled je dále upraven ustanoveními § 49 – 51 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; § 27b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád); – kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení; – sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody; a – individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních i společenských vztahů.  

PMS v rámci probační činnosti zejména

– spolupracuje při zajišťování výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (§ 77 trestního zákoníku a § 350i trestního řádu);

– provádí úkony směřující k tomu, aby obviněný vedl řádný život, pokud bylo rozhodnuto o propuštění obviněného z vazby za současného vyslovení dohledu, o podmíněném zastavení trestního stíhání, o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, o podmíněném odsouzení, včetně podmíněného odsouzení s dohledem, o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, včetně podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za současného vyslovení dohledu, nebo o uložení trestu obecně prospěšných prací nebo trestu zákazu pobytu za současného vyslovení přiměřených omezení a přiměřených povinností (§ 4 zákona o Probační a mediační službě a § 27b trestního řádu);

– vytváří předpoklady pro rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení, pro projednání věci v některém ze zvláštních druhů řízení a pro uložení trestů nespojených s odnětím svobody, včetně zjišťování informací nezbytných pro jejich uložení; za tím účelem podle pokynu předsedy senátu probační úředník vyžaduje a opatřuje potřebné podklady (§ 4 zákona o Probační a mediační službě, § 184, § 314e trestního řádu). PMS zajišťuje výkon a kontrolu trestu domácího vězení, včetně elektronické kontroly plnění povinností uložených v souvislosti s některým opatřením nahrazujícím vazbu, a trestu obecně prospěšných prací (§ 4 zákona o Probační a mediační službě a § 334a, 334b, 334e, 336 a § 360a trestního řádu) a navrhuje jejich přeměnu v jiný typ trestu (§ 334g a 340b trestního řádu).  

Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného a podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona o Probační a mediační službě se jí rozumí

– mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným; a

– činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením.  

PMS se dále podílí na prevenci trestné činnosti a pomáhá při odstraňování následků trestného činu poškozeným a dalším osobám dotčeným trestným činem (§ 4 zákona o Probační a mediační službě) a zajišťuje v případě pověření orgánu činného v trestním řízení setkání obviněného s obětí trestného činu (§ 88d trestního řádu) a informování svědka, kterému hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného nebo odsouzeného na svobodě, požádal-li o to (§ 103a trestního řádu). PMS dále poskytuje právní poradenství obětem trestných činů (§ 6 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů).  

V oblasti protiprávních činů dětí a mladistvých PMS zajišťuje – výchovná opatření spočívající v probačním dohledu či probačním programu a navrhuje jejich změnu či ukončení (§ 15, 16, 17, 47, § 75, § 80, § 81, § 83, § 84, § 85, § 86, § 88a, a § 93 zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže); – spolupracuje při vyšetřování, projednávání i rozhodování jejich trestních věcí a zjišťuje poměry mladistvého (§ 36, § 48 § 55 zákona o soudnictví ve věcech mládeže); – provádí úkony směřující k tomu, aby mladistvý vedl ve zkušební době řádný život (§ 75 zákona o soudnictví ve věcech mládeže); a

– přispívá k ochraně práv osob poškozených jejich trestnou činností a ke koordinaci sociálních a terapeutických programů práce s obviněnými, zejména jde-li o mladistvé a uživatele omamných a psychotropních látek (§ 4 zákona o Probační a mediační službě).  

PMS dále provádí v rámci své působnosti další úkony na pokyn orgánů činných v trestním řízení a ve vhodných případech v oblasti mediace i bez takového pokynu zejména z podnětu obviněného a poškozeného a v souvislosti s nimi je oprávněn oprávněna opatřovat informace a poznatky o osobě obviněného nebo o stanoviscích poškozeného významných pro rozhodnutí soudu či státního zástupce (§ 4 zákona o Probační a mediační službě).  

Za účelem plnění výše uvedených zákonných povinností, pro potřebu správních, registračních, dozorových, dohledových nebo jiných řízení a vedení zákonem stanovených rejstříků a evidencí zpracovává PMS osobní údaje fyzických osob, které jsou účastníky uvedených řízení, žadateli, stěžovateli nebo oznamovateli, případně v řízení vystupují jako svědci či jiné na řízení zúčastněné osoby nebo se na ně vztahuje evidenční povinnost.  

II. Zákonné důvody zpracování osobních údajů v souvislosti se smlouvami Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů zastupuje PMS stát v právních vztazích hospodaření s majetkem České republiky. Za  účelem plnění této úlohy a k zajištění řádného hospodářského chodu jednotlivých organizačních složek zpracovává PMS osobní údaje smluvních dodavatelů-fyzických osob, a v případě smluvních dodavatelů-právnických osob jejich zaměstnanců a jiných osob jednajících jejich jménem z titulu plnění smluvních povinností a právních povinností organizační složky státu.  

III. Zákonné důvody zpracování osobních údajů v souvislosti se zaměstnanci PMS je dále zaměstnavatelem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tímto zákonem vede osobní spisy zaměstnanců. Osobní údaje zaměstnanců dále zpracovává pro plnění povinností vyplývajících z daňových předpisů, předpisů upravujících sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a předpisů upravujících náhradu platu zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti.  

IV. Zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Za účelem oprávněného zájmu – zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany majetku PMS a jeho zaměstnanců a veřejného zájmu na zajištění ochrany zpracovávaných informací a osobních údajů – jsou při vstupu do objektů PMS zaznamenány identifikační údaje návštěvníků a monitorovány kamerovými systémy.  

Získáváme Vaše osobní údaje i z jiných zdrojů? Je-li to nezbytné pro zajištění výkonu konkrétní oblasti působnosti PMS, může vyřizující odborný útvar získat Vaše osobní údaje z veřejných rejstříků. Vaše osobní údaje nám mohou být též v rámci výkonu působnosti PMS postoupeny jinými orgány veřejné moci, zejména orgány činnými v trestním řízení nebo při výkonu trestů, anebo mohou být součástí podání, která jsou PMS doručeny.  

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány? Případné předávání Vašich osobních údajů jinému správci je možné pouze na základě konkrétního právního předpisu, který takovou možnost či povinnost upravuje. Příjemci těchto osobních údajů jsou zpravidla orgány veřejné moci, zejména orgány činné v trestním řízení nebo při výkonu trestů.   Vaše osobní údaje uchováváme ve střežených a uzamykatelných prostorech a/nebo na zabezpečeném serveru v České republice v působnosti PMS nebo jejího zřizovatele, Ministerstva spravedlnosti. Správce může použít pro dílčí zpracování osobních údajů též jiný subjekt (Zpracovatele), například pro technickou podporu či skartaci. Identifikaci zapojených zpracovatelů Vám sdělíme, pokud o to e-mailem nebo jiným písemným způsobem požádáte.   Případné předání osobních údajů do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodních organizací) je možné rovněž výlučně na základě právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Volný pohyb osobních údajů v rámci Evropské unie z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů není omezen ani zakázán. PMS přímo osobní údaje do zahraničí nepředává.

Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány? Délka uchovávání osobních údajů v jednotlivých oblastech působnosti PMS vychází z obecně závazných právních předpisů a je centrálně upravena Spisovým a skartačním řádem PMS. Po uplynutí skartační lhůty jsou písemnosti obsahující osobní údaje následující rok zahrnuty do skartačního řízení v souladu s ust. § 8 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Obdobně tak jsou zlikvidovány osobní údaje v digitální podobě.

Jaká jsou Vaše práva a povinnosti? GDPR umožňuje subjektům osobních údajů v závislosti na konkrétních právních titulech zpracování osobních údajů uplatnit následující práva: a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR, čl. 14 Trestněprávní směrnice); b) právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR, čl. 16 Trestněprávní směrnice); c) právo na výmaz (právo být zapomenut) – (čl. 17 GDPR, čl. 16 Trestněprávní směrnice); d) právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR); e) právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR); f) právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).   Podle čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo z důvodu Vaší konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě právního titulu oprávněného zájmu nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci včetně profilování.

Jak můžete uplatnit své dotazy a žádosti? Své dotazy a žádosti můžete uplatnit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů PMS nebo prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů. Po posouzení důvodnosti žádosti budete do 30 dnů ode dne obdržení žádosti informováni o způsobu vyřízení a přijatých opatření. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

U jakého orgánu můžete podat stížnost? Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

Kontaktní údaje úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), WWW: https://www.uoou.cz, E-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.