cs

Volná místa

Na tomto místě uvádíme aktuální přehled všech nabízených pracovních míst v Probační a mediační službě

Základní kvalifikační předpoklady uchazečů a přehled činností, které jsou předmětem výkonu činnosti úředníků a asistentů Probační a mediační služby jsou uvedeny v zákoně o Probační a mediační službě – Zákon č. 257/2000 Sb.  

Platové zařazení dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – bližší informace jsou sdělovány při případném výběrovém řízení. Pracovní poměr je uzavírán v režimu Zákoníku práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeči, kteří jsou přijímáni do pracovního poměru Probační a mediační služby výhledově na dobu neurčitou (tedy ne jako zástup za mateřskou dovolenou), jsou vždy na počátku pracovního vztahu přijímáni na dobu určitou. Změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou nastává až po absolvování povinného vzdělávacího kursu a následném úspěšném splnění zkoušky.  

V případě, že uchazeč získal požadované magisterské vzdělání humanitního směru v zahraničí pro funkci úředníka Probační a mediační služby, je předpokladem k zařazení do výběrového řízení nostrifikace (osvědčení o srovnatelnosti vzdělání). Toto osvědčení vydávají vysoké školy, které učí stejné či obdobné obory, jako je posuzovaný obor (blíže viz. §§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).  

Probační a mediační služba neregistruje uchazeče o zaměstnání jinak, než v souvislostí s přímým přihlášením se na konkrétní výběrové řízení.

Probační a mediační služba podporuje rovnost mužů a žen a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

Lektor Programového centra – Praha

Právník – Praha

Typ: plný úvazek, doba neurčitá

Mentor OPP – Brno

Typ: Dohoda o pracovní činnosti

Terénní pracovník – Jablonec nad Nisou

Typ: doba určitá

Administrativní asistent – středisko Kladno

Typ: poloviční úvazek, doba určitá

Probační úředník – středisko Jablonec nad Nisou

Typ: plný úvazek, doba určitá zástup za MD

Probační úředník – středisko Most

Typ: plný úvazek, doba neurčitá

Probační úředník středisko – středisko Praha

Typ: plný úvazek, doba určitá

Metodik/metodička pro výkon trestu obecně prospěšných prací, přípravné řízení a metodické vedení protidrogových koordinátorů – Praha

Typ: plný úvazek, doba neurčitá

NEJČASTĚJI OBSAZOVANÉ POZICE

Probační úředník

Probační úředník pracuje s pachateli i oběťmi trestných činů ve všech fázích trestního řízení.

V přípravném řízení provádí předjednání alternativních trestů (zjišťuje, jaký trest je pro pachatele vhodný), připravuje uplatnění odklonů (např. podmíněné zastavení trestního stíhání), zprostředkovává dohody o náhradě škody mezi pachateli a oběťmi trestných činů.

Ve vykonávacím řízení kontroluje uložené alternativní tresty, jako je dohled probačního úředníka, trest obecně prospěšných prací, trest domácího vězení apod., a také soudem uložené přiměřené povinnosti a omezení (například povinnost zdržet se požívání alkoholu nebo drog). Vede pachatele k řádnému způsobu života v souladu se zákonem.

Zvláštní péči věnuje probační úředník mladistvým a nezletilým pachatelům, spolupracuje s jejich rodinami, školou a dalšími organizacemi, které s rodinou pracují.

Obětem trestných činů poskytuje právní informace a pomáhá jim s uplatňováním jejich práv.

Ve vhodných případech zprostředkovává mediaci, tj. osobní setkání mezi obětí a pachatelem za účelem řešení následků trestného činu.

Probační úředník spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení (policie, státní zástupce, soud) a také s věznicemi, kde navazuje spolupráci s odsouzenými, kteří se připravují na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Část práce vykonává v terénu, např. při kontrole výkonu alternativních trestů.

Pro práci probačního úředníka by uchazeč měl splnit následující předpoklady: bezúhonnost, ukončené vysokoškolské společenskovědní vzdělání magisterského stupně, být organizačně schopný a ochotný se vzdělávat (čeká ho základní kvalifikační vzdělávání zakončené odbornou zkouškou). Měl by být aktivním řidičem.

Odborně administrativní asistent

Odborně administrativní asistent pomáhá na základě pověření probačnímu úředníkovi v jeho činnostech.

Pro tuto práci musí být uchazeč starší 21 let a splnit následující předpoklady: bezúhonnost, ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, být organizačně schopný a ochotný se vzdělávat a být aktivním řidičem.

Vedoucí střediska

Středisko je základní organizační jednotkou pro výkon probačních a mediačních činností. Vykonává svoji činnost v působnosti soudu, v jehož obvodu působí. Střediska se liší velikostí a mohou se dále členit na oddělení.

V čele střediska stojí vedoucí, který zajišťuje chod střediska a částečně vykonává také práci probačního úředníka. Jako vedoucí zaměstnanec ukládá podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, řídí, organizuje, koordinuje a kontroluje jejich činnost. Dále mimo jiné vytváří strategii střediska a odpovídá za realizaci strategických postupů a koncepcí a za dodržování metodických postupů v jednotlivých agendách.

Pro tuto práci by měl mít uchazeč předchozí zkušenosti s probační a mediační činností, ukončené vysokoškolské společenskovědní vzdělání magisterského stupně a být aktivním řidičem. Výhodou jsou zkušenosti s vedením pracovního kolektivu. Samozřejmostí je bezúhonnost, organizační schopnosti a ochota cestovat a vzdělávat se.

Lektor programového centra

Lektor programového centra realizuje resocializační programy pro pachatele, kterým povinnost absolvovat program uložil soudce nebo státní zástupce, případně se pachatel zavával k absolvování programu v rámci probačního plánu dohledu. Lektor často cestuje, aby zajistil realizaci programů v různých střediscích v rámci soudního kraje. Při realizaci programů úzce spolupracuje především s probačními úředníky, orgány činnými v trestním řízení nebo s externími organizacemi, například s poskytovateli sociálních služeb.

Pro práci lektora by měl mít uchazeč praxi v lektorské činnosti, ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a též vysokou míru empatie a sociálního cítění. Vítané jsou také zkušenosti s cílovou skupinou. Vyžaduje se také trestní bezúhonnost, organizační schopnosti a ochota cestovat a vzdělávat se. Uchazeč o pozici lektora by měl být aktivním řidičem.

Poradce pro oběti trestných činů

Poradce pro oběti trestných poskytuje poradenství obětem trestných činů v rámci soudního okresu, zpravidla ve středisku Služby. Ve své práci úzce spolupracuje s probačními úředníky, orgány činnými v trestním řízení a s dalšími organizacemi, které poskytují pomoc obětem trestných činů. Poradce poskytuje osobní, telefonické nebo e-mailové poradenství obětem trestných činů, doprovází je k úkonům trestního řízení, pomáhá jim s uplatněním jejich práv, zprostředkovává mediaci nebo jiné restorativní programy a další odbornou pomoc. Také se zapojuje do multidisciplinární spolupráce za účelem podpory služeb pro oběti v místě, ve kterém působí.  

Pro práci poradce by měl mít uchazeč předpoklady v podobě ukončeného vysokoškolského vzdělání magisterského stupně a též vysokou míru empatie a sociálního cítění. Samozřejmostí je trestní bezúhonnost, organizační schopnosti a ochota cestovat a vzdělávat se.