Obecně prospěšné práce

Obecně prospěšné práce

(dále jen OPP) jsou nejčastěji ukládaným alternativním trestem – tj. trestem nespojeným s odnětím svobody – v České republice. Nabízejí odsouzenému možnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání. Úspěšně vykonané OPP přinášejí prospěch jak společnosti, (práce odsouzených sleduje obecný prospěch), tak odsouzenému, který v případě vykonaných OPP pokračuje ve svém životě s „čistým štítem“, řečí právníků: „dojde k zahlazení odsouzení“. Nelze také pominout nesporný finanční přínos této alternativy, která nezatěžuje stát vysokými náklady, jako věznění a přinášejí státu prospěch ve formě zdarma vykonané práce.

Podmínky uložení a výkonu trestu OPP upravuje trestní zákoník v §§ 62, 63, 64  a 65 zákona č. 40/2009 Sb.,  podmínky  nařízení, odkladu, přerušení, upuštění a přeměny trestu OPP pak trestní řád v §§ 335-340 zákona č. 140/1961 Sb., podmínky uložení OPP jako přiměřené povinnosti v rámci podmíněného propuštění upravuje trestní zákoník  § 89 odst.2, 3 zákona č. 40/2009 Sb.