cs

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace zveřejňované podle standardu ISVS a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve struktuře požadované vyhláškou 515/2020 Sb.

1. Název Úplný název povinného subjektu: Probační a mediační služba (dále jen PMS)

2. Důvod a způsob založení: Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

3. Organizační struktura: Popis organizační struktury povinného subjektu.

4. Kontaktní spojení Kontaktní údaje povinného subjektu: Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
4.1 Kontaktní poštovní Adresa k doručování poštovních zásilek: Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
4.2 Adresa úřadovny: Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.
4.3 Úřední hodiny: v pracovní dny v pracovních hodinách

v pondělí až čtvrtek od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:00; v pátek od 8:00 do 13:00

4.4 Telefonní čísla: Tel  +420 261 002 511
4.5 Čísla faxu: Fax nemáme
4.6 Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazem: www.pmscr.cz
4.7 Adresa e-podatelny: podatelna@pms.justice.cz
4.8 Další elektronické adresy: Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu.

5. Případné platby lze poukázat: Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti: ČNB č. ú. 4528021/0710

6. IČ: Identifikační číslo organizace (IČO): 70888060

7. DIČ: Daňové identifikační číslo (DIČ): nejsme plátci daně

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.
8.2 Rozpočet:  Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

9. Žádosti o informace Místo a způsob, jak získat příslušné informace: O běžné informace postačí žádat osobně, telefonicky nebo elektronicky. Žádosti a dotazy je dobré pokud možno formulovat konkrétně.

10. Příjem žádostí a dalších podání: Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob: Veškerá podání PMS ať již se jedná o žádosti, stížnosti atd., je třeba adresovat na adresu – viz bod 4.1.

11. Opravné prostředky: Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech: Opravný prostředek (rozklad) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace je třeba podat řediteli PMS na adresu ředitelství, Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1. Lhůta pro podání rozkladu je 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti, pokud nebyla informace poskytnuta a nebylo o tom vydáno rozhodnutí.

12. Formuláře: Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat. U PMS nejsou předepsány žádné povinné formuláře pro podání žádosti o informace ani pro opravné prostředky.

13. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací: Podání žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti.

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy: Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje

14.2 Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.

16. Licenční smlouvy: PMS nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv:
16.2 Výhradní licence:

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona.