cs

Aktuální stav projektu Systém společného vzdělávání

Projekt Systém společného vzdělávání

Projekt Systém společného vzdělávání, který je realizován s finanční podporou Norských fondů 2014 – 2021, se nyní nachází v polovině svého projektového období.

Bohužel i tento projekt, jehož cílem je vytvoření systému společného vzdělávání pro pracovníky participující na penitenciární a postpenitenciární péči, poznamenal vývoj situace kolem pandemie Covid-19, kdy musely být opakovaně rušeny domluvené vzdělávací aktivity. Z tohoto důvodu musel být vzdělávací plán upravován. Ve vhodných případech byly vzdělávací akce realizovány formou distanční výuky. Uvedený formát výuky se však ukázal u většiny vzdělávacích kurzů jako nevhodný. Během distanční výuky není možné provádět praktické nácviky, které tvoří významnou součást vzdělávacích aktivit. Vzájemná interakce účastníků byla během distanční výuky značně oslabená. Z tohoto důvodu nedocházelo k posílení vzájemných kontaktů a sdílení dobré praxe v takovém rozsahu, který byl na začátku projektu předpokládán.

Od zahájení projektu byly realizovány tyto vzdělávací kurzy:

… v rámci inovace vzdělávacích systémů Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby
Parole pro PMS
– Činnost PMS a alternativní tresty pro VS
– PMS, alternativní tresty, podmíněné propuštění pro VS

…v rámci modulu Společný penologický výzkum
– Společný penologický výzkum

…v rámci modulu přípravy na bezpečné propuštění
– Práce s předluženým klientem
Práce s odsouzeným směřující ke zvýšení odpovědnosti vůči oběti trestného činu a žádoucímu řešení následků trestné činnosti

V druhé polovině projektového období budeme pokračovat v realizaci současných vzdělávacích aktivit a zároveň bude zahájena realizace níže uvedených vzdělávacích kurzů:

V průběhu podzimu roku 2022 je plánována realizace první zahraniční pracovní cesty českých expertů a zástupců norského partnera, kterým je v projektu vzdělávací organizace Ředitelství norských nápravných služeb, jejíž systém je pozitivně hodnocen a v mnoha ohledech je pro Českou republiku inspirativní.