Křehká šance II

Rozvoj a rozšíření dosavadní praxe Komisí pro podmíněné propuštění, zavedení dvou inovativních restorativních programů a zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propuštění v ČR


Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002257
Rozpočet projektu: 64 657 802,40 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %)
Realizátor projektu: Probační a mediační služba
Spolupracující subjekt: Vězeňská služba ČR
Doba realizace projektu: 1. 5. 2016 – 30. 4. 2020


Popis projektu

Institut podmíněného propouštění je jedním z nástrojů včasného a účinného sociálního začleňování pachatelů trestných činů do života na svobodě. Předchozí projekt Křehká šance ověřil v 9 věznicích možnost implementace činnosti Komise pro podmíněné propuštění (KPP) do stávající praxe podmíněného propuštění. Smyslem projektu Křehká šance II je rozšířit praxi KPP do dalších 9 soudních okresů (věznic) a provázat jejich činnost s nově zaváděnými programy – specifickým programem pro pachatele (program Victim Impact Training) a rozvoj spolupráce regionu a věznice v oblasti zacházení s vězněnými pachateli a jejich přípravy na propuštění (program Rozvoj restorativní praxe). Zcela novou aktivitou projektu KŠ II je vytvoření a pravidelná činnost platformy odborníků zabývající se problematikou institutu podmíněného propuštění v ČR, jejímž cílem je analýza stávající praxe a příprava návrhu na její změnu, vč. návrhů legislativních opatření. Projekt KŠ II při své realizaci využije zkušenosti a poznatky získané z dosavadní realizace praxe KPP (od r. 2009), zvýší profesionalitu pracovníků působící v této oblasti a učiní konkrétní kroky zlepšující stávající praxi podmíněného propuštění v ČR.   

Cíle projektu

Projekt si klade 4 základní cíle: 1. Komplexní a objektivní posouzení odsouzených připravujících se na podmíněné propuštění prostřednictvím Komise pro podmíněné propuštění 2. Vytvoření nového programu zacházení s odsouzenými ve věznici ČR 3. Vytvoření účinného modelu spolupráce mezi místní komunitou a věznicí a jeho uvedení do praxe v 6 soudních okresech 4. Vytvoření návrhu systémového řešení institutu podmíněného propuštění vč. návrhu legislativních opatření  

Klíčové aktivity projektu

KA 01 – Komise pro podmíněné propuštění V celkem 18 regionech (ve věznicích zařazených do projektu KŠ a věznicích nově zařazených do KŠ II) projekt zajistí pravidelně prováděnou činnost Komisí pro podmíněné propuštění. Cílem aktivity je podpořit do projektu zařazené vězněné osoby připravující se na podmíněné propuštění (dále jen PP) tím, že podmínky pro jejich propuštění budou profesionálněji, komplexněji a objektivně posouzeny (prostřednictvím KPP) a pro účely rozhodnutí soudu bude vytvořeno doporučení/nedoporučení PP pachatele. V případě doporučení PP bude vytvořen návrh plánu bezpečného propuštění, tj. návrh opatření, která mají ve zkušební době PP snížit riziko recidivy pachatele, zohlednit potřeby oběti a zvýšit bezpečnost veřejnosti. Projekt si v souvislosti s rozvoje a rozšířením praxe KPP za cíl klade rovněž zvýšení profesionality pracovníků věnující se práci s vězněnými osobami a jejich přípravě na PP.  

KA 02 – Victim Impact Training (VIT) Cílem této aktivity je rozšířit stávající nabídku speciálních programů zacházení s odsouzenými ve věznici v ČR o program nového typu, který v dosavadní praxi Vězeňské služby ČR chybí. Program svým cíleným a strukturovaným působením na uvězněné pachatele zvýší jejich odpovědnost vůči obětem trestné činnosti. V rámci projektu bude vytvořena česká verze programu tohoto typu, který je již běžně využíván v zahraničí. PMS zde využije zkušenost ze svého partnerství v mezinárodním projektu (JUST 2011/2012), který se rozvoji programu tohoto typu věnoval. Program bude pilotně ověřen v praxi 7 vybraných věznic a bude vyhodnocena jeho účinnost při práci s pachateli.  

KA 03 – Rozvoj restorativní praxe (RRP) V celkem 6 soudních okresech, zařazených do projektu, bude vytvořen a uveden do praxe nový program restorativního způsobu zacházení s odsouzenými s cílem připravit je na moment propuštění na svobodu. Program bude spočívat v zavedení modelu pravidelné komunikace a spolupráce mezi místní komunitou a věznicí s cílem podpořit přípravu vězněných pachatelů na návrat do společnosti – zvláštní pozornost bude věnována řešení problematiky zaměstnávání vězněných osob, zadluženosti a závislostního chování. Tento cíl bude plněn prostřednictvím vytvoření nové odborné pozice – pracovníka zprostředkující multidisciplinární jednání zástupců místního regionu a věznice. Cílem je vytvořit širší příležitosti pro rozvoj konkrétních možností řešení problémů zaměstnávání, bydlení a zadluženosti odsouzených v době před a po propuštění z věznice.  

KA 04 – Odborná diskuzní platforma Budeme iniciovat vznik odborné diskusní platformy zástupců subjektů řešící problematiku podmíněného propuštění v rámci ČR. Platforma prostřednictvím pravidelně vyvíjené činnosti provede analýzu a vyhodnocení stávající praxe PP a připraví konkrétní návrhy na její změnu, včetně návrhů legislativních opatření. Platforma zpracuje návrh systémového řešení institutu podmíněného propuštění a zjištěných problémů praxe a bude se zabývat naleznutím možností implementace praxe KPP do široké praxe ČR, vč. návrhů legislativního řešení a způsobu zajištění jejich provozu.  

KA 05 – Monitoring a evaluace projektu Součástí projektu je také evaluace případů odsouzených zařazených do projednávání KPP, vytvoření analýzy stávající praxe podmíněného propuštění v ČR a provedení longitudinální studie případů podmíněně propuštěných, kteří v minulosti prošli jednáním KPP a sledování účinnost KPP na jejich další chování po propuštění.  

KA 06 – Zahraniční studijní cesty Zástupci cílové skupiny projektu (zaměstnanci PMS, VS ČR a spolupracujících subjektů) absolvují zahraniční studijní cesty do Velké Británie, kde mají systém parolových rad již implementovaný do praxe. Velká Británie byla vybrána proto, že inspirace při tvorbě české praxe Komisí pro PP pochází mj. právě z této země. PMS s odborníky z Velké Británie již v minulosti úspěšně spolupracovala v rámci předchozích projektů Phare (2004) a Transition Facility (2006). Oba projekty byly specificky zaměřeny na problematiku práce probačních a vězeňských pracovníků v souvislosti s přípravou odsouzených na možnost podmíněného propuštění.  

Personální obsazení projektu

Vedoucí projektu: PhDr. Andrea Matoušková, Projektový manažer: Mgr. Kateřina Vojkůvková tel.: 773 783 361, email: kvojkuvkova@pms.justice.cz, Odborný garant: Mgr. Lea Vaňkátová

Evaluace projektu evaluační zpráva – vstupní

Evaluace projektu evaluační zpráva – průběžná

Evaluace projektu evaluační zpráva – závěrečná

Metodika RRP

Metodika VIT

Návrh systémových změn dosavadní praxe PP včetně legislativních opatření

Studie účinnosti projekty KSII_KPP na další chování odsouzených po propuštění z věznice

Školící manuál pro pracovníky RRP

Školící manuál pro školení školitelů VIT