Společnost SuperCom neuspěla s pokusem o zmaření výplaty bankovní záruky

Společnost SuperCom, která v minulosti dodávala a provozovala elektronický monitorovací systém pro českou justici prostřednictvím Probační a mediační služby, neuspěla s návrhem proti České republice na zmaření výplaty bankovní záruky. Bývalý dodavatel se u českých soudů neúspěšně pokoušel o uložení zákazu výplaty bankovní záruky. Obdobného uložení zákazu se společnost pokusila dosáhnout také u soudu v Izraeli. Ten však návrh společnosti SuperCom minulý týden odmítl, a to především proto, že pro uložení takového zákazu není dána pravomoc izraelských soudů.

Dne 19. května 2022 rozhodl Obvodní soud v Tel Avivu v Izraeli o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, kterým se společnost SuperCom domáhala uvalení zákazu výplaty bankovních záruk poskytnutých izraelskou bankou ve prospěch Probační a mediační služby v celkové výši 15 milionů Kč. Bankovní záruky byly jedním z prostředků zajištění splnění sankcí, které uplatňuje Probační a mediační služba vůči společnosti SuperCom, a to z důvodu závažných porušení smlouvy na dodávku elektronického monitorovacího systému („EMS“ – elektronických náramků). Tato porušení smlouvy ze strany SuperCom přitom opakovaně ohrozila funkcionalitu elektronických náramků, které sloužily ke kontrole pohybu odsouzených či trestně stíhaných osob.

Tímto postupem společnost SuperCom fakticky vyčerpala všechny možnosti, jak se pokusit zabránit výplatě bankovní záruky. Ta byla bankou vyplacena ve prospěch Probační a mediační služby. Finanční prostředky z bankovní záruky budou sloužit na částečnou úhradu sankcí, nárokovaných podle smlouvy na dodávku elektronických náramků. Zbylou část nároku na úhradu sankcí za porušení smlouvy bude Probační a mediační služba vymáhat po společnosti SuperCom prostřednictvím soudního řízení.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Probační a mediační služba společně s Policií České republiky uctí oběti trestných činů

Probační a mediační služba se stejně jako v předchozích letech připojí k Evropskému dni obětí trestných činů. Společně s Policií České republiky vyjádří svou úctu k obětem minutou ticha v úterý 22. února 2022 ve 12 hodin. Na tento okamžik upozorní také majáky policejních vozů, které se rozsvítí před služebnami po celé republice.

Evropský den obětí trestných činů je každoroční připomínkou podpisu Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990. Jeho cílem je především zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Stejný úkol si klade také Probační a mediační služba, která dlouhodobě podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací a pomáhá v boji proti předsudkům. Požádat o pomoc či odbornou radu mohou tyto osoby aktuálně v 74 střediscích po celé republice.

„Probační a mediační služba v loňském roce navázala spolupráci s celkem 4 281 oběťmi trestných činů. Pro porovnání v předchozím roce 2020 to bylo 4 306 osob. Počet obětí, které potřebují podat pomocnou ruku, tedy rozhodně není nijak zanedbatelný. Budeme proto rádi, když se 22. února ve 12 hodin zastavíte na bezpečném místě a společně s námi jim vyjádříte úctu,“ říká ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

„Pomoc obětem trestných činů je pro justici důležité téma. U příležitosti Evropského dne obětí trestných činů je dobré si připomenout, že i v České republice existuje rozsáhlá síť profesionálů, na kterou se může každý obrátit. Mám na mysli státní instituce i neziskový sektor, kde najdeme odborníky, kteří jsou vždy připraveni citlivě řešit krizové situace, vzájemně se doplňovat a spolupracovat. Konkrétně mám na mysli naší Probační a mediační službu, Policii ČR a již zmíněný neziskový sektor. Jsem rád, že uvedení mezi sebou nesoutěží o to, kdo bude první na pomyslné cílové pásce, ale pomáhají konkrétním obětem trestné činnosti,“ doplňuje ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Policie České republiky má dlouhodobou zkušenost s prací s oběťmi trestných činů. Disponuje 78 speciálními výslechovými místnostmi, kterými je plošně pokryta celá Česká republika. První výslechové místnosti byly vybudovány již v roce 2004. V roce 2021 bylo ve speciálních výslechových místnostech provedeno celkem 1658 úkonů s oběťmi trestných činů. Účelem práce ve speciálních výslechových místnostech je zabránění druhotné viktimizace obětí trestných činů. Policie České republiky má plošný systém krizových interventů, kteří v případě potřeby poskytují obětem trestných činů akutní psychologickou pomoc. Pro přímou krizovou intervenci je připraveno 235 speciálně vyškolených policistů a policejních psychologů.  „Každá oběť má právo na citlivý přístup“, zdůrazňuje ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky plk. Mgr. Luděk Fiala.

Práva obětí jsou ukotvena v zákoně č. 45/2013 Sb., O obětech trestných činů. Tento zákon přesně vymezuje status „zvlášť zranitelné oběti“, mezi které patří například i děti, osoby vysokého věku nebo oběti domácího a sexuálního násilí, znásilnění, teroristického útoku. Zvlášť zranitelným obětem náleží zvláštní práva, například bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, lékařské ošetření, ale i výslech této oběti osobou stejného či opačného pohlaví. Příslušníci Policie České republiky jsou si vědomi zranitelnosti obětí trestných činů, kdy jedním z jejích dlouhodobých cílů je zajištění lidského a citlivého přístupu k těmto obětem. Proto jsme již v minulosti zřídili samostatnou kapitolu našich webových stránek určenou zejména pro osoby, které se jakýmkoliv způsobem setkaly s trestnou činností  (https://www.policie.cz/clanek/informace-pro-obeti-trestnych-cinu-a-zasazene-mimoradnymi-udalostmi.aspx). Policisté si váží každého, kdo se rozhodne hovořit o tom, co se mu stalo.

Součástí Evropského dne obětí trestných činů bude také happening v kulturním centru Atrium na pražském Žižkově. Projekce finského filmu Z očí do očí a následné diskusní setkání je určeno nejen obětem trestných činů, ale i profesionálům, kteří s oběťmi přichází do kontaktu. Happening pořádaný Institutem pro restorativní justici bude zahájen v 17 hodin a je také ukázkou dobré spolupráce státního a neziskového sektoru.

Probační a mediační služba odmítá vyjádření společnosti SuperCom

Probační a mediační služba důrazně odmítá prohlášení společnosti SuperCom k projektu EMS, která poškozují dobré jméno naší instituce. Společnost SuperCom se tak nejspíš snaží odvést pozornost od podstaty sporu. Ten zapříčinila nedodržováním závazků ze smlouvy, které dlouhodobě neplnila. Smlouva přitom byla uzavřena na základě veřejné zakázky a společnost SuperCom se zavázala ji plnit v celém rozsahu jasně stanovených podmínek.

Žádnou z informací z mediálního prohlášení společnosti SuperCom nepovažujeme za relevantní a domníváme se, že společnost SuperCom měla svoji energii nasměrovat na plnění smluvních závazků a neplýtvat jí na filozofické hodnocení stavu justice a vytváření dojmologie.

Jak již Probační a mediační služba avizovala, nároky Probační a mediační služby vůči společnosti SuperCom je připravena uplatnit u příslušného soudu. Proto si Probační a mediační služba nebude s firmou SuperCom vyměňovat své postoje k situaci prostřednictvím médií.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Probační a mediační služba ukončila spolupráci s firmou SuperCom

Probační a mediační služba musela přistoupit k okamžitému řešení smluvního vztahu s dodavatelem Elektronického monitorovacího systému firmou SuperCom. S přístupem dodavatele k plnění smluvních závazků je Probační a mediační služba dlouhodobě nespokojena a problémy v uplynulých týdnech eskalovaly. Dodavatel přistupuje k plnění svých závazků neřádně a nevčasně. Možná nefunkčnost systému EMS by byla velkým rizikem pro zákonné plnění dohledové činnosti Probační a mediační služby. Abychom maximálně eliminovali dopady tohoto rizika, rozhodla se Služba přejít v průběhu měsíce listopadu 2021 při výkonu dohledové činnosti zcela na formu fyzických namátkových kontrol, čím nebude činnost ohrožena a bude nezávislá na systému EMS.

O této nutné změně jsme včas informovali všechny zainteresované subjekty v justici a dále Probační a mediační služba uskutečnila nezbytné právní kroky. Bylo odstoupeno od smlouvy s dodavatelem a Probační a mediační služba uplatňuje všechny smluvní sankce, které považuje za relevantní.

Probační a mediační služba bude vydávat v případě změn v této věci vždy jen ucelené mediální prohlášení.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Programová centra rozšiřují činnosti Probační a mediační služby

Probační a mediační služba efektivně využila své zdroje, tedy stávající strukturu středisek a odborného zázemí, aby v rámci programu „Zpátky do života“ zřídila nový typ pracoviště – programové centrum. Cílem činnosti programových center je podpořit úspěšnou resocializaci (začlenění zpět do společnosti) u pachatelů trestné činnosti, lidí s trestní minulostí a rizikových skupin.

Od začátku roku 2021 vznikla na území Jihočeského, Západočeského, Severočeského a Severomoravského soudního kraje čtyři programová centra, která na svých šesti pracovištích přijala již 170 klientů (86 % tvoří muži, 14 % ženy). Narůstající počet obsloužených osob podpoří od začátku roku 2022 také nově vznikající centrum na území Prahy. „Chceme co nejefektivněji využít možnosti, které nám poskytuje přítomnost Probační a mediační služby na území celé republiky, a zajistit tak v co nejširší míře kvalitní a bezpečný proces návratu pachatelů trestné činnosti do společnosti. V rámci Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 máme jako jeden z cílů odklon pachatelů od kriminální kariéry a jejich integraci do života společnosti. Projekt „Zpátky do života“ nám nabízí dva velmi moderní a efektivní nástroje, jak tyto cíle naplnit, a sice programová centra a probační dům,“ zmiňuje ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Resocializační programy, které poskytují možnost intenzivnější práce s klienty, mají kromě pomoci při začleňování zpět do společnosti za svůj cíl také snížit rizika recidivy, naučit klienty zvládat rizikové situace a motivovat je k řádnému životu. Veškeré cíle přitom vycházejí z potřeby zlepšit současnou situaci, kdy je v České republice stále vysoký počet vězněných osob i recidivistů. V tomto přístupu Probační a mediační služba současně vidí příležitost zlepšit efektivitu při využívání alternativních trestů, řešit potřebu individuální práce s klienty a nabídnout dostatečný počet resocializačních programů pro osoby, které vykonávají alternativní tresty, jelikož tato nabídka nyní kolísá v dostupnosti dle místa a kapacitních možností.

Nabídka programových center se nyní opírá o čtyři základní programy. První je Punkt rodina, který podporuje žádoucí chování a změny postojů u mládeže, kde se intenzivně zapojuje i rodina klienta. Druhý program je určen pro dospělé a nese název Vnímám i Tebe, kde je naší snahou zvýšit odpovědnost pachatelů vůči obětem. Velmi potřebným programem je také ten pro řidiče, abychom přispěli k usměrňování rizikového chování osob, které byly odsouzeny za trestné činy spáchané v dopravě. Čtvrtým programem je Restart určený pro mládež a mladé dospělé v oblasti závažné násilné trestné činnosti. Zde je naší snahou, aby byla včas rozpoznána riziková situace a tito lidé se naučili zvládat zátěž nerizikovým způsobem,“ doplňuje odborný garant programových center Probační a mediační služby Marek Tkáč.

Celý projekt je realizovaný Probační a mediační službou do roku 2024 a finančně podpořen Norskými fondy (v období 2014-2021) grantem ve výši téměř 58 mil. Kč, z nichž bylo 25 mil. Kč vyčleněno přímo na programová centra.

Mediace – možnost mimosoudního řešení konfliktu

má široké uplatnění v trestní justici a je jedním z nástrojů řešení trestného činu a jeho následků mezi pachatelem a poškozeným. Mediace poskytovaná Probační a mediační službou je bezplatná a založená na souhlasu obou stran. Mediaci vede odborník na řešení konfliktů – mediátor, který jednání řídí, zachovává vstřícný a vyvážený přístup k oběma stranám a napomáhá jim nalézt řešení, nejen v oblasti náhrady škody, ale i vysvětlení, proč k trestnému činu došlo. Poškozenému mediace nabízí možnost pochopení situace, okolností a zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody. Obviněnému umožňuje vyjádření omluvy poškozenému, vysvětlení svého jednání a odčinění důsledků spáchaného trestného činu. Mediace je provázaná s trestním řízením a její výsledky jsou v něm také zohledněny.

Zástupci evropských zemí v Praze diskutovali budoucnost probace

Ve dnech 11. – 13. 10. 2021 se v Praze uskutečnila konference konaná při příležitosti dvacátého výročí vzniku Probační a mediační služby. Konference nazvaná „The Restoration of Normality: Mirroring the Past in the Future“, byla organizována ve spolupráci s Konfederací evropských probačních služeb (Confederation of European Probation), jíž je naše Služba členem již od roku 2009.

Konference se z velké části zabývala diskusí nad nejnovějšími poznatky o používání restorativního přístupu v rámci probace a způsobech práce s pachateli a oběťmi trestných činů. V rámci jednotlivých bloků byla prezentována témata, jako např. práce s pachateli a oběťmi domácího násilí, postupy uplatňované při práci s radikalizovanými pachateli, probační přístupy cílené na sociální podporu a začlenění osob s trestní minulostí do společnosti. Významné zastoupení v prezentacích poznatků a zkušeností měly země ze střední a východní Evropy (vedle České republiky také Slovensko, Slovinsko, Ukrajina, Polsko, Rumunsko nebo Lotyšsko). Své zástupce vyslaly i evropské země s delší tradicí probačních služeb, než jakou má Česko, například Nizozemí a Belgie. Pozornost jsme věnovali také tématům moderních forem vzdělávání probačních úředníků. V rámci konference proběhly dva kulaté stoly. Jeden z nich nazvaný „Den v životě probačního úředníka“ se inspiroval sérií článků, které na toto téma vycházejí na webu Konfederace evropských probačních služeb, v němž se probační úředníci z jednotlivých členských zemí EU dělí nejen o průběh svého pracovního dne, ale i o své zkušenosti a poznatky z praxe, včetně období pandemie COVID-19. Druhý kulatý stůl se věnoval tématu „Zpátky do budoucnosti“ a účastnili se ho odborníci s mnohaletou praxí na poli probace. Cílem tohoto stolu byla reflexe vývoje probace za posledních dvacet let včetně současnosti a budoucnosti.

„Probační a mediační služba patří v Evropě k mladší generaci probačních služeb, nicméně od svého vzniku čerpá z poznatků a zkušeností jak evropských zemí, tak i zámoří, zejména Kanady. Naše dvacetiletá profesní zkušenost, náš unikátní přístup spočívající v systémovém zajištění výkonu probace a mediace „pod střechou“ jedné organizace a nepochybně i konkrétní výsledky dosažené v úspěšně realizovaných mezinárodních projektech posílilo postavení české Probační a mediační služby v evropském měřítku. Výsledky práce Probační a mediační služby jsou dnes zdrojem poznatků při zavádění systému probace a mediace v dalších zemí (např. jsme pomáhali při zavádění a odborném rozvoji zaměstnanců chorvatské probační služby),“ dodává ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Probační a mediační služba na konferenci ve slovenském Omšenie

Ve dnech 12. a 13. 8. 2021 se zástupci Probační a mediační služby zúčastnili Úvodní konference k národnímu projektu ADR ve slovenském Omšenie. Dvoudenní fórum, v rámci kterého se sešli profesionálové z oblasti trestní justice, restorativní justice i mediace, bylo věnované tématu budování a posílení alternativního řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice v Slovenské republice. Slovensko se aktuálně potýká s nedostatkem mediátorů, kteří by napomáhali s mimosoudním řešením sporů. Setkání českých a slovenských odborníků tak bylo jedním z kroků k tomu, učinit mediační služby o něco dostupnější.  

Během prvního dne konference prezentovala ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková výsledky dvacetiletého působení Služby v české justici. Následující den se konalo diskuzní fórum, ve kterém naši organizaci zastupovala Mgr. Jaroslava Talandová, vedoucí oddělení vzdělávání a Mgr. Jana Burianová, metodik odborných činností. Přestože hlavním tématem byla mediace na Slovensku, odborná diskuze přinesla řadu poznatků, které představují zajímavé podněty i pro činnost Probační a mediační služby.

Rádi jsme se podělili o zkušenosti Služby s našimi sousedy a přejeme jim mnoho úspěchů v cestě za posílením mediačních činností.

Reportáž k tématu si můžete pustit na webu TA3: https://www.ta3.com/clanok/209096/nie-vsetky-trestne-konania-musia-skoncit-na-sude-mediatorov-je-vsak-nedostatok

Probační a mediační služba zahájila kurz HELP prevence radikalizace

Ve středu 16. 6. 2021 byl pro skupinu 44 probačních úředníků zahájen kurz programu HELP (Human Rights Training Programme for Legal Professionals) s názvem „Prevence radikalizace, reakce justice na terorismus a mezinárodní spolupráce v otázkách kriminality“. Hlavním cílem tohoto kurzu je zlepšení justiční spolupráce v otázkách kriminality a navýšení odbornosti a vzájemné důvěry mezi profesionály v oblasti práva.

V rámci online zahajovací akce přivítala účastníky kurzu ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková a vedoucí útvaru HELP Rady Evropy Eva Pastrana.  Následovalo seznámení se vzdělávací platformou HELP, o které se postarala Eva Massa, projektová koordinátorka HELP, a vystoupení speciálního hosta – doc. PhDr. Barbory ​​Vegrichtové, Ph.D., specialistky na oblast radikalizace a její prevence.

Zahájení kurzu bylo také příležitostí setkat se s tutorem celého kurzu, soudcem Krajského soudu v Olomouci Mgr. Martinem Lýskem, který účastníkům podrobně popsal průběh kurzu, vzdělávací cíle, kritéria evaluace i praktické aspekty kurzu. Během workshopu mohli účastníci komunikovat nejen s lektorem, ale i mezi sebou navzájem, a diskutovat tak svá očekávání nebo doplňující dotazy.

Těší mě, že u nás můžeme kurz programu HELP realizovat a že ho Mgr. Lýsek upravil tak, aby vyhovoval našim potřebám. Nejen, že je celý kurz k dispozici v češtině, ale byl také přizpůsoben českému prostředí. Jsme rádi, že je naše Probační a mediační služba první českou institucí a současně i první evropskou probační službou, která tento projekt implementuje, a těšíme se na jeho výsledky,“ říká ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková.

Program HELP byl vytvořen Radou Evropy a jeho cílem je podpora členských států v implementaci evropských standardů lidských práv na úrovni jednotlivých států, a to prostřednictvím zvyšování odbornosti pracovníků v oblasti justice, kteří užívají právní nástroje ve své každodenní práci.