Probační a mediační služba úspěšně dokončila projekt Zpátky do života

Projekt Zpátky do života byl realizován v období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2024 Probační a mediační službou v partnerství s Vězeňskou službou ČR a Norskou nápravnou službou, probačním střediskem a domem na půl cesty pro region Buskerud. Hlavní cílem bylo podpořit pachatele trestných činů v začlenění do společnosti prostřednictvím resocializačních programů. I přesto, že jeho start ovlivnila proticovidová opatření, využila Probační a mediační služba tento projekt do jeho maxima a díky tomu vznikla Programová centra a Probační dům.

Programová centra byla zřízena v pěti soudních krajích (jihočeském, západočeském, severočeském, severomoravském a Praze) a působí v nich 17 proškolených lektorů. Centra poskytují čtyři typy standardizovaných ambulantních resocializačních programů:

  • Program pro řidiče
  • Program vnímám i Tebe zaměřený na přijetí odpovědnosti pachatele za spáchaný trestný čin a uvědomění si dopadu činu na oběť
  • Program pro mladistvé pachatele PUNKT
  • Program pro mladistvé pachatele s násilnou trestnou činností Restart


Programy jsou zaměřeny na posílení pozitivních změn v chování klientů, využívají různé techniky pro porozumění sobě a situaci, ale také osvojení si žádoucích vzorců chování. Při vyhodnocení způsobu této práce s klienty v Programových centrech se potvrdilo, že programy na ně mají zásadní pozitivní dopad. Programová centra byla financována z projektu po dobu 2 let od jejich vzniku, nyní jsou již financována díky podpoře Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby ze státního rozpočtu. Celkem jimi do konce roku 2023 prošlo 1255 klientů.

Probační dům byl otevřen v listopadu 2022 v Písku jako první zařízení tohoto typu v České republice. V rámci své činnosti poskytuje šestiměsíční pobytový resocializační program pro pachatele, kteří byli podmíněně propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody.

Pracovníci Probačního domu klientům dávají potřebnou podporu v překlenutí obtížného období od propuštění z výkonu trestu a pomáhají jim v úspěšném začlenění se do společnosti. Za dobu provozu zde bylo umístěno celkem 40 osob, z toho již 18 osob program úspěšně dokončilo. Kapacita Probačního domu je 16 míst, jedná se tedy o malé komunitní zařízení. Klienti jsou podporováni v běžných dovednostech (získání a udržení práce, hospodaření s financemi, zvládání závislostí, mezilidské vztahy apod.), ale zapojují se i do dobrovolných aktivit v komunitě města Písek. Činnost Probačního domu bude po skončení projektu dále pokračovat.

„Projekt Zpátky do života umožnil Probační a mediační službě rozšířit spektrum nabízené práce s pachateli. Ať už prostřednictvím Programových center, tak samozřejmě i v rámci činnosti prvního Probačního domu v Česku. Jsem vděčná, že nám s nastartováním zkvalitňování procesu resocializace osob s trestní minulostí pomohli naši partneři z Norska a oba nové typy pracovišť zůstávají i po ukončení projektu stabilní součástí Probační a mediační služby,“ hodnotí přínosy projektu Zpátky do života Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.

Důležitou součástí projektu je také zmiňovaná bilaterální spolupráce s norským partnerem. Norští lektoři předali pracovníkům projektu své zkušenosti s prací v obdobných typech programů a domu na půl cesty. Zároveň pozitivně vnímáme, že i pro norské partnery je spolupráce s českou Probační a mediační službou podnětná a že oceňují odbornost a motivovanost našich pracovníků.

Realizace projektu by nebyla možná bez zapojení mnoha osob, a to jak pracovníků Probační a mediační služby, tak našich partnerů z Norska, české Vězeňské služby, ale hlavně státních zástupců, soudců, pracovníků neziskových organizací, ÚZSVM, Městského úřadu v Písku a mnoha dalších.

Za velký přínos do oblasti trestní justice lze považovat i to, že díky tomuto projektu a podpoře Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby se nové typy pracovišť, tedy Programová centra a Probační dům, stávají stabilní součástí Probační a mediační služby.


Financování projektu:
Název využívaného finančního mechanismu je „Norské fondy“,
programové období 2014-2021 v programu Spravedlnost.
Celkový rozpočet projektu:                                        57 885 000,- Kč
z toho výše dotace Norských fondů (85 %):             49 202 250,- Kč
a programové spolufinancování (finance ze státního rozpočtu ve výši 15 %): 8 682 750,- Kč

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Informace o stavu implementace a zahájení ostrého provozu nového Elektronického monitorovacího systému pro trestní justice II.

Probační a mediační služba a Ministerstvo spravedlnosti společně s dodavatelem, společností FORSOLUTION s.r.o., nadále intenzivně pracují na všech potřebných krocích v rámci implementace nového systému elektronického monitoringu. Během následujících zhruba patnácti týdnů proběhne testování zařízení a ověření funkčnosti v pilotním provozu. Poté bude připraveno spuštění ostrého provozu. Podle vzájemné dohody zadavatele s dodavatelem proběhne spuštění nového elektronického monitoringu do konce prvního pololetí roku 2024.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Probační a mediační služba a Policie České republiky společně uctí oběti trestných činů

Probační a mediační služba si spolu s Policií České republiky ve čtvrtek 22. února 2024 tradičně připomene Evropský den obětí trestných činů. Zaměstnanci obou organizací opět projeví svou úctu k obětem ve 12 hodin minutou ticha. V tento okamžik se na policejních vozech před služebnami po celé republice rozsvítí majáky, které symbolicky přinášejí světlo, naději a přicházející pomoc.

Evropský den obětí trestných činů každoročně připomíná Chartu práv obětí, která byla podepsána ve Velké Británii v roce 1990. Jeho hlavním cílem je však zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů. Právě podporu a pomocnou ruku obětem nabízí obě tyto složky po celém území republiky.

Probační a mediační služba dlouhodobě podporuje oběti trestných činů v jejich pozitivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací. Nabízí restorativní péči, bezpečný prostor pro rozhovor, informuje o právech obětí, poskytuje právní informace k průběhu trestního řízení, pomoc při vyhledání navazujících služeb, ale také doprovod důvěrníka na jednání s orgány činnými v trestním řízení.

V průběhu loňského roku 2023 navázala Probační a mediační služba spolupráci s celkem 4200oběťmi trestných činů. Požádat o pomoc nebo odbornou radu přitom může kdokoli, kdo se cítí být obětí trestného činu, na kterémkoli ze 74 středisek po celé republice.

„Také vzhledem k nedávným tragickým událostem je pro nás v Probační a mediační službě o to důležitější připomenout veřejnosti, že jsme tu pro všechny, kteří se cítí být nebo se stali oběťmi trestného činu. Ať jde o násilnou trestnou činnost nebo nedbalostní čin, jako jsou například oběti po dopravních nehodách, kterých je v České republice také velký počet. Naši vyškolení specialisté jsou vždy připraveni s maximální citlivostí a empatií poskytnout obětem podporu a potřebnou pomoc na celém území republiky díky rozsáhlé síti středisek, kterou Probační a mediační služba disponuje,“ říká ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

„Téma obětí se v posledních měsících výrazně více dostalo do veřejného prostoru, což považuji za velice důležité zejména pro samotné oběti. Justice se prací s oběťmi zabývá nejen v rámci jejich odškodňování, ale hlavně prostřednictvím práce Probační a mediační služby. Proto je nutné veřejnosti stále připomínat, že existuje opravdu ojedinělá záchranná síť státních, ale i nestátních či neziskových organizací, jejichž pomoci mohou poškození využít. K této připomínce určitě velice napomáhá i Evropský den obětí trestných činů, kdy Probační a mediační služba společně s Policií České republiky a dalšími organizacemi projeví úctu obětem symbolickou minutou ticha,“ doplňuje ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Problematika obětí je řešena celospolečensky. Proto práce s oběťmi a neustálá snaha o zvyšování úrovně komunikace s oběťmi je také nedílnou součástí činnosti Policie České republiky. „K obětem trestných činů přistupujeme se vší vážností, poskytujeme jim služby krizové intervence i psychologickou pomoc. Propojujeme oběti trestných činů s organizacemi, které poskytují právní pomoc a podporu v celém procesu trestního řízení,“ říká genpor. Martin Vondrášek, policejní prezident.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Datové schránky plně v provozu

Probační a mediační služba oznamuje, že byl plně obnoven provoz datových schránek v rámci celé Služby, který byl dočasně přerušen v rámci přechodu na nový informační systém.

Upozorňujeme, že datová schránka pobočky střediska Karviná v Havířově byla zrušena a pobočka Havířov nově používá datovou schránku střediska Karviná.

Probační a mediační služba zve na Týdny restorativní justice

Druhá polovina listopadu od roku 1996 patří tradičně restorativní justici. Akce s názvem „Týden restorativní justice“ se pravidelně účastní desítky organizací z celého světa, ke kterým se stejně jako v předchozích letech připojí i Probační a mediační služba. Ta se v české justici významným způsobem podílí na uvedení restorativních principů do praxe.

Restorativní justice představuje moderní koncept trestněprávní politiky, který hledá účinné řešení kriminality, cestu ke spravedlnosti a nápravu újmy, která byla trestným činem způsobena. Jejím cílem je přijetí odpovědnosti pachatele za trestný čin, vytvoření prostoru pro dialog mezi pachatelem a obětí a aktivní zapojení komunit sporu do řešení.

V rámci letošního programu Týdnů restorativní justice nabídne Probační a mediační služba zájemcům hned sedm setkání na akademické půdě ve vybraných městech po celé republice. Na každém ze seminářů se návštěvníci nejen dozví informace o konceptu restorativní justice, ale také se budou moci aktivně zapojit do diskuse s pracovníky Služby a přizvanými odborníky z partnerských organizací.

„Těmito akcemi se snažíme pravidelně zvyšovat povědomí o tomto důležitém principu trestněprávní politiky. Každý rok se v rámci Probační a mediační služby snažíme přistoupit k připomenutí významu restorativní justice trochu jinak a oslovit jinou část veřejnosti. Letošní Týdny restorativní justice tak pro nás budou nové v tom, že budeme poprvé debatovat se širokou veřejností, ale zejména s akademiky a studenty. Kdoví, možná že mezi nimi budou naši budoucí kolegové a kolegyně. Já i pracovníci Služby jsme velmi zvědaví, jaké pohledy do diskuse o restorativní justice tato setkání přinesou,“ říká ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Program Týdnů restorativní justice s Probační a mediační službou 2023

středa 15. listopadu
Zlín: 8:30 – 15:00, Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
České Budějovice: 17:00 – 20:00, Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích

středa 22. listopadu
Opava: 9:00 15:00, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik (aula C312) 
Praha: 15:00 – 19:00, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

čtvrtek 23. listopadu
Hradec Králové: 10:00 – 12:00, Univerzita Hradec Králové, budova A
Karlovy Vary: 10:00 – 12:00, Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Ústí nad Labem: 9:00 – 15:00, Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně

Probační a mediační služba uzavřela smlouvu na dodávku elektronického monitorovacího systému pro trestní justici II

Po vyhodnocení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na „Dodavatele elektronického monitorovacího systému pro trestní justici II“ podepsala Probační a mediační služba smlouvu o dodání zmiňovaného systému a poskytování dalších služeb s vybraným dodavatelem firmou FORSOLUTION CZ s.r.o., která bude projekt realizovat ve spolupráci se svým polským subdodavatelem společností Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o. o.

V současné době je zahájen proces implementace a přípravy na pilotní provoz. V rámci smluveného harmonogramu očekáváme zahájení ostrého provozu EMS II na jaře roku 2024.

Smlouva mezi Probační a mediační službou a dodavatelem firmou FORSOLUTION CZ s.r.o. je uzavřena na dobu 7 let od zahájení ostrého provozu a celková nabídková cena za dodání systému, jeho implementaci a podporu provozu činí 93.646.349,90 Kč s DPH. V rámci plnění bude možné využívat k elektronickému monitoringu 700 ks zařízení s příslušným vybavením.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Rozhodnutí o výběru dodavatele EMS II.

Probační a mediační služba dokončila posouzení nabídky a dokumentace společnosti FORSOLUTION CZ s.r.o., která se jako jediný zájemce přihlásila do veřejné zakázky na dodání Elektronického monitorovacího systému pro trestní justici II. Jelikož dodavatel splnil veškeré zadávací podmínky, rozhodla Probační a mediační služba o jeho výběru jako dodavatele zmiňovaného systému.

Byla zahájena přípravná jednání, která povedou k podepsání smlouvy a zahájení implementace systému. S uvedením EMS do praxe počítá Probační a mediační služba v průběhu roku 2024, tak jak již bylo několikrát avizováno.

O dílčích posunech v realizaci projektu bude vždy Probační a mediační služba informovat veřejnost prostřednictvím svých komunikačních kanálů a médií. Veškeré informace o rozhodnutí o výběru a hodnocení nabídek lze nalézt na profilu zadavatele (Probační a mediační služba) v systému Národním elektronickém nástroji (NEN).

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Probační a mediační služba a Policie České republiky si společně připomínají Evropský den obětí trestných činů

Probační a mediační služba a Policie České republiky se již tradičně připojí k Evropskému dni obětí trestných činů. Stejně jako v předchozím roce svou úctu k obětem společně projeví minutou ticha ve středu 22. února 2023 ve 12 hodin. Na tento okamžik upozorní také majáky policejních vozů, které se rozsvítí před všemi policejními služebnami. Připraven je zároveň doprovodný program v 7 městech po celé republice.

Cílem Evropského dne obětí trestných činů je nejen připomenout Chartu práv obětí, která byla podepsána ve Velké Británii v roce 1990, ale zejména zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů. Právě podporu a pomocnou ruku obětem nabízí obě tyto složky po celém území republiky.

Probační a mediační služba dlouhodobě spolupracuje s obětmi trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací. Požádat o pomoc nebo odbornou radu mohou tyto osoby aktuálně v 74 střediscích po celé republice. V průběhu minulého roku navázala Probační a mediační služba spolupráci s celkem 4 843oběťmi trestných činů.

V rámci letošního Evropského dne obětí trestných činů je Probační a mediační službou a Policií ČR připraven doprovodný program v podobě několika setkání s veřejností po celé republice. Ve vybraných městech proběhnou diskuze (kulatý stůl) se zástupci Probační a mediační služby, Policie ČR a dalšími hosty z řad poskytovatelů pomoci mezi něž patří zejména zástupci neziskového sektoru.

Setkání se uskuteční vždy od 10 do 12 hodin, a to v Ústí nad Labem (Univerzita J. E. Purkyně, aula VIKS), Hradci Králové (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Karla Poláčka), Ostravě (Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje), Brně (Krajský úřad jihomoravského kraje, aula Administrativního a školícího střediska JMK), Českých Budějovicích (Magistrát města České Budějovice, sál zastupitelstva), Plzni (Krajský úřad Plzeňského kraje, aula 326) a v Kladně (Magistrát města Kladna, velká zasedací místnost).

„V rámci Evropského dne obětí trestných činů chceme připomenout možnost obrátit se na pracovníky našich středisek a poraden, kteří jsou připraveni kdykoli podat obětem trestných činů pomocnou ruku. Stále jde o nezanedbatelný počet osob, které potřebují oporu. Proto podporujeme spolupráci naší Služby jak s policejními interventy, tak s pracovníky dalších institucí, které obětem pomáhají. Budeme proto rádi, když se 22. února ve 12 hodin zastavíte na bezpečném místě a společně s námi jim vyjádříte úctu a když se zároveň připojíte k některé z dalších doprovodných akcí,“ říká ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Policejní prezident genmjr. Martin Vondrášek při této příležitosti uvádí: „Policie ČR je veřejností často chápána především jako represivní složka, neméně významnou úlohu však sehráváme i na poli prevence. Jednou z oblastí prevence, ve které je naše role nezastupitelná, je bezesporu práce s obětí trestného činu ve snaze o minimalizování dopadů sekundární viktimizace. Ačkoliv je výslech oběti jedním ze zásadních prostředků dokazování, plně si uvědomujeme dopady, které tento procesní úkon na oběť trestného činu může mít. Naším úkolem proto je, aby byl výslech veden co nejšetrněji, policistou k tomu vyškoleným, jehož chování a přístup k oběti sníží riziko sekundární viktimizace na minimum. Právě proto klademe v této oblasti velký důraz na tolik potřebné vzdělávání.“

Oběti trestné činnosti patří k nejzranitelnějším členům společnosti. Proto jsem rád, že Evropský den obětí trestných činů toto důležité téma připomíná. V České republice existuje rozsáhlá síť profesionálů, na které se mohou dotyční obrátit, ať je to Probační a mediační služba, Policie ČR anebo neziskový sektor. Profesionální pomoc v těžké a krizové životní situaci je zcela zásadní. Mám radost také z toho, že zde dlouhodobě velmi dobře funguje jejich vzájemná spolupráce a nikoliv konkurence. Že záleží na pomoci konkrétním lidem ať už jste státní instituce, anebo nezisková organizace,“ říká ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Vedle setkání s veřejností chystá Probační a mediační služba s Policií ČR v rámci doprovodného programu také živé vysílání debaty odborníků na téma pomoci obětem trestných činů. Pozvání k diskuzi vedle ředitelky Služby Andrey Matouškové přijali například náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák, pplk. Mgr. Martina Petrovičová z ŘSPP Policie ČR, pplk. Mgr. Jaroslav Hrabálek z OOK ÚSKPV Policie ČR, prezidentka Bílého kruhu bezpečí Mgr. Petra Vitoušová, psycholožka PhDr. Martina Venglářová nebo vybraní pracovníci Probační a mediační služby. Živé vysílání se uskuteční 22. února 2023 od 10 hodin na facebookové stránce Probační a mediační služby.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Probační a mediační služba hledá nového dodavatele elektronického monitorovacího systému

Probační a mediační služba dokončila přípravy pro vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele elektronického monitorovací systému. Veřejná zakázka je tedy nyní již vyhlášena a relevantní subjekty se mohou hlásit a předkládat svoje nabídky do 20. 3. 2023.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Probační a mediační služba zahájila provoz Probačního domu v Písku

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 byl v Písku slavnostně otevřen první probační dům v Česku. Jeho zřizovatelem je Probační a mediační služba, která dům vybudovala v rámci projektu Zpátky do života financovaného z Norských fondů 2014-2021. Probační dům má za cíl podpořit podmíněně propuštěné v začlenění do společnosti a pomoci jim v jejich práci na sobě v rizikovém období prvních měsíců po propuštění.

Nově otevřený Probační dům v Písku má kapacitu 16 osob a poskytuje šestiměsíční pobytový resocializační program podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Dům je určen dospělým mužům, kteří mají uložený dohled a přiměřenou povinnost účastnit se pobytového resocializačního programu. Dalšími předpoklady pro zařazení do programu je například potřeba intenzivnější míry podpory po podmíněném propuštění, ale také motivace pracovat na sobě.

„Ve světě je tato forma podpory lidí s trestní minulostí již delší dobu běžná, protože výrazně přispívá k eliminaci recidivy v rizikovém období, kdy se pachatel po výkonu trestu ocitne na svobodě, a to často bez podpory původní rodiny a svého okolí. Probační a mediační služba se snaží čerpat kvalitní a pozitivně fungující zkušenosti z celého světa a tento druh projektu mezi ně patří,“ doplňuje ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

V rámci provozu domu čeká účastníky denní režim co nejpodobnější obvyklému životu na svobodě, ale také s jasně stanovenými pravidly. Obyvatelé domu mají povinnost zdržovat se v probačním domě ve stanovený čas, spolupracovat s týmem a aktivně řešit své záležitosti, zdržet se požívání alkoholu a návykových látek, slušně se chovat k druhým a pečovat o dům. Během pobytu budou účastníci společně s pracovníky Probačního domu v Písku pracovat na tom, aby byli samostatní, uvědomovali si potřebu řešit dílčí problémy, případně uměli vyhledat podporu.

Provoz Probačního domu v Písku společně s ředitelkou Probační a mediační služby Andreou Matouškovou slavnostně zahájili velvyslanec Norského království Victor Conrad Rønneberg a náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce vězeňství a resortní kontroly Petr Dohnal.

„Součástí moderní justice by měly být právě takové projekty, které nabízejí další odbornou práci s lidmi s trestní minulostí. Jsem přesvědčen, že provoz Probačního domu v Písku nám ukáže v praxi, že jde o jednu z cest, kterou se musíme v této oblasti vydat, abychom drželi krok s moderním světem a jeho potřebami. Pomoc lidem odstřihnout se od jejich kriminální kariéry, od časté recidivy a ukázat jim způsob, jak se dobře začlenit do běžného života a společnosti, je jistě ta správná cesta ke snižování kriminality,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce vězeňství a resortní kontroly Petr Dohnal.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890