cs

Probační a mediační služba úspěšně dokončila projekt Zpátky do života

Závěrečná konference k projektu Zpátky do života

Projekt Zpátky do života byl realizován v období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2024 Probační a mediační službou v partnerství s Vězeňskou službou ČR a Norskou nápravnou službou, probačním střediskem a domem na půl cesty pro region Buskerud. Hlavní cílem bylo podpořit pachatele trestných činů v začlenění do společnosti prostřednictvím resocializačních programů. I přesto, že jeho start ovlivnila proticovidová opatření, využila Probační a mediační služba tento projekt do jeho maxima a díky tomu vznikla Programová centra a Probační dům.

Programová centra byla zřízena v pěti soudních krajích (jihočeském, západočeském, severočeském, severomoravském a Praze) a působí v nich 17 proškolených lektorů. Centra poskytují čtyři typy standardizovaných ambulantních resocializačních programů:


Programy jsou zaměřeny na posílení pozitivních změn v chování klientů, využívají různé techniky pro porozumění sobě a situaci, ale také osvojení si žádoucích vzorců chování. Při vyhodnocení způsobu této práce s klienty v Programových centrech se potvrdilo, že programy na ně mají zásadní pozitivní dopad. Programová centra byla financována z projektu po dobu 2 let od jejich vzniku, nyní jsou již financována díky podpoře Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby ze státního rozpočtu. Celkem jimi do konce roku 2023 prošlo 1255 klientů.

Probační dům byl otevřen v listopadu 2022 v Písku jako první zařízení tohoto typu v České republice. V rámci své činnosti poskytuje šestiměsíční pobytový resocializační program pro pachatele, kteří byli podmíněně propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody.

Pracovníci Probačního domu klientům dávají potřebnou podporu v překlenutí obtížného období od propuštění z výkonu trestu a pomáhají jim v úspěšném začlenění se do společnosti. Za dobu provozu zde bylo umístěno celkem 40 osob, z toho již 18 osob program úspěšně dokončilo. Kapacita Probačního domu je 16 míst, jedná se tedy o malé komunitní zařízení. Klienti jsou podporováni v běžných dovednostech (získání a udržení práce, hospodaření s financemi, zvládání závislostí, mezilidské vztahy apod.), ale zapojují se i do dobrovolných aktivit v komunitě města Písek. Činnost Probačního domu bude po skončení projektu dále pokračovat.

„Projekt Zpátky do života umožnil Probační a mediační službě rozšířit spektrum nabízené práce s pachateli. Ať už prostřednictvím Programových center, tak samozřejmě i v rámci činnosti prvního Probačního domu v Česku. Jsem vděčná, že nám s nastartováním zkvalitňování procesu resocializace osob s trestní minulostí pomohli naši partneři z Norska a oba nové typy pracovišť zůstávají i po ukončení projektu stabilní součástí Probační a mediační služby,“ hodnotí přínosy projektu Zpátky do života Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.

Důležitou součástí projektu je také zmiňovaná bilaterální spolupráce s norským partnerem. Norští lektoři předali pracovníkům projektu své zkušenosti s prací v obdobných typech programů a domu na půl cesty. Zároveň pozitivně vnímáme, že i pro norské partnery je spolupráce s českou Probační a mediační službou podnětná a že oceňují odbornost a motivovanost našich pracovníků.

Realizace projektu by nebyla možná bez zapojení mnoha osob, a to jak pracovníků Probační a mediační služby, tak našich partnerů z Norska, české Vězeňské služby, ale hlavně státních zástupců, soudců, pracovníků neziskových organizací, ÚZSVM, Městského úřadu v Písku a mnoha dalších.

Za velký přínos do oblasti trestní justice lze považovat i to, že díky tomuto projektu a podpoře Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby se nové typy pracovišť, tedy Programová centra a Probační dům, stávají stabilní součástí Probační a mediační služby.


Financování projektu:
Název využívaného finančního mechanismu je „Norské fondy“,
programové období 2014-2021 v programu Spravedlnost.
Celkový rozpočet projektu:                                        57 885 000,- Kč
z toho výše dotace Norských fondů (85 %):             49 202 250,- Kč
a programové spolufinancování (finance ze státního rozpočtu ve výši 15 %): 8 682 750,- Kč

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.