Na správnou cestu! II

Rozvoj a rozšíření činnosti Týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi


Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002236
Rozpočet projektu: 42 665 000,40 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %)
Realizátor projektu: Probační a mediační služba
Doba realizace projektu: 1. 5. 2016 – 31. 8. 2020


Popis projektu

Projekt „Na správnou cestu! II“ se zabývá rozvojem inovativních způsobů řešení kriminality mládeže a jejich zaváděním do praxe. Ve svých aktivitách navazuje na projekt „Na správnou cestu!“ realizovaný Probační a mediační službou v letech 2012-2015.  

Týmy pro mládež

V rámci projektu bude podpořen rozvoj Týmů pro mládež (TM) v deseti lokalitách, v nichž budou působit koordinátoři TM. Ve čtyřech soudních okresech, kde působili koordinátoři již v předchozím projektu, bude činnost TM nově rozšířena o aktivitu zaměřenou na vytvoření programu zaměstnání mladistvých pachatelů. Cílem programu bude umožnit mladistvým, aby získali finanční prostředky na hrazení škod vzniklých trestnou činností. V dalších šesti soudních okresech bude rozšířena dobrá praxe TM z předcházejícího projektu zavedením nové pozice koordinátora TM.  

Rodinné skupinové konference

Další rozvoj praxe restorativních programů bude zajištěn proškolením probačních pracovníků. Vyškolením specialistů na práci s mladistvými pachateli ze všech středisek PMS umožníme rozšíření Rodinných skupinových konferencí (které byly pilotně realizovány v předchozích letech pouze v několika lokalitách) do všech soudních okresů České republiky.  

Program Proti násilí

V lokalitách, kde je vysoký podíl násilné trestné činnosti páchané mladými lidmi, bude realizován program Proti násilí. Tento program, určený mladistvým násilným pachatelům, byl pilotně odzkoušen ve dvou lokalitách v rámci realizace projektu „Na správnou cestu!“. V tomto projektu bude program upraven také pro cílovou skupinu mladých dospělých násilných pachatelů a bude realizován ve třech lokalitách. Realizací klíčových aktivit projektu budou rozšířeny nové postupy a programy v oblasti práce s pachateli a oběťmi trestné činnosti a bude podpořena multidisciplinární spolupráce orgánů činných v trestním řízení a dalších odborníků z oblasti prevence kriminality. Bude také zvýšena odbornost zaměstnanců PMS, pracovníků neziskových a dalších organizací a institucí věnujících se práci s problémovou mládeží.  

Cíle projektu

Rozvoj multidisciplinární spolupráce v oblasti práce s ohroženou mládeží a zavedení nového programu krátkodobého zaměstnání mladistvých pachatelů. Zařazení mladistvých a mladých násilných pachatelů do programu Proti násilí zaměřeného na snížení agresivity a recidivy a zvýšení angažovanosti absolventů programu při náhradě škody. Zvýšení kvalifikace odborných pracovníků PMS za účelem rozvoje restorativních programů a postupů.  

Klíčové aktivity projektu

KA 01 – Rozvoj Týmů pro mládež (zavedení pozice koordinátora) KA 02 – Rodinné skupinové konference (zajištění realizace proškolením odborných pracovníků) KA 03 – Proti násilí (realizace programu pro mladé násilné pachatele) KA 04 – Zahraniční studijní cesty (zajištění studijních zahraničních cest pro odborné pracovníky) KA 05 – Monitoring a evaluace projektu  

Personální obsazení projektu

Vedoucí projektu: Mgr. Kamila Špejrová, Projektový manažer: Mgr. Zuzana Orságová tel.: 778 522 878, email: zorsagova@pms.justice.cz

Evaluace projektu evaluační zpráva – vstupní

Evaluace projektu evaluační zpráva – průběžná

Evaluace projektu evaluační zpráva – závěrečná

STUDIE ÚČINNOSTI PROGRAMŮ PROTI NÁSILÍ A RODINNÉ SKUPINOVÉ KONFERENCE

STUDIE ZAHRANIČNÍ A TUZEMSKÉ PRAXE TÝMŮ PRO MLÁDEŽ

Magazín