cs

Programová centra rozšiřují činnosti Probační a mediační služby

TK říjen 2021

Probační a mediační služba efektivně využila své zdroje, tedy stávající strukturu středisek a odborného zázemí, aby v rámci programu „Zpátky do života“ zřídila nový typ pracoviště – programové centrum. Cílem činnosti programových center je podpořit úspěšnou resocializaci (začlenění zpět do společnosti) u pachatelů trestné činnosti, lidí s trestní minulostí a rizikových skupin.

Od začátku roku 2021 vznikla na území Jihočeského, Západočeského, Severočeského a Severomoravského soudního kraje čtyři programová centra, která na svých šesti pracovištích přijala již 170 klientů (86 % tvoří muži, 14 % ženy). Narůstající počet obsloužených osob podpoří od začátku roku 2022 také nově vznikající centrum na území Prahy. „Chceme co nejefektivněji využít možnosti, které nám poskytuje přítomnost Probační a mediační služby na území celé republiky, a zajistit tak v co nejširší míře kvalitní a bezpečný proces návratu pachatelů trestné činnosti do společnosti. V rámci Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 máme jako jeden z cílů odklon pachatelů od kriminální kariéry a jejich integraci do života společnosti. Projekt „Zpátky do života“ nám nabízí dva velmi moderní a efektivní nástroje, jak tyto cíle naplnit, a sice programová centra a probační dům,“ zmiňuje ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Resocializační programy, které poskytují možnost intenzivnější práce s klienty, mají kromě pomoci při začleňování zpět do společnosti za svůj cíl také snížit rizika recidivy, naučit klienty zvládat rizikové situace a motivovat je k řádnému životu. Veškeré cíle přitom vycházejí z potřeby zlepšit současnou situaci, kdy je v České republice stále vysoký počet vězněných osob i recidivistů. V tomto přístupu Probační a mediační služba současně vidí příležitost zlepšit efektivitu při využívání alternativních trestů, řešit potřebu individuální práce s klienty a nabídnout dostatečný počet resocializačních programů pro osoby, které vykonávají alternativní tresty, jelikož tato nabídka nyní kolísá v dostupnosti dle místa a kapacitních možností.

Nabídka programových center se nyní opírá o čtyři základní programy. První je Punkt rodina, který podporuje žádoucí chování a změny postojů u mládeže, kde se intenzivně zapojuje i rodina klienta. Druhý program je určen pro dospělé a nese název Vnímám i Tebe, kde je naší snahou zvýšit odpovědnost pachatelů vůči obětem. Velmi potřebným programem je také ten pro řidiče, abychom přispěli k usměrňování rizikového chování osob, které byly odsouzeny za trestné činy spáchané v dopravě. Čtvrtým programem je Restart určený pro mládež a mladé dospělé v oblasti závažné násilné trestné činnosti. Zde je naší snahou, aby byla včas rozpoznána riziková situace a tito lidé se naučili zvládat zátěž nerizikovým způsobem,“ doplňuje odborný garant programových center Probační a mediační služby Marek Tkáč.

Celý projekt je realizovaný Probační a mediační službou do roku 2024 a finančně podpořen Norskými fondy (v období 2014-2021) grantem ve výši téměř 58 mil. Kč, z nichž bylo 25 mil. Kč vyčleněno přímo na programová centra.

Mediace – možnost mimosoudního řešení konfliktu

má široké uplatnění v trestní justici a je jedním z nástrojů řešení trestného činu a jeho následků mezi pachatelem a poškozeným. Mediace poskytovaná Probační a mediační službou je bezplatná a založená na souhlasu obou stran. Mediaci vede odborník na řešení konfliktů – mediátor, který jednání řídí, zachovává vstřícný a vyvážený přístup k oběma stranám a napomáhá jim nalézt řešení, nejen v oblasti náhrady škody, ale i vysvětlení, proč k trestnému činu došlo. Poškozenému mediace nabízí možnost pochopení situace, okolností a zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody. Obviněnému umožňuje vyjádření omluvy poškozenému, vysvětlení svého jednání a odčinění důsledků spáchaného trestného činu. Mediace je provázaná s trestním řízením a její výsledky jsou v něm také zohledněny.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.