Usnesení
Vláda České republiky dne 25. ledna 2017 schválila usnesení č. 75 o využití institutu společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek ve vztahu k zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v Rejstříku trestů. Výše uvedené usnesení je úkolem vyplývajícím z  Usnesení vlády České republiky č. 79
ze dne 3. února 2016 o Koncepci vězeňství do roku 2025.
 
Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je v Evropě běžným trendem. Zadávat veřejné zakázky dle principů (společensky) odpovědného zadávání umožňoval jak zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též jen „ZVZ"), tak aktuálně platný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ"), který vstoupil v účinnost 1. 10. 2016. Základním principem odpovědného veřejného zadávání je zohledňování více hledisek najednou. Vedle běžně užívané nejnižší ceny lze zahrnout i konkrétní společenské téma, které chce daný zadavatel řešit. Může jít o podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, získávání praxe či zvyšování dovedností, dodržování důstojných pracovních podmínek atd. Veřejné zakázky lze tedy zadávat tak, že budou přinášet i další společenské benefity.
 
Ustanovení § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ uvádí, že podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků, vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací. Zvláštními podmínkami plnění veřejné zakázky jsou takové podmínky, které akcentují aspekty sociální, hospodářské, environmentální, zaměstnanosti nebo aspekty inovací.
 
Ustanovení § 116 odst. 1 uvádí, že pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky. Ustanovení § 116 odst. 2 písm. d) ZZVZ stanoví, že kritériem kvality mohou být zejména sociální, environmentální nebo inovační aspekty.
 
Navrhované systémové opatření počítá s mechanismem, kdy veřejní zadavatelé u k tomu vhodných zakázek, budou mít možnost stanovit zaměstnání určitého počtu odsouzených nebo osob se záznamem v Rejstříku trestů jako zvláštní podmínku plnění veřejné zakázky v souladu s § 37 odst. 1 písm. d) zákona nebo jako kritérium kvality v souladu s ustanovením § 116 odst. 2 písm. d) zákona.
 
Metodika
Spolu již se zmiňovaným usnesením byla též vypracována metodika, jenž obsahuje praktické rady a postupy pro osoby poptávající veřejné zakázky a příklady dobré praxe. Součástí metodiky je příloha č. 1 Zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody jako zvláštní podmínka, popř. kombinace zvláštní podmínky a součinnosti před uzavřením smlouvy a příloha č. 2 Zaměstnávání osob se záznamem v Rejstříku trestů jako zvláštní podmínka, popř. kombinace zvláštní podmínky a součinnosti před uzavřením smlouvy, které obsahují detailnější informace vztahující se k zadávání veřejných zakázek.
 
Příslušné materiály ke stažení:

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.