cs

Vyjadřujeme znepokojení nad informacemi v petici proti Probačnímu domu Písek

cz en

Domovská stránkaO nás Novinky

O NÁS


Probační a mediační služba zahájila kurz HELP prevence radikalizace   Ve středu 16. června 2021 byl pro skupinu 44 probačních úředníků zahájen kurz programu HELP (Human Rights Training Programme for Legal Professionals) s názvem „Prevence radikalizace, reakce justice na terorismus a mezinárodní spolupráce v otázkách kriminality“. Hlavním cílem tohoto kurzu je zlepšení justiční spolupráce v otázkách kriminality a navýšení odbornosti a vzájemné důvěry mezi profesionály v oblasti práva.   V rámci online zahajovací akce přivítala účastníky kurzu ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková a vedoucí útvaru HELP Rady Evropy Eva Pastrana.  Následovalo seznámení se vzdělávací platformou HELP, o které se postarala Eva Massa, projektová koordinátorka HELP, a vystoupení speciálního hosta – doc. PhDr. Barbory ​​Vegrichtové, Ph.D., specialistky na oblast radikalizace a její prevence.   Zahájení kurzu bylo také příležitostí setkat se s tutorem celého kurzu, soudcem Krajského soudu v Olomouci Mgr. Martinem Lýskem, který účastníkům podrobně popsal průběh kurzu, vzdělávací cíle, kritéria evaluace i praktické aspekty kurzu. Během workshopu mohli účastníci komunikovat nejen s lektorem, ale i mezi sebou navzájem, a diskutovat tak svá očekávání nebo doplňující dotazy.   „Těší mě, že u nás můžeme kurz programu HELP realizovat a že ho Mgr. Lýsek upravil tak, aby vyhovoval našim potřebám. Nejen, že je celý kurz k dispozici v češtině, ale byl také přizpůsoben českému prostředí. Jsme rádi, že je naše Probační a mediační služba první českou institucí a současně i první evropskou probační službou, která tento projekt implementuje, a těšíme se na jeho výsledky,“ říká ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková.   Program HELP byl vytvořen Radou Evropy a jeho cílem je podpora členských států v implementaci evropských standardů lidských práv na úrovni jednotlivých států, a to prostřednictvím zvyšování odbornosti pracovníků v oblasti justice, kteří užívají právní nástroje ve své každodenní práci.   24.06.2021 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí


Sněmovna schválila změnu pravomocí probačních úředníků   Poslanecká sněmovna 25. května schválila sněmovní tisk 624, který obsahoval balíček širších změn vycházejících ze senátních úprav. Týkal se mimo jiné i zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. Novela, jejíž cílem je přinést do praxe probačních úředníků pozitivní změny, nabude účinnost od 1. ledna 2022.   Na základě návrhu, který iniciovala Probační a mediační služba, bude upraveno postavení probačních pracovníků i jejich pravomoci. V rámci praxe se změny promítnou zejména do výkonu dohledu, ale také alternativních trestů, jako jsou obecně prospěšné práce nebo trest domácího vězení. Další změny umožní například dřívější vstup probačních pracovníků do projednávání trestních případů, včetně případů dětí mladších 15 let.   V rámci schváleného návrhu dojde současně rozšíření okruhu obětí trestných činů s právem postavení zranitelné oběti. Nově se do zmíněného okruhu zařadí oběti trestných činů znásilnění, týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Postavení zranitelné oběti zajistí dotčeným osobám citlivější vyšetřování případu i možnost mít bezplatně zmocněnce.   „Na přípravě novely pod naším vedením pracovali členové Akčního týmu pro spolupráci v justici, mezi kterými byli experti na trestněprávní legislativu, zkušení praktici z řad probačních úředníků, soudců a státních zástupců, ale také výzkumníci a další odborníci. Při prosazování návrhu byla důležitá naše dosavadní praktická zkušenost, kterou jsem osobně představovala společně se zástupci Ministerstva spravedlnosti na jednáních Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. Schválení návrhu považuji za velmi dobrou zprávu, která potvrzuje, že naše praktické zkušenosti byly při přípravě novely zohledněny a naše doporučení změn stávající praxe získalo odbornou i politickou podporu,“ komentuje změny ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.   Vládní předlohu nyní dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman. Do praxe by pak měla vstoupit s účinností od 1. ledna 2022.   27.05.2021 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí


Probační a mediační služba připomíná Evropský den obětí trestných činů   Probační a mediační služba se 22. února tradičně připojí k Evropskému dni obětí trestných činů. Jeho cílem je nejen připomenout Chartu práv obětí, která byla podepsána ve Velké Británii tentýž den v roce 1990, ale zejména zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů. Požádat o pomoc či odbornou radu mohou tyto osoby aktuálně v 74 střediscích po celé republice.   Podle statistik za rok 2020 kriminalita na území České republiky během loňského roku poklesla a stejně tak i počet obětí trestné činnosti. Přesto Probační a mediační služba minulý rok navázala spolupráci s celkem 4 306 osobami. Pro porovnání v předchozím roce 2019 to bylo 5 071 osob. Určitý pokles lze připsat epidemiologické situaci, faktem ale zůstává, že počet obětí trestných činů, které se obracejí s žádostí o pomoc, má od roku 2016 dlouhodobě klesající tendenci.   „V uplynulém roce sice došlo vlivem pandemie k poklesu kriminality, počet obětí trestné činnosti, se kterými spolupracujeme, se ale stále pohybuje v řádech tisíců osob ročně. Vzhledem k současné situaci, kterou ovlivňuje pandemie, je důležité zmínit také to, že 13% obětí tvoří zvlášť zranitelné skupiny, jako děti, mládež, senioři, hendikepované osoby, oběti obchodování s lidmi a oběti trestné činnosti proti lidské důstojnosti. V rámci Evropského dne obětí trestných činů tedy chceme připomenout možnost požádat o pomoc pracovníky našich středisek a poraden, kteří jsou připraveni kdykoli podat obětem trestných činů pomocnou ruku,“ vysvětluje ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.   Minulý rok se pro řadu lidí nesl ve znamení nuceného přesunu nejen pracovního života do online režimu. S tím úzce souvisí také zvýšené riziko kybernetické kriminality a vyšší nároky na zabezpečení informačních technologií. Rizikovou skupinou jsou v tomto směru zejména děti a mladiství, ale i senioři. Ti dohromady představují 10 % z celkového počtu obětí, které se na nás obrátí. Největší skupinou pak zůstávají dospělí ve věku 18 – 64 let tvořící 90 % obětí, se kterými spolupracujeme.     Probační a mediační služba podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací. Pomáháme zprostředkovat účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizujeme a zajišťujeme efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.   22.02.2021 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí


Představujeme mediátora   Eva Šaušová pracuje už přes deset let jako probační úřednice ve středisku Cheb. Za tu dobu se Eva věnovala téměř všem agendám probačních a mediačních činností a vyzkoušela si i práci vedoucí střediska. V současné době největší část Eviny práce tvoří práce s mládeží. Od roku 2014 působí jako regionální metodik pro agendu mládeže v Západočeském soudním kraji.   K mediacím říká: „Vážím si všech, kteří se mediace zúčastní, protože to svědčí o jisté dávce osobní odvahy, vůle a ochoty řešit konflikty a problémy konstruktivně a nahlížet na ně i pohledem druhé strany, což je mnohdy opravdu těžký úkol.“   Jak dlouho se věnujete mediacím a proč jste si za svou specializaci vybrala právě mediaci?   Mediace mne zajímala od samého začátku mé práce u Probační a mediační služby, a z toho důvodu jsem se také již v roce 2011 přihlásila k výcviku Řešení konfliktu technikou mediace u Asociace mediátorů ČR. Od absolvování odborné zkoušky pro úředníky v roce 2012 jsem již pracovala v agendě zprostředkování řešení konfliktu a od té doby usiluji o to, aby byla nedílnou součástí práce s pachatelem a poškozeným, a to jak u dospělých, tak mladistvých. Za těch přibližně 8 let, co se snažím mediační setkání praktikovat, jich proběhlo, počítám, kolem 70-80.   Co předchází mediačnímu setkání?   U každého případu, ke kterému se dostanu, a kde existuje byť hypotetická možnost realizovat mediační setkání, se zamýšlím nad způsoby, jak zařídit, aby se mediace opravdu uskutečnila. Beru to trochu jako výzvu. Snažím se oběma stranám nenásilně vysvětlit, co pozitivního jim takovéto setkání může přinést, ale zároveň na ně netlačit. Baví mne různorodost přístupů a reakce klientů (jak pachatelů, tak poškozených), baví mne hledat cesty, jak se jim přiblížit tak, aby i oni spatřili užitečnost tohoto setkání. Někdy stačí velmi málo, třeba jen krátký telefonický rozhovor, a mediace je naplánována. Někdy klient od počátečního naprostého odmítání až k přijetí této myšlenky a k účasti na mediaci urazí velký kus cesty, může to být i po několika osobních setkání s probačním úředníkem-mediátorem. Každopádně si vážím všech, kteří se mediace zúčastní, protože to svědčí o jisté dávce osobní odvahy, vůle a ochoty řešit konflikty a problémy konstruktivně a nahlížet na ně i pohledem druhé strany, což je mnohdy opravdu těžký úkol.   Jak se na mediaci připravujete a jak se před tím cítíte?   Před každou mediací se snažím připravit si půdu tak, abych přibližně věděla, jak budou obě strany k setkání přistupovat, jaká jsou jejich očekávání, eventuálně co mohou nabídnout. Praxe mne však naučila, že i přes veškerou přípravu dokáží účastníci překvapit, a to jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu. Před každou mediací tedy cítím vždy určitou míru nervozity (kterou se spíše snažím přetavit v bdělost a připravenost na jakýkoli vývoj situace) a zároveň i určitou zvědavost… Je to tak trochu adrenalin. Každopádně cítím vůči oběma stranám zodpovědnost – nikoli proto, že bych byla zodpovědná za jejich ne/dohodu, ale proto, že jim musím zajistit bezpečný prostor pro jednání, které pro ně, jak jsem již říkala, nebývá lehké. Po mediaci je pro mne velkým zadostiučiněním, když vidím, že obě strany (někdy jsou to i rodiče mladistvých, kteří se účastní mediace) jsou schopné si o problému normálně popovídat, vzájemně se poslouchají a leckdy i pochopí situaci toho druhého, odcházejí pak spokojení a uklidnění. K tomu samozřejmě zdaleka ne vždy dojde, takže jsou to takové vzácné chvilky.   12.11.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí


Probační a mediační služba spouští projekt videokonferencí do věznic   Jarní vlna epidemie COVID-19 ukázala potřebu řešit probaci a mediaci také přes moderní platformy a více přizpůsobit práci probačních úředníků aktuálním bezpečnostním trendům. Ty zohledňují prevenci proti nákaze COVID-19 a chrání zdraví pracovníků Probační a mediační služby, ale samozřejmě také obviněných a odsouzených. Proto od 2. listopadu 2020 naplno startuje projekt videokonferenčních hovorů mezi probačními pracovníky, obviněnými a odsouzenými.   Probační a mediační službě se podařilo vyjednat s Vězeňskou službou ČR možnost využití videokonferenčních hovorů k osobním konzultacím s vězněnými osobami, se kterými naše služba vstoupila do spolupráce. Tento systém již využívají soudy pro svá jednání a v době kdy jsou díky epidemii střediska Probační a mediační služby a věznice vystaveny aktuálnímu riziku šíření onemocnění COVID-19, tak poskytuje možnost kontaktu, který nelze mezi probačním pracovníkem a obviněným či odsouzeným nahradit korespondenční cestou.   „Naši pracovníci s klienty často probírají citlivá témata, která souvisejí s jejich trestnou činností, přijetí jejich odpovědnosti za spáchané činy, problémy se závislostí, osobní situaci nebo řešení odškodnění obětí. Proto je nutné, aby byly obě strany ve vzájemném osobním kontaktu, abychom dále kvalitně, stejně jako doposud, zajišťovali pro společnost tolik potřebný výkon probace a mediace. Tento způsob kontaktu s klienty přes moderní platformy nejenom vše zmiňované umožňuje, ale je také bezpečný pro obě strany během probíhající epidemie,“ upřesňuje výhody celého projektu ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.   Probační a mediační služba připravuje u osob vazebně stíhaných stanoviska k nahrazení vazby dohledem, případně za využití elektronického monitoringu. Tyto podklady slouží pro následné rozhodování soudu. U odsouzených, kteří vykonávají trest odnětí svobody, se jedná o spolupráci za účelem přípravy podkladů k podmíněnému propuštění a výstupem je stanovisko k žádosti o podmíněné propuštění, které opět slouží jako podklad pro rozhodování soudu v dané věci.   02.11.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí


O MEDIACI   O AUTOROVI Pracuji u Probační a mediační služby 15 let. Svou práci vykonávám na středisku v Berouně. K psaní jsem byl puzen od malička, resp. od doby, co jsem se naučil psát. Pořád jsem si do sešitů něco zapisoval. Mými prvními hrdiny byli indiáni a kovbojové. Nicméně jsem slíbil sám sobě, že se stanu spisovatelem, až mi bude padesát. Proč tak pozdě? Až ochutnám život a budu mít O ČEM psát. Proč mne zrovna toto napadlo jako caparta, netuším.   OBAL KNIHY Na obalu knihy jsem využil motiv Michelangela Buonarrotiho ze Sixtinské kaple Zrození člověka. Chtěl jsem tím říct, že tím, jak se „dotýkáme“, potkáváme, ovlivňujeme, tak se vzájemně spoluutváříme. Najdete tam ruku autora a ruku jedné probační úřednice (mimochodem vynikající mediátorky), kterou jsem na úvodních stránkách této knihy požádal o ruku.   O KNIZE Román Mediace pojednává o tragédii, vině a hledání odpuštění v prostředí, které mu není vůbec nakloněno. Vysokoškolák Pavel po oslavě narozenin spáchá trestný čin, jehož obětí je náctiletý Tomáš. Probační úřednice Anežka se učí, jak pracovat s pachateli a oběťmi, její ideály se tvrdě střetávají s realitou a život jí ztěžují epileptické záchvaty. Do děje vstupuje vážně nemocná učitelka Kateřina a vrah Marcel.   Forma příběhu podtrhuje i samotný proces mediace, při kterém dochází k setkání pohledů různých stran. Hrdinové popisují události ze svého pohledu, promlouvají v ich-formě. Každá postava má i svůj jazyk, např. jazyk náctiletého Tomáše Mládka vznikal na koupališti ve Zdicích. Celé léto jsem tam trávil každou volnou chvíli, abych poposedával u skupinek mladých lidí s poznámkovým blokem a zaznamenal jejich autentický jazyk. Tato psychologická mozaika nastoluje výzvy, které v hrdinech probouzí to nejlepší i to nejhorší. Probační úředník si možná více než jiné profese každý den uvědomuje poselství knihy: „Nezáleží na tom, odkud jdeš, ale kam míříš.“   I když v psaní je člověk „sám“, vydání knihy je týmová práce! To jsem se naučil při vydání Mediace. Výsledná podoba vznikla v tvůrčím dialogu s redaktorkou Janou Šulistovou (mající zkušenosti se sociální prací a publikující články o civilní mediaci), korektorkou Evou Kadlecovou (dvorní korektorkou Zdeňka Svěráka), grafikem a sazečem Jirkou Houžvičkou (fyzická podoba knihy je jeho zásluha) a s podporou nakladatelství Pointa, které mi od začátku projevovalo velkou důvěru. Na tyto lidi se někdy neprávem zapomíná.   O ZRODU KNIHY Na kvalifikačně vzdělávacím kurzu Probační a mediační služby v roce 2006 nám tehdejší ředitel Pavel Štern vyprávěl příběh Russe Kellyho, který stál u zrodu moderního pojetí restorativní justice. Tento životní osud mi přišel natolik silný a úchvatný, že jsem si už tehdy říkal, že by si zasloužil, aby se o něm vědělo více. U zrodu knihy stál ovšem až narozeninový dárek kolegyň ze střediska. K mým 39. narozeninám mi zaplatily víkendový kurz Naučte se pracovat se svým textem u Markéty Dočekalové v Sezimově Ústí. Nedostal jsem od nich téměř žádné informace předem. Až na místě jsem zjistil, že se jedná o dílnu tvůrčího psaní určenou pro několik málo spisovatelů, kteří tam budou pracovat na svých textech. Já sebou neměl žádné texty. Když jsem je po nocích dodělával, kolegyním jsem v duchu poslal několik ne úplně nadšených vzpomínek. U stejné lektorky jsem následující rok navštěvoval kurz Psaní beletrie, kde se zrodila postava Karolíny Pechové z knihy Mediace, a napsal jsem tam text, který najdete v románu v kapitole 12 na stránkách 51 až 54.   Na kurzu jsem se naučil, že by první literární počin měl být z prostředí, které důvěrně známe. Proces mediace mě od samotného začátku práce v Probační a mediační službě fascinoval. Stále jej beru jako naši královskou disciplínu. Ač může lidem nesmírně pomoci, stále se o něm moc neví. Snad román Mediace alespoň trochu přispěje ke zlepšení povědomí o mediaci jako takové. S tím souvisí i další sdělení románu – jen ti, co jdou k sobě, se mohou potkat. A to platí samozřejmě i naopak.   O TVŮRČÍM PROCESU Těžko se to popisuje. Samotný text mě napadá, přichází ke mně a já jej zapisuji. Jediná má přidaná hodnota je v tom, že do něj přidávám gramatické chyby, které po mně pak opravuje korektorka. Prakticky celá kniha byla napsána při poslechu Mozartova Requiem. Asi by nikdo nespočítal, kolikrát jsem slyšel dokola tuto geniální skladbu. Psaní trvalo několik let, vytvořil jsem sedm verzí příběhu. Prvními čtenáři příběhu byly kolegyně, které mi tehdy předaly dárek v podobě kurzu. Jedna z nich po přečtení zareagovala: „Tě vyhodí z práce, když to zveřejníš.“ Nicméně knihu v uveřejněné podobě předem nečetl nikdo. K těm, co se s románem seznámili před jeho vydáním by mi přišlo nefér, kdyby tam pro ně nebylo něco nového. Tak jsem napsal verzi osmou, kde přibyla postava soudce Čestmíra.   O ČTENÁŘÍCH Těm bych chtěl poděkovat především. Dobrou knihu dělá dobrý čtenář – v to věřím. Za to, jak bude úspěšný život příběhu, může z velké části citlivost čtenáře. Bez lásky není nic a bez čtenářů příběh vyvane do ztracena.


Zpráva pro klienty Probační a mediační služby – opatření od 22. 10. 2020   Vážení klienti a návštěvníci Probační a mediační služby,   s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. vstoupilo v platnost nové nařízení Vlády České republiky. Abychom předešli nedorozumění, rádi bychom Vás tímto ubezpečili, že činnost Probační a mediační služba není přerušena. Samozřejmě, že jsme povinni dodržovat nařízení Vlády ČR a chránit naše zaměstnance před nákazou COVID-19, proto Vás důrazně žádáme, abyste nejprve vždy kontaktovali naše pracovníky telefonicky nebo emailem. Dále Vás žádáme, abyste důsledně a vždy respektovali pokyny našich pracovníků, kteří o dalším kontaktu v rámci konzultací a poradenství rozhodnou a tuto informaci Vám jasně sdělí. Fungování Probační a mediační služby bude nyní obdobné, jako jste již zažili v jarních měsících. Prosíme tedy o využívání kontaktu primárně vzdálenou formou zmiňovaným telefonem nebo emailem.   Připomínáme, že pokud budete vyzváni k návštěvě střediska, je nutné maximální dodržování hygienických opatření proti šíření onemocnění COVID-19. I nadále platí povinnost používat ochranné prostředky na dýchací cesty a zakrývat si ústa a nos ve vnitřních prostorách Probační a mediační služby. Při každém příchodu do budov, ve kterých naše služba sídlí, je nutné provést dezinfekci rukou z připravených dávkovačů. Stále platí, že pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte svého lékaře a středisko Probační a mediační služby, kde se s Vámi pracovníci dohodnou na dalším postupu a případném přeložení Vaší návštěvy střediska.   Děkujeme za vzájemný respekt.   Tým pracovníků Probační a mediační služby   22.10.2020 MgA. Martin Bačkovský


Probační a mediační služba představuje nové logo a vizuální styl   Během celého příštího roku, tedy od ledna 2021, si bude Probační a mediační služba připomínat 20 let od svého vzniku. Nyní tedy přišel ten správný čas na modernizaci a změnu vizuální prezentace celé organizace. Zároveň jde o pomyslný první dárek, který si služba ke svým narozeninám nadělila.   Probační a mediační služba je státní organizace, která zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí možnost jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu. Nová grafická značka charakterizuje celou šíři práce Probační a mediační služby.   „Oslovili jsme zkušeného zlínského grafika Michala Zdráhala, kterému jsme dali základní charakteristiku naší činnosti a chtěli jsme, aby se odrazila v logu, které nás bude prezentovat. Myslím si, že se autorovi dílo opravdu zdařilo a ve službě je tato změna přijímána velmi pozitivně,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.   Zadání pro tvorbu nové grafické značky mimo jiné obsahovalo následující charakteristiku:

 Doufáme, že se Vám bude náš nově představený vizuální styl prezentace líbit a brzy si zvyknete na tuto pozitivní změnu.
  16. 10. 2020 MgA. Martin Bačkovský


  Vážení klienti, 
  vzhledem k současným epidemiologickým opatřením a nařízením Vlády ČR bychom Vás rádi informovali o dalším provozu a fungování středisek Probační a mediační služby.   Žádáme všechny klienty, aby se na svoji konzultaci a další smluvené schůzky dostavovali vždy včas a přesně podle domluvy s probačním pracovníkem. Nadále platí, že je nutné striktně dodržovat všechna bezpečností a hygienická opatření, která jsou nastavena pro ochranu zdraví před nákazou COVID-19. Proto prosíme, dodržujte pokyny našich pracovníků, jak se na určených pracovištích pohybovat.   Návštěvníky středisek a klienty, kteří nejsou pozváni na konkrétní termín na středisko, žádáme, aby svoje požadavky, dotazy a objednávky termínů vždy nejprve předem konzultovali telefonicky nebo mailovou poštou, kde jim naši pracovníci předají potřebné informace.   Věškeré kontakty najdete na https://www.pmscr.cz/kontakty/   Děkujeme za pochopení. Stále jsme tu pro Vás a budeme rádi za vzájemný respekt.   09.10.2020 MgA. Martin Bačkovský


Díky projektu společného vzdělávání se zlepší přístup k odsouzeným a propuštěným   V úterý 15. září 2020 se uskutečnila zahajovací konference k projektu PDP1 – Systém společného vzdělávání. Ten představili zástupci Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby (PMS) a Vězeňské služby (VS). Projekt má za cíl propojit systém vzdělávání pracovníků VS, PMS a dalších subjektů v oblasti vězeňství, probace a mediace.  Financování projektu v celkové výši 20 451 000 Kč je hrazeno z programu Spravedlnost v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021, jejichž hlavním koordinátorem je Ministerstvo financí.   Vzdělávací projekt PDP1 – Systém společného vzdělávání se zaměřuje na posílení spolupráce v oblasti justice vytvořením společného vzdělávání nejen pro zástupce VS a PMS, ale také pro sociální kurátory, zástupce neziskových organizací, justiční aparát a další odborníky v relevantních oblastech. Zvýšením kvalifikace a kompetencí osob, které poskytují péči lidem ve výkonu trestu a také po jejich propuštění, dojde k výraznému zkvalitnění nabízené péče.   „Zvýší se efektivita poskytování služeb pro odsouzené či osoby propuštěné z vězeňských zařízení. Tento inovativní přístup je nejsilnější stránkou projektu, neboť má skutečný potenciál přispět ke spolupráci a výměně zkušeností všech relevantních pracovníků a organizací a tím také k resocializaci osob po výkonu trestu a ke snížení míry recidivy,“ uvedl při zahájení náměstek sekce koordinace boje proti korupci Jeroným Tejc.   „Každá organizace, má-li být úspěšná a mít vzdělané pracovníky, tak se musí starat o systém vzdělávání. Probační a mediační služba má tento proces v rukou od samého počátku. Jsem velmi ráda, že tento proces vzdělávání svých lidí nedělá sama, ale ve spolupráci s lidmi, ať už jsou z justičního prostředí či z neziskových organizací. Od začátku víme, že tohle velmi funguje a systém je tímto obohacen,“ řekla ve své úvodní řeči ředitelka PMS Andrea Matoušková.   „Spolupráce všech zmíněných subjektů, myslím, dnes funguje dobře. Avšak bez vzájemného poznání alespoň základní problematiky systému činnosti svých partnerů a bez sdílení informací může jen stěží dojít k opravdu aktivní a efektivní spolupráci. Dosud převážně oddělené systémy v péči o klienty, jimiž jsou často právě vězněné osoby a osoby propuštěné z výkonu trestu, fungují stále spíše vedle sebe než spolu. Úroveň spolupráce tak může být nadále jen dobrá, nebo ji díky tomuto projektu a poskytovaným financím můžeme posunout na výbornou,“ doplnil za Vězeňskou službu její náměstek Simon Michailidis.   Významnou součástí projektu je mezinárodní spolupráce realizovaná s partnerem projektu, kterým je vzdělávací organizace v rámci norských nápravných služeb (KRUS). „V rámci bilaterálních aktivit máme naplánováno celkem šest pracovních cest, díky nimž dojde ke sdílení dobré praxe a přenosu know-how v oblasti vězeňství, probace a mediace. Třikrát se účastní čeští experti cesty do Norska a třikrát přijedou norští experti do České republiky,“ sdělil Lukáš Dirga z oboru milostí a inspekce MSp. Podle manažera projektu Jana Rychetského z MSp projde školením minimálně 1 400 lidí.   17.09.2020 MgA. Martin Bačkovský


Běh se žlutou stužkou opět připomene téma zaměstnávání odsouzených. Yellow Ribbon Run se blíží.   Yellow Ribbon Run (YRR), běh na podporu integrace lidí s trestní minulostí, proběhne ve čtvrtek 8. 10. 2020 v Aktivním lesoparku Řepy. Pod heslem „Uteč předsudkům“ se sejdou úspěšně integrovaní běžci, běžci ze státních institucí, neziskových organizací, firem i „fandové“ – jednotlivci. Jako první se před běžce postaví herec Václav Neužil, který závod symbolicky odstartuje. Vzhledem k epidemii COVID-19 letos nemohou běžet odsouzení ve výkonu trestu. Ti ale přesto se žlutou stužkou poctivě trénují v rámci sportovních aktivit ve věznicích, odkud na dálku projekt podporují. Akci doprovodí písně, které Petr Čtvrtníček s vězeňskou kapelou Wsedě nahráli ve studiu Davida Kollera.   „Letošní koronavirová situace se významně dotýká i vězněných osob. Po propuštění z výkonu trestu budou více než v dobách ekonomického růstu potřebovat pomoc s novým startem. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají,“ říká Petr Dohnal, generální ředitel Vězeňské služby ČR.    „Stejně tak je v současné době podstatné upozornit na problematiku zaměstnávání bývalých odsouzených a ocenit zaměstnavatele, kteří dávají práci buď přímo vězňům nebo otevírají pracovní pozice lidem se záznamem v rejstříku trestů,“ dodává Dagmar Doubravová, ředitelka RUBIKON Centra.   Běh a akce se žlutou stužkou doprovází vězeňská kapela Wsedě, jejímž hrdým bubeníkem a zároveň nadšeným ambasadorem YRR je herec a scénárista Petr Čtvrtníček: „Na podzim se nám podařilo, za laskavé podpory Davida Kollera, nahrát obě autorské písně Wsedě. Rádi bychom je prosadili do vysílání v rádiích,“ doplňuje.   Jubilejní 5. ročník běhu organizuje sportovec a filantrop Tomáš Slavata, nově se připojily i další osobnosti. Akci bude moderovat hudebník a moderátor Tomáš Grohregin. Atmosféru zachytí svým fotoaparátem oceňovaný fotograf Jan Jirkovský, který je také autorem fotografií k příběhům běžců pro putovní výstavu „Uteč předsudkům aneb žlutá stužka v pohybu“.   Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská služba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum a Probační a mediační služba.   „U projektu stojíme s našimi partnery od samého začátku. Naši probační úředníci podporují lidi s trestní minulostí každý den a pracují na osvětě k tomuto tématu v jednotlivých krajích. Letošní běh je bohužel poznamenaný současnou koronavirovou situací a právě proto má možná ještě větší význam to, že se uskuteční. Naši pracovníci jsou v běhu mezi klienty každý den, takže lze s nadsázkou říci, že Probační a mediační služba projekt podporuje každou minutu během dne,“ říká Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.   Speciální „videopozdrav“ poslala také nově nastupující ředitelka vězeňské služby ze Singapuru, kolébky Yellow Ribbon Run. Odkaz na video ze studia Davida KolleraOdkaz na píseň žlutá stužkaOdkaz na video Singapur Fotogalerie ZDE 16.9.2020 MgA. Martin Bačkovský Kontakt: Veronika Friebová
PR Specialista Yellow Ribbon
mobil +420 778 457 229
friebova@yrr.cz
www.yellowribbon.cz


Vážení klienti a návštěvníci Probační a mediační služby,    vzhledem k vývoji epidemiologické situace v České republice si Vás dovolujeme požádat o maximální dodržování hygienických opatření proti šíření onemocnění COVID-19. I nadále platí povinnost používat ochranné prostředky na dýchací cesty a zakrývat si ústa a nos ve vnitřních prostorách Probační a mediační služby. Při každém příchodu do budov, ve kterých naše služba sídlí, je nutné provést dezinfekci rukou z připravených dávkovačů. Stále platí, že pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte svého lékaře a středisko Probační a mediační služby, kde se s Vámi pracovníci dohodnou na dalším postupu a případném přeložení Vaší návštěvy střediska.   Osobní kontakt našich pracovníků s klienty není zatím nijak omezen, ale podléhá předem stanoveným podmínkám. Při kontaktu je nutné dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická opatření, tedy mít zakrytá ústa a nos, dodržovat odstup minimálně dva metry.    Dále Probační a mediační služba preferuje přijímání dokumentů v elektronické podobě, pokud to situace umožňuje.    Pokud máme jakékoliv dotazy, pochybnosti a nejasnosti, neváhejte před návštěvou střediska kontaktovat svého probačního pracovníka, abychom předešli vzájemnému nedorozumění a také se vyhnuli zdravotnímu riziku nákazy koronavirem.   Děkujeme!   11.09.2020 MgA. Martin Bačkovský


Informace pro klienty a návštěvníky středisek a objektů Probační a mediační služby platné od 1. 9. 2020   V rámci opatření souvisejících s onemocnění COVID-19 informujeme, že od 1. 9. 2020 je povinné, aby všichni návštěvníci středisek a budov, v nichž sídlí Probační a mediační služba, používali ochranu dýchacích cest, tedy, aby si zakrývali ústa a nos. Mohou k tomu použít respirátor, roušku, ústenku či šátek, které musí mít nasazeny po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách těchto objektů. Při jednání na střediscích a v budovách Probační a mediační služby, kde lze dodržet minimální rozestup 2 metry mezi jednotlivými účastníky, nemusí být tato ochrana použita. Dále jsou všichni návštěvníci povinni při každém příchodu do zmiňovaných objektů provést dezinfekci rukou prostředky, které jsou umístěny u vstupu.   Pokud klient nebo návštěvník Probační a mediační služby trpí respiračními obtížemi, je nutné, aby předem kontaktoval příslušného pracovníka, s nímž se má setkat nebo kontaktoval středisko, kde se má schůzka uskutečnit (https://www.pmscr.cz/kontakty/) a domluvil se telefonicky nebo emailem na dalším postupu. Nemáte-li kredit na volání, pošlete SMS. Při akutních respiračních obtížích nenavštěvujte naše střediska a budovy bez předešlé telefonické či emailové konzultace s našimi pracovníky.   V případě akutních zdravotních potíží volejte svému lékaři nebo při podezření na příznaky koronaviru nově vytvořenou linku 1212 (bezplatná, s celostátní působností), více www.koronavirus.mzcr.cz. Pokud potřebujete poradit v souvislosti s nákazou koronaviru, volejte: nonstop linky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370.   01.09.2020 MgA. Martin Bačkovský


Probační a mediační služba uvolnila milion korun pro oběti bohumínské tragédie   Ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba (PMS) zanalyzovaly možnosti rychlé a účinné pomoci obětem tragédie v Bohumíně. PMS vyčlenila první finanční prostředky, a to konkrétně jeden milion korun. Z nich bude možné financovat služby pro potřeby obětí trestného činu. Jedná se například o psychosociální pomoc, právní a další služby spojené s řešením aktuální nepříznivé situace obětí. V průběhu zítřejšího dne budou pokračovat jednání se zástupci radnice města Bohumín a poskytovateli služeb pro oběti (včetně neziskových organizací) tak, aby byly co nejlépe tyto prostředky využity.   “Chtěli jsme reagovat na potřeby obětí a poškozených a poskytnout rychlou pomoc, a to se děje. V první fázi poskytne stát prostřednictvím Probační a mediační služby milion korun, který bude sloužit na zajištění potřebných služeb pro osoby zasažené tragickou událostí. Tato pomoc je již na cestě k nim,” uvedla vicepremiérka Alena Schillerová.   Probační a mediační služba ve spolupráci s Policií ČR aktivně vyhledává kontakty na pozůstalé a zraněné. Zároveň informujeme, že pozůstalí a zranění se mohou sami obrátit v případě zájmu o odškodnění podle zákona o obětech trestných činů na následující telefonní čísla:  

“Peněžitou pomoc v tomto případě poskytuje jak Ministerstvo spravedlnosti (podle zákona o obětech trestných činů), tak Probační a mediační služba (podle zákona o použití peněžitých prostředků z majetkových trestných sankcí). Podle zákona o obětech trestných činů má právo na peněžitou pomoc oběť, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví, oběť, které byla v důsledku trestného činu způsobena těžká újma na zdraví a osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela (rodiče, manželé, registrovaní partneři, děti, sourozenci, osoby žijící v jedné domácnosti a vyživovaní),” doplnila ministryně spravedlnosti Marie Benešová.   MgA. Martin Bačkovský, Probační a mediační služba Mgr. Vladimír Řepka, Ministerstvo spravedlnosti ČR


Skončil projekt na pomoc obětem trestných činů Proč zrovna já? II   V úterý 30. června skončil čtyřletý projekt na pomoc obětem trestných činů Proč zrovna já? II spolufinancovaný prostřednictvím Operačního fondu Zaměstnanost. V celkem 56 lokalitách mohli oběti kontaktovat specializované poradce, kteří poskytovali právní informace, psychosociální podporu, zprostředkovávali psychologické či psychoterapeutické služby, a v neposlední řadě klienty doprovázeli na jednání k soudům či výslechům a do dalších institucí. Za dobu trvání projektu poradci pomohli 4337 obětem a provedli 14 010 konzultací.
V posledních čtyřech letech se v rámci projektu podařilo vytvořit funkční způsob práce založený na síťování služeb a udržování pravidelného kontaktu prostřednictvím setkávání členů multidisciplinárních týmů na regionální i krajské úrovni. Zrealizovali jsme téměř 150 regionálních a 6 krajských týmů. Ověřili jsme si, že bez spolupráce to nejde a komunikace s ostatními hráči na poli pomoci obětem trestných činů je důležitou součástí naší práce s klienty.  
Odkaz projektu zanecháváme nejen v uskutečněné pomoci lidem a spolupráci s partnery, ale také ve vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Formou školení v rozsahu 40 hodin jsme zvládli proškolit 668 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Přispěli jsme tím k rozšiřování povědomí o tématu obětí trestných činů a kompetencí mnoha pracovníků nejen státních institucí, ale i nestátních neziskových organizací.   Veškerá činnost v regionech byla podpořena propagačními a osvětovými aktivitami. Články v časopisech, lokálních zpravodajích a regionálním tisku, rozhovory v rádiích a distribuované letáky či kampaň na podporu obětem z roku 2018 přispěly k osvětě o tématu obětí trestných činů, informovaly veřejnost o činnosti Probační a mediační služby a napomohly otevřenější komunikaci o možné pomoci pro oběti.   „Probační a mediační služba se už celých dvacet let na svých střediscích vedle práce s pachateli trestných činů věnuje poradenství pro oběti. Jsem proto moc ráda, že veškeré naše dosud realizované projektové snahy nezůstanou bez odezvy. Ve 24 vybraných soudních regionech Česka se nám podařilo zajistit pokračování systému poradenství pro oběti trestných činů“, doplňuje Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.   30.06.2020 MgA. Martin Bačkovský


Yellow Ribbon Run 2020   Jubilejnímu 5. ročníku Yellow Ribbon Run, běhu na podporu lidí s trestní minulostí, hrozilo odložení termínu do příštího roku. Termín běhu je nově stanoven na čtvrtek 08.10.2020 v Aktivním lesoparku Řepy. Městská část Praha 17 Řepy nabídla akci partnerství. Realizaci závodu nově zajistí sportovec a filantrop Tomáš Slavata, kterého s touto městskou částí spojují aktivity jeho organizace Atletika Řepy. Akci podpoří také její ambasador Petr Čtvrtníček s vězeňskou kapelou Wsedě z Kuřimi.   Běh každoročně pořádá Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR a nezisková organizace RUBIKON Centrum. Charitativní běh upozorňuje na obtížnou integraci lidí s trestní minulostí. Těm ve výkonu trestu často narůstají dluhy a po propuštění z vězení se nemají kam vrátit. Osvěta prostřednictvím běhu je úspěšná a Yellow Ribbon Run získává každým rokem stále více podporovatelů, kteří pod heslem „Uteč předsudkům“ pomáhají měnit pohled společnosti na bývalé vězně.   25.06.2020 MgA. Martin Bačkovský


Vážení klienti,

zdravíme Vás opět po čase z Probační a mediační služby a chceme Vás i tentokrát podpořit v tomto období, které může být pro mnohé velmi náročné. Zároveň přinášíme pozitivní zprávu, že se postupně vracíme k běžnému provozu, tedy přímému osobnímu kontaktu s Vámi. To je možné díky postupnému uvolňování vládou přijatých omezení a také získáním nezbytného množství ochranných prostředků, kterými chráníme při práci nás i Vás.

Obětem trestných činů v této nelehké době poskytujeme samozřejmě i nadále psychosociální podporu, právní informace, pomoc při uplatňování škody a odškodnění, ale také zprostředkování kontaktu na návazné služby a organizace. Návrat k běžnému provozu ještě zintenzivní tolik potřebný lidský a osobní kontakt při pomoci, kterou Vám nabízejí naši poradci. Víme, že v aktuální situaci je třeba řešit i Váš možný strach z nákazy, nabídnout adekvátní psychoterapeutickou podporu pro uklidnění nejistoty nebo poradit v dalších situacích, které současný nouzový stav přinesl. Poradci s Vámi v minulých týdnech nově hledali řešení např. v citlivých otázkách předávání nezletilého dítěte mezi rozvedenými partnery či odročení soudních jednání. Probační a mediační služba je a bude vždy připravena Vám poskytnout profesionální pomoc a zůstáváme zde pro Vás i nadále.

Další pozitivní zprávou pro veřejnost je jistě fakt, že i přes nutná omezení v důsledku nouzového stavu jsme nepolevili v rozsahu práce s Vámi, našimi klienty, nad kterými vykonáváme dohled. Naši pracovníci udržovali kontakt s 89% z Vás a již nyní si Vás opětovně zvou na osobní konzultace či Vás mohou navštívit ve Vašich domovech. Vy ostatní, kteří máte naplánované konzultace v dalších termínech nás budete moci navštívit již brzy bez omezení. Naše priority jsou v této oblasti jasné a nikdy jsme z nich neslevili. Jde zejména o výkon dohledu nad podmíněně odsouzenými a také těmi, kteří byli podmíněně propuštěni z vězení na svobodu. Stejně tak jde o přípravu podmínek k nahrazení vazby dohledem, přípravu stanovisek k uložení trestu obecně prospěšných prací, přípravu stanovisek k uložení trestu domácího vězení, přípravu stanovisek k žádosti o podmíněné propuštění. Naše kontrola výkonu trestu domácího vězení a trestu obecně prospěšných prací probíhala i po dobu nouzového stavu.   Těm z Vás, kteří jste po dohodě s námi vyčkávali na možnost provedení osobního setkání v rámci připravené mediace, děkujeme za trpělivost a přejeme Vám hodně zdaru při rozhovorech o nelehkých otázkách. Věříme, že se Vám pod vedením našich zkušených mediátorů podaří najít pro Vás přijatelné řešení nápravy vzniklé škody. Krizový stav je náročný pro celou společnost, ale v naší Službě jsme profesionálové, kteří se výzev nebojí. Našli jsme způsoby, jak v práci s Vámi pokračovat i v době omezení nouzového stavu v naší zemi. Pro Vaši představu proto ještě závěrem uvádíme, že po celou dobu spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, sdílíme společně potřebné informace. Během uplynulého měsíce, kdy stav omezení našeho provozu trval, nás soudy pověřily, abychom zahájili činnost v 883 nových případech.   V případě potřeby jsme tu stále pro Vás i na telefonickém nebo mailovém spojení, které najdete na našich webových stránkách. Přejeme Vám klidné dny a především pevné zdraví.

Těm z Vás, kteří jste se dobrovolně zapojili do pomoci lidem, kteří to v době nouzového stavu potřebovali, a také těm, kteří svým vyšším nasazením a výkonem práce pomohli udržet v chodu potřebné provozy veřejně prospěšných institucí, DĚKUJEME!

Tým pracovníků Probační a mediační služby   22.04.2020 MgA. Martin Bačkovský


Ohrazujeme se proti lžím uveřejněným v MF Dnes reportérem Karlem Hrubešem   Probační a mediační služba se důrazně ohrazuje proti celému článku s titulkem „Vězni koronaviru zůstávají ve vazbě. Chybí dohled“, který dne 11. dubna uveřejnila MF Dnes, a jehož autorem je pan Karel Hrubeš. Text obsahuje mnoho nepravdivých informací, nepřesností a je postaven pouze na subjektivních domněnkách autora, který svojí neprofesionální prací poškozuje nejen dobré jméno Probační a mediační služby, ale také jméno média, které mu umožnilo text zveřejnit.   V žádném případě není pravda, že chybí dohled, jak pan Hrubeš lživě uvádí. Pokud nějaký soud odmítá propouštět obviněné na svobodu kvůli neexistující kontrole, jak je v článku uvedeno, disponuje bohužel nepřesnými a chybnými informacemi o současném stavu a fungování Probační a mediační služby.   Naší prací je také výchovně působit na naše klienty v rámci jejich nápravy, podporovat je a vést k řádnému životu, proto jsme jim adresovali text na webových stránkách a sociálních sítích, z něhož pan Hrubeš cituje. Rozhodně nejde o zoufalou výhrůžku, jak pan Hrubeš text komentuje. My našim klientům, ani nikomu jinému, nevyhrožujeme. Chápeme, že každý může vyhodnocovat komunikaci podle svých zkušeností a osobnostního nastavení, proto možná pan Hrubeš dospěl k takto chybnému úsudku.   Dále se důrazně ohrazujeme, že bychom nepřímo přiznávali, že v současné době nedokážeme provádět kontrolu, jak autor textu píše. Karel Hrubeš obdržel k fungování Probační a mediační služby během současného nouzového stavu podrobný popis, jak plníme všechny povinnosti, které máme, a z těchto dat nic podobného nevyplývá. Jde tak pouze o smyšlené domněnky Karla Hrubeše. Pokud by měl pan Hrubeš, ale i kterýkoliv jiný zástupce médií, vážný zájem o pravdivé informace o současném fungování Probační a mediační služby, jsme vždy připraveni tyto informace poskytnout k serióznímu vysvětlení všech nejasností.   Dále bychom chtěli pana Hrubeše upozornit, že mluvčím Probační a mediační služby je pan Martin Bačkovský, nikoliv Petr Bačkovský. Tato informace se dá získat nejen z podpisu v mailové komunikaci, kterou pan Hrubeš s mluvčím organizace vedl, ale také z veřejných zdrojů.   15.04.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí


Zpráva klientům Probační a mediační služby   Vážení, mohlo by se zdát, že mimořádná situace, kterou prožíváme kvůli šíření koronaviru, nepřináší nic pozitivního. Ale opak může být pravdou. Právě tato chvíle je pro Vás velkou šancí a výzvou, abyste dokázali situaci zvládnout stejně úspěšně jako další lidé kolem Vás a prokázali tak, že umíte žít v souladu se zákonem a podle pravidel. I když to vypadá, že je dohled nad Vaším chováním menší, než tomu bylo před pár dny, důsledky jakéhokoliv porušení nastavených pravidel člověka většinou dříve či později stejně dostihnou. Proto si na nás vždy včas vzpomeňte, stejně jako nezapomínáme my v těchto dnech na Vás!! Společnost kolem Vás jistě ocení Vaše zodpovědné chování a bude mít silnější důvod věřit ve Vaši nápravu. A ještě jedno poděkování. Těší nás, že mnoho z Vás nám voláte a snažíte se situaci zvládnout!   Mezi naše klienty patří samozřejmě i oběti trestných činů, kterým přejeme, aby situaci zvládli také bez problémů. V případě potřeby jsme tu stále pro Vás na telefonickém nebo mailovém spojení. Přejeme všem, abyste prošli touto zkouškou úspěšně.   Tým pracovníků Probační a mediační služby   21.03.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí


Probační a mediační služba informuje svoje klienty, že v současné chvíli není možné osobně navštěvovat střediska Probační a mediační služby.

V rámci opatření souvisejících s infekcí COVID-19 přerušujeme veškerý osobní kontakt mezi pracovníky Probační a mediační služby a klienty. V případě potřeby je možné telefonicky kontaktovat svého probačního úředníka nebo středisko (https://www.pmscr.cz/kontakty/). Nemáte-li kredit na volání, pošlete SMS. Výjimku z přerušení přímého fyzického kontaktu tvoří pouze případy výkonu kontroly odsouzených k trestu domácího vězení, které nejsou v režimu EMS. 

V případě akutních zdravotních potíží volejte svému lékaři nebo při podezření na příznaky koronaviru nově vytvořenou linku 1212 (bezplatná, s celostátní působností), více www.koronavirus.mzcr.cz. Pokud potřebujete poradit v souvislosti s nákazou koronaviru, volejte: nonstop linky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106,  725 191 367,  725 191 370.

16.03.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí


Čtvrtým rokem společně rozvíjíme projekt Bezplatné insolvenční poradny   Již čtvrtým rokem společně rozvíjíme projekt, o jehož významu pro Jihočeský kraj, resp. pro naše spoluobčany není potřeba dlouze hovořit. Věhlas Bezplatné insolvenční poradny (BIP) již dávno přesáhl hranice území kraje, všímají si jej centrální orgány veřejné správy a je inspirací nejen pro ostatní regiony naší země, ale pozitivně je vnímán i za hranicemi České republiky.   Dne 06.03.2020 se uskutečnila pracovní porada k dalšímu rozvoji a fungování poradny v roce 2020. Partnery projektu jsou Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský úřad Jihočeského kraje, Probační a mediační služba, Česká advokátní komora – Regionální středisko Jižní Čechy a Spolek insolvenčních správců. Nově se k projektu připojilo statutární město České Budějovice.   Více o projektu najdete na: https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj/bezplatna-insolvencni-poradna.   11.03.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí


Pražské středisko Probační a mediační služby úzce spolupracuje s Centrem sociálních služeb Praha   Koncem února se již tradičně setkali zástupci Probační a mediační služby ze střediska Praha s vedoucí sociální pracovnicí Centra sociálních služeb Praha Zuzanou Stancovou, aby si předali informace o možnostech resocializačních a reintegračních programů.   Ty nabízí Centrum sociálních služeb v Praze přes svoje pracoviště RRP od roku 2001 a svým klientům je doporučuje Probační a mediační služba. Obě organizace dlouhodobě úzce spolupracují na odborné pomoci při komplexním řešení problémů, které souvisejí s pácháním trestné činnosti, výkonem trestu odnětí svobody a podmíněným propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody.   04.03.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí


Rozvoj restorativní praxe má budoucnost   V úterý 25.02.2020 se sešli pracovníci Probační a mediační služby společně s kolegy z Vězeňské služby a věnovali se tématu rozvoje restorativní praxe. Tu se daří velmi dobře uplatňovat v šesti vybraných lokalitách díky projektu Křehká šance II.   Mezi klíčová témata, která se na setkání řešila, byla například oblast multidisciplinární spolupráce a podpora partnerství mezi věznicí, Probační a mediační službou, odbornou veřejností, neziskovým sektorem a místní samosprávou. Tuto spolupráci se díky projektu podařilo velmi dobře navázat a nyní je třeba hledat další cesty, jak v již nastavené spolupráci pokračovat a dál ji rozvíjet, a to nejen ve stávajících lokalitách.   V rámci programu se za poslední 4 roky podařilo vytvořit a zavést do praxe věznic nové programy pro odsouzené (Vnímám i tebe), uspořádat akce uvnitř věznice, zrealizovat restorativní konference či několik seminářů pro odsouzené k tématům zodpovědnosti vůči obětem. „Také mě moc těší, že se nám podařilo do spolupráce vtáhnout i širokou veřejnost například díky cyklu Snídaně s probačním úředníkem, besedám v knihovnách, workshopům nebo úspěšné putovní výstavě, která obsahovala výpovědi obětí a pachatelů o dopadech trestné činnosti na jejich životy,“ doplňuje ředitelka Probační a mediační služba Andrea Matoušková.   Důležitou součástí restorativní praxe je také vzdělávání k tématu restorativní justice pro pracovníky Probační a mediační služby a Vězeňské služby České republiky prostřednictvím Akademie Vězeňské služby České republiky.    25.02.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí


Probační a mediační služba nabízí pomoc obětem trestných činů   V rámci Evropského dne obětí připomíná Probační a mediační služba práva a potřeby, které mají oběti trestných činů. V 74 střediscích a 56 poradnách v celé republice si mohou tyto osoby přijít pro profesionální radu a pomoc při řešení své tíživé životní situaci.   Oběti trestných činů potřebují zejména správné informace kam se obrátit o pomoc, přiměřenou důvěru, pocit bezpečí, důstojný přístup během celého procesu řešení, ale také férové řízení v jejich případu a odškodnění.   „Od poloviny roku 2013 do konce minulého roku jsme v našich střediscích a poradnách pomohli více než 41 tisícům obětem trestných činů. To nám jednoznačně potvrzuje, že má tato práce velký smysl a celospolečenský přínos. Jen za minulý rok se na nás obrátilo 6652 obětí, se kterými aktivně pracujeme,“ vysvětluje ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.   V 90% se na nás obracejí s žádostí o pomoc dospělí, 5% tvoří senioři a zbytek mladiství a děti. Z údajů poraden pro oběti trestných činů projektu „Proč zrovna já? II“, který je jedním z projektů Probační a mediační služby, také vyplývá, že pro pomoc si ze dvou třetin přicházejí ženy. Lidé v našich poradnách vyhledávají ve více než polovině případů právní informace a psychosociální podporu. Téměř ve 21 % jde o oběti majetkové kriminality a zhruba 15 % jsou oběti násilné trestné činnosti.   21.02.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí


Proběhlo první veřejné slyšení s občany Písku   Ve středu 12. 2. 2020 se uskutečnilo první z plánovaných veřejných slyšení, na kterém Probační a mediační služba představila záměr vybudovat Probační dům v tomto městě.   Zástupci Probační a mediační služby vysvětlili občanům, jakým způsobem tento druh zařízení funguje, jaká pravidla budou muset dodržovat podmínečně propuštění z výkonu trestu, kteří se stanou klienty probačního domu a co vše budou s pomocí profesionálního personálu řešit pro návrat do běžného života.   „O debatu s námi projevila veřejnost velký zájem a jsem ráda, že jsme mohli zodpovědět mnohé nejasnosti, nepřesnosti a vysvětlit, jak zajistíme bezpečné fungování Probačního domu v Písku,“ uvedla Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.   Vzhledem ke spolupráci s městem a podmínkám, na kterých se Probační a mediační služba s představiteli Písku shodla, proběhne před samotným zahájením provozu ještě další setkání s občany. Dále budou naši pracovníci aktivně jednat se všemi organizacemi ve městě, kterých se otevření a provoz Probačního domu může týkat. Půjde samozřejmě o bezpečnostní složky, ale také Úřad práce, místní firmy, středisko sociálních služeb či církve.   13.2.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí


Vyjadřujeme znepokojení nad informacemi v petici proti Probačnímu domu Písek   Probační a mediační služba se musí důrazně ohradit proti tvrzením, která jsou uvedena v petici proti umístění a výstavbě Probačního domu v Písku. Se vším respektem k názorům občanů města Písek a všech zainteresovaných bychom rádi vyvrátili mnohá tvrzení, která se nezakládají na pravdě, jsou zkreslená a vytvářejí neoprávněné obavy.  

Chápeme, že někdy není jednoduché vést dialog nad složitými tématy, ale právě proto všechny zveme 12. 2. 2020 na veřejné projednání, které se stavby a umístění Probačního domu v Písku týká. Zde rádi předložíme fakta, aby nedocházelo k jednoduchému předkládání nepravdy, jak se tomu nyní děje v některých mediálních výstupech a v petici, která je v Písku šířena.  

Již nyní se v Písku, stejně jako v téměř každém městě, běžně pohybují lidé propuštění z výkonu trestu nebo podmínečně propuštění. U mnoha z nich neexistuje nad jejich pohybem žádný dohled. Osoby, pro které je Probační dům určen, rozhodně nepředstavují riziko pro občany, jak uvádí text petice. Tyto osoby budou před podmíněným propuštěním velmi důkladně prověřeny a budou muset prokázat dostatečnou motivaci pracovat a změnit svůj dosavadní život. Tvrzení, že se počet těchto osob bude ve městě navyšovat, se také nezakládá na pravdě, protože cílem projektu je, aby se po uplynutí startovacího pobytu na svobodě vraceli do místa, kde mají svoje kořeny.  

Velmi důrazně je třeba vyvrátit tvrzení autorů petice, že pilotní projekt v Ostravě skončil neúspěchem. Zmiňovaný projekt měl již na svém začátku přesně stanovené trvání a byl ukončen dle plánu a s pozitivními výsledky. Bez kvalitních a pravdivých podkladů by nikdo neměl vyslovovat nepravdy, proto chceme s občany vést otevřenou debatu o fungování Probačního domu v Písku, který rozhodně není žádným vězeňským ghettem, jak ho autoři petice velmi nedůstojně nazývají.  

Probační a mediační služba je organizace s dvacetiletou profesionální zkušeností a tradicí, která výrazně dbá na prevenci kriminality a zájem veřejnosti na bezpečnost ve společnosti.