cs

V Bílině se uskutečnila série besed pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol

Besedy v Bílině

Celkem 4 základní školy, 16 besed a 380 žáků – taková je bilance série besed se školáky v Bílině, kterou v uplynulých měsících uspořádaly dvě pracovnice střediska Teplice Mgr. Jitka Prücknerová a Mgr. Evelina Dvořáková. Teplické středisko Probační a mediační služby tím zareagovalo na specifickou situaci v dané lokalitě, která čelí zvýšenému výskytu socio-patologických jevů, a to nejen v rámci dospělé populace, ale také u osob mladších 18 let. Dle aktuální analýzy MPSV bylo dokonce město zařazeno do III. stupně míry náročnosti výkonu OSPOD.

V průběhu besed byli žáci seznámeni s činností Probační a mediační služby, s prací poradce pro oběti trestných činů a také dostali možnost nahlédnout na trestný čin z hlediska obou aktérů – pachatele i oběti. Při workshopech, které byly součástí besed, se žáci aktivně zapojili do řešení konkrétních modelových situací protiprávního jednání dle restorativních principů, se kterými byli dříve seznámeni. Diskutovány byly také náročné situace, ke kterým dochází ve školním prostředí, šikana ve všech možných podobách nebo různé formy zesměšňování a dehonestace, které mohou mít netušené následky.

Další navazující besedy v problémových třídách jsou v rámci prevence kriminality naplánovány ve spolupráci s příslušným OSPOD.