Restorative Justice: Strategies for Change

Doba realizace projektu: 2019 - 2023


Popis projektu:

Projekt Restorative Justice: Strategies for Change je, jak už sám název napovídá, zaměřen na oblast restorativní justice. Restorativní justice je koncept, který se na poli mezinárodní trestní justice rozvíjí od sedmdesátých let minulého století. Cílem tohoto konceptu je, jak uvádí Howard Zehr (znám jako „otec zakladatel“ restorativní justice), pojetí spravedlnosti jako snahy o obnovu a uzdravení škod, které byly napáchány kriminalitou. Jestliže tedy kriminalita zraňuje, spravedlnost (restorativní justice) by měla napravovat a uzdravovat.

Restorativní přístup klade vedle tradičního, retributivního, přístupu ke spravedlnosti (založeného na přesvědčení, že náprava trestného činu spočívá především v nalezení a potrestání pachatele) důraz na nové skutečnosti. Podle konceptu restorativní justice je nezbytné, aby při řešení trestného činu byly „věci dány do pořádku“. To znamená, že je kladen důraz na trestným činem zasažené mezilidské vztahy a zdůrazněna orientace na potřeby oběti a trestným činem zasažené komunity. Při projednání otázky viny a trestu jsou proto primárně zohledňovány zájmy a potřeby oběti, a to vedle potřeb komunity i širší společnosti. Současně je akcentována osobní odpovědnost pachatele za nápravu a splnění závazků a povinností, které mu jsou ukládány. Právě k tomuto účelu jsou vytvářeny rozmanité restorativní programy, které představují dialogické řešení věci za pomoci nestranné třetí osoby (mediátora, facilitátora) a jež umožňují hledat řešení těmi, kterých se daná věc bezprostředně dotýká. U nás je prozatím nejznámějším restorativním programem mediace mezi obětí a pachatelem a programy restorativních konferencí. Protože dlouhodobě usilujeme o to, aby restorativní přístup byl stále více přítomen v každodenní práci všech zainteresovaných pracovníků (Policie ČR, Probační a mediační služby, státních zástupců, soudců, věznic, poskytovatelů sociálních a dalších služeb), připojili jsme se k výzvě deklarované v rámci projektu Restorative Justice: Strategies for Change.

V rámci mezinárodního rozvoje restorativní justice bylo v roce 2018 přijato doporučení Rady Evropy o restorativní justici, které se stalo jedním z hlavních podnětů pro realizaci výše zmíněného evropského projektu, který vznikl v roce 2019 jako společná platforma Evropského fóra pro restorativní justici (European Forum for Restorative Justice) a devíti evropských států, včetně České republiky.

Cíle projektu:

Cílem projektu je v následujících pěti letech podpořit rozvoj restorativní justice na úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních. V každém z členských států působí národní skupiny, jejichž úkolem je aktivizace jednotlivých aktérů na poli trestní justice a vytváření národní strategie pro široké uplatnění restorativní justice na daném poli. Členy české národní skupiny (v pozici tzv. Core Members) jsou Lukáš Dirga, Andrea Matoušková, Petra Masopust Šachová a Jan Tomášek.

Členi české národní skupiny v pozici tzv. Core Members:

Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.

Lukáš Dirga působí v Odboru správy a kontroly podřízených organizací Ministerstva spravedlnosti, kde má ve své gesci koordinaci resortních vědecko-výzkumných aktivit. V rámci svého odborného působení se zaměřuje zejména na oblast trestní justice se zvláštním důrazem kladeným na vězeňství a témata s ním spojená. V oblasti výzkumných aktivit realizuje Lukáš Dirga, jakožto člen Katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni, výzkumy spadající do oboru penitenciární sociologie. Lukáš Dirga je členem řady domácích i mezinárodních odborných sdružení a výsledky svých odborných aktivit a bádání prezentuje v tuzemských i zahraničních časopisech.

PhDr. Andrea Matoušková

Andrea Matoušková v roce 1995 absolvovala Karlovu univerzitu v Praze, obor sociální práce. Po ukončení vysokoškolského studia začala pracovat v Praze jako jedna z prvních probačních úředníků v České republice. Podílela se na zavádění probace a mediace do české praxe a později na vzniku Probační a mediační služby, kde od roku 2001 pracovala na pozici metodik a později vedoucí oddělení pro koncepční, analytické a metodické činnosti. S účinností od února 2016 působí na pozici ředitelky Probační a mediační služby. V letech 2009 – 2010 zastupovala Českou republiku ve skupině expertů Rady Evropy (CJ-S-CH), která připravila manuál pro zacházení s dětmi jako účastníky soudních řízení (Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Child-Friendly Justice, 2010). Od roku 2012 zastupuje Probační a mediační službu v Evropské síti služeb v oblasti extremismu a radikalismu (Radicalization Awareness Network - RAN), a to jako člen pracovní skupiny P&P (Prison and Probation). Je autorkou a spoluautorkou několika odborných knih a článků.

JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D.

Petra Masopust Šachová je expertkou na restorativní justici a usiluje o její široké zapojení do českého trestního práva jak na teoretické úrovni, tak v praxi. V současné době působí na katedře trestního práva Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, kde zavedla nový předmět o restorativní justici. Je členkou České kriminologické společnosti a European Forum for Restorative Justice. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity. Jako advokátka dlouhodobě působila v neziskovém sektoru, zejména ve spolupráci s organizací Člověk v tísni.

PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.

Jan Tomášek je výzkumným pracovníkem Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Zaměřuje se zejména na problematiku probace, restorativní justice, resocializace pachatelů a desistence. Jako externí vyučující působí na katedře kriminologie Policejní akademie ČR a na vysoké škole Ambis, kde přednáší kriminologii a prevenci kriminality. Je autorem řady publikací a článků v domácích i zahraničních odborných časopisech.

 

Web projektu: bude upřesněno

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: petrasach@yahoo.com

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty