cs

AIS PMS

Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006422; Rozpočet projektu: 48 620 000,00 Kč (z toho podíl ERDF 80,86 %); Realizátor projektu: Probační a mediační služba; Předpokládaná doba realizace projektu: 1. 10. 2017 – 31. 12. 2023

Popis projektu

Projekt je zaměřen na modernizaci agendového informačního systému Probační a mediační služby (AIS PMS) za účelem zefektivnění a zjednodušení práce zaměstnanců. V rámci projektu proběhne vývoj nového AIS PMS, jež zajistí jednodušší uživatelské prostředí lépe přizpůsobené práci služby, zrychlení komunikace a předávání důvěrných dat mezi IS veřejné správy, rozšíření samoobslužných procesů, vyšší zabezpečení a zvýšení kapacit systému. Projekt tak komplexně přispěje k lepší a efektivnější práci a komunikaci jak v rámci služby, tak i s jejími klienty.  

Cíle projektu

Cílem projektu je docílení zefektivnění a zkvalitnění práce zaměstnanců Probační a mediační služby společně s naplněním legislativních nároků kladených na informační systémy veřejné správy a zvýšení jeho zabezpečení. Tohoto cíle bude dosaženo za pomoci modernizace AIS PMS v podobě vývoje nového agendového informačního systému, který bude vystavěn na nové platformě s dostatečnou vestavěnou kapacitou databáze, jež zajistí možnost bezproblémového ukládání dat. Dodavatel nového AIS PMS bude na vývoji spolupracovat s vybraným týmem PMS, pro zajištění jeho vhodných funkcí pro výkon práce probačních úředníků. Nový AIS PMS tak nadále nebude obsahovat nepotřebné aplikace, které zatěžovaly zaměstnance PMS. Nově vytvořený AIS PMS bude otevřeným systémem umožňující integraci s ostatními informačními systémy veřejné správy a také možné připojení dalších systémů, které jsou v současné době ve fázi vývoje. Dále bude nový AIS PMS splňovat požadavky legislativy v současnosti vyžadované Českou i Evropskou legislativou a národními standardy a nadále bude otevřen pro implementaci a přijetí možných nově schválených legislativních nároků. Společně s navýšením kapacity databáze, která zajišťuje dostatečný prostor pro uložení a archivaci využívaných dat, bude také navýšeno zabezpečení IS PMS proti úniku, poškození a ztrátě dat.  

Aktivity projektu

Hlavní aktivitou projektu je modernizace informačního systému pro agendové činnosti, jejíž součástí je vývoj: Rejstříku odborných činností – zajišťující práci s obviněným před pověřením OČTŘ nebo následně po jeho ukončení; Probačního rejstříku – zajišťující na základě pověření OČTŘ odbornou organizaci a vykonávání dohledu nad obviněným nebo odsouzeným; Rejstříku pro evidenci spolupráce s obětmi trestných činů – zajišťující spolupráci s poškozenými, kterým byla trestným činem způsobena škoda; Mediačního spisu – zajišťující mimosoudní řešení sporu mezi obviněným a poškozeným prostřednictvím mediátora; Evaluace a výkaznictví – pro hodnocení činnosti a práce PMS na základě dlouhodobě shromažďovaných dat a informací; Číselníků, katalogů, slovníků a pomocné evidence – zajišťující vedení odborných, pomocných a doplňkových informací a údajů, s cílem zefektivnit fungování jak samotného systému, tak práce probačního úředníka nebo mediátora; Úplného elektronické podání žádosti o svobodném přístupu k informacím; Jednotné správy identit – zajišťující správu identit (IDM) interních zaměstnanců (uživatelů systémů) a jejich rolí v rámci PMS – Spisové služby –  provádějící komplexně příjem, odeslání, tvorbu, evidenci, správu, oběh a schvalování všech analogových a digitálních dokumentů PMS; Spisovny – provádějící komplexně bezpečné a důvěryhodně ukládání všech uzavřených dokumentů a agendových spisů PMS umožňující jejich zpětné vyhledávání, nahlížení a následné skartování, příp. archivaci v Národním digitálním archívu ČR; Zaručeného dokumentového úložiště – zajišťující ukládání digitálních dokumentů PMS. Vedlejšími aktivitami projektu jsou: Zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení a odborné konzultace a dozor při implementaci.

Výsledky projektu

Výstupem projektu bude nový informační systém, který bude implementován v sídlech žadatele společně s prověřením jeho funkčnosti, které bude probíhat po dobu jednoho roku. Zároveň dojde k proškolení zaměstnanců Probační a mediační služby dodavatelem IS. Během realizační a následné provozní fáze projektu bude zajištěna jeho povinná publicita.  

Personální obsazení projektu

Gestor projektu: Projektový manažer – PhDr. Jiří Hammer, Odborný garant – Ing. Barbara Poslušná (email: bposlusna@pms.justice.cz), za IT – Ing. Martin Pecka (email: mpecka@pms.justice.cz)