cs

Probační a mediační služba měla své zastoupení na mezinárodní konferenci týkající se romské problematiky

Mezinárodní konference týkající se romské problematiky

V první polovině března se v centru Bruselu konala konference pořádaná mezinárodní organizací Penal Reform International. Probační a mediační službu na setkání, jehož tématem byla romská problematika a alternativní tresty, zastupovala pracovnice střediska Ústí nad Labem Mgr. Adéla Pechová. Diskuze u kulatého stolu se dále účastnili kolegové například z Velké Británie, Finska, Francie, Portugalska, Nizozemska, Rumunska, Chorvatska, Bulharska, Severní Makedonie, Turecka a Slovenska. Na setkání byly zastoupeny různé organizace, mj. Evropská komise, European Roma Rights center i náš stálý spolupracovník Rubikon Centrum. Co obsahoval program konference a jaké poznatky si ze setkání naše kolegyně odnáší?

„Obsahem přibližně dvou třetin dne byly příspěvky kolegů, kteří zpracovávali na dané téma výzkum nebo mohli přispět specifickou netradiční praxí ze své země, co se týče práce s romskými klienty. Takovou práci představila například vedoucí probační služby z chorvatského Varaždinu, kde zapojili romské mentory. S tím jim pomáhal i kolega Marek Demner z Rubikon Centra, který mi o jejich práci v Chorvatsku vyprávěl. Dalším pro mě zajímavým příspěvkem byla prezentace Evropského centra pro romská práva. Často zmiňovali Českou republiku, která se účastnila jejich výzkumu. V poslední třetině programu jsme se dostali k diskuzi u kulatého stolu. Nejprve jsme se rozdělili na dvě části. Moje skupina měla téma – Assesing the extent and nature of the problems faced by Roma in criminal justice systems. Celá diskuze se točila kolem otázky sběru dat o počtu Romů v zemi, věznicích, nápravných zařízeních a v rámci probační služby. Diskutovali jsme o tom, zdali data sbírat, k čemu by posloužila a popř. jak je sbírat. K jednoznačnému výsledku jsme nedošli. Následně jsme se mezi skupinami podělili o výsledky debaty. Celá konference byla zakončena společnou debatou u kulatého stolu. Zde již víceméně nevyvstala nová témata, ale různě jsme se vraceli k tomu, o čem již bylo debatováno, případně se téma rozebíralo z jiného úhlu pohledu. Rezonovala zde myšlenka většího poštu romských zaměstnanců v justici, věznicích i v rámci probační služby. Probírali jsme, co by k tomu bylo potřeba a zdali by to mělo pozitivní dopad na snížení recidivy u romských pachatelů.“