cs

PROBAČNÍ PROGRAMY PRO MLADISTVÉ

Základní informace

Probačním programem pro mladistvé, tj. programem ve smyslu znění § 17 zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen zákon č. 218/2003 Sb.) se rozumí: „zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným.“ (zákon č. 218/2003 Sb. , § 17 odst. 1). Probační program může mladistvému uložit soud mládeže a v přípravném řízení i státní zástupce. Při rozhodnutí o uložení tohoto výchovného opatření je potřeba zohlednit, aby probační program byl „vhodný vzhledem k potřebám mladistvého a zájmům společnosti“, aby bylo zajištěno, že mladistvému byla „poskytnuta dostatečná možnost seznámit se s obsahem probačního programu“ a aby bylo nepochybné, že „mladistvý souhlasí se svou účastí na něm“. (zákon č. 218/2003 Sb. ve znění § 17 odst. 2, písm. a) – c)). Probační program ve smyslu znění § 17 zákona č. 218/2003 Sb. nelze uložit dítěti mladšímu patnácti let. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže pro případ osob mladších patnácti let počítá s možností uložení opatření a to „zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče“ (§ 93 odst. 1 písm. b)).

Zákon č. 218/2003 Sb. dále uvádí, že výkonem probačního programu soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce pověří probačního úředníka. Probační úředník je rovněž dle uvedeného zákona povinen bez zbytečného odkladu soudu pro mládež nebo státnímu zástupci, který probační program uložil, podat zprávu o ukončení probačního programu a jeho výsledku.

Probační program může soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce uložit jen se souhlasem mladistvého, proti kterému je řízení vedeno. Mladistvý může kdykoli v průběhu řízení až do jeho pravomocného skončení svůj souhlas odvolat a to prohlášením adresovaným soudu pro mládež a v přípravném řízení státnímu zástupci. Výkon probačního programu tím končí. Neplní-li mladistvý v průběhu vykonávacího řízení uložený probační program, postupuje probační úředník podle § 80 odst. 4 zákona č. 218/2003 Sb.

V souvislosti s přijetím zákona č. 218/2003 Sb. a s plněním úkolů v této oblasti je úkolem Probační a mediační služby (dále jen PMS) podporovat vytváření a rozvoj probačních a jiných podpůrných sociálních programů, které budou navazovat na působení pracovníků PMS. Tyto programy budou schopny naplňovat požadavky zákona č. 218/2003 Sb. tím, že budou efektivně působit na začlenění pachatele do sociálního prostředí a obnovení jeho sociálních vztahů. Aby bylo možné takový úkol naplnit, musí být vytvořen transparentní a pružný systém, který nabídne jasně definované, dostupné, kvalitní a účinné programy sociálních služeb, které budou odrážet současnou úroveň poznání v této oblasti a vycházet vstříc potřebám PMS a jejích klientů. Existence PRP je nedílnou součástí systému uplatňování alternativních trestů a alternativ k potrestání v souladu s přístupy restorativní justice.  

Akreditační řízení

Akreditační řízení na základě zavedení transparentních pravidel a kritérií pro vytváření, hodnocení a uplatňování účinných a efektivních programů zaměřených na snižování rizik opakování trestné činnosti, vedení pachatelů k naplňování jejich odpovědnosti a životu v souladu se zákonem a ochraně společnosti, zaručuje udělení akreditace pouze programům, které splňují standardy kvality (průběžně ověřováno systémem inspekcí). Akreditační řízení probíhá dle Metodiky Ministerstva spravedlnosti (metodika hodnocení kvality probačních programů). Smyslem akreditačního řízení je posouzení kvality probačního programu průkazným způsobem. Jednotlivé standardy kvality popisují důležité charakteristiky kvalitního programu a kvalitního poskytovatele programu (organizace, fyzické osoby). K jednotlivým standardům jsou vztažena měřitelná a ověřitelná kritéria. Standardy jsou rozděleny do tří oblastí, které odpovídají sledovaným aspektům posuzovaných poskytovatelů a programů, tj. proces poskytování služby, personální zajištění a požadavky na ekonomické a materiální zabezpečení.
Akreditační řízení je tříkolové. V prvním kole je provedena evidence žádostí a kontrola splnění všech formálních náležitostí. Ve druhém kole jsou formálně prověřené žádosti včetně příloh a veškeré dokumentace předány k prostudování komisi expertů – hodnotitelů. Ve třetím kole jsou doporučení expertů postoupena Akreditační komisi MSp, která zpracuje finální doporučení k udělení/neudělení řádné akreditace probačním programům, které předloží ke konečnému rozhodnutí ministrovi spravedlnosti. Udělená řádná akreditace probačnímu programu je platná 3 roky od data jejího vystavení. Udělaná řádná akreditace s podmínkou je platná jeden rok. Pokud jsou ve stanovené lhůtě odstraněny zjištěné nedostatky probačního programu, je přeměněna v řádnou akreditaci platnou na 3 roky.  

Základní informace o vyhlášení akreditačního řízení, potřebné formuláře a výsledky akreditačního řízení jsou zveřejňovány na internetových stránkách www.justice.cz. Na stránkách Ministerstva spravedlnosti je uveden aktuální seznam akreditovaných probačních programů.  

Dotační řízení

Dle metodiky Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým subjektům realizujícím probační programy lze finanční prostředky poskytnout pouze subjektům, žádajícím o přidělení finančních prostředků na realizaci probačního programu, kterému byla udělena řádná akreditace nebo řádná akreditace s podmínkou, (a je zapsán v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR v souladu s metodikou vyhlášeného řádného akreditačního řízení pro probační programy ve smyslu § 17 zákona č. 218/2003 Sb.)
V dotačním řízení mají prioritu takové probační programy, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby mladistvých v daném regionu a s jejichž uložením jsou spojena konkrétní očekávání, ke kterým patří zejména snížení rizika opakování trestné činnosti.  

Dotační řízení je dvoukolové, po technickém (administrativním) posouzení projektů provede Hodnotící komise kvalitativní a finanční vyhodnocení projektů a předá Dotační komisi MSp návrh rozhodnutí o míře podpory projektu. Dotační komise MSp globálně posoudí, zda nedochází k nehospodárnému vynaložení prostředků a zda byly zváženy všechny zúčastněné společenské zájmy a předloží návrh ke konečnému rozhodnutí ministru spravedlnosti, který svým podpisem stvrdí přidělení konkrétní výše finančních prostředků na jednotlivé projekty.

Základní informace o vyhlášení dotačního řízení, potřebné formuláře a výsledky dotačního řízení jsou zveřejňovány na internetových stránkách www.justice.cz, na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Monitorování realizace probačních programů

Jednotlivé probační programy jsou realizovány ve spolupráci s příslušnými středisky PMS. Zpětná vazba je získávána od pracovníků PMS (specialistů pro práci s mládeží) a samotných poskytovatelů. Poskytovaní akreditovaných probačních programů, kterým byla ze státního rozpočtu ČR přidělena dotace na realizaci probačního programu, jsou povinni kromě konečného vyúčtování přidělených prostředků předložit zprávu o realizaci programu. Tato data jsou shromažďována ředitelstvím Probační a mediační služby, vyhodnocována a předkládána Radě pro probaci a mediaci. Zpětnou vazbu také obdrží vedoucí středisek Probační a mediační služby.