HELP kurz

Human Rights Training Programme for Legal Professionals (HELP program) byl vytvořen Radou Evropy. Je zaměřený na podporu členských států v implementaci evropských standardů lidských práv na úrovni jednotlivých států, a to prostřednictvím zvyšování odbornosti pracovníků v oblasti justice, kteří užívají právní nástroje ve své každodenní práci.  

HELP si klade za cíl poskytovat vysoce kvalitní školení v oblasti lidských práv soudcům, státním zástupcům a dalším profesionálům prostřednictvím online kurzů. Ty umožňují lidem praktikujícím právo lépe jej aplikovat a držet krok se standardy a právní vědou, která se v rámci Evropské unie a Rady Evropy stále vyvíjí.  

Uvedení do situace a zdůvodnění

Stále se objevují případy přeshraniční kriminality, ohrožení veřejnosti a vzrůstající radikalizace, které vedou k násilnému extremismu a terorismu v členských státech Unie, a spolu s nimi také porušování základních práv a svobod. Stále se zvětšující oblast volného pohybu v rámci Unie může být pachateli trestných činů (včetně teroristů) zneužita k dosažení jejich vlastních cílů. Reakce trestní justice na tento fenomén musí dostát zlepšení.  

V záležitostech protiprávního jednání Evropská unie a Rada Evropy spolupracují. Předpoklad globální povahy přeshraniční kriminality vyžaduje intenzivní mezinárodní spolupráci, která zakládá efektivní reakci na tuto výzvu, a zároveň respektuje lidská práva a umožňuje občanům žít v prostředí založeném na principech svobody, bezpečí a spravedlnosti. V tomto ohledu je zásadní usilovat o zlepšení koordinace vyšetřování a trestního řízení a také o spolupráci kompetentních autorit v rámci členských států, zejména prostřednictvím usnadnění výkonu mezinárodních požadavků na vzájemnou právní pomoc a výkonu požadavků na extradici.  

Informace k projektu

HELP projekt „Prevence radikalizace, reakce justice na terorismus a mezinárodní spolupráce v otázkách kriminality“ (HELP RP-TERR-ICCM) je financován Evropskou unií a realizován Radou Evropy prostřednictvím programu HELP ve spolupráci s European Confederation of Probation (CEP).  

Hlavním cílem projektu je zlepšení justiční spolupráce v otázkách kriminality a přispění k efektivní a koherentní implementaci přilehlých evropských nástrojů prostřednictvím navýšení odbornosti a vzájemné důvěry mezi profesionály v oblasti práva. Důraz je kladen na mezinárodní spolupráci, kdy priority jsou následující: vzájemné uznání nástrojů; reakce justice na terorismus, zejména ve smyslu posílení prevence radikalizace, hlavně ve věznicích; otázky spojené s předběžným zadržením, zejména ve spojitosti s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (ESLP); fungování evropských a dalších mezinárodních právních nástrojů a úmluv týkajících se mezinárodní spolupráce v otázkách kriminality.  

Tento projekt posiluje systémy trestní justice v rámci EU prostřednictvím (i) vyvinutí a implementace série přeshraničních seminářů/kurzů a jejich spuštění ve vybraných členských státech a (ii) konference pro jejich čelné představitele na podporu metody vzájemného učení. Tyto aktivity poskytnou jedinečnou příležitost pro výměnu zkušeností a dobré praxe všem profesionálům v oblasti práva v rámci mnohonárodního a nadnárodního přístupu.

Popis aktivity

Jedná se o jeden ze série kurzů realizovaných online v rámci projektu pro různé členské státy Unie. Kurzu HELP zaměřeného na prevenci se účastní celkem 44 probačních pracovníků pod vedením tutora Mgr. Martina Lýska, soudce Krajského soudu v Olomouci. Kurz je dostupný v češtině, výběr účastníků zajišťuje národní organizace (Probační a mediační služba).  

Vlivem pandemie COVID-19 proběhlo zahájení kurzu online ve středu 16. června 2021.  

HELP kurz zahrnuje celkem 8 modulů. Moduly označené hvězdičkou jsou povinné, ostatní jsou volitelné:

  • Modul 1: Úvod: Obecná stanoviska a hlavní pojmy.*
  • Modul 2: Mezinárodní a evropský právní rámec.*
  • Modul 3: Problematika trestního řízení.
  • Modul 4: Sběr a užití důkazního materiálu v protiteroristických případech.
  • Modul 5: Společné otázky pro Vězeňskou a Probační a mediační službu.*
  • Modul 6: Specifické okruhy pro Vězeňskou službu.
  • Modul 7: Specifické okruhy pro Probační a mediační službu.*
  • Modul 8: Práce s vězni z jiných zemí.