Pracovníci Probační a mediační služby převzali slavnostní poděkování za svou práci

V Brožíkově sále Staroměstské radnice byli v úterý 3. října 2023 oceněni zaměstnanci, kteří v rámci Probační a mediační služby působí již více než 20 let.

Poděkování za nasazení a práci pro Službu převzali pracovníci z rukou ředitelky Andrey Matouškové, členky Rady hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví Alexandry Udženija a náměstka ředitele pro ekonomicko – správní úsek Jiřího Hammera. Slavnostního odpoledne se dále zúčastnili zástupci Ministerstva spravedlnosti – náměstek ministra Karel Dvořák a Petr Dohnal, vrchní ředitel sekce vězeňství a resortní kontroly.

Tour Probační a mediační služby v září dorazilo do Ústí nad Orlicí

Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí proběhlo ve středu 20. září 2023 v hudebním oddělení knihovny setkání s občany města v rámci Tour Probační a mediační služby. Veřejnost se během programu seznámila s tím, jak pracuje nejen Služba, ale také Poradna pro oběti trestných činů. Nechyběly ani informace o Probačním domě v Písku. Návštěvníci Tour neváhali klást své dotazy a pro všechny bylo připraveno i malé pohoštění.

Tímto děkujeme Městské knihovně v Ústí nad Orlicí za vstřícnost a spolupráci při realizaci setkání.

Tour Probační a mediační služby zavítalo do Ústí nad Labem

Pod provokativním názvem „To se mě netýká?“ s podtitulem „I Ty nás můžeš někdy potřebovat“ uspořádalo besedu s obyvateli města a okolí středisko v Ústí nad Labem. Setkání v rámci Tour Probační a mediační služby bylo zaměřené převážně na situace, do kterých se může snadno dostat kdokoliv.

Pracovníci střediska lidem na skutečných případech přiblížili, jak pomáhají obětem trestných činů překonat těžkou situaci dopadu trestného činu, a jak mohou podpořit například viníky dopravních nehod, kteří chtějí své pochybení odčinit. Témata mediací, práv obětí, ale i práce s mládeží přiměla veřejnost k řadě otázek. Zaznívala v nich i slova jako nepřímé oběti nebo odpuštění, dokládající, že principy restorativní justice jsou lidem blízké.

Záštitu nad akcí poskytl náměstek primátora Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach, který dříve s Probační a mediační službou úzce spolupracoval na Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády. „Jsem proto rád, že se potkáváme znovu na municipální úrovni,“ řekl v úvodním proslovu.

Poděkování za poskytnutí prostor a pomoc se zajištěním akce patří Bc. Tereze Limburské a dalším pracovníkům Informačního střediska města Ústí nad Labem. O publicitu akce se v informační síti města Ústí n. Labem postarala Mgr. et Bc. Lenka Jaremová, které tímto též velmi děkujeme.

Středisko Praha se zúčastnilo Dne hrdinů

Pracovníci pražského střediska Probační a mediační služby se stejně jako v loňském roce zapojili do populární akce Den hrdinů, který se konal v sobotu 23. září 2023 na Výstavišti v Holešovicích.

V rámci celodenního programu prezentovali aktivity Probační a mediační služby a zároveň zodpověděli řadu dotazů ohledně naší činnosti. Pracovnice střediska Praha Jitka Kropáčková se také na místě připojila k výzvě „I tobě v žilách koluje naše krev!“ a neváhala darovat krev v odběrovém stanu Ústřední vojenské nemocnice.

Ředitelka Probační a mediační služby vystoupila na mezinárodní konferenci ve Wrocławi

Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková se ve dnech 21. – 22. září 2023 zúčastnila konference s názvem „Polish Probation Officers – Challeges, Expectations, Possibilities“.

Na mezinárodním setkání ve Wrocławi, které uspořádala Krajowa Rada Kuratorów ve spolupráci s Univerzitou Wrocław – Fakulta práva a veřejné správy, vystoupila s příspěvkem týkajícím se specifik práce naší Služby v České republice. V rámci prezentace byl účastníkům konference představen český model Probační a mediační služby, struktura a organizace Služby, typy povinností a úkolů, které vykonávají probační úředníci v ČR nebo metody používané při práci s klienty.

Probační a mediační služba se představila na svitavském Veletrhu sociálních služeb

Svitavské středisko Probační a mediační služby se v pondělí 11. září 2023 zúčastnilo Veletrhu sociálních služeb pořádaného Městem Svitavy.

Do letošního ročníku veletrhu se zapojilo celkem 39 vystavovatelů a také návštěvnost byla velmi vysoká. Naše kolegyně tak měly možnost představit činnosti Probační a mediační služby širokému okruhu laické veřejnosti – dětem ze základních škol, studentům středních škol a v odpoledních hodinách také občanům města, kteří veletrh navštívili. Současně jsme využili také příležitosti pro setkání se spolupracujícími organizacemi, případně pro navázání nových kontaktů.

Velké poděkování patří pracovnicím střediska Svitavy, Alžbětě Havlové a Tereze Slavíkové, které pro účastníky veletrhu připravily velmi zajímavé aktivity související s činnostmi Probační a mediační služby, a tím zajistily velký zájem veřejnosti o stánek Služby.

Klienti a pracovníci Probačního domu spolupracují na rekonstrukci startovacích bytů

Probační dům v Písku v posledních měsících intenzivně spolupracuje s neziskovou organizací Romodrom o.p.s. na aktivitách na podporu bydlení pro klienty, kteří řádně ukončili pobyt v Probačním domě.

Během poměrně krátké doby se díky organizaci Romodrom v Písku podařilo najít hned dva podnájmy, tzv. „startovací byty“, pro odcházející klienty Probačního domu, kteří mají stabilní zaměstnání, budují si nové, zdravé sociální zázemí a nechtějí se vracet do původního rizikového prostředí. Jeden z bytů však nebyl zrovna v dobré kondici, po předchozích nájemnicích byl doslova vybydlený, a tak stávající klienti společně s pracovníky Probačního domu a organizace Romodrom velmi intenzivně pomáhají bývalým klientům s rekonstrukcí, stavebními úpravami a vybavením bytu. Není to práce vůbec lehká a ani levná, ale i díky majiteli bytu, který dal klientům Probačního domu šanci a je ochoten finančně se podílet na stavebních nákladech, jde našim klientům práce pěkně od ruky. Nemalou měrou se během těchto pracovních aktivit zároveň tmelí vztahy mezi bývalými a současnými klienty a i pracovníky obou organizací.

Probační dům je součástí projektu Zpátky do života, který je financovaný Norskými fondy 2014-2021.

Probační a mediační služba spolupracuje s Policií ČR v Systému kolegiální podpory

Ve dnech 6. – 8. září 2023 proběhlo v Trpišově setkání členů Systému kolegiální podpory Policie ČR (44 peerů) z 5 krajů (5 koordinátorů Ústeckého, Libereckého, Plzeňského, Karlovarského a Pardubického kraje a koordinátor z PP).

Úvodního slova setkání se zhostil krajský ředitel KŘP Pardubického kraje plk. Mgr. Jan Ptáček, MBA. V rámci instrukčně metodického programu, jehož téma znělo „Motivace versus syndrom vyhoření“, následně vystoupili se svojí přednáškou celkem čtyři hosté – Mgr. Karolína Jeníková z Probační a mediační služby, středisko Pardubice, pplk. Mgr. David Tomčík – kaplan hlavního velitelství Vojenské Policie, Mgr. Martin Halíř – klinický psycholog z Centra duševního zdraví, a PhDr. Simona Hoskovcová PhD. – koordinátorka systému kolegiální podpory u Policie ČR.

Během setkání dále proběhly čtyři workshopy, které byly vedeny koordinátory systému kolegiální podpory Karlovarského kraje – kpt. Mgr. František Drahý, Libereckého kraje – kpt. Mgr. Petra Svatoňová a Plzeňského kraje (kpt. PhDr. Markéta Vavříková), čtvrtý workshop měl na starosti Mgr. Marin Halíř. Jako host se zúčastnil také psycholog Hasičského záchranného sboru kpt. Mgr. Daniel Krejčí.

Probační a mediační služba svou účastí navázala na dlouhodobou a různorodou spolupráci s příslušníky Policie ČR. Vedoucí střediska Pardubice Mgr. Karolina Jeníková ve své prezentaci představila činnosti Služby, a to zejména se zaměřením na uplatnění mediace v trestní justici. Dále posluchače seznámila s více než 15 praktickými kazuistikami, které názorně ukázaly, že se obětí trestného činu a potenciálním účastníkem mediace může stát kdokoli. „Setkání s peer konzultanty bylo opravdu zajímavé a přínosné. Z jejich přístupu bylo zřejmé, že o danou věc jeví skutečný zájem. Líbilo se mi zejména to, že účastníci programu o mediaci přemýšleli v širším kontextu. Uvažovali o ní nejen ve vztahu ke kolegům v rámci kolegiální podpory, ale i ve vztahu k pachatelům a obětem trestných činů, se kterými přicházejí do kontaktu,“ zhodnotila setkání pracovnice Služby Mgr. Karolína Jeníková.

Probační a mediační služba se zúčastnila letošního ročníku akce Zažít Blansko jinak

V neděli 10. září 2023 se Probační a mediační služba zapojila do tradiční sousedské slavnosti Zažít Blansko jinak. V rámci bohatého celodenního programu prezentovali pracovníci Služby naši činnost široké veřejnosti. Ve stánku Probační a mediační služby jsme pak také přivítali milou návštěvu, a sice starostu města Blanska Jiřího Crhu a ředitelku Nemocnice Blansko Vladimíru Danihelkovou.

Děkujeme za pozvání a příjemný den strávený ve společnosti občanů (nejen) Blanska.

Probační a mediační služba uzavřela smlouvu na dodávku elektronického monitorovacího systému pro trestní justici II

Po vyhodnocení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na „Dodavatele elektronického monitorovacího systému pro trestní justici II“ podepsala Probační a mediační služba smlouvu o dodání zmiňovaného systému a poskytování dalších služeb s vybraným dodavatelem firmou FORSOLUTION CZ s.r.o., která bude projekt realizovat ve spolupráci se svým polským subdodavatelem společností Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o. o.

V současné době je zahájen proces implementace a přípravy na pilotní provoz. V rámci smluveného harmonogramu očekáváme zahájení ostrého provozu EMS II na jaře roku 2024.

Smlouva mezi Probační a mediační službou a dodavatelem firmou FORSOLUTION CZ s.r.o. je uzavřena na dobu 7 let od zahájení ostrého provozu a celková nabídková cena za dodání systému, jeho implementaci a podporu provozu činí 93.646.349,90 Kč s DPH. V rámci plnění bude možné využívat k elektronickému monitoringu 700 ks zařízení s příslušným vybavením.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890