Vychází kniha „Mediation in the Reflection of Law and Society: European Perspectives”

V těchto dnech vychází u nakladatelství Kluwer Law International monografie “Mediation in the Reflection of Law and Society: European Perspectives”, na které se podíleli i naši kolegové z Probační a mediační služby. Společně s Ministerstvem spravedlnosti ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR jsme získávali data pro provedení časoprostorové analýzy míry využívání mediace v zemích EU.

Kniha Lenky Holé, Martiny Urbanové, Miloše Večeři, Davida Fiedora a Jana Holase je průkopnickou publikací zachycující společensko-právní kontext mediace. Přispěvatelé jejím prostřednictvím objasňují potřebu pěstovat příznivé sociálně-právní klima pro rozvoj mediace, a současně analyzují kulturní, sociální, systémové a prostorové aspekty využití mediace v právní praxi různých zemí Evropské unie. Na základě časoprostorové analýzy a modelů pak kniha identifikuje sociální a kulturní důvody roztříštěnosti právní úpravy mediace a navrhuje cesty, které by podpořily efektivní implementaci mediace do společenské praxe.

PF 2022

Probační a mediační služba Vám přeje úspěšný vstup do nového roku 2022.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Konference ministrů spravedlnosti byla věnována restorativní justici

Ve dnech 13. – 14. 12. 2021 hostily italské Benátky mezinárodní jednání ministrů spravedlnosti, které se konalo při příležitosti předsednictví Itálie v Radě Evropy. Českou republiku na konferenci s názvem „Crime and criminal justice – the role of restorative justice in Europe“ zastupovala ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková a náměstkyně ředitele pro probaci a mediaci Kateřina Šlesingerová. Právě ředitelka Probační a mediační služby také vystoupila v rámci programu jednání s krátkou intervencí.

Výsledkem dvoudenního jednání bylo schválení Deklarace role restorativní justice ve věcech trestních, kterou 14. prosince podepsali ministři spravedlnosti i zástupci jednotlivých členských zemí Evropské unie. V ní vyzývají Radu Evropy k:

  • provedení komplexní studie modelů restorativní justice, které jsou nyní součástí vnitrostátních právních předpisů a jsou implementovány vládami členských států s cílem usnadnit výměnu znalostí, osvědčených postupů, zkušeností a skutečných vědeckých poznatků uznávaje přitom národní specifika
  • zpracování dokumentu týkajícího se principů restorativní justice, ve kterém bude navržen soubor opatření, jejichž prostřednictvím budou členské státy usilovat o uplatňování těchto principů;
  • nadále prostřednictvím Evropského výboru pro otázky kriminality (CDPC) pravidelně vyhodnocovat implementaci Doporučení (2018) 8 o restorativní justici včetně zásad a principů z něj vyplývajících, a to v návaznosti na jakýkoliv významný posun ve využití restorativní justice v jednotlivých členských státech, v případě potřeby toto Doporučení reviduje podle bodu 67.

Probační a mediační služba odmítá vyjádření společnosti SuperCom

Probační a mediační služba důrazně odmítá prohlášení společnosti SuperCom k projektu EMS, která poškozují dobré jméno naší instituce. Společnost SuperCom se tak nejspíš snaží odvést pozornost od podstaty sporu. Ten zapříčinila nedodržováním závazků ze smlouvy, které dlouhodobě neplnila. Smlouva přitom byla uzavřena na základě veřejné zakázky a společnost SuperCom se zavázala ji plnit v celém rozsahu jasně stanovených podmínek.

Žádnou z informací z mediálního prohlášení společnosti SuperCom nepovažujeme za relevantní a domníváme se, že společnost SuperCom měla svoji energii nasměrovat na plnění smluvních závazků a neplýtvat jí na filozofické hodnocení stavu justice a vytváření dojmologie.

Jak již Probační a mediační služba avizovala, nároky Probační a mediační služby vůči společnosti SuperCom je připravena uplatnit u příslušného soudu. Proto si Probační a mediační služba nebude s firmou SuperCom vyměňovat své postoje k situaci prostřednictvím médií.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Probační a mediační služba ukončila spolupráci s firmou SuperCom

Probační a mediační služba musela přistoupit k okamžitému řešení smluvního vztahu s dodavatelem Elektronického monitorovacího systému firmou SuperCom. S přístupem dodavatele k plnění smluvních závazků je Probační a mediační služba dlouhodobě nespokojena a problémy v uplynulých týdnech eskalovaly. Dodavatel přistupuje k plnění svých závazků neřádně a nevčasně. Možná nefunkčnost systému EMS by byla velkým rizikem pro zákonné plnění dohledové činnosti Probační a mediační služby. Abychom maximálně eliminovali dopady tohoto rizika, rozhodla se Služba přejít v průběhu měsíce listopadu 2021 při výkonu dohledové činnosti zcela na formu fyzických namátkových kontrol, čím nebude činnost ohrožena a bude nezávislá na systému EMS.

O této nutné změně jsme včas informovali všechny zainteresované subjekty v justici a dále Probační a mediační služba uskutečnila nezbytné právní kroky. Bylo odstoupeno od smlouvy s dodavatelem a Probační a mediační služba uplatňuje všechny smluvní sankce, které považuje za relevantní.

Probační a mediační služba bude vydávat v případě změn v této věci vždy jen ucelené mediální prohlášení.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Probační a mediační služba se zapojila do Týdne restorativní justice

Třetí listopadový týden už od roku 1996 patří restorativní justici. K akci Týden restorativní justice, které se každoročně účastní desítky organizací z celého světa, se letos připojila také Probační a mediační služba. Ta se v české justici významně podílí na uvedení restorativních principů do praxe.

V rámci doprovodného programu mezinárodního Týdne restorativní justice dala Probační a mediační služba zájemcům možnost setkat se s terénními pracovníky Služby přímo v ulicích největších měst republiky. V Praze, v Brně i v Ostravě se mohli kolemjdoucí od našich kolegů dozvědět, co tento moderní koncept trestněprávní politiky obnáší. Zároveň si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak takové narovnání vlastně probíhá – symbolicky prostřednictvím pomačkaného papíru.  

Děkujeme všem účastníkům, kteří si na nás našli chvilku, a stejně tak děkujeme našim kolegům ze středisek Probační a mediační služby za jejich nasazení v terénu.

Probační a mediační byla přizvána na konferenci ředitelů probačních služeb

Ve dnech od 23. do 25. 11. 2021 se v unikátních prostorách cisterciáckého kláštera Royaumont, přibližně 30 kilometrů severně od Paříže, konala další z mezinárodních konferencí ředitelů probačních služeb. Setkání uspořádala Konfederace evropských probačních služeb (Confederation of European Probation), a to při příležitosti 40. výročí svého založení.

Listopadová konference přinesla hned několik zajímavých témat. Řečníci, mezi nimiž byli kromě ředitelky Probační a mediační služby Andrey Matouškové také ředitelé z německé, irské, rakouské nebo lotyšské probační služby, diskutovali například o probaci v nové „normalitě“. Dalšími tématy byl pak leadership a vedení organizace v praxi, zajištění kvality poskytovaných služeb, vzdělávání a výcvik probačních úředníků, duševní zdraví a domácí násilí v probaci a Evropské probační standardy.

Děkujeme Konfederací evropských probačních služeb za pozvání.

Workshop pro pracovníky Norské nápravné služby

Minulý týden proběhl v rámci aktivit projektu Zpátky do života online workshop určený pro pracovníky Norské nápravné služby a další zahraniční partnery.

Program byl šitý na míru norským kolegům, kteří projevili zájem dozvědět se více o některých aspektech české probační praxe, čemuž jsme právě uspořádaným workshopem rádi vyšli vstříc. Kolegům z Norska a Ukrajiny jsme po obecném úvodu o probační praxi v České republice představili:

  • Fungování programových center Probační a mediační služby, která se zaměřují na zkvalitnění procesu resocializace našich klientů
  • Zajištění služeb pro oběti trestných činů a ošetření jejich potřeb
  • Vzdělávací systém pro české probační úředníky

Předávání dobré praxe a čerpání inspirace ze zahraničí je nezbytným prvkem při naší snaze neustále zlepšovat fungování a práci Probační a mediační služby. To platí i pro naše zahraniční partnery a proto jsme rádi, když můžeme předat dál naše zkušenosti a poznatky. Ostatně důležitost vzájemné spolupráce shrnul ve svém úvodním slovu i Kim Ekhaugen – vedoucí zahraničního oddělení Norské nápravné služby: „Občas se musíme podívat za hranice, spolupracovat s dalšími zeměmi, abychom mohli rozvíjet sami sebe. Vždy je něco dalšího, co se můžeme naučit. Vezmete si trochu od toho, trochu od tamtoho a budete zkoumat, jak vše zapadá do vaší práce. Samozřejmě nemůžeme věci zcela okopírovat, ale můžeme se pokusit dobrou inspiraci upravit pro norské prostředí. Potřebujeme se učit jeden od druhého.“

Projekt Zpátky do života je financovaný Norskými fondy 2014-2021.

Týden restorativní justice s Probační a mediační službou

Zajímá vás, co je to restorativní justice? Chcete se dozvědět více o moderním konceptu trestněprávní politiky, který hledá účinné řešení kriminality, cestu ke spravedlnosti a nápravu újmy? Přijďte se setkat s terénními pracovníky Probační a mediační služby v rámci Týdne restorativní justice!

Kdy a kam za námi můžete dorazit?
📆 pondělí 22. 11. 2021, Praha (náměstí Republiky)
📆 středa 24. 11. 2021, Brno (křížení Běhounské ulice a Moravského náměstí)
📆 pátek 26. 11. 2021, Ostrava (u vchodu do Avion Shopping Park)

Těšíme se na vás!

Za novými postupy v probaci jsme se vypravili do Barcelony

Od 8. do 12. 11. 2021 se v Center for Legal Studies ve španělské Barceloně koná seminář zaměřený na efektivní využití knihy Core Correctional Skills, vedený samotným autorem, profesorem university v Bukurešti, Ioanem Durnescu.

Jeho kniha vzbudila u odborné veřejnosti velký zájem. Probační a mediační služba ji využila zejména při tvorbě manuálů pro lektory programových center. Semináře se účastní i zástupce Probační a mediační služby, odborný garant Programových center, Mgr. Marek Tkáč. Jak dokazuje mnohaletá zkušenost, sdílení nových poznatků a postupů v naší praxi hraje významnou roli. Věříme, že z Barcelony přivezeme mnoho nových podnětů a inspirace nejen pro projekt „Zpátky do života“.

A bude z čeho vybírat! Během kurzu se účastníci zapojí do praktických cvičení konkrétních postupů, získají cennou zpětnou vazbu, navštíví místní pracoviště a mnoho dalšího.