Tour Probační a mediační služby v Šumperku podpořili zástupci spolupracujících organizací

V Šumperku se 18. května 2023 uskutečnila další zastávka Tour Probační a mediační služby, tentokrát na téma „Pachatel a oběť trestného činu aneb může se týkat i mě“.

Besedy pod záštitou starosty Šumperka Miroslava Adámka se kromě širší veřejnosti zúčastnili zástupci našich spolupracujících organizací, například Armády spásy Šumperk, Charity Zábřeh nebo Domu pro osamělé rodiče s dětmi. Mezi účastníky diskuze patřila také Ing. Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, i ředitelka knihovny Mgr. Kamila Šeligová.

Děkujeme městu Šumperk a Městské knihovně T. G. Masaryka za pomoc a podporu při realizaci celé akce.

Probační a mediační služba měla své zastoupení na Školení facilitátorů restorativních setkání

Pracovníci Probační a mediační služby Petra Kubánková a Milan Morava absolvovali ve dnech 15.-19. května 2023 společně s probačními úředníky ze Slovenska a zástupci nevládních organizací Školení facilitátorů restorativních setkání v případech závažné kriminality pořádaného Institutem pro restorativní justici v rámci projektu Justin.

Zkušené lektorky Ingrit Marit a Evelyn Goenam z organizace Moderator podrobně představily belgický model a své zkušenosti z práce s obětmi a pachateli závažné kriminality. Účastníci měli příležitost shlédnout několik dokumentů z reálných restorativních setkání obětí a pachatelů, navzájem sdíleli své zkušenosti z praxe a odbornou problematiku konzultovali díky on-line přenosu také s finskou expertkou na restorativní justici Arjou Konttila.

Dlouholeté zkušenosti ze zahraničí potvrzují, že je nezbytné, aby měly všechny oběti trestných činů na své cestě ke zpracování následků činu v případě potřeby možnost využít přímého či nepřímého restorativního setkání s pachatelem. Nově nabyté informace a zkušenosti budou sdíleny s kolegy ve Službě tak, aby se restorativní přístupy v naší práci s oběťmi a pachateli trestných činů dále rozšiřovaly a zkvalitnily.

Školení facilitátorů restorativních setkání
Školení facilitátorů restorativních setkání
Školení facilitátorů restorativních setkání

V Třebíči se setkali pracovníci působící v oblasti postpenitenciární péče

V Třebíči se ve čtvrtek 18. května 2023 již podruhé sešli zástupci subjektů spolupracujících v oblasti postpenitenciární péče. Setkání zorganizovali naši dlouhodobí spolupracovníci z organizace Al Paso Vysočina, která pracuje s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody a s osobami vracejícími se po výkonu trestu do běžného života.

Společného jednání se zúčastnili zástupci všech středisek Probační a mediační služby kraje Vysočina. Na setkání dále vystoupili například Jiří Matuška, zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv, Petr Novák, ředitel organizace Nová šance z Ostravy, která se zaměřuje na muže po výkonu trestu, zástupci RUBIKON Centra, webového portálu „Obase.cz“, třebíčská sociální kurátorka pro dospělé, vedoucí oddělení hmotné nouze UP v Třebíči a kaplan Věznice Světlá nad Sázavou. Mezi účastníky akce však byli i zástupci dalších organizací z celého regionu Vysočiny a Znojemska, a to jak z neziskového sektoru, tak i ze státních institucí. Nechyběli ani zástupci veřejné správy – místostarosta města Třebíč Pavel Franěk nebo starosta Moravských Budějovic Martin Ferdan. Aktivně se do diskuze zapojila také senátorka za Třebíčsko Hana Žáková.

Osmý ročník Yellow Ribbon Run bude věnovaný ženám

V pátek 19. května se uskutečnila tisková konference k 8. ročníku běhu se žlutou stužkou Yellow Ribbon Run. Na ní partneři projektu, kterými jsou Probační a mediační služba, Vězeňská služba České republiky a RUBIKON centrum, představili letošní běh na podporu integrace lidí po výkonu trestu. Ten se uskuteční 20. června v Aktivním Lesoparku Řepy, a bude tentokrát bude věnovaný ženám. Setkání s novináři se za Probační a mediační službu zúčastnila ředitelka Andrea Matoušková.

Připojte se a poběžte společně s námi! Registrovat se do závodu můžete ZDE.

Tématem dalšího Tour Probační a mediační služby byla bezpečnost v Teplicích

Ve středu 10. května 2023 proběhla v prostorech Regionální knihovny v Teplicích další zastávka Tour Probační a mediační služby s podtitulem: „Jak bezpečno je v Teplicích?“ Setkání mělo formát veřejné diskuse a kromě Služby samotné se na něm představili i zástupci Policie ČR, Městské Policie Teplice, Vazební věznice Teplice a neziskové organizace White Light I., z. s. a Květina, z.s.

Beseda se tematicky věnovala preventivní činnosti i následné práci s pachateli a oběťmi trestných činů. Zástupci z řad státních i nestátních organizací představili svoji činnost a konkrétní programy, kterými ve vzájemné spolupráci naplňují své poslání – ochranu společnosti a bezpečí pro občany v kontextu Teplic. Následně proběhla živá diskuse nad představenými tématy, která završila a oživila celou besedu. Dotazy do diskuse bylo možné zaslat předem. Diskusní večer proběhl pod záštitou a za účasti primátora města Teplice Bc. Jiřího Štábla, který se do diskuse také aktivně zapojil.

Posluchači zaplnili reprezentativní sál a vytvořili velice milou a vstřícnou atmosféru. Zúčastněné organizace se shodly na výhodách a potřebnosti vzájemné kooperace. Velké díky patří pracovníkům knihovny, kteří poskytli prostory a pomoc při organizačním zajištění akce.

Ředitelství Probační a mediační služby navštívili studenti z americké univerzity

Ředitelství Probační a mediační služby ve středu 17. května 2023 navštívili studenti z American Criminal Justice společně se zástupcem organizace AIFS Abroad. V rámci prezentace naše kolegyně Miroslava Jakešová představila studentům historii a činnost Služby, ale také následující témata:

  • využití restorativní justice a mediace jako alternativy k trestnímu řízení
  • druhy trestných činů způsobilé a nezpůsobilé pro tresty restorativní justice
  • typy trestných činů, pro které by mediace nepřicházela v úvahu
  • typy trestných činů, pro které by byla podporována spíše mediace než tradiční trestní řízení

Tour Probační a mediační služby v Třebíči představilo práci s mladistvými delikventy

Dalším místem, kde měli občané možnost dozvědět se informace o činnosti Probační a mediační služby, bylo ve středu 10. května 2023 město Třebíč. V prostorech městského úřadu uspořádali naši pracovníci ve spolupráci s městskou policií a Senior pointem besedu na téma „Role Probační a mediační služby v trestním řízení – oběti trestných činů a nové způsoby práce s pachateli“.

Po představení Služby, jejího poslání a cílů seznámili naši kolegové přítomné s prací probačních pracovníků v jednotlivých odborných agendách. V rámci diskuse s účastníky, kteří měli zájem o témata vztahující se k mladistvým delikventům, také vysvětlili fungování Systému včasné intervence, který v Třebíči úspěšně funguje od roku 2008, včetně akreditovaných probačních programů MOST. Zájem byl i o činnost naší organizace ve Věznici Rapotice, stejně jako o téma podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Beseda s klientem zakončila pásmo preventivních akcí pro žáky berounských škol

V prvním květnovém týdnu proběhla beseda klienta Probační a mediační služby se žáky osmých ročníků základní školy v Berouně. Setkání bylo závěrečnou částí celého pásma akcí, které v rámci primární prevence připravilo berounské středisko pro žáky druhého stupně základních škol.

První v řadě byla vždy návštěva soudního jednání, která proběhla v součinnosti s Okresním soudem v Berouně. Žáci měli možnost být přítomni reálnému soudnímu procesu, kdy po skončení jednání byli vždy soudce i státní zástupce připraveni odpovědět dětem na dotazy.

Následovala exkurze na středisku Probační a mediační služby. Pracovníci si připravili modelové situace, ve kterých se děti měly rozhodovat, zda chování aktéra příběhu již přestoupilo hranice zákona či nikoli a poté o tom diskutovaly. Ve spolupráci s policejní preventistkou a školní metodičkou primární prevence byly připraveny situace, které jsou dnešním náctiletým velmi blízké a některé je bohužel mohou dovést až k nám.

Posledním kouskem do mozaiky byla již zmíněná beseda. Podmíněně propuštěný klient Probační a mediační služby dětem vyprávěl nejen jaké to je ve vězení, ale i jak těžký je návrat do běžného života. Setkání proběhlo v otevřené atmosféře a vyvolalo u mnohých přítomných živé emoce.

Celkem se na akcích primární prevence vystřídalo 7 tříd z osmých a devátých ročníků dvou základních škol v Berouně.

Vedení Probační a mediační služby přijalo pozvání na setkání s odborovou organizací

V Zotavovně Vězeňské služby ČR se 20. dubna 2023 uskutečnilo pracovní setkání ředitelky Probační a mediační služby PhDr. Andrey Matouškové a náměstkyně ředitelky pro probaci a mediaci Mgr. Kateřiny Šlesingerové se zástupci Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při ČR – Probační a mediační službě. Společně řešili otázku zatíženosti pracovníků, nárůst počtu alternativních trestů, bezpečnost práce při výkonu probačních činností a další témata týkající činnosti Služby.

Vedení Probační a mediační služby přijalo pozvání na setkání s odborovou organizací
Vedení Probační a mediační služby přijalo pozvání na setkání s odborovou organizací

Poslední zastávka Tour Probační a mediační služby v Západočeském soudním kraji proběhla v srdci Chodska

Ve čtvrtek 4. května 2023 proběhlo poslední setkání s veřejností v rámci Tour Probační a mediační služby v Západočeském soudním kraji.

Akce se konala v komunitním centru v prostorách Městského pivovaru Domažlice ve spolupráci s Městskou knihovnou Boženy Němcové. Návštěvníci se v rámci besedy seznámili s činností Probační a mediační služby a získali základní informace o alternativních trestech. Program obohatila také poradkyně pro oběti z Klatov Mgr. Petra Pavlíková a vedoucí Programového centra Cheb PhDr. Eva Šaušová.

Děkujeme pracovníkům domažlického střediska za přípravu setkání a ředitelce knihovny Bc. Lence Schirové za poskytnutí prostor a pomoc při organizaci celé akce.