Vychází nová publikace „Strategie a postupy v sociální práci“

Právě vychází nová publikace docenta Oldřicha Matouška a kolektivu autorů „Strategie a postupy v sociální práci“, do které přispěli také pracovníci naší Služby. Část z nich se představila také na samotném křtu (zleva: PhDr. Andrea Matoušková, Mgr. Jan Odvárka, Mgr. Kamila Špejrová, PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.). Křest se odehrál v Literární kavárně Academia na Václavském náměstí, kam spoluautory a významné hosty pozvalo Nakladatelství Portál.

Reakce na chybné informace v médiích

Dne 29. 12. 2022 se v médiích (např. irozhlas.cz, Evropa 2) objevila zpráva, která informuje o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele Elektronického monitorovacího systému (EMS). V této souvislosti některá média chybně interpretují článek deníku Právo a tvrdí, že: „S novým systémem náramků by navíc monitoring mohla nově provádět vězeňská služba nebo přímo soudy.“ Tato informace se nezakládá na pravdě. Veřejnou zakázku vyhlásila Probační a mediační služba a po výběru vhodného dodavatele bude EMS v její gesci, vzhledem k zákonné působnosti Služby. Probační a mediační služba, která má za úkol dohled nad výkonem alternativních trestů, disponuje vyškolenými specialisty a potřebnou organizační strukturou pokrývající celou ČR.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

PF 2023

Probační a mediační služba Vám přeje klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2023.

Probační a mediační služba hledá nového dodavatele elektronického monitorovacího systému

Probační a mediační služba dokončila přípravy pro vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele elektronického monitorovací systému. Veřejná zakázka je tedy nyní již vyhlášena a relevantní subjekty se mohou hlásit a předkládat svoje nabídky do 20. 3. 2023.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

V Bílině se uskutečnila série besed pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol

Celkem 4 základní školy, 16 besed a 380 žáků – taková je bilance série besed se školáky v Bílině, kterou v uplynulých měsících uspořádaly dvě pracovnice střediska Teplice Mgr. Jitka Prücknerová a Mgr. Evelina Dvořáková. Teplické středisko Probační a mediační služby tím zareagovalo na specifickou situaci v dané lokalitě, která čelí zvýšenému výskytu socio-patologických jevů, a to nejen v rámci dospělé populace, ale také u osob mladších 18 let. Dle aktuální analýzy MPSV bylo dokonce město zařazeno do III. stupně míry náročnosti výkonu OSPOD.

V průběhu besed byli žáci seznámeni s činností Probační a mediační služby, s prací poradce pro oběti trestných činů a také dostali možnost nahlédnout na trestný čin z hlediska obou aktérů – pachatele i oběti. Při workshopech, které byly součástí besed, se žáci aktivně zapojili do řešení konkrétních modelových situací protiprávního jednání dle restorativních principů, se kterými byli dříve seznámeni. Diskutovány byly také náročné situace, ke kterým dochází ve školním prostředí, šikana ve všech možných podobách nebo různé formy zesměšňování a dehonestace, které mohou mít netušené následky.

Další navazující besedy v problémových třídách jsou v rámci prevence kriminality naplánovány ve spolupráci s příslušným OSPOD.

Tour Probační a mediační služby zavítalo do Žďáru nad Sázavou

Poslední listopadové setkání s veřejností pořádané v rámci Tour Probační a mediační služby po českých městech se uskutečnilo ve středu 30. listopadu 2022 ve Žďáru nad Sázavou. Hosty diskuze byli tentokrát ředitelka Služby Andrea Matoušková a krajský vedoucí Pavel Krpata. Děkujeme pracovnicím střediska Žďár nad Sázavou za přípravu akce a všem návštěvníkům za účast i podnětnou debatu.

Tour Probační a mediační služby má za sebou další dvě listopadové zastávky

Minulý týden se uskutečnily další dvě zastávky Tour Probační a mediační služby – tentokrát v různých koutech republiky. V úterý 22. listopadu 2022 proběhlo setkání s veřejností, které uspořádali naši kolegové z chebského střediska v prostorech Městské knihovny v Chebu. Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 pak navázali pracovníci střediska Ostrava besedou v Aule Ostravské univerzity. Vedle studentů univerzity se prezentace a následné diskuze zúčastnili také zástupci odborné i laické veřejnosti a kromě vstupů našich kolegů se o svou zkušenost podělil s účastníky i zástupce poskytovatelů trestu obecně prospěšných prací.

Středisko Plzeň uspořádalo přednášku pro pěstouny

Minulý týden uspořádaly pracovnice střediska Plzeň ve spolupráci s mluvčí Městská policie Plzeň interaktivní přednášku pro pěstouny.

Přednáška se konala v prostorech plzeňské Poradny náhradní rodinné péče a nabídla pěstounům možnost dozvědět se informace o procesu, který absolvují děti a jejich zákonní zástupci v případě, že se dítě dopustí protiprávního jednání. Mluvčí městské policie přednesla danou problematiku z hlediska policie, pracovnice střediska Plzeň pak vysvětlily proces trestního řízení u mládeže a seznámily přítomné s druhy opatření, které soud pro mládež může dítěti uložit.

Věříme, že setkání bylo pro pěstouny přínosem a pomůže jim se v dané oblasti lépe orientovat.

Středisko Svitavy se připojilo k Tour Probační a mediační služby

Další zastávkou probíhajícího Tour Probační a mediační služby se ve středu 23. listopadu 2022 stalo město Svitavy. Veřejnou debatu našich pracovníků s občany města zahájila vedoucí svitavského střediska Mgr. Jaroslava Šabrňáková. V úvodu setkání vystoupil se svým příspěvkem starosta města Svitavy a poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Bc. David Šimek, MBA, pod jehož záštitou se Tour ve Svitavách konala. Vyzdvihl skvělou spolupráci pracovníků Služby s pracovníky městských organizací a také přínos činností střediska Svitavy na řešení kriminality ve městě.

V rámci dvouhodinového programu seznámili pracovníci střediska přítomné účastníky s činnostmi Probační a mediační služby a na konkrétních případech z praxe ilustrovali přínosy spolupráce se Službou při řešení trestních konfliktů. Účastníci se aktivně zapojovali do debaty a kladli zajímavé dotazy. V závěru velmi ocenili nejen přínos akce pro zvýšení jejich povědomí o práci Probační a mediační služby, ale také skvělý catering, který pro ně pracovníci střediska připravili. Každý z účastníků si zároveň odnesl i malý dárek.

Týmu svitavského střediska patří velké poděkování za precizní přípravu i samotnou realizaci celé akce.

Ohlédnutí za Týdnem restorativní justice v Písku

Třetí listopadový týden už od roku 1996 tradičně připomíná koncept restorativní justice. K akci Týden restorativní justice se stejně jako každý rok připojila také Probační a mediační služba. Osvětová akce naší organizace se tentokrát konala symbolicky v Písku, kde byl v ten samý den slavnostně zahájen provoz prvního probačního domu v Česku.

Děkujeme všem účastníkům, kteří se zastavili u našeho stánku na konci Karlovy ulice u Kamenného mostu, a stejně tak děkujeme našim kolegům ze střediska Písek za jejich nasazení v terénu.