Praha hostí mezinárodní konference k 20. výročí Probační a mediační služby

Společně s Konfederací evropských probačních služeb (Confederation of European Probation) spolupořádáme v těchto dnech (12. – 13. 10. 2021) mezinárodní setkání, kterým také připomínáme dvacetileté působení Probační a mediační služby v trestní justici na území České republiky.

Úvodem konference s názvem „The Restoration of Normality: Mirroring the Past in the Future“ („Obnova normality: zrcadlení minulosti v budoucnosti“) účastníky pozdravili ministryně spravedlnosti České republiky Marie Benešová, generální tajemník CEP Willem van der Brugge a ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

V pražském hotelu Pyramida se budou odborníci z patnácti evropských zemí zabývat minulostí, ale hlavně budoucností probace, zaměří se na téma restorativní justice, spolupráci mezi agenturami, radikalizaci a obnovu v komunitě, domácí násilí, sociální podporu a integraci, ale i vzdělávání a odbornou přípravu.

Zahraniční justiční pracovníci navštívili středisko Brno

Ve čtvrtek 23. září 2021 jsme v brněnském středisku Probační a mediační služby přivítali delegaci soudců a státních zástupců z Francie, Portugalska, Slovinska a Estonska, kteří nás navštívili v rámci studijního pobytu pořádaného Justiční akademií v Kroměříži.

Delegaci jsme seznámili s organizačním uspořádáním Služby, s její historií a současným personálním obsazením. Nosnými tématy diskuse byly odborné činnosti jak v oblasti probace, tak i mediace. Nedílnou součástí setkání byla rovněž témata podpory a pomoci obětem trestných činů a představení elektronického monitorovacího systému. Přítomní justiční pracovníci se zajímali o praktickou spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a během diskuse se s námi podělili o zkušenosti se službami stejného typu v jejich domovině. Zajímavým tématem bylo pro všechny zúčastněné i vzdělávání odborných zaměstnanců Probační a mediační služby, které vychází z našeho zřizovacího zákona. Pozornost návštěvníků upoutala také informace o kontrolních nástrojích typu testování na omamné a psychotropní látky včetně alkoholu, které vyžíváme v oblasti dohledů či při kontrole přiměřených povinností a opatření. Ze strany účastníků zazněly otázky speciálně na probační programy a další návazné a doprovodné služby, které máme k dispozici. Zmíněny byly nabyté zkušenosti s programy, které rozvíjíme v rámci Projektových center nebo nám je dlouhodobě poskytují spolupracující subjekty z řad nestátních neziskových organizací. Výslovně zmíněn byl například aktuálně připravovaný zkušební provoz v rámci spolupráce s Centrem dopravního výzkumu v Brně u Rehabilitačního programu pro řidiče. Na závěr proběhla komentovaná prohlídka interiéru střediska, v rámci které pokračovala živá diskuse a výměna zkušeností jednotlivých účastníků navzájem.

Děkujeme všem zúčastněným za přínosné setkání a kolegům z brněnského střediska za celou organizaci a perfektní diskusi v cizím jazyce.

Rada Evropy uspořádala další konferenci ředitelů probačních a vězeňských služeb

Ve dnech 19. – 22. září se na portugalském ostrově Madeira konala mezinárodní konference ředitelů probačních a vězeňských služeb. Na setkání, které pravidelně pořádá Rada Evropy, nechyběla ani ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková v doprovodu náměstkyně pro probaci a mediaci Kateřiny Šlesingerové.

Letošní konference nesla název „Gaining an Edge over the Pandemic“ a byla v první řadě věnována vlivu pandemie COVID-19 na duševní zdraví pachatelů a zaměstnanců probačních a vězeňských služeb. Mezi další témata setkání patřilo také zacházení s pachateli sexuálně motivovaných trestných činů a budoucnost výkonu trestu v době plně rozvinuté umělé inteligence. Konference byla tradičně zahájena uvítací recepcí, na níž se zástupkyně Probační a mediační služby setkaly mj. s reprezentanty slovinské, chorvatské, belgické i švédské probační služby a generálním tajemníkem CEP Willemem van der Brugge.

Loňský ročník konference proběhl kvůli pandemii pouze online formou, pro účastníky se tedy jednalo o setkání se zahraničními kolegy po dvouleté pauze. „Veškeré přednášky a workshopy na konferenci ředitelů probačních a vězeňských služeb jsou vždy velmi podnětné. Neméně významným přínosem jsou pro nás ale i osobní setkání s řadou našich zahraničních kolegyň a kolegů. Jsme rádi, že jsme se s nimi mohli opět setkat a  vzájemně sdílet naše zkušenosti. Děkujeme za pozvání,“ řekla o konferenci ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Další fotografie z konference naleznete na našem Facebooku.

Proběhly semináře se soudci a státními zástupci k elektronickému monitoringu

Na podzim 2019 proběhly v jednotlivých soudních krajích osvětové semináře pro soudce a státní zástupce, které se týkaly problematiky Elektronického monitorovacího systému (EMS) a jeho využívání v praxi. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 227 soudců a státních zástupců. Cílem seminářů bylo zhodnocení prvního roku po spuštění rutinního provozu EMS, výměna zkušeností, vyjasnění si vzájemných potřeb a postojů.  

„Osvětové semináře jsou jedním z prostředků popularizace elektronického monitoringu v rámci odborné veřejnosti a přispívají ke zdokonalování stávající praxe. Získané podněty a informace budou projednány v rámci meziresortní pracovní skupiny, a to i s cílem jejich promítnutí do platných a účinných právních předpisů,“ doplnil manažer EMS Vladimír Klaban.  

Za Probační a mediační službu se na těchto akcích aktivně podíleli vedoucí oddělení EMS, krajští vedoucí, metodici TDV, manažer EMS a zástupci metodického oddělení, kteří vystoupili s tématickými prezentacemi a reagovali na dotazy auditoria. Za MSp ČR prezentovali své závěry pracovníci Odboru elektronického monitoringu. V rámci následných diskusí si jednotliví účastníci seminářů sdělili své náhledy a potřeby při využívání elektronického monitoringu.

Pozvánka na seminář: Potřeby a práva obětí teroristických útoků

Probační a mediační služba pořádá jako součást projektu Odborného evropského centra pro oběti terorismu (EUCVT) dvoudenní školení s cílem podpořit integrovanou podporu pro oběti terorismu. Akce je určena nejen profesionálům, kteří se v rámci své činnosti věnují odborné podpoře obětí trestných činů, ale také odborníkům z řad státních a nestátních organizací, kteří jsou zapojeni do systému podpory obětí i zájemcům z akademické sféry, kteří se věnují sociální či psychologické podpoře obětem trestných činů.

Seminář se uskuteční 4. a 5. října v Hotelu Olšanka. Zájemci o účast na akci se mohou přihlašovat do 16. září 2021 na e-mailové adrese jtalandova@pms.justice.cz. Do přihlášky uveďte, prosím, vaše jméno, organizaci, ve které působíte, a kontaktní mail. Účast na semináři je zdarma, počet míst je omezen.

Probační a mediační služba na konferenci ve slovenském Omšenie

Ve dnech 12. a 13. srpna se zástupkyně Probační a mediační služby zúčastnily Úvodní konference k národnímu projektu ADR ve slovenském Omšenie. Dvoudenní fórum, v rámci kterého se sešli profesionálové z oblasti trestní justice, restorativní justice i mediace, bylo věnované tématu budování a posílení alternativního řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice v Slovenské republice. Slovensko se aktuálně potýká s nedostatkem mediátorů, kteří by napomáhali s mimosoudním řešením sporů. Setkání českých a slovenských odborníků tak bylo jedním z kroků k tomu, učinit mediační služby o něco dostupnější.  

Během prvního dne konference prezentovala ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková výsledky dvacetiletého působení Služby v české justici. Následující den se konalo diskuzní fórum, ve kterém naši organizaci zastupovala Mgr. Jaroslava Talandová, vedoucí oddělení vzdělávání, a Mgr. Jana Burianová, metodik odborných činností. Přestože hlavním tématem byla mediace na Slovensku, odborná diskuze přinesla řadu poznatků, které představují zajímavé podněty i pro činnost Probační a mediační služby.

Rádi jsme se podělili o zkušenosti Služby s našimi sousedy a přejeme jim mnoho úspěchů v cestě za posílením mediačních činností.

Reportáž k tématu si můžete pustit na webu TA3: https://www.ta3.com/clanok/209096/nie-vsetky-trestne-konania-musia-skoncit-na-sude-mediatorov-je-vsak-nedostatok

Práce s mládeží v číslech

Ve všech střediscích Probační a mediační služby působí specialisté na práci s mládeží, kteří v přípravném řízení a řízení před soudem nabízí spolupráci mladistvým pachatelům i poškozeným.

Naši specialisté jsou zaměřeni zejména na mimosoudní řešení konfliktu, nabídku vhodných programů a výchovných opatření, která lze se souhlasem mladistvého uložit již v přípravném řízení či předjednání vhodného opatření. Výsledek jejich činnosti může být pak zohledněn i v dalším průběhu řízení.

Během uplynulých 20 let…

  • bylo 45 % případů dětí a mladistvých řešeno ve fázi před rozhodnutím ve věci.
  • byli pracovníci Probační a mediační služby činní ve 26 100 případech mládeže ve fázi před rozhodnutím.
  • byli pracovníci Probační a mediační služby činní ve více než 32 600 případech mládeže ve vykonávacím řízení.
  • tvořila agenda mládeže 10 % celkového počtu případů Probační a mediační služby.

Vývoj počtu spoluprací s oběťmi trestných činů

Od účinnosti zákona o obětech trestných činů v roce 2013 je Probační a mediační služba státem garantovaným místem, kam se oběti trestných činů mohou obrátit s žádostí o právní informace, psychosociální pomoc a podporu, doprovázení trestním řízením, pomoc při zpracování prohlášení oběti o dopadech trestného činu na její život či žádosti o poskytnutí peněžité pomoci, případně o zprostředkování další pomoci.

Mezi lety 2013 a 2020 se na naše střediska a poradny pro oběti obrátilo 46 943 obětí trestných činů.

Elektronický monitoring v číslech

Významnou etapu zahájila Probační a mediační služba v září 2018, kdy ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti České republiky spustila provoz elektronického monitorovacího systému. Ten umožnil probačním pracovníkům snížit počet osobních namátkových kontrol a více se soustředit na odbornou práci s pachateli trestných činů, která kromě kontroly plnění povinností spočívá také v jejich podpoře a motivaci vést řádný život.

Do naší organizační struktury přineslo zavedení elektronického monitoringu novou pracovní pozici – specialista elektronického monitorovacího systému.

Od září 2018 do konce roku 2020 byla elektronická kontrola využita v celkem 535 případech. Jednalo se o…

  • 396 osob s uloženým trestem domácího vězení.
    • 130 obviněných, kterým byla nahrazena vazba za současného rozhodnutí o výkonu elektronické kontroly plnění povinností.
  • 9 podmíněně propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody za současného uložení povinnosti zdržovat se v určeném obydlí nebo jeho části.

Vývoj počtu mediací

V letech 2003 až 2020 realizovali mediátoři Probační a mediační služby celkem 14 553 mediací mezi obětí a pachatelem.

Od roku 2016 zavádíme do praxe také restorativní konference, které do řešení dopadů trestného činu zapojují kromě oběti a pachatele i zástupce komunity, například škol nebo obyvatel dané lokality. Jsou realizovány zejména v případech dětí a mladistvých. Kromě osobních setkání zprostředkováváme řešení konfliktu mezi stranami i nepřímo, tj. bez mediace. Nejčastěji se jedná o mimosoudní dohody o náhradě škody.