Klienti Probačního domu pomáhají městu Písek

Projekt Zpátky do života sice k 30. dubnu 2024 končí, ale brány Probačního domu v Písku se rozhodně nezavírají. Naopak – klienti pod vedením pracovníků domu nepolevují a dál městu Písek pomáhají.

Již od začátku dubna se klienti Probačního domu ve svém volném čase věnují sázení stromů v Třešňovém sadu na Flekačkách. Pod vedením instruktora Petra ve spolupráci s městem Písek k dnešnímu dni vysadili více než 35 třešňových stromků.

V sobotu 6. dubna se také pracovníci i klienti Probačního domu společně se zástupci Charity Písek a Fokusu Písek aktivně připojili k akci „Ukliďme Česko“. Celá skupina čistila frekventovaný turistický úsek podél břehu řeky Otavy a nakonec se povedlo nashromáždit více než 7 plných pytlů odpadků, včetně bonusů v podobě zrezlého nákupního vozíku, kompostéru, televize aj. Vydařenou akci zakončilo společné opékání buřtů.

O týden později se pak pod záštitou Charity Písek klienti Probačního domu zapojili jako dobrovolníci do celorepublikové akce „Sbírka potravin“. Akce proběhla v písecké prodejně Albert a celkem se letos od občanů podařilo vybrat více než 686 kg trvanlivých potravin a 161 kg drogistického zboží, které budou dále využity v pomoci potřebným.

Středisko Domažlice se připojilo ke Dni sociálních služeb

Vedoucí domažlického střediska Probační a mediační služby Ing. Světlana Librová se ve středu 10. dubna 2024 zapojila do dne Dne sociálních služeb. Ten uspořádalo Město Domažlice v rámci komunitního plánování sociálních služeb pod záštitou starosty města Bc. Stanislava Antoše.

Akce se konala v Městském kulturním středisku Domažlice, kde poskytovatelé služeb prezentovali svou činnost. Vedoucí střediska Domažlice na akci představila zájemcům z řad široké veřejnosti činnost Služby, její cíle, zaměření a působení v rovině trestního řízení. Návštěvníkům byly vysvětleny služby a úkony našich pracovníků směrem k pachatelům, ale i obětem trestných činů.

Program Dne sociálních služeb dále doplnila návštěva týmu z Národní protidrogové centrály SKPV ČR, která na místě mimo jiné vyhlásila vítěze projektu „Správným směrem“. Vedoucí střediska tak mohla osobně debatovat o restorativní justici se zástupci Policie ČR, ale také právě s členy Národní protidrogové centrály – brig. gen. PhDr. Jakubem Frydrychem nebo kapitánkou Bc. Hanou Kroftovou, DiS. Celá akce byla přínosná nejen k rozšíření povědomí o činnosti Probační a mediační služby v rámci široké veřejnosti, ale také k upevnění spolupráce s dalšími institucemi a v neposlední řadě k navázání nových kontaktů s novými službami v regionu s cílem realizovat multidisciplinární spolupráci v co nejširším pojetí.

Probační a mediační služba úspěšně dokončila projekt Zpátky do života

Projekt Zpátky do života byl realizován v období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2024 Probační a mediační službou v partnerství s Vězeňskou službou ČR a Norskou nápravnou službou, probačním střediskem a domem na půl cesty pro region Buskerud. Hlavní cílem bylo podpořit pachatele trestných činů v začlenění do společnosti prostřednictvím resocializačních programů. I přesto, že jeho start ovlivnila proticovidová opatření, využila Probační a mediační služba tento projekt do jeho maxima a díky tomu vznikla Programová centra a Probační dům.

Programová centra byla zřízena v pěti soudních krajích (jihočeském, západočeském, severočeském, severomoravském a Praze) a působí v nich 17 proškolených lektorů. Centra poskytují čtyři typy standardizovaných ambulantních resocializačních programů:

  • Program pro řidiče
  • Program vnímám i Tebe zaměřený na přijetí odpovědnosti pachatele za spáchaný trestný čin a uvědomění si dopadu činu na oběť
  • Program pro mladistvé pachatele PUNKT
  • Program pro mladistvé pachatele s násilnou trestnou činností Restart


Programy jsou zaměřeny na posílení pozitivních změn v chování klientů, využívají různé techniky pro porozumění sobě a situaci, ale také osvojení si žádoucích vzorců chování. Při vyhodnocení způsobu této práce s klienty v Programových centrech se potvrdilo, že programy na ně mají zásadní pozitivní dopad. Programová centra byla financována z projektu po dobu 2 let od jejich vzniku, nyní jsou již financována díky podpoře Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby ze státního rozpočtu. Celkem jimi do konce roku 2023 prošlo 1255 klientů.

Probační dům byl otevřen v listopadu 2022 v Písku jako první zařízení tohoto typu v České republice. V rámci své činnosti poskytuje šestiměsíční pobytový resocializační program pro pachatele, kteří byli podmíněně propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody.

Pracovníci Probačního domu klientům dávají potřebnou podporu v překlenutí obtížného období od propuštění z výkonu trestu a pomáhají jim v úspěšném začlenění se do společnosti. Za dobu provozu zde bylo umístěno celkem 40 osob, z toho již 18 osob program úspěšně dokončilo. Kapacita Probačního domu je 16 míst, jedná se tedy o malé komunitní zařízení. Klienti jsou podporováni v běžných dovednostech (získání a udržení práce, hospodaření s financemi, zvládání závislostí, mezilidské vztahy apod.), ale zapojují se i do dobrovolných aktivit v komunitě města Písek. Činnost Probačního domu bude po skončení projektu dále pokračovat.

„Projekt Zpátky do života umožnil Probační a mediační službě rozšířit spektrum nabízené práce s pachateli. Ať už prostřednictvím Programových center, tak samozřejmě i v rámci činnosti prvního Probačního domu v Česku. Jsem vděčná, že nám s nastartováním zkvalitňování procesu resocializace osob s trestní minulostí pomohli naši partneři z Norska a oba nové typy pracovišť zůstávají i po ukončení projektu stabilní součástí Probační a mediační služby,“ hodnotí přínosy projektu Zpátky do života Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.

Důležitou součástí projektu je také zmiňovaná bilaterální spolupráce s norským partnerem. Norští lektoři předali pracovníkům projektu své zkušenosti s prací v obdobných typech programů a domu na půl cesty. Zároveň pozitivně vnímáme, že i pro norské partnery je spolupráce s českou Probační a mediační službou podnětná a že oceňují odbornost a motivovanost našich pracovníků.

Realizace projektu by nebyla možná bez zapojení mnoha osob, a to jak pracovníků Probační a mediační služby, tak našich partnerů z Norska, české Vězeňské služby, ale hlavně státních zástupců, soudců, pracovníků neziskových organizací, ÚZSVM, Městského úřadu v Písku a mnoha dalších.

Za velký přínos do oblasti trestní justice lze považovat i to, že díky tomuto projektu a podpoře Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby se nové typy pracovišť, tedy Programová centra a Probační dům, stávají stabilní součástí Probační a mediační služby.


Financování projektu:
Název využívaného finančního mechanismu je „Norské fondy“,
programové období 2014-2021 v programu Spravedlnost.
Celkový rozpočet projektu:                                        57 885 000,- Kč
z toho výše dotace Norských fondů (85 %):             49 202 250,- Kč
a programové spolufinancování (finance ze státního rozpočtu ve výši 15 %): 8 682 750,- Kč

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

UPŘESNĚNÍ chybných informací uvedených v článku iDNES.cz, MF DNES a soudcem Liborem Vávrou

Probační a mediační sužba se ohrazuje vůči nepřesnostem, které publikoval portál iDNES.cz a vydala MF DNES dne 30. 3. 2024 v článku autorů Tomáše Lánského a Barbory Prchalové („Nižší tresty za drogy i alimenty. Novela trestního zákoníku má vyprázdnit vězení“).

Autoři zde uvádějí: Monitorovací systém pro domácí vězení, takzvané náramky, by se měl znovu začít používat tento rok. Probační a mediační služba totiž loni konečně vybrala nového dodavatele, zakázku za 135 milionů korun vyhrála společnost Forsolution.

Pro upřesnění Probační a mediační služba uvádí:
Smlouva mezi Probační a mediační službou a dodavatelem firmou FORSOLUTION CZ s.r.o. je uzavřena na dobu 7 let od zahájení ostrého provozu a celková nabídková cena za dodání systému, jeho implementaci a podporu provozu činí 93.646.349,90 Kč s DPH.

Dále je nutné doplnit vyjádření JUDr. Libora Vávry, prezidenta Soudcovské unie ČR, který pro média uvedl:
„Trest domácího vězení tu už dávno mohl skvěle fungovat, kdyby netrvalo tak dlouho vybrat dodavatele. Žádný soudce nechce ukládat trest, který nefunguje. Přitom pro společnost by to bylo takřka zadarmo na rozdíl od toho, když živíte lidi ve vězení.“

Trest domácího vězení je stále alternativním trestem, který soudci mohou udělovat a udělují i nyní. Probační a mediační služby provádí nad jeho výkonem kontrolu prostřednictvím osobních namátkových kontrol v místě bydliště odsouzeného. Tato forma kontroly je stále nutná, když elektronický monitorovací systém (náramky) nelze u odsouzeného k trestu domácího vězení použít. To je běžné zejména z důvodu specifických pracovních podmínek odsouzeného, absence nutných podmínek v místě jeho bydliště (el. energie) nebo ze zdravotních důvodů odsouzeného. Elektronický monitorovací systém je nyní testován a připravován k zavedení do praxe v létě t.r.

Na tvorbě Příručky pro českou restorativní praxi se podíleli zaměstnanci Probační a med

Konferencí Česko restorativně: Společně od teorie k praxi byla v pátek 22. března 2024 ukončena více než dvouletá činnost Restorativní platformy.

V rámci setkání mimo jiné proběhl křest Příručky pro českou restorativní praxi, která je hlavním výstupem projektu. Velice nás těší, že se na její přípravě mohli podílet i zaměstnanci Probační a mediační služby, například Ludmila Marková, Martina Krajíčková, Dušan Beyer, Jan Odvárka, náměstkyně ředitele pro probaci a mediaci Kateřina Šlesingerová, ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková a řada dalších.

Děkujeme všem za výbornou spolupráci. Příručka je zájemcům k dispozici ZDE.

Pracovníci Probační a mediační služby se zúčastnili projekcí filmu Manželé Stodolovi

Před koncem února vstoupil do kin film Manželé Stodolovi, který je inspirovaný jedním z nejhrůznějších zločinů v dějinách české kriminalistiky. V rámci projekcí v kinech po České republice se uskutečnilo také několik odborných besed se zástupci Probační a mediační služby. Jejich cílem bylo předat informace, kam se mohou obrátit oběti trestných činů, jak Služba s oběťmi pracuje a jaké další partnery v této pomoci má. Takové diskuze se v březnu uskutečnily například v Přešticích, Kroměříži nebo Brně.

V kině v Kroměříži besedu společně vedly Mgr. Hana Formánková, vedoucí střediska Uherské Hradiště, a Mgr. Lenka Schindlerová, pověřená vedoucí střediska Kroměříž. Diváci na úvod získali informace o činnosti Probační a mediační služby, zejména s ohledem na práci s obětmi trestných činů nebo mediaci v trestním řízení. Po promítání měli zájemci možnost doptat se na další informace a sdílet své dojmy z filmu.

Diskuzi v Brně moderovala psycholožka Mgr. Eva Vášová, Ph.D. a za Probační a mediační službu se jí zúčastnil Mgr. Tomáš Řihák, vedoucí střediska Brno. Po úvodním představení činnosti Probační a mediační služby následovaly otázky doktorky Vášové a publika. Diskutovala se například následující témata: Jak probíhá trest domácího vězení? Jak dlouho trvá dohled probačního úředníka a v čem spočívá? Co je to mediace a jak probíhá, jak často se mediace využívá? Jak získávají odsouzení z věznice příslib zaměstnání na svobodě. Jak probíhá šetření v místě bydliště? Jak vyhodnocujeme možná rizika selhání pachatele při stanovisku k podmíněnému propuštění?

Děkujeme za možnost diskutovat s veřejností o velice důležitém tématu.

Zaměstnanci Probační a mediační služby navštívili saské věznice

Ve dnech 11. – 13. března 2024 absolvovali zaměstnanci Probační a mediační služby pracovní cestu do Saska. V rámci programu v Drážďanech, Lipsku a Chemnitzu navštívili pracovníci Služby například:

  • věznici JVA Waldheim a otevřenou věznici PIER 36,
  • otevřenou věznici pro mladistvé a mladé dospělé Seehaus Leipzig
  • nebo otevřenou věznici pro ženy.


Děkujeme našim zahraničním partnerům za sdílení informací a poznatků z oblasti vězeňství a restorativní justice.

Kampaň „neJsme bezMocní“ oslovila Česko

V rámci Evropského dne obětí trestných činů spolupracuje již několikátý rok Probační a mediační služba s Policií České republiky na informační kampani „neJsme bezMocní“. Ta má za cíl informovat nejširší veřejnost o možnosti využít rozsáhlé sítě pomoci, pokud se někdo cítí být nebo se stane obětí trestného činu. Lidé se tak mohou obrátit na 74 středisek Probační a mediační služby a také všechny služebny Policie České republiky.

V letošním roce hodnotíme kampaň jako velice úspěšnou v rámci mediálního zásahu široké veřejnosti. O tom se můžete přesvědčit ve vyhodnocení, které připravila společnost TOXIN s.r.o. zabývající se mimo jiné monitoringem médií.

Důležitá informace pro veřejnost

Rádi bychom Vás informovali o tom, že od března 2024 došlo ke změně adresy střediska Praha, Praha – východ a Praha – západ.

Nově střediska sídlí na adrese: Na Míčánkách 1497/2A, Praha 10, 100 83

Ohlédnutí za Evropským dnem obětí trestných činů

Přesně před týdnem, ve čtvrtek 22. února ve 12 hodin, jsme po celé republice s Policií České republiky uctili oběti trestných činů minutou ticha a rozsvícenými majáky policejních vozů.

Děkujeme všem, kteří si našli chvíli, aby vyjádřili svou podporu a připojili se společně s námi k letošnímu Evropskému dni obětí trestných činů. Stejně tak děkujeme příslušníkům Policie České republiky za spolupráci.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.