Napsali o nás

Zpráva z odborné konference Ukládání trestů a jejich výkon

Publikováno: 16.07.2020

Dne 4. června 2020 se na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila odborná konference Ukládání trestů a jejich výkon. Tuto odbornou konferenci uspořádala Právnická fakulta Univerzity Karlovy a Unie obhájců ČR.
Konference se konala za velkého zájmu odborné veřejnosti, neboť téma ukládání trestů a jejich výkonu představuje, zejména v poslední době, téma velmi aktuální, kontroverzní, vzbuzující dlouhou řadu otázek.
Konferenci zahájili úvodním slovem prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., proděkan pro vědu a výzkum PF UK, a JUDr. Tomáš Sokol, prezident Unie obhájců ČR. Jednání bylo následně rozděleno do čtyř bloků.
Úvodní blok zahájil prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c., emeritní soudce ústavního soudu ČR, se svým příspěvkem Ukládání mimořádného trestu odnětí svobody za nedokonaný trestný čin. Pan profesor se zamyslel nad tím, jak přísně takové trestné činy stíhat, a to za současné prezentace analyzovaného ve světle konkrétní kauzy z roku 2010 rozhodované Ústavním soudem, komparace se zahraničními právními úpravami a tím, jak na problematiku nahlížejí další významní odborníci oboru trestního práva. JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Ústavního soudu ČR, si v názvu svého příspěvku položila otázku, zda je cílem trestání skutečně náprava. Ve svém příspěvku hovořila v návaznosti na jeho název o nutné ochraně dalších potenciálních obětí, resp. o zabránění další trestné činnosti pachatele a pokud jde o nápravu, má jít o nápravu pachatele, anebo narušených společenských vztahů? Paní doktorka uvedla, že drakonické tresty nemohou odradit od páchání trestné činnosti závislé či cholerické pachatele; v této souvislosti se dotkla programů ve věznicích soustředěných na odstranění příčin kriminality a restorativní justice. Dále zmínila negativa nepodmíněného trestu odnětí svobody, přičemž svůj příspěvek zakončila myšlenkou, že pokud obviněný trest nepřijme jako trest spravedlivý, pak se mu pouze těžko podřídí. JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, přednesl svůj příspěvek s názvem Vězeňství pohledem nejvyššího státního zastupitelství, kdy uvedl, že odsouzení jsou součástí společnosti a ta by tak do nich měla přirozeně investovat. Dále hovořil o počtu vězňů či problémech se zdravotní péčí ve výkonu trestu odnětí svobody. Jako hlavní důvody vysokého počtu vězňů uvedl dlouhé nepodmíněné tresty odnětí svobody a často přeměňované podmíněné tresty, přičemž osobně vidí řešení v dekriminalizaci, snížení trestních sazeb a zamezení kumulování trestů, kdy pro inspiraci zmínil lotyšskou právní úpravu. PhDr. Petr Dohnal, generální ředitel Vězeňské služby ČR, se ve svém příspěvku věnoval aktuálním poznatkům o výkonu trestu z pohledu generálního ředitele VSČR. Ve svém příspěvku představil vězně jako pomáhající skupinu (například výchova psů vězni pro nevidomé osoby, pomoc v nemocnicích, domovech důchodců, na táborech pro sociálně slabé děti a další). Ve svém příspěvku vznesl zajímavou otázku, a sice – „když se laika dotážete, jak by měl probíhat výkon trestu, řekne Vám zpravidla „zavřít do kobky!“, ale – koho byste chtěli za souseda? Vězně „z kobky“, anebo vězně, se kterým bylo v průběhu výkonu trestu pracováno a spoustu se toho naučil?“ V návaznosti na tzv. kriminální infekci vyjádřil své přesvědčení o nepodmíněném trestu odnětí svobody jako ultima ratio . Ředitelka Probační a mediační služby ČR, PhDr. Andrea Matoušková, se v názvu svého příspěvku ptala, jak funguje naše probace, resp. kdo od ní co očekáváme. V tomto příspěvku nastínila historii probace, následně představila zajímavé statistiky týkající se recidivy podle druhu uloženého trestu, věku. Zmínila význam materiálního výkonu probace. Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., viceprezident Unie obhájců ČR, uvedl jako poslední vystupující prvního bloku velmi zajímavý příspěvek s názvem Doprovodné konsekvence trestních sankcí: tresty, které nejsou vidět. Hlavní myšlenkou tohoto příspěvku bylo, že újma se nevyčerpá výrokem a výkonem trestu; toto bylo posléze ilustrováno na praktických příkladech. Podle pana docenta je uváděné nutné mít při ukládání trestu na paměti; v opačném případě totiž můžeme fakticky rezignovat na reálnou možnost nápravy pachatele.
V bloku druhém vystoupila jako první prof. JUDr. Helena Válková, CSc., zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva, se svým příspěvkem věnujícím se délce výkonu trestů v českých věznicích optikou trestní spravedlnosti. Zmínila historické aspekty analyzované problematiky, rozebrala a okomentovala statistické údaje. Dále se ve svém příspěvku dotkla aktuální problematiky covid-19 v souvislosti se zajištěním dostatečné zdravotní péče ve výkonu trestu odnětí svobody a jeho ukládáním, odkladem, přeměnami jiných druhů trestů v něj a podmíněným propuštěním a závěrem vyzvala k velkorysosti a změně trestní politiky v aktuální situaci. Mgr. Marek Benda, předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny PČR, uvedl několik poznámek k aktuálním legislativním návrhům v oblasti ukládání trestů. Zmínil se zejména o zvýšení hranic majetkové škody ve smyslu ustanovení § 138 trestního zákoníku, aplikovatelnosti institutu dohody o vině a trestu na zvlášť závažné zločiny, změnách navrhovaných v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob (problematika podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu, zahlazení) anebo podmíněném propuštění. Doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D., vedoucí katedry národního hospodářství PF UK, ve svém příspěvku analyzoval změny v trestní politice a jejich dopady na počty vězňů, kdy v této souvislosti představil model PRISMOD, který simuluje vývoj vězeňské populace ve výkonu trestu odnětí svobody a který slouží k pozorování možného vývoje do budoucna. JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci uvedla v rámci svého příspěvku bohaté aktuální poznatky z výzkumů IKSP k ukládání trestů, zpracovaných na základě studie zpráv probačních pracovníků. Uváděné poznatky by měly zajistit větší efektivitu ukládaných alternativních trestů. Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, z. s., se ve svém příspěvku zabývala praktickým uplatněním principů křesťanství a restorativní justice během výkonu trestu, kdy představila Mezinárodní vězeňské společenství, z. s. a dále vliv křesťanství na myšlenky restorativní justice, která je jako taková samotným základem práce Mezinárodního vězeňského společenství, z. s. Poslední vystupující v tomto bloku, doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., advokát, se zabýval problematikou započtení vazby z jiného trestního řízení do trestu, kdy toto považuje za žádoucí, a to i ve světle existující judikatury. Takové započtení by podle něj bylo pro obviněného výhodnější a jako takové by mělo mít přednost před kompenzací, resp. náhradou za nezákonnou vazbu. De lege ferenda navrhl započtení všech vazeb (také z jiných trestních řízení) již při prvním odsouzení.
Třetí blok zahájil svým příspěvkem prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., soudce Ústavního soudu ČR. Pan profesor se zabýval rehabilitačními programy pro řidiče jakožto novým přístupem k trestání pachatelů trestných činů v dopravě, kdy vycházel zejména z již několik desítek let existující německé právní úpravy. Základem těchto programů jsou psychologické postupy, přičemž existují speciální pracoviště, která tyto programy zajišťují a realizují. Programy se soustředí na poradenství týkající se chování řidiče v provozu a cílí na zamezení recidivy. Programy se hodí zejména pro mladistvé pachatele, případy, kdy došlo již k opakovanému deliktu anebo deliktu pod vlivem alkoholu. Ve vztahu k těmto programům existují poznatky o poklesu recidivy. JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., ředitel analytického a legislativního odboru NSZ, se ve svém příspěvku soustředil na navrhování trestů státními zástupci a nový pokyn obecné povahy č. 9/2019. Konkrétně se pan doktor věnoval postavení, roli a funkci státního zástupce jako veřejného žalobce v řízení před soudem, analýze ustanovení § 180 odst. 2 trestního řádu a vybraných ustanovení zákona o státním zastupitelství. V souvislosti s pokynem obecné povahy zmínil především důležitost zjištění (objasnění) majetkových poměrů obviněného tak, aby bylo možné ten který druh trestu ukládat, a dále řešil návrhy trestů v obžalobách, kdy nakonec převládlo přesvědčení o tom, že tuto náležitost by obžaloba měla obsahovat. Poté vystoupil JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., výzkumník Ústavu státu a práva AV ČR, se svým příspěvkem nazvaným Odůvodňování trestů jako jediná manifestace diskrece při ukládání trestů: Nový přístup k tradičnímu institutu. Ve svém příspěvku se pan doktor věnoval významu odůvodnění trestu, kdy hovořil o základních principech správného odůvodňování trestu jako je zejména identifikace a konkretizace jednotlivých okolností anebo určení významu jednotlivých okolností; uváděné je velkým problémem současné praxe trestních soudů, důsledkem čehož nemůže dojít ke skutečné individualizaci trestu. Poté představil své návrhy na zlepšení stávající situace, kdy by se mělo v prvé řadě směřovat ke zpřesňování principů ovládajících ukládání trestů, okolnosti a úvahy stran trestu by měly být jasné od začátku a mělo by dojít ke zkvalitnění a zjednodušení práce soudce a státního zástupce, to vše přitom s cílem správně zohlednit veškeré okolnosti. Závěrem se zabýval možnou podobou strukturovaného odůvodnění ve smyslu ustanovení § 125 odst. 1 trestního řádu. JUDr. Lukáš Duffek, advokát, se ve svém příspěvku zabýval problematikou podmíněného upuštění od zbytku výkonu trestu u právnických osob, konkrétně důvody potřeby výslovné úpravy této problematiky v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob, možnými předpoklady (podmínkami) aplikace tohoto institutu a jejich bližší analýzou. Vedle uváděného zmínil a analyzoval aktuální judikaturu k trestní odpovědnosti právnických osob. Mgr. Ing. Ondřej Blaha, advokát, a JUDr. Michal Doležal, advokátní koncipient, se ve společném příspěvku zabývali některými problematickými aspekty trestání právnických osob, kdy uváděné označili za aktuální a současně neprozkoumané téma. Konkrétně ve svém příspěvku řešili zejména peněžitý trest, výše, ve kterých byl tento druh trestu v posledních letech ukládán, odůvodnění uložení tohoto druhu trestu a (nedostatečné) odůvodnění jeho výše; navrhli vydání metodiky pro soudy, která by se soustředila na to, jak konkrétně v souvislosti s ukládáním peněžitého trestu zohledňovat majetkové poměry právnické osoby. Dále se zabývali opět nedostatečným odůvodňováním uložení, resp. specifikace trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži ze strany soudů, když toto může mnohdy vést až k likvidaci právnické osoby a tento druh trestu se tak svými důsledky může fakticky rovnat trestu zrušení právnické osoby, anebo přechodem trestní odpovědnosti právnické osoby na právního nástupce. Jako poslední vystoupil v tomto bloku Mgr. Aleš Váňa, advokát, který se zabýval problematikou ukládání trestů právnickým osobám v úpadku, a to zejména ve vztahu k nedostatečné škále trestů, které nabízí zákon o trestní odpovědnosti právnických osob; svůj uváděný názor ilustroval na konkrétních případech, kdy došel k závěru, že právnické osobě v úpadku bude možné uložit některý z trestů vypočtených v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob pouze stěží.
Poslední blok zahájil JUDr. Kamil Nedvědický z Ministerstva spravedlnosti ČR svým příspěvkem nazvaným Zaměstnávání odsouzených – prostředek ke snížení recidivy, nebo formální naplnění zákona? Ve svém příspěvku se pan doktor zabýval penitenciární péčí a dále úpravou předmětu svého příspěvku v Koncepci vězeňství do roku 2025. Uvedl, že primárním cílem zaměstnávání vězňů je, aby měla osoba zajištěné zaměstnání i po výkonu trestu odnětí svobody. Poté vystoupila JUDr. Tereza Dleštíková, Ph.D. z Policejní akademie ČR, která se ve svém příspěvku zabývala elektronickým monitoringem z viktimologické perspektivy. Konkrétně svůj výklad zaměřila na násilí páchané na ženách a tzv. SOS komunikátory pro ženy – oběti v ohrožení. Poté vystoupil se svým příspěvkem JUDr. Ing. Martin Adamec, advokát. Předmětem jeho příspěvku bylo přihlédnutí k poměrům pachatele jako jedné z podmínek pro stanovení druhu trestu a jeho výměry. Pan doktor vyjádřil své přesvědčení o tom, že soudy v praxi opatřují podklady ke skutečnému zhodnocení poměrů pachatele velmi nedostatečně. Pokud jde například o potomky anebo zaměstnání obviněného, pouze málokterého soudce uváděné v hlavním líčení zajímá a tento vychází z informací obviněným uvedených v přípravném řízení; na to, zda jde o údaje stále aktuální se soudce obviněného opětovně nedotáže. Pan doktor dále provedl zevrubnou analýzu ustanovení § 38 a 39 trestního zákoníku, a to za současného uvedení relevantní, aktuální judikatury (například poměřování uložení trestu odnětí svobody ve vztahu k zájmu šestiletého dítěte obviněného). Došel k závěru, že pokud trest není dostatečně individualizován, pak trest, resp. jeho odůvodnění nemůže být přesvědčivé. JUDr. Karol Hrádela, advokát, vystoupil se svým příspěvkem nazvaným Zastaralá koncepce ukládání trestů v trestním zákoníku a nepružnost zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů jako jedna z příčin zbytečné kriminality, ve kterém uvedl zejména dlouhou řadu praktických příkladů a tyto komparoval s teorií analyzovaného. Jako poslední v tomto bloku vystoupila se svým příspěvkem Mgr. Gabriela Podzimková, advokátní koncipientka. Paní magistra se zabývala rovnováhou jednotlivých prvků účelu trestu, konkrétně analýzou účelu trestu ve smyslu starého trestního zákona a dále jednotlivými funkcemi trestu. Svůj příspěvek zakončila přesvědčením, že účelu trestu je nutné věnovat dostatečnou pozornost.
Závěrem konference vystoupil JUDr. Tomáš Sokol, prezident Unie obhájců ČR, aby shrnul výsledky konference a poděkoval přítomným za jejich účast a vystupujícím za jejich kvalitní příspěvky.
Odbornou konferenci Ukládání trestů a jejich výkon lze ve svém celku označit jako jedinečnou příležitost vyslechnout a konfrontovat názory dlouhé řady odborníků na aktuální téma oboru trestního práva a jeho širších souvislostí. Již ze shora nastíněného obsahu na konferenci přednesených referátů je zřejmé, že měla tato velmi kvalitně připravená konference vysokou odbornou úroveň a přinesla mnoho zajímavých myšlenek nikoli pouze pro nauku trestního práva, nýbrž též pro praxi jak aplikační, tak legislativní, a to co do, na konferenci vznesených, námětů de lege ferenda .
Konferenci je možné zhlédnout na kanálu Youtube, k dispozici >>> zde . Výstupem konference bude publikace vydaná v nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

epravo.cz, a.s., Alena Tibitanzlová

Ukládání trestů a jejich výkon jako téma odborné konference

Publikováno: 11.06.2020

spolupořádané Unií obhájců ČR a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy

Dne 4. 6. 2020 se velká aula Právnické fakulty proměnila v platformu pro mimořádné setkání zástupců z řad advokátů, soudců, státních zástupců, akademiků a dalších významných osobností (nejen) trestního práva, kde si tito vyměnili své poznatky a zkušenosti týkající se ukládání trestů a jejich výkonu. Posluchačům přítomným na místě, ale též těm, již konference sledovali pomocí streamovaného přenosu online, se tak naskytla unikátní možnost seznámit se s aktuálními poznatky o vězeňství a trestech z pohledu generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala, nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, a rovněž z hlediska kriminologického, které nabídla Jana Hulmáková z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková si položila otázku, zda je skutečně náprava cílem soudobého trestání a viceprezident Unie obhájců Tomáš Gřivna připomněl, že vedle trestů samotných mají na odsouzené často nemalý dopad také tzv. neviditelné sankce (doprovodné konsekvence trestních sankcí). Kritickou připomínku k aktuální soudní praxi spočívající v ukládání mimořádných trestů za nedokonané trestné činy vznesl emeritní soudce Ústavního soudu Jan Musil, zatímco současný ústavní soudce Pavel Šámal přiblížil posluchačům rehabilitační programy pro řidiče, které představují nový přístup v trestání pachatelů dopravních trestných činů. O významu a fungování probace referovala ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková. Pozoruhodnou ekonomickou analýzu dopadů trestněpolitických změn na počty vězňů pak představil vedoucí katedry národní hospodářství PF UK Libor Dušek. O aktualitách na poli legislativy hovořili Helena Válková a Marek Benda. Kromě zde výslovně zmíněných bylo na konferenci prezentováno dalších 12 příspěvků věnovaných rozličným pozoruhodným tématům. Stejně jako v případě uplynulých ročníků budou i v letošním roce příspěvky vtěleny do publikace vydané v nakladatelství Aleše Čeňka.

Odborná konference zasvěcená některému z aktuálních, palčivých a diskuze hodných témat trestního práva hmotného či procesního pořádaná Unií obhájců ČR ve spolupráci s některou s tuzemských právnických fakult je již tradiční akcí. V letošním roce připadlo spolupořadatelství stejně jako v případě vůbec prvního ročníku na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se akce uskutečnila v rámci vědecko-výzkumného programu PROGRES, Q02, pod záštitou jeho hlavního řešitele, proděkana pro vědu a výzkum, Michala Tomáška.

epravo.cz Hana Šimánová, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Odsouzení nemohli pracovat

Publikováno: 23.05.2020

Nouzový stav výrazně zkomplikoval práci Probační a mediační službě. Ta pomáhá lidem po výkonu trestu s návratem do běžného života. Kvůli pandemii se musela uzavřít všechna střediska. To je problém hlavně proto, že osobní kontakt je při prevenci nejúčinnější.
Autor Jana Šilerová, Libor Tampier:
Paní Radka, která dnes pečuje o invalidního syna, nějaký čas strávila ve vězení za distribuci drog. Během pandemie přišla o práci. Se složitou životní situací jí pomohla probační služba.
Paní Radka:
Naviguje mě, abych jako nespadla zase do těch problému, za který jsem byla soudně odsouzená. Zažádala jsem teda s paní kurátorku o potravinovou banku.
Blanka Dejnožková, vedoucí krajského střediska í a mediační služby ČR:
My jsme oslovili potravinovou banku, která velmi ochotně nabídla prostě zprostředkování potravinových balíčků. Tak, aby paní Radka mohla nějakým způsobem vyžít.
Autor Jana Šilerová, Libor Tampier:
Probační a mediační služba dohlíží, aby se odsouzení opět nedostali do konfliktu se zákonem. Na paní Evu bude dohlížet ještě pět let, za hranu zákona se dostala ve třiatřiceti letech. Nějaký čas žila na ulici a pak se dostala do vězení. Její tři děti skončily v dětském domově.
Paní Eva:
Když na to teďko vzpomínám, tak mi to přijde hrozně, hrozně smutný. Protože v té době mému nejstaršímu synovi bylo 15 let. A já jsem vlastně měla v podstatě hrozné štěstí, že jsem přišla na ulici až ve 33. Stát se mi to v 15 v 18, tak tady asi dneska nestojíme. Trvalo to sedm let ta cesta, to není žádná sranda. Ale není pozdě, nikdy není pozdě. Hrozně mi poradili, opravdu, bydlím, všechno, i vlastní rady do života s rodinou, že? To prostě je k nezaplacení. A co ti lidi nevědí. Není to o strachu, jako, to je nesmysl.
Autor Jana Šilerová, Libor Tampier:
Jaká je spolupráce?
Jana Mottlová, vedoucí pražského střediska Probační a mediační služby ČR:
Tak, jak sama slyšíte, tak…
Autor Jana Šilerová, Libor Tampier:
Výborná.
Jana Mottlová, vedoucí pražského střediska Probační a mediační služby ČR:
Tohle je ideální klientka, to je klientka, která je ve fázi, kdy si váží každýho dne, kdy je ráda, že udělala poměrně značný změny v tom životě. Když zjistila, co nechce. A my jsme jenom vodítkem k tomu, abychom ji podpořili, abychom jí ukázali možná lehčí cestu, pomohli ji najít bydlení, pomohli ji najít práci.
Autor Jana Šilerová, Libor Tampier:
Po dobu pandemie byly odloženy i obecně prospěšné práce.
Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby ČR:
Poskytovatelé řešili řadu organizačních pracovních omezení, takže někteří klienti nemohli dál pracovat, protože vlastně ta činnost toho poskytovatele byla omezena, pozastavena. Někteří nemohli pracovat, protože byly třeba nemocní, byli v karanténě nebo měli určitá zdravotní omezení.
Autor Jana Šilerová, Libor Tampier:
V případě, že odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací nedorazí, hrozí mu vězení. Za každou hodinu, den za mřížemi. Podle viceprezidenta Soudcovské unie Petra Černého se lhůta k výkonu obecně prospěšných prací nejspíše prodlouží o dobu nouzového stavu. co budete v budoucnu dělat?
Paní Eva:
Já chci být babička, já už chci být jenom babička a napravit to, co jsem prostě vzala, nedala svým dětem, tak dát aspoň vnoučatům.
Autor Jana Šilerová, Libor Tampier:
V současnosti je už většina center Probační a mediační služby opět v provozu.

Zprávy FTV Prima (Prima televize) 23. 5. 2020, 19:20

Kontrola domácího vězení

Publikováno: 22.04.2020

Elektronické náramky by mohly hlídat i karanténu. Zatím tomu ale brání chybějící legislativa, tvrdí ředitelka Probační a mediační služby ANDREA MATOUŠKOVÁ.
Pro odsouzené může být stanovisko jejího úřadu vstupenkou k rychlejší cestě na svobodu. Obětem trestných činů zase pomáhá s orientací, jaká práva a jak správně uplatnit. Probační a mediační služba letos slaví 20 let existence a má za sebou dvouletou zkušenost s elektronickými náramky pro dohled nad odsouzenými k domácímu vězení. Ty nasazuje i v době nouzového stavu. „Koronavirus sice změnil způsob práce s klienty, ale to rozhodně neznamená, že by soudy nemohly propouštět z vazby nebo sahat k podmíněnému propuštění na svobodu,“ říká Andrea Matoušková, která pro Probační a mediační službu pracuje od jejího vzniku a čtyři roky ji řídí.
HN: Jak ovlivnil nouzový stav a mimořádná opatření vaši práci?
Přijali jsme velmi rychle opatření, která znamenala, že naši zaměstnanci se rozdělili do menších týmů a na pracovišti se střídají. Podobně jako ostatní úřady máme i my omezeno fungování pro veřejnost, ale nemuseli jsme zavřít žádné středisko. V naší službě jsme řešili pouze jednoho nemocného zaměstnance. Teď už je naštěstí v pořádku.
HN: Ptám se proto, že podle informací v médiích soudy odmítají kvůli nedostatečnému dohledu propouštět obviněné z vazby a zdráhají se využívat alternativních trestů.
Důrazně bych se vymezila proti tomu, že by naše omezení nebo jiný způsob práce bránily propouštění lidí z vazby nebo z vězení. Přes videokonferenci jsem informovala předsedy krajských soudů, jak fungujeme, jak probíhá klientská práce, dohledy a výkon trestu obecně prospěšných prací. Od nikoho jsem nezaznamenala jedinou výtku nebo informaci, že bychom je brzdili v čemkoliv.
HN: Co je tedy aktuálně jinak?
Nikdy dříve jsme nevyužívali v takové míře jako dnes telefonáty. Několikrát zvažujeme, jestli je opravdu nutné se vypravit někam osobně, nebo je to možné vyřešit po telefonu. Do Velikonoc to bylo dáno i tím, že jsme neměli respirátory toho základního typu, které chrání zaměstnance před nákazou. Tehdy jsme řešili, jestli tam pošleme pracovníka, který má k dispozici pouze roušku, většinou látkovou a ručně šitou.
HN: Obstaráváte soudu i podklady k obviněnému a k jeho zázemí v rodině. To jde také řešit na dálku?
Když mluvíme s těmi lidmi, například příslušníky rodiny, kam se má pachatel vracet z vězení nebo tam má vykonávat trest domácího vězení, dokážeme si udělat představu o tom, jak to tam vypadá. Nebo je požádáme, aby nám to prostředí nafotili a poslali. Co běží dál bez ohledu na nouzový stav, je systém elektronických náramků.
HN: A ti, kteří náramek nemají?
K odsouzeným v domácím vězení bez náramku jezdíme na osobní namátkové kontroly. Ale i ty probíhají jinak. Předtím jsme měli ten kontakt velmi blízký, trávili jsme tam třeba čtvrt hodiny, protože jsme s ním něco projednávali nebo dávali test na alkohol, omamné látky, on se podepisoval do protokolu… Dnes to děláme jinak. Stačí, když se vykloní z okna, a my víme, že je doma. Nebo sejde do přízemí a vidíme, že to je ten člověk a není to někdo jiný.
HN: Tím ale neodhalíte, že by mohl být pod vlivem alkoholu nebo drog.
Dechové testy na alkohol ani detekci ze slin na přítomnost drog na doporučení hlavní hygieničky teď neděláme. Představuje to moc velké riziko.
HN: I po telefonu se dá ledacos odhadnout.
Ano, my si s těmi lidmi voláme daleko víc než dřív. Kolegyně mi říkala, že předtím pozvala klienta měsíc dopředu a nevěděla, jestli přijde. Teď mu zavolá. Když to poprvé i podruhé nezvedne, je to informace, že se něco děje. Naopak, když telefon zvedne a slyší, že je pod vlivem – my nevíme čeho, ale je –, můžeme klienta požádat, aby telefon předal někomu z rodiny. Přes něj si můžeme další věci ověřit. A funguje to i v případech, kdy jde o pachatele odsouzeného za násilnou trestnou činnost a žije ve stejné domácnosti s obětí.
HN: Zmínila jste elektronické náramky, máte jich dost?
Pod tímto dohledem máme nyní 144 lidí. Z toho 89 je odsouzených k trestu domácího vězení, 54 propuštěných z vazby a jeden podmíněně propuštěný z výkonu trestu. K dispozici je 150 volných náramků. Takže ti, kteří jsou v domácím vězení a nedostali náramek hned na začátku, protože nebyly, se už dočkají.
HN: Na začátku roku jste informovala o problémech s dodávkou těchto zařízení. To už je vyřešené?
Ano, po složitém jednání s dodavatelem máme smluvený počet náramků doručený. Čekají nás jednání o sankcích za pozdní dodávku.
HN: A problémy s kapacitou baterie?
Vždycky se divím, jak jedna věta, co se někde objeví, žije svým životem. Stejný náramek, jako mají odsouzení, jsem týden nosila. Vím, co to je, jak se to nabíjí. Musíte ho nabíjet každý večer. Podobně jako mobilní telefon. Protože tím předejdete tomu, že vám to začne dělat problémy další den. Naši klienti dostávají i powerbanky, takže nemusí být připoutáni k zásuvce. Když to chcete nabít, hodinu a něco sedíte na jednom místě. Anebo si to zapnete večer do zásuvky, během spánku. To se taky dá.
HN: Daly by se tyto náramky použít jako dohledový prostředek pro případ porušování karantény?
Myslím si, že do tohoto se mohou pustit země, které mají zkušenost s náramky delší než my, například Singapur, který tuto možnost už využívá. Jedna věc je, že je to technický nástroj, který opravdu sleduje, jestli jste tam, kde máte být, a nejste jinde. Druhá věc je legislativně-právní. Protože u nás je to nastaveno jako způsob kontroly v rámci trestního řízení, u odsouzených. Jakékoliv další využití možné je, záleží to na právní úpravě a je to záležitostí systému, se kterým pracuje justice. Otázkou je, kdo by u karantény rozhodoval o použití náramku, kdo by je nasazoval, kdo by je sledoval.
HN: Posunuly se tyto úvahy dál?
Na ministerstvu spravedlnosti se budoucími možnostmi využití náramků zabývá pracovní skupina. Vznikla ještě před koronavirem, takže tohle jsme tam neřešili. Ale předpokládám rozšíření té diskuse i o možnost využití pro karanténu. Reálně si to umím představit. V Česku ale teď ne.
Náramky pro karanténu
Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková si umí představit využití hlídacích elektronických náramků pro karanténu v době pandemie. V současném Česku prý ale ne.
Foto: HN – Libor Fojtík
Probační a mediační služba
Zahájila svou činnost 1. ledna 2001. Jejím úkolem je dohlížet nad plněním povinností uložených soudem u alternativních trestů (např. domácího vězení). Pomáhá se začleňováním pachatelů do života bez dalšího porušování zákonů. ■ Probace označuje dohled nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným. ■ Mediace – tedy pokojné řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda – je provázaná s trestním řízením a její výsledky jsou v něm také zohledněny. ■ Poškozenému mediace nabízí možnost pochopení situace, okolností a zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody. ■ Obviněnému umožňuje vyjádření omluvy poškozenému, vysvětlení svého jednání a odčinění důsledků spáchaného trestného činu.

Hospodářské noviny; str. 14 Autor: Martin Drtina

Do karantény s náramkem? Bylo by to možné, ale nejde to

Publikováno: 31.03.2020

Lidi, kteří nedodržují
nařízenou karanténu, by mohl hlídat systém určený pro odsouzené v domácím vězení.
Lidi, kteří v době pandemie opakovaně porušují nařízenou karanténu a chovají se rizikově vůči ostatním, by mohli být v budoucnu monitorováni pomocí elektronických náramků, určených v současné době především pro odsouzené do domácího vězení. Musela by se ale změnit legislativa. .
„Použití systému pro kontrolu karantény je jistě zajímavý nápad. Nicméně prakticky má několik úskalí a není v tuto chvíli hned použitelný. Vyžadovalo by to především změnu legislativy a dostatek náramků,“ uvedla na dotaz Deníku Andrea Šlechtová z tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti.
Systém Elektronického monitorovacího systému (EMS) spustilo Ministerstvo spravedlnosti spolu s Probační a mediační službou před rokem a půl. Systém je podle mluvčí prozatím připraven na současné použití přibližně šesti set náramků v jednu chvíli, zatímco v karanténě se mohou ocitnout až desetitisíce lidí.
Nejde ale o to, nasadit náramky všem, co jsou v karanténě, ale pouze těm, kteří vědomě šíří nákazu. Za to sice hrozí obvinění z šíření nakažlivé nemoci, ale už to neřeší další kontrolu.
„Náramek by u takových lidí mohl být bezpečnou náhradou za vazbu,“ podotkl okresní státní zástupce v Jihlavě Kamil Špelda.
Otázkou pak zůstává, kdo by o použití náramku rozhodl. Podle Špeldy by to nemusel být soud, jako je to u domácího vězení, ale hygienici. Názor pak opírá o zákon o zdravotnických službách, podle kterého lze pacienta bez jeho souhlasu izolovat, pokud má nařízenou karanténu.
Na nedostatečnou oporu v zákoně upozorňuje i mluvčí Probační a mediační služby Martin Bačkovský. „Stávající systém nelze pro tento účel využít, neboť byl vybudován pouze pro kontroly trestu domácího vězení, dohled v souvislosti s podmíněným propuštěním z věznice a jako náhrada za vazbu,“ upozorňuje Bačkovský.
Podle něj jsou ale v tomto směru v zahraničí mnohem dál. „Obdobné systémy jsou v některých zemí využívány také v souvislosti s kontrolou dodržení právě například karanténních opatření. U nás pro to ale chybí třeba také technicko-organizační zázemí,“ vysvětluje Bačkovský.
Elektronický náramek má člověk po dohledem připevněný nad kotníkem a přes GPS zařízení umístěné v bytě dotyčného vysílá radiový signál do centrály. Pokud se ze zón vychýlí, systém varuje nepřetržitý dozor v operačním středisku a pomocí družice je lokalizován.
Od startu systému dostalo náramek sto padesát lidí. Většina jako trest domácího vězení, padesát lidí mělo náramek jako náhradu za vazbu a dva lidé byli pod dohledem po podmíněnému propuštění. Probační služba dále namátkově kontroluje téměř sedmdesát lidí, kteří nemají náramek. Dalších čtyřicet lidí nyní také čeká na nařízení a zahájení kontroly ze strany soudu.

ROMAN MARTÍNEK
Jihlavský deník; str. 2 (Regionální zprávy)

Informace Ministerstva spravedlnosti ČR

Publikováno: 19.03.2020

Probační a mediační služba vzhledem k vyhlášení nouzové situace v ČR a přijímaným opatřením v této souvislosti bude v agendě zajištění kontroly výkonu trestu obecně prospěšných akci postupovat následovně: jednotlivépřípady výkonu trestu OPP, nebude-li ze strany poskytovatele míst pro výkon trestu OPP z hygienických, karantenních a preventivně organizačních důvodu umožněn výkon trestu, posuzovat jako odsouzeným nezaviněnou, objektivní překážku výkonu trestu OPP. Poskytovatele města aobce tedy v jednotlivých soudních okresech požádáme, aby v tomto případě informovali místně příslušné středisko PMS. Po obnovení běžného provozu bude chybějící část výkonu trestu OPP individuálně řešena jak s odsouzenými, tak s poskytovateli míst výkonu trestu OPP a soudy. Rozhodnutí o neumožnění výkonu trestu OPP vzhledem k nouzovém stavu je na individuálním vyhodnocení každého poskytovatele.

https://www.praha12.cz/informace-ministerstva-spravedlnosti-cr/d-75782

Sněmovna podpořila efektivnější dohled nad alternativními tresty

Publikováno: 11.03.2020

Agenda související s alternativními tresty se možná změní tak, aby odsouzení byli více motivováni je vykonat. Předpokládá to vládní novela trestního zákoníku, trestního řádu a dalších zákonů, kterou v úvodním kole podpořila dne 10. března 2020 Sněmovna. Předloha, kterou projedná ústavně právní výbor, se týká zejména postavení a pravomocí pracovníků Probační a mediační služby.

Proces nařizování výkonu některých alternativních trestů, mezi které patří například obecně prospěšné práce, je nyní podle ministerstva spravedlnosti příliš formalistický. Problémem je třeba také to, že soudy nereagují dost rychle na zprávy PMS.

„Nedostatečné nástroje v rukou probačních úředníků při výkonu dohledu a kontroly způsobují, že se vytrácí ochota odsouzených spolupracovat a plnit jim uložené povinnosti, čímž se vytrácí také preventivní působení samotného trestu,“ uvedlo ministerstvo ve zdůvodnění.

Všechny navrhované změny mají odstranit prodlevy, které současný systém vytváří. Jde třeba o dobu mezi uložením trestu soudem a reálným započetím jeho výkonu, mezi zjištěním překážky výkonu trestu a jejím odstraněním nebo mezi zjištěním, že pachatel porušil podmínky výkonu trestu, a reakcí na tuto skutečnost. Překážkou pro obecně prospěšné práce může být například změna zdravotního stavu odsouzeného nebo fakt, že poskytovatel prací pro něj už nemá nadále místo.

Novela mimo jiné přesouvá ze soudu na PMS pravomoc rozhodnout o změně podmínek výkonu obecně prospěšných prací a domácího vězení. Ke zvýšení motivace odsouzeného k řádnému splnění trestu má sloužit možnost zrušit dohled probačního úředníka uložený soudem, pokud již vzhledem ke změně životních postojů pachatele nebude potřeba. V takových případech se totiž podle ministerstva dohled či kontrola stává pouhým formalismem, který může odsouzeného zbytečně stigmatizovat. Rozšířit se má také působení PMS v řízeních s pachateli mladšími 15 let.

advokatnidenik.cz

Akce Noc práva

Publikováno: 05.03.2020

Simulované soudní líčení či prohlídka věznic. Do akce Noc práva se zapojí soudy i univerzity

Ve čtyřech městech v Česku – v Ostravě, Olomouci, Brně a Praze proběhne v pátek první ročník akce Noc práva. Do programu se zapojí hned několik soudů, univerzit, ale také vězeňská služba, policie nebo advokátní komora. Akce, která ma za cíl popularizovat právo, nabídne spoustu přednášek, divadelních představení nebo prohlídek. Několik bodů programu však bylo zrušeno kvůli obavám ze šíření nového koronaviru.
Páteční večerní akce Noc práva proběhne ve třech největších moravských městech. Program připravila i Probační a mediační služba (PMS). Vzhledem k tomu, že sídlí v Praze, rozšířila původně plánovaný program o promítání dokumentárního filmu Tváří v tvář démonům ve svých prostorách v Praze.
PMS připravila také panelovou diskusi s hlavním psychologem Vězeňské služby České republiky Václavem Jiřičkou nebo probačním úředníkem PMS v Praze Milošem Peroutkou.
Soudní líčení skoro jako doopravdy
Okresní soud v Ostravě připravil ve spolupráci s ostravským krajským soudem simulované soudní líčení s komentářem a následnou diskusí, které se účastní opravdoví soudci, státní zástupci, advokáti, justiční stráž i policisté.
Simulované trestní řízení se bude týkat ženy, která pod vlivem alkoholu napadla nožem muže, a ten po útoku zemřel. Zasadit mu měla celkem osm ran, převážně do zad. Obžalovaná je ze zvlášť závažného zločinu zabití podle § 141 odstavec 1 trestního zákoníku.
Ostravský program nabídne i další akce, například prohlídku Ústavu soudního lékařství, prohlídku ostravské vazební věznice, divadelní hru Teror v Divadle „12“ s přímou účastí diváků nebo přednášku ústavního soudce Jaromíra Jirsy na téma Právo na spravedlivý proces, která proběhne v budově ostravského magistrátu.
Brněnský program omezil koronavirus, Nejvyšší soud naplánované akce odložil
Obsáhlý program připravil pro zájemce z Brna tamní Nejvyšší soud (NS). Připravena byla například beseda s tamními soudci nebo komentované exkurze v nově otevřeném křídle budovy NS. Kvůli šíření nového koronaviru ale soud z preventivních důvodů naplánované akce odložil na neurčito. NS už přijal i další opatření, zaměstnanci, kteří pobývali v rizikových oblastech, pracují nyní z domu.
„Hromadná exkurze i beseda by byly v rozporu s těmito opatřeními. Hodláme k riziku nákazy přistupovat zodpovědně a konzistentně, chránit přitom chceme také zdraví samotných účastníků plánované akce,“ řekl mluvčí NS Petr Tomíček.
Naopak Nejvyšší správní soud (NSS) podle své mluvčí Sylvy Dostálové zatím nepočítá s tím, že by své akce rušil či odkládal. Také NSS připravil zjednodušený simulovaný soudní spor, do kterého zapojí i návštěvníky. Arbitrem argumentačního klání bude soudce NSS.
Zájemci mohou vyrazit také na Fakultu sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Fakultní divadelní společnost Právnické fakulty uvede hru Milada. Jedná se o polodokument o procesu s Miladou Horákovou.
Právní poradna v Olomouci
V rámci akce Noc práva mohou lidé navštívit i budovu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Součástí exkurze bude historický výklad o budově a základní informace o instituci. Chybět nebudou ani konkrétní zajímavosti z činnosti Vrchního státního zastupitelství.
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pripravila na pátek Studentskou právní poradnu. Přímo studenti práv budou zájemcům odpovídat na jejich reálné dotazy a radit jim, jak postupovat v jednotlivých sporech.
Právnická fakulta zatím nehodlá své akce rušit ani odkládat, jak už to udělal Nejvyšší soud v Brně. Fakulta zatím neomezila ani výuku „Účast je na zvážení jednotlivých zájemců a přednášejících. Akce navíc bude s menším počtem účastníků. Situace se může změnit s ohledem na nový, dosud nepředvídaný vývoj,“ řekl děkan fakulty Václav Stehlík.
Akce Noc práva proběhla poprvé už loni jako nultý ročník, zapojily se do ní pouze brněnské instituce. Podrobný program letošního prvního ročníků je zveřejněn na webových stránkách akce .

ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika)

Poradna pro oběti trestných činů připomíná evropský den obětí

Publikováno: 18.02.2020

Dne 22. února 1990 byla ve Velké Británii podepsána Charta práv obětí, jejímž cílem je zvyšovat mezinárodní povědomí o pomoci a podpoře obětí trestných činů. O rok později vznikl Evropský den obětí a od té doby si ho každým rokem v tuto dobu připomínáme. Připomíná ho také Poradna pro oběti trestných činů v Lounech.
Obětí, které vyhledají pomoc u Probační a mediační služby, je rok od roku větší počet a od zahájení činnosti poraden pro oběti je s nimi pracováno převážně právě zde. Je důležité, aby o tomto druhu poradenství lidé věděli, je potřeba stále informovat veřejnost a oběti trestných činů o jejich právech a tato práva jim účinně zajistit. I v novém roce pokračuje činnost Poradny pro oběti trestných činů v Lounech v rámci projektu Proč zrovna já? II, který je realizován Probační a mediační službou z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.
Projekt byl zpracován na podporu zákona o obětech trestných činů, který přinesl komplexní úpravu pomoci obětem trestných činů a novelizoval další zákony, zejména trestní řád, občanský soudní řád a zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů.
Poradna v Lounech od zahájení své činnosti pomohla obětem šikany, pohlavního zneužívání, nebezpečného pronásledování a vyhrožování, omezování osobní svobody či majetkové trestné činnosti. „Poskytujeme bezplatné poradenství a pomoc všem obětem trestných činů, či lidem, kteří se tak cítí, bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, zdravotního hendikepu, sexuální orientace nebo politické příslušnosti, kteří se na nás obrátí.
V každém případě je dodržena diskrétnost, což znamená, že považujeme všechna sdělení klientů za vysoce důvěrná. Rozhovor mezi poradcem a obětí probíhá v soukromí a poradce je vázán mlčenlivostí o klientech, a to i po ukončení spolupráce. Získáte u nás právní informace jako například informace o průběhu trestního řízení, náhradě škody, peněžité pomoci, zastupování zmocněncem a dále také psychosociální podporu, možnost doprovodu na důležitá jednání u soudu nebo Policie ČR, doprovod k lékařskému vyšetření či ke krizovému interventovi.
Spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, státní správou a některými neziskovými organizacemi. Pravidelně se scházíme formou multidisciplinárních týmů, na kterých si vzájemně předáváme zkušenosti, vyměňujeme informace a řešíme propojení legislativních změn do praxe v rámci práce s obětmi.“ A co dodat závěrem? Pokud si nevíte rady a jste obětí trestného činu či se tak cítíte, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 727873113, e-mailu: m.turnerova@ext.pms.justice.cz nebo osobně na adrese: Pod Nemocnicí 2381, Louny. Bc. Martina Turnerová, DiS., poradkyně

Týdeník Lučan str. 5

Dům pro podmíněně propuštěné vězně

Publikováno: 13.02.2020

Martin Donát
V Písku vznikne probační dům pro podmíněné propuštěné vězně. Má jim pomoci k jednoduššímu a bezpečnému návratu na svobodu. To bude první takové zařízení v zemi. Naráží ale na protesty obyvatel.
Zařízení otevře Probační a mediační služba, která ho představila. Debata se protáhla o půl hodiny. Byla vášnivá. Lidé se ptali, proč je město Písek jako první. Zaznívaly obavy nad bezpečností ve městě.
Ty nám zodpoví ředitelka mediační a probační služby.
Proč jste vybrali Písek jako první?
V tuto chvíli je totiž objekt o který jsme žádali, v rukou státu. Procházeli jsme také jiné lokality.Také jsme komunikovali s církvemi, se Svazem měst a obcí a opravdu jsme vyčerpali velký repertoár míst, kde by se dalo otevřít probační dům. Písek v tuto chvíli splňuje všechny náležitosti včetně nastavení služeb a umístění. Dům stojí v areálu hasičů.
Je to strategické místo daleko od centra?
Není to úplně v centru. To je důležité. Ani to není úplně mimo centrum. Je to v nejlepším možném místě.
Při debatě zaznělo, že podmíněně propuštěným vězňům to jaksi prodlužujete výkon trestu. Je to tak? Mají se obyvatelé města Písku obávat o svou bezpečnost?
Trest odnětí svobody stanoví soud. Člověk má vytyčenou dobu, kterou má strávit ve vězení.
Naše legislativa umožňuje, aby tento odsouzený po určité době žádal o podmínečné propuštění. Trest určitě nekončí tím, že odejde vězeň z věznice. Pod naším dohledem se pouze mění forma. V tuto chvíli nabízíme v Písku bezpečnou formu, jak člověk může přejít z vězení do běžného způsobu života. Budeme nad ním vykonávat intenzivnější dohled a zároveň budeme pomáhat s věcmi, které lidé z vězení nezařídí.
Chápu to správně, že podmíněně propuštěným vězňům budete třeba pomáhat shánět práci nebo bydlení? Budete s nimi řešit dluhy a překonávat náročné období? Je tím jejich návrat na svobodu bezpečnější?
Ano. Budeme vytvářet prostředí, které je běžné pro kohokoliv, kdo je na svobodě. Člověk si musí najít práci, respektovat pravidla. Bude mít nějakou domluvenou mzdu, ale zároveň si musí nakoupit, postarat se o sebe a vyrovnat se se všemi závazky, které běžně má. V tuto chvíli je to bezpečné, protože když se láme to, jestli obstojí nebo nikoliv, bude po ruce člověk, který ho doprovodí- pomůže.
Chceme, aby lidé neseděli v probačním domě jako ve vězení, ale aby skutečně nastoupili do práce, kterou si udrží. Musí přijmout návyky, vstát, jít do práce. V mezidobí je velmi důležité, aby navázali vztah ke svým blízkým, protože ten vztah může být narušen kvůli vězení. Vztah se obnoví postupně. Musíte říct rodině, že jste připraven dělat věci jinak, než když jste šel do vězení. Takže i rodina potřebuje čas na získání důvěry.
Během programu budeme dbát na to, aby vztahy byly obnovené natolik, že v momentě, kdy program skončí, bude úspěšný a člověk se vrátí do prostředí, které je v pořádku.
Také zaznělo, že v samotném okresu Písek žije podmíněně propuštěných vězňů asi 40. Lze je běžně potkat na ulici. Je to tak?
V tuto chvíli pracujeme s lidmi, kteří jsou podmíněně odsouzeni a máme je tzv. pod dohledem. Tyto lidi nepoznáte, protože nemají žádné zvláštní ošacení. Jsou to lidé jako my. Mohou přesvědčivě dokázat, zda se napravily a mohou být s námi aniž by páchali trestnou činnost, protože fungují a jsou dobří sousedé.
Poslední otázka na vás. Prosím krátkou odpověď. Jak budete financovat projekt?
Tento projekt je financovaný z velké části z fondů. A potom ze státního rozpočtu. My jsme povinni projekt udržet i po skončení norského projektu. Pět let fungování probačního domu, který bude financovaný z rozpočtu státu.
Děkujeme za rozhovor. To byla Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.
Také tady mám místostarostu města Písku Petra Hladíka. Budu se vás ptát na to, na to se možná ptali občané města Písku. Budete zasahovat proti tomuto projektu? Vznikla totiž ve městě petice, kterou poměrně nedávno podepsalo asi 300 lidí. Jak vnímáte tento projekt ve vašem městě?
Rada města a vedení města se seznámilo s tímto projektem asi začátkem léta loňského roku, kdy ještě nebylo rozhodnuto, v jakém městě by se měl realizovat projekt. Vzali jsme to jako informaci. Čekali jsme na to, jestli bude nějaká další fáze. V létě jsme se dozvěděli, že byl skutečně vybrán Písek. Trochu nás to překvapilo. Mysleli jsme si, že v Ostravě bude projekt probíhat nadále. Byl to pilotní projekt. Na základě informace, že to bude v Písku, jsme s radou města vytvořili určité požadavky na Probační a mediační službu.
Jaké jsou?
Jde o to, aby bylo zajištěno bezpečí. Šlo o to, aby si lidé mohli seznámit veřejně s tímto projektem, aby se jasně stanovil režim v probačním domě, který zajistí, že bude bezpečný a podmínečně propuštěni lidé budou mít práci. Chtěli jsme, aby byla navázána spolupráce s dalšími složkami, jako jsou výkonné orgány, městská policie. Chtěli jsme dostávat informace o všech věcech, které by se v probačním domě děly. Podmínek byla celá řada a věřím tomu, že pokud bude tento projekt realizován, tak probační služba je dodrží.
Tento projekt nejde zastavit ve městě Písek?
Je to tak. Bylo nám to předneseno jako hotová věc. Probační mediační služba to má jako svůj projekt, který realizuje na základě strategie s Ministerstvem spravedlnosti.
Děkuji vám za rozhovor.
To byl Petr Hladík, místostarosta Písku.
Připomínám divákům, že probační dům v Písku by měl být nejpozději otevřen na jaře roku 2022.

Televize Studio 6 (ČT1)

Chystá se již 5. ročník Yellow Ribbon Run. Jubilejní ročník přinese novinky

Publikováno: 10.02.2020

Osvětový běh Yellow Ribbon Run (YRR) slaví první půlkulatiny! Na samostatný závod 5. ročníku vyrazí běžci se žlutou stužkou v úterý 16.6. v Aktivním lesoparku Řepy, nově budou mít vlastní běh také děti. Chybět nebude ani ambasador YRR Petr Čtvrtníček se svou vězeňskou kapelou Wsedě. Partnerství akci nabídla městská část Praha 17 Řepy. Realizaci závodu zajistí sportovec a filantrop Tomáš Slavata, kterého s touto městskou částí spojují aktivity jeho organizace Atletika Řepy.
#Yellow Ribbon Run #běh
„To, že člověk selže v určitém momentu svého života, neznamená, že ho musíme zavrhnout,“ říká Tomáš Slavata. „Pojďme mu společně dát šanci, za kterou chce bojovat, a to i přes předsudky, které obecně panují. Pro mne je pomoc při běhu osobní díky tomu, že i já sám jsem byl v dospívání na té tenké hraně zákona, ale přesto jsem našel cestu, protože jsem měl kolem sebe lidi, kteří mi tu šanci dali.“
Běh každoročně pořádá Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba a nezisková organizace RUBIKON Centrum.
„Vážíme si toho, že se do organizace 5. ročníku Yellow Ribbon Run zapojil právě Tomáš Slavata. V roce 2020 vstupuje naše organizace do 26. roku existence a s překážkami, kterým musí lidé po výkonu trestu čelit, máme bohaté zkušenosti. Až 7 z 10 bývalých vězňů se vrátí zpět do vězení. Naši klienti čelí právě takovému osudu, kterému se Tomáš zvládl vyhnout,“ doplňuje Dagmar Doubravová, ředitelka RUBIKON Centra.
Charitativní běh upozorňuje na obtížnou integraci lidí s trestní minulostí. Těm ve výkonu trestu často narůstají dluhy a po propuštění z vězení se nemají kam vrátit. Osvěta prostřednictvím běhu je úspěšná a Yellow Ribbon Run získává každým rokem stále více podporovatelů, kteří pod heslem „Uteč předsudkům“ pomáhají měnit pohled společnosti na bývalé vězně.

Online sport5.cz (Sport)

Tým pro mládež v okrese Šumperk obnovil svou činnost

Publikováno: 10.02.2020

Region Šumperk je jedním z 10 soudních okresů v České republice, ve kterých se realizuje projekt Probační a mediační služby ČR "Na správnou cestu! II". V rámci projektu mimo jiné pracují Týmy pro mládež, které si kladou za cíl vytvářet aktivity zaměřené na posílení prevence kriminality mládeže s přímým dopadem na každodenní praxi.
Díky zastoupení místních orgánů činných v trestním řízení, stejně jako organizací pracujících s ohroženými dětmi a mládeží, kladou důraz na konkrétní potřeby a specifika jednotlivých regionů.
Historicky Tým pro mládež v soudním okrese Šumperk působí řadu let, zastoupené subjekty se pravidelně scházely, činily tak ale nad rámec svých pracovních povinností. Přijatá opatření nebylo možné vždy realizovat, zejména z důvodů časové náročnosti. V roce 2018 se podařilo vytvořit místo koordinátora, který se aktivitám a vedení Týmu mohl věnovat na plný úvazek. Z důvodu nemoci koordinátorka činnost již po půl roce ukončila a práce Týmu pro mládež utichla.
Od loňského roku má TM v Šumperku novou koordinátorku. Ta navázala na práci své předchůdkyně a činnost Týmu se opět rozvíjí. Tým pro mládež v Šumperku se v nadcházejícím období chce zaměřit především na problematiku zaměstnávání mladistvých, činnost v oblasti prevence a nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež.
Projekt „Na správnou cestu! II“ navazuje na úspěšný pilotní projekt Probační a mediační služby v letech 2012-2015. Je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Online zabreh.cz (Regionální zrávy)

Odsouzení se připravují na život po propuštění

Publikováno: 13.01.2020

Kynšperk nad Ohří Nejrůznější instituce navštěvují odsouzení z kynšperské věznice v rámci přípravy na přechod do civilního života. Tyto akce jsou pořádány za zdmi věznice. Po propuštění tak například vědí, na koho se obrátit se žádostí o střechu nad hlavou či o zaměstnání. Standardní jsou návštěvy úřadů práce, PMS, K-Centra nebo Armády spásy v Karlových Varech.
Odsouzení z Kynšperku navštívili například Kraslice nebo Cheb. „Na návštěvě Klubu Aktiv v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Kraslicích se seznámili s činností klubu, dostali informace o působení organizace v zahraničí, které je zaměřeno hlavně na humanitární pomoc, a především jim školený pracovník poskytl cenné informace k dluhové problematice,“ řekla mluvčí věznice Petra Bělíková. Další besedu připravilo středisko Probační a mediační služby v Chebu, kde se odsouzení dozvěděli mnoho o způsobech zajištění výkonu alternativních trestů. Nejvíce se zajímali o průběh trestu domácího vězení a s ním spojeného fungování elektronických náramků.
„Náramek umí zejména kontrolovat, zda se monitorovaná osoba nachází v určenou dobu ve svém obydlí, případně zjistit, kde jinde se tato osoba nachází. Současně umožňuje provést vzdálenou kontrolu dodržování soudem uloženého omezení zdržet se konzumace alkoholu,“ vysvětlil vedoucí střediska Milan Morava.
Poslední návštěva se uskutečnila v Azylovém domě Betlém Cheb, který na přechodnou dobu poskytuje pobytové služby osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Patří sem pomoc i s hledáním práce a řešením dluhů.
Akce se konala v rámci programu aktivity „za zdmi věznice“ a účastnili se jí odsouzení z výstupního oddílu, který ve věznici funguje od roku 2002.
„Tehdy měl kapacitu šest míst. O osm let později se zvedla na jedenáct a nyní na patnáct míst. Oddíl je určen pro vězněné osoby, které se před očekávaným skončením výkonu trestu potřebují intenzivněji připravovat pro život na svobodě,“ dodala mluvčí. (roc)
Chebský deník; str. 2 (Regionální zprávy)

Tým PMS vyjadřuje hlubokou soustrast blízkým obětí střelby v Ostravě

Publikováno: 10.12.2019

Vyjadřujeme hlubokou lítost nad dnešní tragédií v ostravské nemocnici. Blízkým a rodinám obětí vyjadřujeme upřímnou soustrast.

V tuto chvíli aktivujeme plán pomoci prostřednictvím našich poradců pro oběti trestných činů. O konkrétní pomoci na místě budeme informovat.

Pracovní setkání prevence kriminality 2019

Publikováno: 10.12.2019

Dne 6. prosince 2019 se v sídle Zlínského kraje uskutečnilo každoroční pracovní setkání zástupců kraje, zástupce Odboru prevence kriminality MV ČR, zástupce Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje a Probační a mediační služby ČR s místními koordinátory prevence kriminality obcí III. typu a zástupci obcí II. typu. Jeho cílem bylo informovat zejména uvedené zástupce obcí o problematice prevence kriminality v kraji, aktuálních preventivních projektech, o finanční podpoře poskytnuté z Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2019 a přípravě vyhlášení Programu na rok 2020.

Probační a mediační služba v České Lípě radí vězňům i obětem

Publikováno: 23.11.2019

Málokdo si umí představit, o co se stará.
Nejen o domácím vězení či o pomoci obětem zločinců se mohli nedávno dozvědět lidé, kteří zavítali na den otevřených dveří Probační a mediační služby ČR (PMS) v budově Okresního soudu v České Lípě, kde sídlí. Možnosti využily nejen školy, ale třeba i starostové nebo zástupci charitativních organizací.


Jak připustili sami úředníci PMS, pro část veřejnosti je služba včetně jejího názvu stále obtížně rozluštitelná a neznámá. „Už jsme se setkali s různými zkomoleninami. Lidé z nás někdy dělají nejrůznější jiné služby, třeba propagační a meditační či levitační službu,“ poznamenal ze zkušenosti vedoucí českolipského pracoviště PMS Jan Vavříček. Při srozumitelném výkladu jeho kolegů o jednotlivých „specialitách“ dokonce školáci ani nedutali. „Pálilo jim to, věděli na co se ptát, zajímali se,“ chválila Lucie Pácová, která hostům přiblížila výkon trestu domácího vězení.

Služba PMS byla zřízena, aby pomáhala chránit společnost před kriminalitou a jejím opakováním. Konkrétně se stará zejména o zajištění praktického výkonu alternativních trestů a opatření. Ve své každodenní činnosti usiluje o to, aby pachatelé znovu neporušovali zákon a aby zkusili udělat ve svém životě důležitou změnu. Úředníci PMS, kterých je na okres Česká Lípa jen pět, pracují nejen s obviněnými a odsouzenými, ale také s jejich oběťmi. „Oběť trestného činu má v trestním řízení spoustu práv, ale většinou o nich neví a nejsou uplatněny automaticky. S tím jim můžeme pomoci,“ řekl Vavříček.
Pomáhají se obětem se soudem

„Staráme se o to, aby se oběť zorientovala v trestním řízení. Jsme tady jako nabídka, jsme i v zákoně o obětech, celá probační služba jako organizace, která obětem může pomoci,“ zmínil Jan Vavříček a dodal, že v současné době řeší 220 případů, kdy vykonávají dohled nad odsouzenými. K tomu obstarávají zhruba osm desítek trestů obecně prospěšných prací. A od ledna letošního roku už pro soud zpracovali 130 předjednání různých trestů, kdy se pracovníci PMS vyjadřují například k tomu, zda je u konkrétního pachatele vhodné uložit obecně prospěšné práce nebo nikoli.

Povinností úředníků je také navštěvovat domácnosti pachatelů či propuštěných vězňů. „Nejedeme je domů nachytat při něčem nekalém, bývají to domluvené návštěvy. Ověřujeme bydliště, zda pracují, zda platí své dluhy a tak dále. Vyžadujeme ale spolupráci,“ zmínil Vavříček, který si myslí, že ve většině případů jsou pro odsouzené a klienty spíše partnery. „Máme kromě běžné kriminality zkušenost i s nejzávažnějšími trestnými činy, jako jsou vraždy, loupeže se zbraní. Z veřejně známých případů dohlížíme na propuštěné muže z kauzy mačetového útoku v Boru, ti mají stanovené dlouhé dohledy a přísně uložené povinnosti,“ prozradila probační asistentka Jana Němcová.
Úředníci PMS jsou v kontaktu i s věznicemi. Trestanci se na ně obracejí s žádostmi o vyjádření k vhodnosti podmíněného propuštění. „Provádíme pro soud široké šetření, jestli se mají kam vrátit, jestli mají kde bydlet, zda mají zařízenou práci, nebo mají zajištěné léčení, protože hodně často pracujeme se závislými,“ přiblížil Jan Vavříček.

„Jde nám o stejnou věc - připravit odsouzené k návratu do společnosti,“ uvedl ředitel věznice ve Stráži pod Ralskem Ladislav Blahník. Spolupráci s českolipským střediskem Probační a mediační služby si pochvaloval. „Je velmi dobrá a potřebná. Navzájem se doplňujeme,“ řekl Blahník.
Zdroj: https://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/probacni_a_mediacni_sluzba_v_ceske_lipe_radi_veznum_i_obetem_20191123.html

Podmíněně propuštění vězni budou mít svůj dům v Písku

Publikováno: 18.11.2019

V areálu hasičů má vzniknout probační dům pro podmínečně propuštěné vězně. Radnice v Písku to nemůže odmítnout, stanovila si ale podmínky a záruku bezpečnosti pro obyvatele. Bude to první zařízení v Česku.
PÍSEK Před čtyřmi lety zkoušeli otevřít probační dům jako pilotní projekt v Ostravě. Bydleli v něm vězni, kteří se pod dohledem každý den snažili znovu získat společenské návyky. Roční fungování se osvědčilo. Probační a mediační služba České republiky (PMS) proto nyní chystá otevřít první stálý probační dům v Česku. Volba padla na Písek.
Vedení služby zřízené ze zákona zvažovalo více míst, ale už má víceméně jasno. „S představiteli Písku už jsme jednali. Pokračují jednání týkající se převzetí objektu, kde by měl probační dům být,“ potvrzuje mluvčí PMS Kristina Labohá. Zařízení plánují na kraji města v ulici Samoty v areálu, kde sídlí hasiči.
Písečtí radní nemohou záměr ovlivnit. Projednali ho na zasedání v srpnu. „Objekt nedaleko masokombinátu je v majetku státu, proto ho do výběru zahrnuli. Dříve to byla administrativní budova nebo ubytovna, proto nebude složité to uzpůsobit pro potřeby probačního domu. Město na to má naprosto minimální vliv,“ vysvětluje místostarosta Písku Petr Hladík.
Do areálu, kde mimo jiné sídlí i hasiči, bude vězně posílat soud jako podmínečně propuštěné. V Písku se pod dohledem pracovníků znovu pokusí získávat pracovní návyky a zvykat si na každodenní život ve společnosti. Kapacita zařízení bude maximálně dvacet lidí, kterým poskytne bydlení, budou zde absolvovat i programy, které je mají připravit na úplné propuštění. To vše pod 24hodinovým dohledem. Po pilotním projektu v Ostravě stát zařadil model probačního domu do dlouhodobé koncepce.
Město chce záruku bezpečnosti
Vedení města si ale uvědomuje možná rizika. Na projednávání tak stanovilo své podmínky, které předalo PMS. „Jde nám o to, aby PMS vytvořila pro obyvatele probačního domu takové podmínky, které je budou motivovat k práci v místních firmách, a aby jim poskytla služby, jež jim pomohou vrátit se po skončení pobytu do jejich původních bydlišť,“ říká místostarosta Hladík.
Další požadavek se týká bezpečnosti a pořádku. Služba má zajistit, aby nedocházelo k porušování zákonů a vyhlášek a soužití s obyvateli bylo bezproblémové. „Mně osobně podobné zařízení nevadí. Jinak bych se na to asi díval, kdyby bylo přímo ve městě, ale tady bude v okrajové části. Co jsem slyšel, ti lidé nebudou z těch, kteří by ve vězení seděli za nějakou nebezpečnou trestnou činnost. Myslím, že každý může v životě udělat chybu, a když stojí o návrat do běžného života, mělo by se jim pomoct,“ říká Jaroslav Forejt.
Odlišný názor má Alena Kozáková. „V Písku máme dost cizinců, kteří žijí na ubytovnách a dělají nepořádek. V parku posedávají bezdomovci, kteří tu mají noclehárnu, a je tu i dost nepřizpůsobivých obyvatel. Už tak se tu kolikrát večer necítím zrovna bezpečně,“ podotýká.
PMS má také spolupracovat s dalšími sociálními službami ve městě a pravidelně informovat radnici o fungování zařízení. „Sice s tím nic neuděláme, ale tyto požadavky jsou pro nás jistou hranicí, bez které bychom nechtěli, aby tu probační dům vznikl. Po jednání s vedením služby to vypadá, že naše podmínky budou respektovat,“ dodává Petr Hladík s tím, že ideálně PMS uspořádá alespoň dvě veřejné besedy, kde plány představí obyvatelům.
PMS zájem o spolupráci s městem potvrzuje. „Všechny podmínky jsou splnitelné, proto je akceptujeme,“ říká Labohá. Probační dům v Ostravě zkoušeli více než rok. Funguje v dalších evropských zemích nebo Kanadě.
„Na území města a v okolí žije několik desítek podmíněně propuštěných osob, aniž by se o tom vědělo. V probačním domě se část takovýchto lidí dostane pod trvalý dohled. Budou mít zajištěnou práci a každodenní kontakt se sociálními pracovníky. Z toho vyplývá, že občanům bude poskytnuta vyšší ochrana před případnými negativními jevy spojenými s propuštěnými vězni, než je tomu dosud,“ věří místostarosta Ondřej Veselý.
Podle Kristiny Labohé je bezpečnost klíčovým faktorem, na který se v probačním domě bere ohled. Bude tam fungovat celodenní služba a napojení na integrovaný záchranný systém včetně policie. Další podrobnosti chystá vedení služby teprve představit.
U každého kandidáta musí služba zvážit veškerá rizika jeho návratu na svobodu, potom soudu předloží plán, jak tato rizika vyřešit, aby vězeň nikoho neohrozil. „Kombinace přípravy na propuštění, podpory, dohledu a umístění propuštěného do probačního domu minimalizuje riziko dalšího opakování trestné činnosti více než u lidí, kteří se do společnosti z vězení vrací bez jakéhokoli omezení nebo povinností a běžně žijí mezi námi, tedy i v Písku,“ dodává mluvčí PMR.

MF Dnes - Jižní Čechy; str. 13

Dozvíte se více o obětech a pachatelích trestných činů

Publikováno: 16.11.2019

Jablonec n. N. Série besed, přednášek, výstav a poradenství v rámci mezinárodního týdne restorativní justice se zaměřením na oběti a pachatele trestných činů se bude konat v OC Central Jablonec. Veřejnost se bude moci dozvědět, jak se pracuje s odsouzenými ve vězení a jaké jsou možnosti pro oběti trestných činů. Lidé budou moci nahlédnout na jejich příběhy a postoje skrze výstavu jejich děl a výpovědí. „Lidem pak bude k dispozici poradkyně pro oběti trestních činů a i dluhová poradkyně,“ přiblížil Štěpán Sobotík,vedoucí jabloneckého střediska Probační a mediační služby ČR. Program začíná v pondělí 18. listopadu v 15 hodin a bude pokračovat ukázkou práce s pachateli násilných trestných činů s poruchou osobnosti.

Jablonecký deník; str. 3

Tresty domácího vězení by mohly pomoci přeplněným věznicím

Publikováno: 07.11.2019

České věznice jsou přeplněné! Aktuálně si trest za mřížemi odpykává více než 21 tisíc lidí. Nejhorší je situace v menších věznicích, jako jsou například Znojmo, Kuřim nebo Heřmanice. Podle ministerstva spravedlnosti by pomohlo častější udělování alternativních trestů. Soudci jsou ale s jejich ukládáním opatrní.
Pavel si trest domácího vězení odpykává už téměř 2 měsíce. Díky monitorovacímu náramku může být se svojí rodinou doma a zároveň chodit do práce. „Chvilku mi to trvalo, než jsem si na to zvykl, že to tam mám. Koupat se s tím můžu, pak už mi to nevadí, že mám něco na noze. Je to lepší než být ve vězení. Od rána od 5 hodin do odpoledne do 6 můžu být v práci a mezi tím si můžu nakoupit,“ řekl s tím, že od 6 hodin večer do 5 hodin ráno ale musí být doma.

Stejně jako on monitorovací zařízení za rok fungování nasadilo dalších 303 odsouzených. Podle ministerstva spravedlnosti jich mohlo být mnohem víc. „Může být velmi výhodné pro neplatiče výživného, kdy on tím, že se dostane do vězení, tak nemůže splácet dluh, který narůstá. V případě domácího vězení chodí dál do práce a splácí závazky,“ upřesnil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Trestům domacího vězení ale nejsou příliš nakloněni soudci. „Je tam celá řada faktických omezení, která znemožňují použít tento druh trestu, jako například zdravotní stav, musí mít stálé bydliště, setrvalý zdroj elektrické energie, být v dosahu signálu, který nekolísá a podobně. Těžko uložíme trest někomu, kdo se zabývá internetovými podvody,“ vysvětlil viceprezident Soudcovské unie Petr Černý.

Právě peněžité tresty a domácí vězení mají pomoci přeplněným věznicím. Jen loni připadlo na 100 míst ve věznicích 106 vězňů. Větší přetlak mají už jen v Severní Makedonii, Rumunsku, Francii, Itálii nebo Srbsku. „V současné době jsme při naplnění všech 35 věznic něco málo přes 101 % přeplnění. Ve výkonu trestu jsme na 104 %,“ upřesnila mluvčí Generálního ředitelství věznic Petra Kučerová.

Kapacita českých věznic je prý překročena až o tisíc vězňů. Další 3 000 odsouzených, kteří by měli být za mřížemi, do výkonu trestu z různých důvodů nenastoupilo.

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/video-tresty-domaciho-vezeni-mohly-pomoci-preplnenym-veznicim

Obětem i viníkům nehod pomáhají najít klid a dohodu

Publikováno: 18.10.2019

Strach ze ztráty zaměstnání. Ztráta soběstačnosti po úraze. Obava o osud oběti dopravní nehody. Snaha jí pomoci. S tím vším se setkávají lidé z probační a mediační služby v Ústí nad Orlicí.
ORLICKOÚSTECKO | Dopravní nehoda je často dílem okamžiku nepozornosti a dokáže rázem změnit osudy jejích účastníků. Ze slušného člověka se náhle stane pachatel a viník, oběť dopravní nehody je často zraněná, někdy na dlouhý čas. Není divu, že asi nejčastěji ťukají na dveře pracovníků orlickoústecké pobočky Probační a mediační služby oběti či viníci vážných dopravních nehod.
Většinou neunesou psychické problémy, že se z nich stali viníci, kteří poznamenali život jiných lidí, nebo cítí za nehodu odpovědnost. Oběti dopravních nehod si obvykle chtějí s viníkem nehody vyříkat, že jim způsobil zranění, a žádají morální či finanční odškodnění, které jim soudní verdikt nad viníkem nehody nemusí dostatečně zajistit.
Pracovníci Probační a mediační služby zřízené před lety ministerstvem spravedlnosti se snaží umožnit oběti a pachateli dopravní nehody se na neutrální půdě setkat, promluvit si o svém případu a dohodnout se třeba na mimosoudním vyrovnání. A to někdy i tak, že státní zástupce nebo soudce jejich případ po dohodě pachatele a oběti může podmínečně odložit.
„Je to v posledních deseti letech až chlebem naší práce. Není týdne či měsíce, kdy bychom se nějakému případu nějaké vážné nehody, kde byla zraněná osoba, nevěnovali,“ říká vedoucí orlickoústeckého střediska Robert Oláh. Letos jeho pracovníci pomáhali už u 26 případů dopravních nehod. „Třeba k nám přišel cyklista, u něhož lékaři zjistili, že kromě zraněné ruky má i zlomený kotník. Srazil ho ráno při cestě do práce řidič automobilu, který si muže nevšiml na kruhovém objezdu v Chocni. Zraněný cyklista se náhle stal závislým na pomoci blízkých, jeho žena si musela vzít dovolenou a pečovat o něj. Muž začal mít strach o svou práci a štvalo ho, že viník se ani neozval, až po nějaké době ho navštívil, ale vše dopadlo rozpačitě,“ popisuje Robert Oláh.
Při setkání, které pracovníci probační služby zprostředkovali, si oba vše vyříkali. Pachatel se i omluvil a oba se dohodli na náhradě škody nad rámec plnění pojišťovnou. A zraněný muž na konci setkání mohl viníkovi sdělit, jak ho hrozně naštval, když ho navštívil. „Ani jednou jste se mne nezeptal na můj zdravotní stav. Stál jsem opřený o hole a vy jste mluvil jen o sobě,“ vyčetl zraněný viníkovi. Robert Oláh k tomu podotýká, že teprve po těchto výtkách oběť celou nehodu „v sobě“ uzavřela.
Srazila staříka, nemohla ani učit. On zažil „sešup“
Jeho kolega Luboš Brandýský líčí podobný případ, kdy na kruhovém objezdu v Žamberku učitelka základní školy ráno srazila pětaosmdesátiletého muže na kole. „Pán skončil se zlomenou rukou a naraženou nohou v sanitce. A paní učitelka upadla do stresů. Policie ji obvinila z ublížení na zdraví z nedbalosti a ona si to moc vyčítala, bála se o jeho osud. Od nehody měla strach sednout za volant, přitom do práce dojížděla z jiného okresu. Při vyučování se nemohla soustředit, pořád na to musela myslet,“ popisuje Luboš Brandýský.
Pracovníci mediační a probační služby ženě domluvili se zraněným seniorem setkání v místnosti, kterou má služba v Ústí nad Orlicí k dispozici. „Paní učitelka k nám dokonce pána sama přivezla. Tady se od něj dozvěděla, že bydlí sám a že do nehody byl soběstačný, chodil na vycházky. Po nehodě se o něho musela starat pečovatelka. Sám to nazval jako hrozný sešup dolů v životě po fyzické i psychické stránce. Paní z toho byla úplně zdrcená, vůbec netušila, co v podstatě banální nehodou zapříčinila. Nakonec se domluvili na symbolické částce jako vyrovnání, ale co bylo moc pěkné, paní se s ním domluvila, že se za ním bude stavovat, že mu bude pomáhat, že mu uklidí, že ho vezme ven na procházku. Pán po několika měsících zavolal, že paní k němu opravdu chodí, že mu pomáhá a že on sám už je na tom lépe,“ líčí Luboš Brandýský.
Robert Oláh vzpomíná i na případ, kdy studentka před maturitou srazila na pověstné pětatřicítce ve Vysokém Mýtě muže, který si jen na chvíli odskočil z domu pro malý nákup. „Bylo čerstvě nasněženo, ona měla krátce řidičák. Jela padesátkou, ale byla zhoršená viditelnost. A muže srazila na přechodu. Sanitka ho odvezla s tříštivou zlomeninou nohy nejprve do jedné a poté do další nemocnice. Ten pán u sebe neměl mobil a žádné větší peníze. V nemocnici pobyl přes tři měsíce se železy v noze, buď ležel, nebo byl na vozíku. A nás kontaktovala ta studentka. Celá vystresovaná, že to chce řešit, že dostala od policie na pána číslo, ale že telefon nebere. My jsme za pánem jeli a zprostředkovali jsme návštěvu studentky,“ říká Robert Oláh.
Zmařil studentce brigádu
Zraněný muž je přivítal s tím, že už má šroubovanou nohu kvůli podobné nehodě v minulosti. Že má nájem zaplacený jen do určité doby, že si na poště nemůže vyzvednout částečný důchod a že má jen ty jedny kalhoty, které měl při nákupu na sobě. A nikdo, ani v práci neví, kde už dva měsíce je, protože nemá mobil a čísla na rodinné příslušníky si nepamatuje. „Kontaktovali jsme rodinu. Studentka se za doprovodu otce dohodla s mužem na náhradě ve výši několika desítek tisíc, což zahrnovalo platbu nájmu, platbu za pobyt v nemocnici i případnou rehabilitaci a podobně,“ popisuje Robert Oláh.
Luboš Brandýský pomáhal zase před prázdninami urovnat případ, kdy mladou studentku, která měla nastoupit na celé prázdniny na brigádu, srazil na přechodu řidič auta při dešti, kdy to klouzalo a on už nedobrzdil. „Zlomil jí zápěstí, slečna měla měsíc sádru a pak rehabilitaci, na brigádu tedy nemohla nastoupit. A ten pán, co ji srazil, jí zaplatil po domluvě částku, kterou by si za tu brigádu vydělala. A ještě jí dal nějaké peníze navíc, protože jí zranění komplikovalo i běžný život,“ říká Luboš Brandýský.

5 plus 2 - Svitavsko a Orlickoústecko; str. 4 (Regionální zprávy)

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty