Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby


Registrační číslo: NF-CZ15-PDP-2-001-2014
Rozpočet projektu: 11 106 911 Kč
Realizátor projektu: Probační a mediační služba
Doba realizace projektu: 1. 5. 2014 – 30. 4. 2017


Popis projektu:
Projekt vychází z dlouhodobé tendence směřující ke zvýšení profesionalizace činností v rámci probace a mediace. Je v souladu se strategickými pilíři PMS (ochrana společnosti, integrace pachatele, participace poškozeného) a tím i prioritou MSp směřovat v rámci trestní justice pozornost na práci s obětí. Potřeba prohloubení vzdělávání pracovníků PMS již byla řešena za využití vlastních interních zdrojů PMS a také v rámci projektové činnosti.

Celkovým výsledkem projektu budou:

- 100 vyškolených specialistů PMS,

- 30 zkušených interních lektorů PMS,

- realizovaná školení systému dalšího vzdělávání v pěti specializacích,

- realizovaná výměna zkušeností dobré praxe mezi norskou a českou stranou prostřednictvím tří workshopů, studijních cest do Norska a jedné do České republiky a závěrečné konference projektu.

Výsledkem projektu bude zvýšení kompetence subjektů působících v oblasti justice a to prostřednictvím zvýšení kompetencí pracovníků PMS v odborných činnostech. Absolvováním vzdělávacích modulů získají probační úředníci a asistenti znalosti a dovednosti, které jsou definované v „Programu Systému dalšího vzdělávání pro úředníky a asistenty PMS“ (zahrnuje cíle, strukturu, obsah SDV). Každý vzdělávací modul má jasně definovány výstupy v podobě získaných znalostí a dovedností. Cílem absolvování SDV je pak získání či zvýšení kompetencí jak společných, tak specializovaných pro odborné oblasti (specializace).

Cílová skupina:
Primární cílovou skupinou jsou probační úředníci a probační asistenti, kteří mají zájem nadále zvyšovat svou kvalifikaci prostřednictvím získávání dalších znalostí a dovedností v rámci zvolené specializace, tzn. odborné činnosti (probace, parole, trest obecně prospěšných prací, zprostředkování řešení konfliktu, práce s mládeží) budou přímo začleněni do vzdělávacích aktivit a budou se účastnit studijních cest v rámci projektu, které jsou určeny pro vzájemné sdílení zkušeností.
Sekundární cílovou skupinu představují interní lektoři z řad PMS, kteří budou přímo participovat při tvorbě kurzů a budou se účastnit odborných workshopů, na jejichž základě budou vytvořeny osnovy jednotlivých kurzů. Proškolení interní lektoři pak budou školit vybrané kurzy SDV účastníky vzdělání z cílové skupiny.

Klíčové aktivity projektu: KA 01 - Řízení a koordinace projektu
Cílem klíčové aktivity je zajištění bezproblémového průběhu všech klíčových aktivit.KA 02 - Bilaterální spolupráce
Cílem aktivity je realizovat bilaterální rozměr projektu s jeho následnou reflexí v dalších klíčových aktivitách.

Dílčí aktivity:
1. Workshop v ČR
trvání: 3 dny
účastníci: 12 expertů partnera + 5 z PMS
témata: mediace, motivace pachatelů, práce s obětí, pre-trial mediation vs. post-trial mediation
2. Studijní cesta v ČR
trvání: 4 dny
účastníci: 12 expertů partnera + 5 z PMS
témata: parolové komise, práce s obětí, poradenství - case study
3. Workshop v Norsku
trvání: 3 dny
účastníci: 12 z PMS + 5 expertů partnera
témata: parole, domy na půl cesty, elektronický monitoring
4. Studijní cesty v Norsku I., II. a III.
trvání: 4 dny
účastníci: 12 z PMS + 5 expertů partnera
témata: mediační praxe, domy na půl cesty - case study
5. Závěrečná konference
trvání: 2 dny
účastníci: 5 expertů partnera + 50 zástupců PMS, NNO, státní organizace
Hlavním cílem konference bude vyhodnocení a reflexe projektu a spolupráce PMS a partnera.
KA 03 - Specializace "Zprostředkování a řešení konfliktu"
Klíčová aktivita má dva základní cíle:
1) Přípravu vzdělávacích kurzů dané specializace (vč. lektorských manuálů)
2) Realizaci těchto vzdělávacích kurzů:
I. Legislativa
II. Zkušenosti dobré praxe v zahraničí
III. Teorie konfliktu
IV. Mediace mezi obětí a pachatelem
V. Restorativní programy - zkušenosti dobré praxe
VI. Případová práce - vedení případu
KA 04 - Specializace "Obecně prospěšné práce"
Klíčová aktivita má dva základní cíle:
1) Přípravu vzdělávacích kurzů dané specializace (vč. lektorských manuálů)
2) Realizaci těchto vzdělávacích kurzů:
I. Legislativa
II. Zkušenosti dobré praxe v zahraničí
III. Rizika pro výkon obecně prospěšných prací
IV. Systém spolupráce s poskytovateli
V. Management OPP v okrese
VI. Potřeby komunity a jejich implementace do realizace OPP v okrese
VII. Případová práce - vedení případu
KA 05 - Specializace "Probace"
Klíčová aktivita má dva základní cíle:
1) Přípravu vzdělávacích kurzů dané specializace (vč. lektorských manuálů)
2) Realizaci těchto vzdělávacích kurzů:
I. Legislativa
II. Zkušenosti dobré praxe v zahraničí
III. Tvorba probačního dohledového plánu
IV. Návštěva v místě bydliště
V. Dohled nad pachateli závažné trestné činnosti
VI. Hodnocení rizik a potřeb k možnosti uložení domácího vězení
VII. Rizika sociálního vyloučení - prevence (uplatnění klientů na trhu práce)
VIII. Případová práce - vedení případu
KA 06 - Specializace "Parole"
Klíčová aktivita má dva základní cíle:
1) Přípravu vzdělávacích kurzů dané specializace (vč. lektorských manuálů)
2) Realizaci těchto vzdělávacích kurzů:
I. Legislativa
II. Zkušenosti dobré praxe v zahraničí
III. Příprava na podm. propuštění, spolupráce s věznicí, návazné služby a programy pro propuštění
IV. Komise pro podmíněné propuštění
V. Stanovisko k podmíněnému propuštění
VI. Hodnocení rizik a potřeb k možnosti uložení domácího vězení
VII. Rizika sociálního vyloučení - prevence (uplatnění klientů na trhu práce)
VIII. Případová studie - vedení případu
KA 07 - Specializace "Mládež"
Klíčová aktivita má dva základní cíle:
1) Přípravu vzdělávacích kurzů dané specializace (vč. lektorských manuálů)
2) Realizaci těchto vzdělávacích kurzů:
I. Legislativa
II. Zkušenosti dobré praxe v zahraničí
III. Profesionální rozhovor v rámci práce s mládeží
IV. Rodina mladistvého/dítěte v kontextu probační práce
V. Restorativní programy - zkušenosti dobré praxe
VI. Týmy pro mládež, rozvoj spolupráce na místní úrovni, síťování služeb
VII. Identifikace šikany jako rizika a práce s ním v probační práci
VIII. Případová práce - vedení případ
KA 08 - Povinné a povinně-volitelné moduly pro všechny specializace
Klíčová aktivita má dva základní cíle:
1) Přípravu vzdělávacích kurzů dané specializace (vč. lektorských manuálů)
2) Realizaci těchto vzdělávacích kurzů:
I. Rizika sociálního vyloučení
II. Podpora oběti při tvorbě prohlášení o oběti
III. Profesionální rozhovor
IV. Problematika závislosti v probační praxi
V. Principy a programy restorativní justice
VI. Vyhodnocení efektivity práce, sběr a analýza dat
VII. Problematika předluženosti v probační práci
VIII. Práce s riziky – hodnocení rizik a potřeb
IX. Motivační rozhovory
X. Mediace – navazující výcvik

Projekt je spolufinancován z prostředků EHP a Norských fondů a státního rozpočtu ČR.

Personální obsazení projektu:
Vedoucí projektu: Mgr. Jaroslava Talandová

Projektový a finanční manažer: Ing. Milan Hel, email: mhel@pms.justice.cz
Koordinátor vzdělávacích aktivit: Bc. Jan Rychetský, email: jrychetsky@pms.justice.cz


EN
A system of further education for employees of the Probation and Mediation Service of the Czech Republic Registration number: NF-CZ15-PDP-2-001-01-2013
Budget of project: 11 106 911 CZK
Project implementer: Probation and Mediation Service
Duration of the project: 1.5.2014 – 30.04.2017
Description
The project is based on a long-term trend towards increasing professionalism in activities under probation and mediation. It is in line with the strategic pillars of PMS (protection of society, the integration of the offender, victim participation and the refore a priority of MSp is to aim the attention within the framework of criminal justice on working with victims. The need for educational improvement of PMS workers has been attempted to solve by using PMS internal resources and also in terms of project activities.
Overall project results:
- 100 trained PMS specialists,
- 30 experienced internal PMS trainers,
- trainings of the system of further education implemented in five expert areas,
- experience exchange of good practice established between Norwegian and Czech side through three workshops, study tours to Norway and one to Czech Republic and final conference about the project. The project will in result increase the competence of operators in the area of justice by improving the skills of PMS workers in professional activities.
By completing the training modules, probation officers and assistants will receive knowledge and skills that are specified in “The program of system of further education for PMS officers and assistants (includes objectives, structure, contents of further education system). Outcomes, in form of gained knowledge and skills, are clearly specified in each training module. Aim of passing the system of further education is acquiring or increasing common competence, as well as competence dedicated to areas of expertise (specializations).
Target group:
Probation officers and assistant form the primary target group that has displayed interest in improvement of their qualification in form of gaining further knowledge and skills in terms of chosen specialism – professional activities (probation, parole, sentenced to community service, mediation conflict resolution, youth work). Those will be directly integrated into educational activities and will participate in study trips within the project which are intended for sharing of gained experience.
Secondary target group is formed by internal PMS trainers that will directly participate on creating the training modules and will attend expert workshops which will form the basis for the outlines for training modules. Expert internal trainers will further lead modules of the education system.
The project is co-financed by the EEA, Norwegian funds and the Czech Republic state budget.

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Ředitelství

Probační a mediační služba

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty