Často kladné otázky

Potřeboval bych přesunout konzultaci na další týden.

Kontaktujte prosím přímo svého probačního úředníka nebo asistenta.

Veškeré kontakty najdete na https://www.pmscr.cz/kontakty/


Je možné mít v probační a mediační službě praxi?

Obecně lze říct, že praxi střediska umožňují - je však nutná osobní domluva s vedoucím střediska.

Veškeré kontakty najdete na https://www.pmscr.cz/kontakty/


Je možnost vykonávat dohled v cizině?

v případě, kdy je nad odsouzeným stanoven z rozhodnutí soudu výkon dohledu, je povinností místně příslušného střediska tento dohled vykonávat. V případě, že osoba, která se musí dohledu PMS ČR podrobit, nemá stanoveno omezení v podobě povinnosti zdržovat se v místě bydliště, případně neopouštět území ČR, může tato osoba i v průběhu výkonu dohledu cestovat podle svého uvážení a potřeb i mimo území ČR. Výkon dohledu nicméně nemůže být z tohoto důvodu přerušen nebo omezen. V praxi v těchto případech existují dvě možnosti:

1. odsouzený svoje úmysly zdržovat se dlouhodobě mimo území ČR předem projedná s probačním úředníkem, který je oprávněn zjišťovat důvody a rozsah pobytu této osoby mimo ČR. Podle podmínek stanovených soudem, potřeb výkonu dohledu a v souladu se stanoveným probačním plánem pak probační úředník stanoví společně s klientem pravidla a podobu toho, jak budou v kontaktu i v době, kdy bude klient pobývat v zahraničí. Řada našich klientů pracuje i v průběhu dohledu v zahraničí a i tak jsou s probačním úředníkem v osobním a jiném kontaktu, dokládají PMS potřebné informace (kde pracují, kde bydlí, jaký mají legální příjem, jak plní závazky atd.). V řadě případů je tedy propojení povinnosti podrobit se dohledu a zdržování se mimo ČR zvládnutelné.

2. druhou možností a to zejména v případě, kdy se osoba hodlá zdržovat v zahraničí delší dobu, může být podání žádosti o předání výkonu rozhodnutí (tj. dohledu) do jiné země a to vč. odůvodnění této žádosti. Tato procedura vyžaduje delší přípravu a obsahuje několik administrativních postupů. Proto se používá zejména v případě, kdy se např. osoba, která se má dohled podrobit, chce přestěhovat a trvale zdržovat na území jiného státu.

Zvláště důležité je, aby odsouzený své plány zdržovat se mimo území ČR včas řešil, protože v případě, kdy se odsouzený výkonu dohledu vyhýbá (např. odjede bez vyrozumění PMS do zahraničí) a probační úředník tak s klientem ztratí osobní a jiný kontakt, je povinností PMS vyrozumět příslušný soud a to z důvodu, že odsouzený neplní podmínky zkušební doby a porušuje tak podmínky stanoveného dohledu


Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.