Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Registrační číslo: CH008
Rozpočet projektu: 31 773 840,- Kč (z toho z Programu švýcarsko české spolupráce 85 %)
Realizátor projektu: Probační a mediační služba
Spolupracující subjekt: Vězeňská služba ČR, Probační a sociální službou Kantonu Curych (BVD-Bewährungs und Vollzugsdienste – Zurich), Sdružení VEBO (Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa – Sdružení na podporu rozvoje probačních služeb ve východní Evropě
Doba realizace projektu: 16. 2. 2011 do 31. 10. 2016

Popis projektu:
Projekt je předkládán v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce a je specificky zaměřen na rozvíjení kapacity a dostupnosti probačních a resocializačních programů a posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti. Cílem projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“ je rozšiřování kapacity a dostupnosti probačních a resocializačních programů pro pachatele, kteří vykonávají alternativní tresty či opatření (mladiství i dospělí) a rovněž pro odsouzené do výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Projekt bude využívat zkušeností dobré praxe a know-how švýcarských expertů z oblasti probace a sociální práce v trestní justici na území celé České republiky. Probační a resocializační programy jsou nezbytnou a klíčovou součástí procesu reintegrace osob z definovaných cílových skupin a mohou výrazně přispět ke snížení recidivy a prevenci opakování trestné činnosti. Uvedené programy mohou rovněž ovlivnit snížení počtu osob v našich věznicích a posílit ochranu občanů před trestnou činností a velmi citelně i snížit náklady státního rozpočtu, co se týká vězeňství.
 
Aktivity projektu:
Sestavení odborné Rady projektu, 
Rozšíření kognitivně behaviorálních programů jako osvědčené a mezinárodní praxí prověřené metody na řešení kriminality mládeže i dospělých (KBT programy), 
Vytvoření komplexního Reintegračního programu využitelného jak pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i pro pachatele vykonávající alternativní tresty či opatření,
Vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti a stability rozšířených a inovovaných programů.
 
Sestavení odborné Rady projektu
Rada se bude skládat z celkem 6 odborníků na předmětnou oblast. Dva, či maximálně tři experti budou delegováni švýcarským partnerem a 3 budou delegováni za ČR.
Úkolem Rady bude dohlížet na dodržování odborné kvality rozvíjených PRP programů v souladu se zkušenostmi a principy dobré praxe ve Švýcarsku, respektive kantonu Curych, a také v souladu s principy dobré praxe a odborné kvality v rámci ČR.
Tato část projektu je organizačně zajišťována PMS v součinnosti s VS a MSp a švýcarskými partnery.BVD a VEBO také delegují své zástupce do projektové rady.
 
Rozšíření kognitivně behaviorálních programů jako osvědčené a mezinárodní praxí prověřené metody na řešení kriminality mládeže i dospělých (KBT programy)
 
Program pro řidiče
Tento program je zaměřený na řešení a usměrňování rizikového chování osob, které jsou stíhány či odsouzeny za trestné činy spojené s dopravou včetně užití návykové látky při řízení. Je určen pro dospělé pachatele.
Program bude pilotně ověřen ve vybraných soudních okresech a následně pak rozšiřován do dalších soudních okresů, kde bude na základě analýzy a zájmu vyhodnocena pozitivně jeho potřebnost. Na realizaci programu se podílí švýcarští experti.
 
Programy pro mladistvé
Cílem je inovovat a rozšířit stávající již vyzkoušený a osvědčený probační program pro mladistvé pachatele. Tento inovovaný program bude rozšířen do všech soudních okresů.
Program je realizován dle programového manuálu po jednotlivých lekcích, které jsou zaměřeny na trénink pozitivních modelů chování mladistvých, kteří se dopustili trestné činnosti. Program může být přizpůsoben i individuální práci s mladistvými.
Cílem inovace UP je rozšířit ho o prvky intenzivnějšího zapojení rodiny mladistvého v průběhu jeho povinnosti se programu účastnit, například docházení lektora programu do rodiny mladistvého nebo pravidelné setkání s rodiči během doby realizace programu.
 
Vytvoření komplexního Reintegračního programu využitelného jak pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i pro pachatele vykonávající alternativní tresty či opatření
 
Reintegrační program je vyvíjen s cílem zajistit dostupnost tohoto programu v celkem 5 věznicích, bude využitelný jak pro odsouzené ve VTOS, tak i pro pachatele vykonávající alternativní tresty či opatření.
Reintegrační program se skládá ze 6 komponentů, které na sebe mohou přímo navazovat a mohou být flexibilně použity i samostatně.
 
Komponent – Trénink ZZ – získej zaměstnání - je zaměřen na osvojení si důležitých dovedností týkající se uplatnění odsouzených na trhu práce jako například komunikace se zaměstnavatelem včetně vystupování při úvodním pohovoru, sestavení vlastního životopisu, trénink pozitivních modelů chování.
Komponent – trénink finanční gramotnosti a řešení zadluženosti - je zaměřen především na osvojení si dovedností odsouzenými umět se vyznat a orientovat ve svých vlastních finančních závazcích dokázat je pokud možno detailně zmapovat. Jedná se o závazky, které přímo či nepřímo souvisí s jejich trestnou činností. Trénink je také zaměřen na osvojení si základních dovedností, jak zacházet s vlastními financemi včetně využívání služeb bankovních institucí.
 
Komponent spolupráce se zaměstnavateli se zaměřuje na kontinuální spolupráci se zaměstnavateli, kteří se mohou podílet jednak na rekvalifikačních kurzech a mohou odsouzeným po propuštění nabídnout či zprostředkovat pracovní příležitost.
Komponent rekvalifikační trénink se zaměřuje na osvojení si nových pracovních dovedností a zkušeností využitelných po propuštění při procesu znovu-začleňování do společnosti a uplatnění na trhu práce.
 
Komponent mentoring se zaměřuje na podporu propuštěných z VTOS po dobu prvních šesti měsíců pobytu na svobodě. Propuštěný má k dispozici svého mentora – vyškoleného dobrovolníka, který mu asistuje při zařizování důležitých záležitostí po propuštění (návštěva úřadu práce, založení bankovního konta, návštěva dalších relevantních úřadů, etc).
 
Komponent sanace dluhů – realizován prostřednictvím vzniklé odborné platformy Aliance proti dluhům.
Vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti a stability rozšířených a inovovaných programů
 
Cílem této části je vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti a stability rozšířených a inovovaných programů.
 
Tento proces bude zajištěn prostřednictvím:
Metodické a vzdělávací podpory pro pracovníky Probační a mediační služby a Vězeňské služby zejména s cílem posílit jejich roli a kompetence při vedení a koordinování jednotlivých případů (case management) za účelem jejich efektivní a účinné spolupráce s lektory popsaných programů včetně spolupráce se soudci a státními zástupci a dalšími relevantními subjekty.
 
Logistickou podporou pro PMS v oblasti zajištění didaktických pomůcek pro realizaci programů. Všechna střediska PMS by byla vybavena notebooky, data projektory, jako nezbytnými didaktickými pomůckami pro lektory kognitivně behaviorálních programů, kterým budou trvale k dispozici.
 
Vytvořením nového akreditačního systému pro probační a resocializační programy pro dospělé pachatele, který bude zajišťovat kontinuálně kvalitu a další potřebný odborný rozvoj popsaných programů.
 
Personální obsazení projektu:
Vedoucí projektu: PhDr. Andrea Matoušková
Projektový manažer: Ing. Jaroslav Šimeček
 
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant fromSwitzerlandthroughtheSwissContribution to theenlargedEuropean Union

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Ředitelství

Probační a mediační služba

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty