EU 117 - Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR

Registrační číslo: NF-CZ15-PDP-2-001-2014
Rozpočet projektu: 11 106 911 Kč (z toho podíl EU 8.885.528,80 Kč)
Realizátor projektu: Probační a mediační služba
Doba realizace projektu: 7. 7. 2014 – 30. 4. 2017
1. prodloužení do: 31. 10. 2016                                                                                               
2. prodloužení do: 30. 4. 2017
Důvod prodloužení: ukončení realizace plánovaných aktivit, zůstatek finančních prostředků, potřeba realizace dalších vzdělávacích modulů)
Vedoucí projektu: Mgr. Jaroslava Talandová

 
Popis projektu
Projekt vychází z dlouhodobé tendence směřující ke zvýšení profesionalizace činností v rámci probace a mediace. Je v souladu se strategickými pilíři Probační a mediační služby (dále jen PMS): ochrana společnosti, integrace pachatele, participace poškozeného a tím i prioritou Ministerstva spravedlnosti směřovat v rámci trestní justice pozornost na práci s obětí. Potřeba prohloubení vzdělávání pracovníků PMS již byla řešena za využití vlastních interních zdrojů PMS a také v rámci předchozí projektové činnosti.
Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšení profesionalizace činností v rámci probace a mediace prostřednictvím realizace Systému dalšího vzdělávání probačních úředníků a asistentů (dále jen SDV). Projekt vychází z dlouhodobé potřeby specializací v rámci PMS a navazuje na proběhlé národní i mezinárodní aktivity. Obsahem projektu je tvorba a realizace SDV. Dílčími aktivitami jsou tvorba lektorských manuálů, realizace školících akcí, posílení a stabilizace interního lektorského týmu a supervize interních lektorů. Významnou částí je bilaterální spolupráce s norským partnerem Norwegian Directorate for Correctional Services spočívající v realizaci workshopů, zahraničních cest a závěrečné konference.
Výsledkem projektu bude zvýšení kompetencí subjektů působících v oblasti justice a to prostřednictvím zvýšení kompetencí pracovníků PMS v odborných činnostech. Absolvováním vzdělávacích modulů získají probační úředníci a asistenti znalosti a dovednosti, definované v „Programu Systému dalšího vzdělávání pro úředníky a asistenty PMS“, který zahrnuje cíle, strukturu, obsah SDV. Každý vzdělávací modul má jasně definovány výstupy v podobě získaných znalostí a dovedností. Cílem absolvování SDV je pak získání či zvýšení kompetencí jak společných, tak cílených pro odborné oblasti (specializace).
 
Celkovým výsledkem projektu bude
100 vyškolených specialistů PMS,
30 zkušených interních lektorů PMS,
realizovaná školení SDV společná i určená pěti specializacím,
realizovaná výměna zkušeností dobré praxe mezi norskou a českou stranou prostřednictvím tří workshopů, 4 studijních cest do Norska a 2 do České republiky a konference projektu.
V rámci prvního prodloužení byla plánována realizace jedné studijní cesty do Norska a dalších vzdělávacích modulů:
Case management v regionech (16 běhů),
Práce s riziky – hodnocení rizik a potřeb (4 běhy),
Práce s riziky – kasuistický seminář (9 běhů z celkových 8 plánovaných),
Problematika předluženosti v probační práci (3 běhy)
V rámci druhého prodloužení byla plánována realizace vzdělávacích modulů:
Motivační rozhovory
Mediace – navazující výcvik
 
Cílová skupina
Primární cílovou skupinou jsou probační úředníci a probační asistenti, kteří mají zájem nadále zvyšovat svou kvalifikaci prostřednictvím získávání dalších znalostí a dovedností v rámci zvolené specializace, tzn. odborné činnosti (probace, parole, trest obecně prospěšných prací, zprostředkování řešení konfliktu, práce s mládeží). Budou přímo začleněni do vzdělávacích aktivit a budou se účastnit studijních cest v rámci projektu, které jsou určeny pro vzájemné sdílení zkušeností.
Sekundární cílovou skupinu představují interní lektoři z řad PMS, kteří budou přímo participovat při tvorbě kurzů a budou se účastnit odborných workshopů, na jejichž základě budou vytvořeny osnovy jednotlivých kurzů. Proškolení interní lektoři pak budou školit vybrané kurzy SDV pro účastníky vzdělání z primární cílové skupiny.
Aktivity projektu v roce 2014
V druhé polovině roku 2014 začínala realizace jednotlivých školení dle harmonogramu projektu. Jednalo se vzdělávací moduly Společné povinné a povinně volitelné:
Profesionální rozhovor
Problematika závislostí v probační praxi, extremismus a fanouškovské násilí.
V rámci navázání bilaterární spolupráce s partnerem projektu byl realizován začátkem listopadu první workshop v Norsku, zaměřený na práci s obětí a elektronický monitoring, doplněný návštěvou střediska a ředitelství Norské vězeňské nápravné služby.
 
Aktivity projektu v roce 2015
V průběhu roku 2015 byly realizovány další vzdělávací moduly dle harmonogramu projektu a to jak v rámci Společných povinných a povinně volitelných modulů, tak již v rámci všech specializací.
V oblasti Společných povinných a povinně volitelných proběhla realizace nově připravených či dalších běhů již realizovaných modulů:
Profesionální rozhovor,
Rizika sociálního vyloučení,
Podpora oběti při tvorbě prohlášení o oběti,
Problematika závislosti v probační praxi, extremismus a fanouškovské násilí,
Principy a programy restorativní justice
Vyhodnocení efektivity práce, sběr a analýza dat.
Ve specializaci Probace byly realizovány moduly:
Legislativa,
Zkušenosti dobré praxe v zahraničí,
Tvorba probačního dohledového plánu,
Návštěva v místě bydliště,
Dohled nad pachateli závažné trestné činnosti,
Hodnocení rizik a potřeb k možnosti uložení domácího vězení.
Ve specializaci Obecně prospěšné práce byly realizovány moduly:
Legislativa,
Zkušenosti dobré praxe v zahraničí,
Rizika pro výkon obecně prospěšných prací,
Systém spolupráce s poskytovateli.
Ve specializaci Zprostředkování řešení konfliktu proběhly moduly:
Legislativa,
Zkušenosti dobré praxe v zahraničí,
Teorie konfliktu, Mediace mezi obětí a pachatelem,
Restorativní programy – zkušenosti dobré praxe.
Ve specializaci Parole pak vzdělávací moduly:
Legislativa,
Zkušenosti dobré praxe v zahraničí,
Příprava na podmíněné propuštění, spolupráce s věznicí, návazné služby a programy pro propuštění,
Komise pro podmíněné propuštění a
Stanovisko k podmíněnému propuštění.
V poslední specializaci Mládež proběhly moduly:
Legislativa,
Zkušenosti dobré praxe v zahraničí,
Profesionální rozhovor v rámci práce s mládeží,
Restorativní programy – zkušenosti dobré praxe,
Týmy pro mládež, rozvoj spolupráce na místní úrovni, síťování služeb,
Identifikace šikany jako rizika a práce s ním v probační práci.
V rámci bilaterální spolupráce proběhly studijní cesty a workshopy. V lednu 2015 byl realizován workshop v České republice, kdy se uskutečnila návštěva zahraničního partnera, který byl seznámen s prací probačních úředníků na středisku Mladá Boleslav a navštívil věznici Pankrác. V březnu proběhla v pořadí druhá zahraniční cesta pracovníků PMS do Norska. Účastníci absolvovali program zaměřený na mediační praxi, domy na půl cesty - case study, elektronický monitoring a navštívili Probační a vězeňskou službu Kriminalomsorgen v Lilestrom. V červnu 2015 byla realizována studijní cesta norského partnera do České republiky zaměřená na práci s obětí a poradenství na středisku Kutná Hora, návštěvu věznice Jiřice a témata mediace a parolové komise, prezentovaná na ředitelství PMS. Poslední studijní cesta v roce 2015 do Norska se konala v říjnu. Byla zaměřena na témata: elektronický monitoring, domy na půl cesty, návštěva věznice v Oslu, návštěva Probační a vězeňské služby Kriminalomsorgen v Lilestrom.
V roce 2015 proběhlo 8 supervizních setkání určených interním lektorům PMS, která realizoval externí dodavatel na základě veřejné zakázky.
Aktivity projektu v roce 2016
Dle původního harmonogramu projektu a v návaznosti na prodloužení projektu probíhala realizace původně plánovaných i nových vzdělávacích modulů.
V oblasti Společných povinných a povinně volitelných byly realizovány poslední běhy školení
Rizika sociálního vyloučení
Profesionální rozhovor.
Ve specializaci Obecně prospěšné práce proběhla dvě školení:
Management obecně prospěšných prací v okrese,
Potřeby komunity a jejich implementace do realizace obecně prospěšných prací v okrese.
Ve specializaci Mládež bylo realizováno školení
Rodina mladistvého/dítěte v kontextu probační práce.
Byla zrealizována poslední 4 supervizní setkání pro interní lektory.
V rámci bilaterální spolupráce proběhla konference ke zhodnocení dosavadních aktivit projektu:
https://www.pmscr.cz/novinky/.
Konference se účastnili zástupci norského partnera, PMS, interních i externích lektorů, Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti.
Dále byla uskutečněna studijní cesta do Norska, kde se další zaměstnanci PMS seznámili se zkušenostmi partnera v oblastech elektronického monitoringu, domů na půli cesty, mediace a práce s obětí.
V rámci prodloužení projektu byla připravena a zrealizovaná následující školení:
Case management v regionech (16 běhů),
Práce s riziky – hodnocení rizik a potřeb (4 běhy),
Práce s riziky – kasuistický seminář (9 běhů),
Problematika předluženosti v probační práci (3 běhy),
Motivační rozhovory (první část školení).
Aktivity projektu v roce 2017
Do konce projektu, dubna 2017, proběhne realizace 13 běhů školení Prevence krizových situací a jejich řešení na základě veřejné zakázky (první běh realizován v lednu 2017), 2 zbývající části vzdělávacího modulu Motivační rozhovory a vzdělávací modul Mediace – navazující výcvik.

EU 117 – The System of further education of the Probation and Mediation Service´s Employees
Registration number: NF-CZ15-PDP-2-001-2014
Budget: 11,106,911 CZK (of which the EU share comprises CZK 8,885,528.80)
The project implementer: Probation and Mediation Service
Project implementation period: 7. 7. 2014 - 30. 4. 2017
The first extension until: 31. 10. 2016
The second extension until: 30. 4. 2017
Reasons for extension: the completion of all the planned activities, funds´ balance, the need for the implementation of other training modules)
Project Leader: Mgr. Jaroslava Talandová

Project description
The project is based on the long-term trend towards increasing professionalization of activities related to probation and mediation. It is in line with the strategic pillars of the Probation and Mediation Service (hereinafter PMS): protection of society, integration of the offender, the victim participation, and thus with the priority of the Ministry of Justice to direct the attention of the criminal justice to the work with victims.
 
Project goal
The project aims to increase the professionalization of activities under probation and mediation through the implementation of further training of probation officers and assistants. The project is based on the long-term needs to specialize within the PMS, and follows the result of national and international activities. The project includes the creation and implementation of further education opportunities. Partial activities include the creation of manuals on lecturing, implementation of training events, strengthening and stabilizing the internal team of lecturers and supervision of internal trainers. An important part of the project is the bilateral cooperation with our Norwegian partner - the Norwegian Directorate for Correctional Services. The cooperation lies in organizing workshops, foreign trips and in organizing the final conference.
The project will increase the competence of operators in the field of justice through the increasing competencies of the PMS in professional activities. By completing training modules our probation officers and assistants will acquire knowledge and skills as defined in the "Program for the further education system for PMS officers and assistants", which includes objectives, structure and content. Each training module has a clearly defined outputs in the form of acquired knowledge and skills. The goal of completing the educational system is acquiring or increasing both common and specialized competences.

The overall result of the project will be
100 trained PMS specialists,
30 experienced internal PMS lecturers,
training sessions
exchange of experiences of good practice between the Norwegian and the Czech sides through three workshops, four study trips to Norway and two in the Czech Republic and, finally, a conference.
In the first extension, an implementation of a study tour to Norway and other educational modules was planned:
Case management in the regions (16 runs)
Working with risks - risk and needs assessment (4 runs)
Working with risks – case study (finally 9 runs were performed, more than the 8 originally planned)
The issue of over-indebtedness in probation work (3 runs)
In the second extension an implementation of training modules is being planned:
Motivational interviewing
Mediation - related training
 
Target group
The probation officers and probation assistants who wish to further improve their qualifications through the acquisition of additional knowledge and skills within the chosen specialization, i.e. professional activity (probation, parole, sentenced to community service, mediation of conflict resolution, working with the youth) make for the primary target group. They will be directly integrated into educational activities and participate in study tours within the framework of the project.
The secondary target group is made up of internal lecturers from the ranks of PMS, who will directly participate in the creation of courses and participate in workshops and seminars, based on which each course syllabi will be created. Trained internal lecturers will then train selected courses for participants of further education from the primary target group.

 
Project activities in 2014
In the second half of 2014 we began the implementation of individual training, according to the project schedule. These educational modules included common compulsory and optional courses, i.e.
Professional interview
The problem of addiction in the probation practice or Extremism and violence in fans
The first workshop was organized in Norway in November, which was focused on working with victims and electronic monitoring, and was implemented in the framework of establishing bilateral cooperation with a partner of the project. Visiting the center and the Norwegian Directorate of Correctional services was part of the project.
Project activities in 2015
In 2015, we implemented further training modules. In the area of common compulsory and optional courses, an implementation of the newly prepared or more runs of already completed modules took place:
Professional interview,
The risk of social exclusion,
Supporting victims in creating the statements on victims,
The problems of addiction in probation practice,
Extremism and violence in fans,
Principles and programs of restorative justice,
Evaluating the effectiveness of work, data collection and analysis.
In the probation specialization, the following modules were implemented:
Legislation,
Experiences of good practice abroad,
The creation of a probation supervision,
Planning visits to the places of residence,
The probation of serious offenders,
Risk and needs assessment related to imposing house arrest
In the community work specialization, the following modules were implemented:
Legislation,
Experiences of good practice abroad,
Risks to performing community service system,
Collaboration with providers.
In resolving the conflict resolution specialization, the following modules were implemented:
Legislation,
Experiences of good practice abroad,
The theory of conflict,
Mediation between victim and offender,
Restorative programs - experience of good practice.
Specialization parole:
Legislation,
Experiences of good practice abroad,
Preparation for parole,
Cooperation with the prison,
Related services and programs for release,
Parole Commission and Decision Making on conditional release.
Specialization youth:
Legislation,
Experiences of good practice abroad,
Professional interview in working with youth,
Family of a juvenile / child in the context of probation work,
Restorative programs - experience of good practice,
Teams for youth, Development of cooperation at the local level, Networking services,
Identification of bullying as a risk and working with it in probation work.
In the framework of bilateral cooperation, study tours and workshops were conducted. In January 2015, a workshop was organized in the Czech Republic: a foreign partner who is familiar with the work of probation officers at the center Mlada Boleslav and visited Pankrac prison. In March, the second foreign trip of the PMS staff to Norway took place. Participants completed a program focused on mediation practice, probation houses - case study and electronic monitoring. The participants also visited the probation and prison service Kriminalomsorgen in Lillestrom. In June 2015, a study trip by a Norwegian partner to the Czech Republic took place. It focused on working with victims and counseling at the center of Kutna Hora. The Norwegian expert visited the Jiřice prison as well. The last study tour in 2015 of Czech specialists to Norway took place in October. It focused on such topics as electronic monitoring, probation houses, visiting a prison in Oslo, visiting the Probation and Prison Services in Kriminalomsorgen Lillestrom.
In 2015, eight supervisory meetings intended for internal trainers PMS - implemented an external supplier on the basis of public procurement – took place.
Project activities in 2016
According to the original project schedule and following the extension project, the implementation of both originally planned and new training modules took place.
In the area of Common compulsory and optional courses:
Risk of social exclusion
Professional interview
In the specialization of Community work, two training sessions took place:
Management of community work in the district and
Community needs and their inclusion in the implementation of public works in the district.
In specialization of youth:
Family of a juvenile / child in the context of probation work.
The final four supervision meetings for internal trainers were implemented.
In the framework of bilateral cooperation, a conference was held to evaluate the past activities of the project:
https://www.pmscr.cz/novinky/.
The conference was attended by representatives of the Norwegian partner, PMS, both internal and external trainers, the Ministry of Finance and Ministry of Justice.
A study trip to Norway was also organized, in the course of which other PMS employees met with experienced partners in the fields of electronic monitoring, probation houses, mediation and work with victims. .
As part of the extension of the project, the following trainings were implemented:
Case management in the regions (16 runs),
Working with risks - risk and needs assessment (4 runs),
Working with risk – case study (9 runs),
The issue of over-indebtedness in probation work ( 3 runs),
Motivational interviewing (the first part of the training).
Project activities in the year 2017
Thirteen training courses - Prevention of emergency situations and their solutions (first run conducted in January 2017) will take place by the end of the project in April 2017. The two remaining parts of the training module Motivational interviewing and the training module Mediation - related training will be implemented as well.

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty