cs

Informace pro oběti žhářského útoku ze dne 8. 8. 2020 v Bohumíně a jejich blízké osoby

1. PROSTŘEDKY PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY PRO POSKYTOVATELE POMOCI OBĚTEM Z BOHUMÍNA   Probační a mediační služba disponuje finančními prostředky určenými pro pomoc obětem trestné činnosti (na základě § 7 odst. 1 písm. b) a § 12 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.  178/2018 Sb.).   Probační a mediační služba z tohoto fondu pro oběti vyčlenila finanční prostředky ve výši jeden milion korun na financování odborných služeb pro potřeby obětí dotčených útokem žháře v Nerudově ulici dne 8. 8. 2020 v Bohumíně tak, aby mohly být obětem poskytnuty bezplatně.   Z fondu Probační a mediační služby mohou čerpat prostředky subjekty poskytující odbornou pomoc obětem dotčeným útokem žháře v Bohumíně. Pro tyto účely se obětí rozumí::   – Oběti dle § 2 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, které byly zasaženy výše popsanou událostí a také sekundární oběti z okruhu svědků, kteří bydlí v zasaženém panelovém domě nebo v jeho okolí a další osoby, které se v době požáru v zasaženém domě nebo v jeho okolí zdržovaly.   – Obětí se dle § 2 výše uvedeného zákona rozumí: „fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považují se, utrpěli-li v důsledku smrti oběti újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo byla povinna poskytovat výživu. Je-li těchto osob více, považuje se za oběť každá z nich.“   Pokud se cítíte být obětí dle výše uvedených kritérií a potřebujete odbornou pomoc (např. psychoterapeuta), která je hrazená a Vy nemáte dostatek prostředků na její úhradu, odkažte prosím Vámi vybraného odborníka na www.pmscr.cz, kde se dozví všechny potřebné informace o tom, jak využít prostředky fondu Probační a mediační služby, aby Vám mohl pomoc poskytovat bezplatně. Pokud bude tento odborník souhlasit s podmínkami využití fondu Probační a mediační služby pro oběti, uzavřeme s ním smlouvu a můžete jeho služeb bezplatně využívat.   Jak lze tyto peněžní prostředky na služby pro oběti z fondu Probační a mediační služby získat? Informace pro subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů o možnosti čerpání peněžních prostředků fondu Probační a mediační služby pro oběti žhářského útoku v Bohumíně


2. BEZPLATNÁ POMOC OBĚTEMBezplatnou odbornou pomoc obětem trestných činů (definovaných v § 2 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů – citace viz výše) poskytují psychologové, právníci a organizace pomáhající obětem, které jsou zapsány v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů na webu Ministerstva spravedlnosti ČR: https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf  – subjekty lze vyhledávat dle názvu / jména, nebo dle jejich okresní působnosti. S hledáním Vám může pomoci zaměstnanec Probační a mediační služby.   V nejbližším okolí Bohumína působí střediska Probační a mediační služby v Karviné, Havířově a v Ostravě (blíže viz kontakty na www.pmscr.cz/kontakty).   Jak Vám může Probační a mediační služba pomoci: – Pomůžeme Vám zvládnout těžkou situaci. – Poradíme Vám, na co máte právo a o co můžete žádat. – Pomůžeme Vám zorientovat se v trestním řízení. V případě potřeby Vám zprostředkujeme kontakt na další odborníky.   Probační a mediační služba je státem garantovaná bezplatná služba pro oběti trestné činnosti poskytovaná na všech střediscích (činnost organizace definuje zejm. zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, v oblasti pomoci obětem také zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů).   Aktuální informace zejména pro obyvatele postiženého bytového domu lze získat také na stránkách města Bohumína:https://www.mesto-bohumin.cz


3. PŘÍMÁ PENĚŽITÁ POMOC OBĚTEMPřímou peněžitou pomoc obětem poskytuje Ministerstvo spravedlnosti podle zákona o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb. (blíže § 23 – § 31 tohoto zákona)   Pomoc je na základě žádosti poskytnuta oběti, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví, oběti, které byla v důsledku trestného činu způsobena těžká újma na zdraví a osobám pozůstalým po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela (rodiče, manželé, registrovaní partneři, děti, sourozenci – pokud žili se zemřelým ve společné domácnosti, nebo kterým zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu).   Probační a mediační služba ve spolupráci s Policií ČR aktivně vyhledává kontakty na pozůstalé a zraněné při požáru v Bohumíně.   Pozůstalí a zranění se mohou sami obrátit v případě zájmu o odškodnění podle zákona o obětech trestných činů na níže uvedená telefonní čísla, nebo na další poskytovatele pomoci uvedené registru poskytovatelů https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf: – Linka Probační mediační služby 734 780 499 a 731 679 919Krizové centrum Městského úřadu Bohumíně 731 531 731