PMS čeká náročný rok: dokončení zakázky na elektronické náramky či prosazení nové koncepce rozvoje do roku 2025

Probační a mediační službu (PMS) čeká náročný rok 2017, kdy organizaci čekají vedle běžné pracovní agendy čtyři zásadní výzvy. PMS chce úspěšně dokončit veřejnou zakázku na elektronický monitorovací systém, prosadit koncepci svého rozvoje do roku 2025, přijmout a začlenit 60 nových zaměstnanců do svých řad a stabilizovat vnitřní systémy a organizaci práce.

Pokud vše půjde podle plánu, bude vítěz tendru na elektronický monitorovací systém znám na rozhraní prvního a druhého čtvrtletí letoška. „Pak budeme intenzivně pracovat na zdárném začlenění systému do každodenní případové praxe,“ uvedla ředitelka Andrea Matoušková. Takzvané náramky pomohou hlídat odsouzené s uloženým trestem domácího vězení; uvažuje se však i o jejich využití při nahrazení vazby či posílení ochrany obětí trestné činnosti.

Druhou výzvou je pro PMS letos podle Matouškové obhajoba a prosazení připravené Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025, s jejíž pomocí chce služba ukotvit své postavení v prostředí české trestní justice. Schválení materiálu by mělo posloužit Probační a mediační službě při efektivnějším naplňování cílů probace a mediace v dalších letech.

Neméně důležitým úkolem je pro nás úspěšné začlenění zaměstnanců, kteří do naší služby již od počátku ledna nastupují a budou dále nastupovat až do celkového počtu 60. Roční počet všech aktivních spisů se v posledních letech pohybuje kolem 30.000, a zátěž se stále zvyšuje. Noví lidé naší organizaci pomohou v účinném výkonu dohledu nad pachateli a v zajištění rozvoje mediačních činností,“ doplnila Matoušková. Podle ředitelky je klíčové dokončit letos i stabilizaci vnitřních systémů Probační a mediační služby včetně nastavení efektivnější organizace práce.

Novoroční výzvy navazují na náročnou práci probačních úředníků z roku 2016, kteří nově evidovali přibližně 17.300 případů kontrolovaných sankcí a 10.500 případů přípravy podkladů k rozhodnutí soudů a státních zastupitelství a zprostředkování řešení konfliktů mezi pachatelem a obětí. „V roce 2016 také probační úředníci zahájili spolupráci a poskytli pomoc a poradenství celkem více jak 6.700 obětem trestných činů,“ uvedl analytik PMS Michal Karban.

PMS loni navíc vedle své běžné činnosti také například odstartovala tři zásadní čtyřleté projekty Křehká šance II, Na správnou cestu! II a Proč zrovna já? II v celkové hodnotě 195 milionů Kč, dokončila projektu česko-švýcarské spolupráce Rozvoj probačních a resocializačních programů a v Ostravě odzkoušela pilotní projekt probačního domu.

7. 1. 2017 Tiskové oddělení PMS


 

Ředitelka PMS převzala ocenění Vězeňské služby

PRACOV 7. prosince 2016 – ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková převzala Plaketu Vězeňské služby České republiky II. stupně z rukou generálního ředitele Petra Dohnala.

Generální ředitel VS ČR tak Andreu Matouškovou ocenil za vynikající kvalitu a intenzitu spolupráce. „Celé společnosti, i nám, jde o to, aby osoby, které z vězení odcházejí, byly socializované, uměly žít slušně a byly zvyklé pracovat, aby nám mohly být dobrými sousedy. K tomu je spolupráce s Probační a mediační službou naprosto nezbytná, je důležitou součástí tohoto procesu a já si velmi vážím toho, že tak dobře funguje,“ řekl Dohnal.  

V letošním roce se PMS a VS ČR kromě obvyklé spolupráce v rámci agendy parole spolupodílely na řadě projektů, které mají za cíl zlepšit a zefektivnit zacházení s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody i po jeho skončení. Jednalo se například o Reintegrační program, který se vězňům intenzivně věnoval v oblasti přípravy na budoucí zaměstnání, pilotní projekt Probační dům, jenž za přísných podmínek dával šanci na důstojný život lidem, kteří se po výkonu trestu neměli kam vrátit, či o projekt Křehká šance I a II, který se snaží zefektivnit přípravu odsouzených na podmíněné propuštění.

12. 12. 2016 Tiskové oddělení PMS


 

PMS diskutovala o koncepci svého rozvoje do roku 2025 s partnerskými organizacemi

Probační a mediační služba chce ukotvit své postavení v prostředí české trestní justice. Chce být nositelem myšlenek restorativní justice a jejím aktivním prosazovatelem, respektovaným partnerem pro soudce a státní zástupce a efektivní složkou justice disponující v rámci zákonného vymezení relevantními rozhodovacími pravomocemi a kompetencemi. To jsou některé ze záměrů z připravované Koncepce rozvoje Probační a mediační služby, které zazněly na pracovním semináři v Brně 5. prosince.

Akce se zúčastnily desítky partnerů PMS z řad soudců, státních zástupců, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, Vězeňské služby, policistů, sociálních kurátorů a dalších spolupracujících organizací a subjektů.

Z jejich strany zazněly názory, připomínky a doplnění k připravované koncepci, která analyzuje dosavadních 16 let fungování PMS, a stanoví priority Služby na další desetiletí. Připomínky budou nyní zapracovány do připravovaného materiálu, který bude do konce roku zaslán na Ministerstvo spravedlnosti.

Na semináři také zaznělo, že probační úředníci jsou ročně pověřováni k činnostem ve vykonávacím řízení v 17.000 až 18.000 případech. Roční počet aktivních spisů se však v posledních letech pohybuje kolem 30.000. „Každým rokem zátěž pracovníků zvyšuje, proto nyní Probační a mediační služba žádá personální navýšení,“ uvedla ředitelka Andrea Matoušková.

Schválení materiálu by mělo posloužit Probační a mediační službě při naplňování cílů probace a mediace v dalších letech.

6.12. 2016 Tiskové oddělení PMS


 
Proběhly závěrečné konference projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů
 
Projekt Probační a mediační služby (PMS) Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti, který probíhá již od počátku roku 2011, se chýlí ke konci. PMS projekt realizuje v partnerství s Vězeňskou službou ČR a švýcarským Sdružením pro rozvoj probačních služeb ve východní Evropě a Probační službou kantonu Curych. Jednou ze závěrečných aktivit projektu realizovaného v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byly dvě říjnové projektové konference.
 
První z konferencí by věnována Alianci proti dluhům, tedy odborné platformě, která sdružuje subjekty, které se intenzivně zabývají řešením problémů souvisejících s předlužeností osob, které se ocitají v mnohdy neřešitelné sociální situaci. Experti z Ministerstva financí, Ministerstva Spravedlnosti, Agentury pro sociální začleňování, Kanceláře finančního arbitra a RUBIKON Centra představili pokrok, kterého bylo na poli předluženosti jednotlivců dosaženo.
 
Na konferenci vystoupili také zahraniční hosté. Marjatta Kaurala a Anastasia Lapintie z kanceláře ombudsmana hovořily o problematice předlužení ve Finsku. „Nyní, když jsem se seznámila se situací v České republice, je naprosto jasné, že Finsko i Česko řeší velmi obdobné problémy. Malé rozdíly, které mezi našimi zeměmi existují, se mohou stát zdrojem inspirace. Osobně se těším na bližší spolupráci s českými odborníky,“ uvedla Kaurala. Elizabeth Weaverová ze skotské univerzity ve Strathclydeu představila zajímavý koncept zaměstnávání osob s trestní minulostí, a to pomocí sociálních družstev, jež jsou obvyklá například v Itálii.  
 
Navazující konference představila další základní části projektu. Jednalo se konkrétně o rozšíření kognitivně behaviorálních programů jako osvědčené metody řešení kriminality mládeže i dospělých, vytvoření komplexního reintegračního programu využitelného jak pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i pro pachatele vykonávající alternativní tresty, a o vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti a stability rozšířených a inovovaných programů. Na konferenci vystoupili odborníci z PMS a z partnerských organizací, tedy z Vězeňské služby ČR, RUBIKON Centra, Centra podpory podnikání Praha a Centra dopravního výzkumu.
 
 
31. 10. 2016 Tiskové oddělení PMS

 
Ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba zřídí až čtyři probační domy pro propuštěné vězně
 
Ministerstvo spravedlnosti (MSp) a Probační a mediační služba (PMS) počítají se zřízením až čtyř probačních domů pro propuštěné vězně, a to během následujících devíti let. Probační domy, které budou spadat pod Probační a mediační službu, zajistí pomocí pobytového programu možnost intenzivní práce s pachateli po podmíněném propuštění z výkonu trestu. Umožní tak účinně kontrolovat pachatele po propuštění, a to včetně zajištění kontrol uložených přiměřených povinností a omezení.
 
Rozvoj probačních domů v České republice je žádoucí a řeší aktuální potřeby osob propuštěných z věznic. Zároveň odpovídá současnému evropskému trendu trestní politiky, který směřuje k většímu využívání alternativních trestů a ekonomicky úspornějších forem sankční politiky,“ uvedl náměstek pro trestní politiku a vězeňství MSp Vladimír Zimmel.
 
Probační a mediační služba podle své ředitelky Andrey Matouškové plánuje zřídit probační domy s kapacitou po 20 klientech. „Půjde zejména o podmíněně propuštěné pachatele závažnějších trestných činů, kteří by měli v probačním domě strávit minimálně šest měsíců. Kapacita a rozmístění Probačních domů ve čtyřech vybraných soudních krajích zajistí větší dostupnost tohoto programu pro osoby navracející se z vězení na svobodu,“ doplnila Matoušková.
 
Programy realizované v probačním domě budou podle náměstka Zimmela zaměřeny na to, aby podmíněně propuštěné vězni získali pracovní návyky a legální zaměstnání, aby řešili svou předluženost a rozvíjeli své sociální dovednosti s důrazem na rozvoj a upevnění rodinných vazeb. 
 
Klienti probačního domu se budou podrobovat dohledu probačního úředníka a budou se účastnit programů realizovaných v probačním domě. Ty budou propojeny a doplněny využíváním dalších návazných služeb.
 
Realizace probačních domů předpokládá intenzivní spolupráci PMS a Vězeňské služby ČR v rámci přípravy odsouzeného na podmíněné propuštění.
 
říjen 2016 Tiskové oddělení MSp a PMS

 

Dny mediace
 
PMS ve 20 střediscích napříč Českem představí veřejnosti metodu mediace coby způsob smírného řešení sporů
 
Probační a mediační služba chystá při příležitosti mezinárodního Dne řešení konfliktů (Conflict Resolution Day) sérii akcí s názvem Dny mediace, na kterých veřejnosti představí mediaci jako způsob smírného řešení konfliktu vzniklého v důsledku spáchání trestného činu. Mezinárodní Den řešení konfliktů letos připadá na 20. října: PMS uspořádá své akce zaměřené na představení mediace především v trestním řízení v týdnu od 10. do 14. října 2016, a to v celkem na 20 místech napříč Českou republikou včetně Prahy, Ostravy, či Plzně.
 
Mediace, která se jako alternativní způsob řešení sporů začala uplatňovat v Severní Americe v druhé polovině minulého století, se využívá v trestním i civilním právu. Řeší se jí mimosoudně trestný čin a jeho následek (tedy konflikt mezi pachatelem a obětí). V občanském právu se využívá například při hledání dohody během rozvodu mezi manželi, sporu o děti a v další životních situacích.
 
Mediace poskytovaná Probační a mediační službou je mediací mezi pachatelem a obětí, je bezplatná a založená na souhlasu obou stran. Mediace je provázaná s trestním řízením, a její výsledky jsou v něm také zohledněny. „Počet mediací v trestních věcech se u nás za poslední desetiletí zhruba zdvojnásobil. Zatímco v roce 2006 řešili mediátoři PMS 577 případů mediací, loni to už bylo 1124 mediací,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková. Šance na dohodu je při řešení sporu prostřednictvím mediace případu podle ní vysoká. „Z počtu všech mediací v rámci PMS loni skončilo 94 procent dohodou,“ doplnila.
 
Mediaci vede odborník na řešení konfliktů – mediátor, který jednání řídí, zachovává vyvážený přístup k oběma stranám a napomáhá nalézt řešení, nejen v oblasti náhrady škody, ale i v oblasti urovnání samotného konfliktu mezi poškozeným/obětí a pachatelem. „Poškozenému mediace nabízí možnost pochopení chování pachatele, okolností trestného činu a zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody. Obviněnému umožňuje vyjádření omluvy poškozenému, vysvětlení svého jednání a odčinění důsledků spáchaného trestného činu,“ doplnila Matoušková.
 
Probační a mediační služba představí mediaci prostřednictvím besed, prezentací, filmových a dalších materiálů v celkem šesti regionech, respektive na 20 místech. Akcí se zúčastní střediska v Českých Budějovicích, Berouně, Kolíně, Mladé Boleslavi, Praze, Frýdku-Místku, Ostravě, Vsetíně, Chomutově, Ústí nad Labem, Mostě, Litoměřicích, Jablonci nad Nisou, Děčíně, Lounech, Teplicích, Rokycanech, Plzni a Karlových Varech. V naprosté většině se den otevřených dveří bude konat přímo ve středisku.
 
O podrobnostech jednotlivých akcí se informujte u konkrétní pobočky, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny na webu pmscr.cz. Obecné dotazy prosím směřujte na tiskové oddělení PMS.

Srdečně zveme veřejnost do kteréhokoliv z výše uvedených měst.
 

pozvánka

program

příběh

den mediace Praha_foto

vystoupení ke Dnům mediace:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/216411010101011/video/497577

Matoušková

http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2016-10-11/12

Talandová

 

říjen 2016 Tiskové oddělení PMS    

 


Představení nové strategii v boji proti předluženosti

Ministr Robert Pelikán a ředitelka Probační a mediační služby (PMS) Andrea Matoušková na společné tiskové konferenci představili aktuální kroky ministerstva a PMS směrem k nastavení transparentnějších podmínek oddlužení a efektivní pomoci dlužníkům s trestní minulostí.

Ministerstvo i PMS reagují na alarmující statistiky, které ukazují, že zadluženost Čechů se stále zvyšuje. V prvním pololetí letošního roku si Češi nabrali u bank přes 51 miliard korun spotřebitelských půjček, což je nejvíce v historii. Průzkumy ukazují, že finanční instituce akceptují stále větší riziko a půjčují vysoké částky klientům, u kterých je otázka splacení nejistá až nepravděpodobná. Zadluženost se pak stává také jednou z hlavních charakteristik osob s trestní minulostí, zejména po výkonu trestu odnětí svobody.

Rád bych chtěl opět vyslat zprávu, že půjčka není žádná legrace, a nepromyšlený podpis na smlouvě vám může zkazit život. Chceme ale také zdůraznit, že když už dluhy řešíte, nastavíme pro dlužníka i věřitele transparentnější prostředí, ve kterém se neutopíte,“ uvedl ministr Pelikán a doplnil: „Proto jsme připravili dvě novely insolvenčního zákona a novelu exekučního řádu. Pomohou nastavit férovější legislativní prostředí pro osobní bankrot a zbaví trh nesolidních komerčních subjektů slibujících snadné oddlužení, které vás přitom uvrhnou do ještě hlubší dluhové pasti.“

Předlužení je podle Andrey Matouškové spojeno se začarovaným kruhem ekonomické a sociální nestability vedoucí k recidivě, která v Česku dosahuje až 70 procent. „Téměř každý pachatel, se kterým probační úředník spolupracuje, má problém s dluhy. Proto vítáme podnět ministerstva k nastavení lepšího legislativního prostředí, aby naši klienti, kteří mají snahu pracovat a dělat něco se svými dluhy, mohli řešit své zadlužení,“ uvedla ředitelka PMS Matoušková. „Na oddlužení budou díky novele insolvenčního zákona moci za určitých podmínek dosáhnout i ti, kteří momentálně nemohou. Oddlužení udrží dlužníka v práci a je pro něj nadějí, že se mu podaří řešit složitou životní situaci například po opuštění bran vězení. Zvýší se mu tak motivace mít, a udržet si legální práci,“ doplnila.

Podle Matouškové je důležité zdůraznit, že novela neošidí oběti trestných činů. „Škody obětem bude pachatel muset uhradit vždy ve stoprocentní výši,“ dodala Matoušková.

Ředitelka na tiskové konferenci představila i novou informační a mediální kampaň Aliance proti dluhům, která od srpna cílí na dlužníky v těžké situaci, a to prostřednictvím 80.000 nově vydaných brožurek, webu www.alianceprotidluhum.cz a PR článků v tisku. Všechny tyto materiály představují konkrétní kroky, jak efektivně zažádat o oddlužení, řešit příchod exekutora a další situace spojené s dluhy.

foto

22. 9. 2016 Tiskové oddělení MSp a PMS


 

 
Tým roku ocenil ministr, poté hejtman
 
Tým plzeňského střediska Probační a mediační služby vedený Ladislavou Vovsovou byl v červnu letošního roku oceněn ministrem spravedlnosti jako Tým roku. Úspěšné pracovníky v úterý 6. září přijal také hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.
 
Sedm žen a dva muži převzali z rukou hejtmana čestné uznání a pamětní medaile hejtmana Plzeňského kraje za výborné výsledky práce dosahované v plzeňském středisku Probační a mediační služby. „Přijímám a oceňuji významné osobnosti, sportovce, učitele či lékaři v Plzeňském kraji, je mi potěšením setkat se také s vámi," řekl v úvodu hejtman Václav Šlajs a dodal, že si velmi cení práce, kterou tým odvádí: „Je to nelehká práce s lidmi, kteří potřebují pomoc a leckdy jsou to lidé, dalo by se říci, na hraně propasti."
 
Ocenění převzali: Mgr. Ladislava Vovsová – vedoucí střediska, Mgr. Kamila Tyrová – vedoucí oddělení probace a mediace pro dospělé, Mgr. Kateřina Pudilová, Mgr. Michael Královec, Mgr. Zdeňka Benešová – vedoucí oddělení pro mládež, Mgr. Ivana Kovářová Bártová, Mgr. Ivan Šarlinger – vedoucí oddělení obecně prospěšných prací, Mgr. Andrea Krausová, Světla Svobodová.
 
Činnost Probační a mediační služby je rozdělena na dvě složky: probaci a mediaci. Probací je organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu těch alternativních trestů, ve kterých byly uloženy nějaké povinnosti nebo omezení, dále sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jakož i individuální pomoc obviněnému a působení na něj ve smyslu vedení řádného života. Mediací je pak mimosoudní zprostředkování řešení sporu mezi obviněným a poškozeným.
 
6. září 2016 Plzensky-kraj.cz

 

PMS se účastní kampaně zaměřené na pomoc dlužníkům a boj proti dluhům
 
Aliance proti dluhům, mezi jejíž zakládající členy patří Probační a mediační služba, spustí příští týden informační a osvětovou kampaň. Ta upozorní na problematiku zadluženosti a pomůže dlužníkům s postupným a efektivním řešením jejich složité životní situace. Kampaň bude sestávat z několika fází včetně distribuce informačních brožurek určených lidem, kteří si s dluhy nevědí rady. Součástí kampaně bude také spuštění nových, informativních webových stránek k problematice dluhů a v neposlední řadě také informační kampaň v tisku.
 
Naším cílem je doručit lidem, které dluhy ohrožují, jasné informace o tom, jak konkrétně postupovat, aby jim zadluženost nezničila život. Dlužníkům, kteří se už s tíživou situací potýkají, chceme sdělit, že pomoc je možná, a jasně a bez použití složité právničiny popsat, jak a kde ji mají hledat,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
PMS začne do svých 74 poboček po celé republice distribuovat informační brožury v půlce srpna. Brožury mají i elektronickou verzi, která bude ke stažení na vznikajících webových stránkách Aliance proti dluhům. Během podzimu se v deníku Blesk a regionálních mutacích Deníku objeví osvětové články na téma předcházení dluhům a řešení dluhové problematiky.
 
Osvětová a informační kampaň je realizována v rámci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“, který je finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.
 
8. srpna 2016 Tiskové oddělení PMS

 

Probační domy mají v Česku budoucnost, nyní je nutné nastavit kvalitní podmínky pro jejich rozvoj
 
Rozvoj takzvaných probačních domů v České republice je žádoucí a řeší aktuální potřeby osob propuštěných z věznic. Zároveň odpovídá současnému evropskému trendu trestní politiky, který směřuje k většímu využívání alternativních trestů a ekonomicky úspornějších forem sankční politiky. Uvádí to zpráva Probační a mediační služby (PMS) o končícím pilotním projektu probačního domu v Ostravě, kterou na přelomu července a srpna projednala vláda. Zpráva nicméně upozorňuje na to, že pro budoucí úspěšný rozvoj probačních domů v ČR je nutné efektivněji nastavit české justiční prostředí, zejména pak zvážit úpravu institutu podmíněného propuštění. V této souvislosti se nad vhodným ukotvením fungování probačních domů do českého prostředí povede odborná debata.
 
Rok trvající projekt ukázal, že probační domy v budoucnu vhodně doplní připravovaný nový systém péče o pachatele, kteří v rámci věznění již dosáhli účelu výkonu trestu, ale u kterých je v případě podmíněného propuštění nutné po nezbytně nutnou dobu stanovit přísnější kontrolní režim,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková. Podle ní je systém probačních domů, ve kterých po limitovanou dobu žijí pod dohledem probačních úředníků lidé podmíněně propuštění z výkonu trestu, správným krokem směrem k světovým standardům postpenitenciární péče. Probační domy mají skvělé výsledky například ve Velké Británii, Finsku, Norsku či Kanadě.
 
Pilotního projektu, který začal loni v Ostravě - Koblově a skončí v říjnu 2016, se zúčastnilo celkem 13 osob, z nichž je sedm do programu stále zařazeno. Bývalí vězni se v probačním domě provozovaném neziskovou organizací Nová šance podílejí na opravách zařízení, účastní se pracovního a vzdělávacího programu a podstupují i individuální terapii zaměřenou na zvládnutí života na svobodě. Každý z účastníků programu si hradí stravné a ubytování s tím, že náklady může v případě finanční tísně doplatit i zpětně.
 
Pilotní projekt podle Andrey Matouškové pomohl mimo jiné i vytipovat problémy, které je pro efektivní rozvoj probačních domů nutné vyřešit. K hlavním patří problematika rozhodování o podmíněném propuštění včetně zařazení pachatele do reintegračního programu, které je v rukách soudu. Soudy totiž často posoudily splnění zákonných podmínek pro podmíněné propuštění a potřebnost zařazení pachatele do reintegračního programu odlišně od doporučení ze strany PMS a konkrétní věznice. Rozdíl mezi počtem případů odsouzených, u kterých PMS ve spolupráci s věznicí navrhovala zařazení pachatele do programu (81 případů), a počtem rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění pachatele s uloženou povinností účastnit se programu (13 případů), je zjevný.
 
Potřebu změny naší stávající praxe vidíme v nutnosti posílení multidisciplinární spolupráce mezi orgánem rozhodujícím o podmíněném propuštění, věznicí zodpovídající za výkon nepodmíněného trestu a PMS jako orgánem zajišťujícím pokračování výkonu trestu na svobodě formou podmíněného propuštění s dohledem. Tento multidisciplinární přístup rozvíjí PMS v úzké součinnosti s Vězeňskou službou ČR, spolupracující odbornou veřejnost prostřednictvím vytvořených Komisí pro podmíněné propuštění a dalšími stranami a chce jej rozvést v připravované Koncepci rozvoje Probační a mediační služby do roku 2025,“ doplnila Matoušková.
 
4. srpna 2016 Tiskové oddělení PMS

 
Cena ministra spravedlnosti: Robert Pelikán ocenil dlouholeté zaměstnance i jednotlivé projekty
 
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán 28. června večer předal ocenění více než dvacítce pracovníkům Probační a mediační služby a Vězeňská služby. Slavnostního večera v pražské Brožíkově síni se účastnila více než stovka hostů.
 
"Jsem velmi rád, že dnes večer mohu ocenit ty, o kterých v médiích příliš neslýcháme. Vytvoření nové Koncepce Vězeňství, úspěšné zaměstnávání odsouzených osob v průběhu i po výkonu trestu nebo práce s mládeží jsou přitom výsledky jejich každodenní trpělivé práce. Velmi rád jsem osobně poblahopřál a poděkoval právě těm, kteří za těmito úspěchy stojí,“ uvedl Robert Pelikán, který ceny předával společně s náměstkem sekce trestní politiky Vladimírem Zimmelem.
 
Ceny udělované v níže uvedených šesti kategoriích letos převzali:
Odborný pracovník PMS roku / Příslušník VS roku:
Odborný pracovník roku Probační a mediační služby:
Marcela Bartáková (první místo)
Jana Růžičková (čestné uznání)
Jakub Kovář (čestné uznání)
Příslušník Vězeňské služby roku:
Jiří Střelka (první místo)
Pracovník roku PMS / Občanský zaměstnanec VS
Pracovník Probační a mediační služby:
Michal Karban (první místo)
Eva Janderová (čestné uznání)
Robert Oláh (čestné uznání)
Občanský zaměstnanec Vězeňské služby
Roman Mézl (první místo)
Jiří Dolejší (čestné uznání)
Václav Weinfurter (čestné uznání)
Manažer roku
Manažer roku Probační a mediační služby
Kamila Špejrová (první místo)
Eva Filipová (čestné uznání)
Jan Adamus (čestné uznání)
Manažer roku Vězeňské služby
Petr Vlk (první místo)
Simon Michailidis (čestné uznání)
Čin roku
Stanislav Beznoska (první místo)
Michal Šokala a Zdeněk Třetina (čestné uznání)
Miroslav Laštůvka (čestné uznání)
Tým roku
Tým roku Probační a mediační služby
Tým střediska Plzeň vedený Ladislavou Vovsovou (první místo)
Tým střediska Ostrava vedený Kateřinou Kuchtovou (čestné uznání)
Tým roku Vězeňské služby
Tým realizující nové resocializační postupy vedený Václavem Jiřičkou (první místo)
Tým realizující projekt Křehká šance vedený Lukášem Kozaczkou (čestné uznání)
 Zvláštní cena ministra spravedlnosti
Mimořádné zásluhy
Michal Řeháček
Zdeňka Bauerová
Bohumil Khol
Uvedení do Síně slávy
Jaroslav Gruber
 

 

Odstartovaly projekty Křehká šance II a Na správnou cestu! II

V květnu začala realizace projektů Křehká šance II a Na správnou cestu! II, jež navazují na stejnojmenné projekty Probační a mediační služby z minulých let.

Projekt Na správnou cestu! II se zabývá rozvojem inovativních způsobů řešení kriminality mládeže. Projekt rozšíří činnost týmů pro mládež ve stávajících čtyřech soudních okresech ČR a implementuje jejich praxi do dalších šesti nově vybraných soudních okresů. Projekt dále předá zaměstnancům PMS know-how v oblasti provádění rodinných skupinových konferencí a tím rozšíří jejich praxi do všech soudních okresů ČR. V rámci aktivity projektu nazvané „Proti násilí“ budou vyškoleni lektoři programu pro mladistvé pachatele násilných provinění. Projekt bude nově upraven tak, aby mohl být použit i při práci s dospělými pachateli násilné trestné činnosti ve věku blízkém mladistvým.

Projekt Křehká šance II pak rozvine dosavadní praxi Komisí pro podmíněné propuštění, rozšíří ji do dalších devíti věznic v České republice a prováže jejich činnost s nově zaváděnými programy – specifickým programem pro pachatele a rozvojem spolupráce regionu a věznice v oblasti zacházení s vězněnými pachateli a jejich přípravy na propuštění. Projekt zavede dva nové restorativní programy a zpracuje návrh systémových změn v oblasti podmíněného propuštění v České republice včetně návrhů legislativních opatření.

Více informací o projektech je možné nalézt zde a zde.

18.5.2016 PMS


 

Náměstek Ministerstva spravedlnosti navštívil mladoboleslavské středisko

Ve čtvrtek 7. dubna 2016 navštívil náměstek sekce trestní politiky Vladimír Zimmel středisko Probační a mediační služby v Mladé Boleslavi. Při setkání s pracovníky střediska a studentkou vyšší odborné školy, která zde vykonává odbornou praxi, hovořil nejen o klientské práci, výkonu alternativních trestů, celkové zatíženosti pracovníků, ale také například o vysokých nárocích na kvalifikaci probačních úředníků a asistentů. „Velice jsme ocenili, že s námi pan náměstek prodiskutoval důležitá témata týkající se současné podoby Probační a mediační služby i její budoucí možné změny,“ sdělila Štěpánka Radikovská, pověřena vedením střediska. Během dvouhodinového setkání pracovníci zmínili i velmi dobrou spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, zejména s policií a státním zastupitelstvím. Zaměstnanci celé PMS byli z úst pana náměstka ministra pochváleni za šíření dobrého jména služby a za ochotu se nadále vzdělávat a poskytovat vysokou úroveň odborných služeb nejen klientům služby, ale i dalším spolupracujím subjektům. „Moc si vážíme osobního povzbuzení pana náměstka do další činnosti a upřímného ocenění naší snahy pracovat dobře,“ dodala Radikovská.

11. 4. 2016 PMS


 

Rozhovor s ředitelkou PMS Andreou Matouškovou

Právě vyšlo nové číslo nepravidelného periodika jednoho z klíčových partnerů Probační a mediační služby, RUBIKON Centra. RUBIKONOVINY přinášejí rozhovor s ředitelkou PMS Andreou Matouškovou na téma vzájemné spolupráce ve formě programů pro mladistvé a dospělé pachatele, jejich současné podobě i plánech do budoucna. Nové číslo RUBIKONOVIN je věnováno převážně programům ke zvýšení efektivity alternativních trestů, ať už se jedná o program PUNKT rodina či Romský mentoring, které RUBIKON Centrum nabízí ve spolupráci s PMS, či projekt Alternativa pro Romy, jehož cílem je zvýšit dostupnost alternativních trestů pro příslušníky romské menšiny. RUBIKONOVINY si můžete přečíst zde.

7. 4. 2016 PMS


 

Konference projektu „Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR“

V termínu 17. – 18. března 2016 proběhla konference projektu Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR (PMS), jejímž cílem bylo vyhodnocení a reflexe projektových aktivit včetně spolupráce PMS a norských partnerů.                                  

Projekt vychází z dlouhodobé tendence směřující ke zvýšení profesionalizace činností v rámci probace a mediace. Je v souladu se strategickými pilíři PMS (ochrana společnosti, integrace pachatele, participace poškozeného) a tím i prioritou Ministerstva spravedlnosti směřovat v rámci trestní justice pozornost práci s obětí. Prohlubování vzdělávání pracovníků dlouhodobě patří mezi priority PMS.

První den konference byl představen projekt, jeho cíle a indikátory. Byla zhodnocena výměna zkušeností dobré praxe mezi norskou a českou stranou prostřednictvím workshopů a studijních cest do Norska a České republiky. Účastníci konference byli seznámeni s jednotlivými vzdělávacími moduly systému dalšího vzdělávání (SDV).  

Druhý den byly zhodnoceny vzdělávací aktivity projektu a nejlepší byli lektoři oceněni „Oscary SDV“. Účastníci konference obdrželi informace o prodloužení projektu do října 2016 a pokračování SDV po jeho ukončení projektu. Na závěr vystoupila ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková a zástupce ředitelství norské vězeňské služby Kim Ekhaugen, kteří ocenili práci všech účastníků projektu a vyzdvihli důležitost mezinárodní spolupráce tohoto typu.

foto z konference

22. 3. 2016 PMS


 

Pilotní projekt Probační dům pokračuje

Probační a mediační služba pokračuje ve spolupráci s občanským sdružením Nová šance  a Vězeňskou službou ČR v pilotním projektu Probační dům. Probační dům tvoří mezistupeň mezi vězením a absolutní svobodou a dává šanci odsouzeným, kteří se bezprostředně po výkonu trestu odnětí svobody nemají kam vrátit.

Pilotní projekt Probační dům čerpá inspiraci z Norska, kde zařízení tohoto typu fungují již mnoho let. Jsou určena odsouzeným, kteří se po výkonu trestu odnětí svobody nemají kam vrátit, a zajišťují jim ubytování, stravu, ošacení a podmínky pro osobní hygienu, ale i duchovní služby, psychosociální trénink, pomoc při nácviku pracovních návyků a dovedností, podporu při získávání kvalifikace, rekvalifikace a zaměstnání.

Do projektu se odsouzení pečlivě vybraní Vězeňskou službou hlásí dobrovolně, čímž se zavazují k dodržování pravidel a podmínek Probačního domu, mezi něž patří povinnost podrobit se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu a omamných látek, podílet se finančně na úhradě nákladů spojených s ubytováním, ale i zákaz kouření, zákaz užití jakéhokoli fyzického násilí, zákaz vlastnit, přechovávat a užívat jakoukoliv zbraň a povinnost plnit individuální plán.

Prozatím jediný Probační dům v České republice provozuje občanské sdružení Nová šance v Ostravě – Koblově. Do projektu již bylo zařazeno pět klientů Probační a mediační služby. Šanci na zařazení do projektu mají odsouzení až do konce května letošního roku, ve věznicích proto probíhá intenzivní osvětová činnost, na níž spolupracují Probační a mediační služba, Vězeňská služba i občanské sdružení Nová šance.  Například ve čtvrtek 3. března uskutečnila pracovnice PMS Mgr. Hana Ramseidlová ve věznici Rýnovice přednášku na téma Probační dům.

14. 3. 2016 PMS


 

Ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba vypisují novou zakázku na tzv. „elektronické náramky“

Probační a mediační služba dnes ve Věstníku veřejných zakázek zveřejnila zakázku „Elektronický monitorovací systém pro trestní justici“. Tuto zakázku vypisuje podruhé poté, co byla v prosinci 2015 zrušena zakázka předchozí. Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč. Tentokrát Ministerstvo spravedlnosti s Probační a mediační službou, která je zadavatelem zakázky, zvolili formu tzv. soutěžního dialogu. Jde o druh zadávacího řízení, který poskytuje veřejnému zadavateli stejnou flexibilitu, jakou mají soukromé subjekty a zároveň formou dialogu s potencionálními dodavateli umožní nalézt to nejvhodnější řešení potřeb veřejného zadavatele.

Lhůta pro podání žádostí zájemců o účast v soutěžním dialogu je stanovena zákonem o veřejných zakázkách a končí 5. 4. 2016 (včetně). Podrobné informace najdou zájemci na adrese https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp

29. 2. 2016 Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR


 
Evropský den obětí
Rokycanští jsou do projektu zapojení. 22. únor, je dnem, který všem připomíná, kolik z nás se už stalo obětí trestného činu.
            Za vyhlášením Mezinárodního dne obětí stojí podpis Charty práv obětí z Velké Británie ze dne 22. února 1990. O rok později vznikl mezinárodní Evropský den obětí.
            „Má ale také napomoci zvýšit povědomí o možné pomoci a podpoře obětí i jejich blízkých,“ upozornila Zdeňka Blažková z Probační a mediační služby (PMS) Rokycany.
            Nažidla… všem známý pojem tragického místa nehody, ...otravy pančovaným alkoholem, … pád železničního mostu ve Studénce – mrtví,zranění, pozůstalí, zkrátka tragédie Vše uvedené má jedno společné – zanechávají poškozené, oběti. Všichni víme, o kom je řeč, jak se k nim však zachovat, co s poškozenými?
            „Oběti potřebují zejména emocionální podporu a také dostatek informací a cenných rad o svých právech a možnostech, jak se jich domoci. Právě Evropský den obětí poskytuje ideální příležitost k tomu, aby se o věci začalo více mluvit. Nesmíme zapomínat na často bezbranné oběti zločinu,“ zdůraznila Blažková.
            Středisko PMS v Rokycanech bylo v letech 2013 až 2015 zapojené do projektu Proč zrovna já. Celorepublikový projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky sice skončil. V rámci celé republiky však poradci pomohli více než šesti tisícům klientů a uspořádali více než třináct tisíc konzultací. Pomoc poradců spočívala nejenv okamžitých radách, psychologické pomoci a právní informaci, ale například i jako doprovod k úkonům trestního řízení. Zajímavostí je, že se na poradnu obracely převážně ženy,“ říká Blažková.
            Pomoc poškozeným a obětem podle ní s ukončením projektu však nekončí. Střediska Probační a mediační služby jsou zapsaná do veřejného registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. „Registr je dostupný od července 2014 v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky. Obsahuje aktuální seznam subjektů, které poskytují pomoc obětem trestných činů. Informace o poskytovatelích pomoci jsou v registru rozdělené podle druhu poskytovaných služeb a podle okresů ČR,“ instruovala Blažková a dodala: „Registr obsahuje jak advokáty, tak i neziskové organizace a střediska PMS. Psychologické a sociální poradenství jsou obětem trestných činů oprávněné poskytovat jen ty subjekty, které k tomu mají oprávnění na základě rozhodnutí o registraci podle zákona číslo 108 z roku 2006 Sbírky o sociálních službách (paragraf 39, odst. 2 zákona o obětech). Tyto subjekty obětem trestných činů poskytují pomoc bezplatně.“
            O registru a poskytovatelích v něm uvedených mají podle Blažkové povinnost oběti informovat nejen advokáti a neziskové organizace v něm zapsaní, ale také policejní orgány České republiky, dále státní zástupci nebo soudci, ale také pracovníci Vězeňské služby ČR či zaměstnanci zdravotnických zařízení.
 
Středisko vyhledala zoufalá matka
Do střediska se dostavila poškozená – zoufalá pozůstalá matka. Její syn jedoucí na kole se stal obětí dopravní nehody – byl sražený protijedoucím automobilem při předjíždění. Na místě zemřel. Šok, zděšení, žal… S nesmírnou bolestí v srdci se sesunula se na židli. „Kde je jeho tělo… Možná to byla vražda… neukázali mi ho... Chci se s ním rozloučit. Nikdo mi nechce nic říci. Chci mu zařídit pohřeb, ale jak, kde začít… Poradce podává ženě balíček papírových kapesníků a sklenici vody. Vzápětí již telefonicky kontaktuje pohřební službu a policii, která případ řeší. Nešťastné matce pak pomalu vysvětluje, co bude dál. Nabízí doprovod na pohřební službu k zajištění všeho potřebného. Za týden doprovází nešťastnou matku na poslední rozloučení se synem. Pomoc poškozené pokračuje při jednání s polici – je třeba vyčíslit škodu. Přichází dopis od pachatele tragické nehody. Poradce poškozenou doprovází na jednání na policií, zajišťuje korespondenci s pojišťovnou. S poškozenou se vypraví k hlavnímu líčení u soudu, kde bude rozhodnuto o trestu. Poškozená projevuje obavy, aby se případ „nezametl“. S verdiktem soudu spokojená není. Je však unavená. Syna jí nikdo nevrátí. Se svojí bolestí a zklamáním se svěřuje poradci …
22. 2. 2016 Rokycanský deník str. 2 (red)

 

Alternativní trest je dobrá šance

Nezisková organizace RUBIKON Centrum zahájila v rámci projektu Alternativa pro Romy kampaň, jejímž cílem je podpořit vykonavatelnost alternativních trestů u romských klientů Probační a mediační služby (PMS).
Součástí kampaně je krátký film „Alternativní trest je šance, jak zůstat na svobodě“. Své zkušenosti a názory v něm prezentují dva mladí muži s uloženým alternativním trestem a dva romští mentoři, kteří je v plnění podmínek trestu podporují.
V kampani jsme zúročili mnohaletou zkušenost z realizace služby Romský mentoring, s jejíž přípravou nám pomáhali jak probační pracovníci, sociální kurátoři a romští mentoři, tak jejich klienti,“ říká koordinátor projektu Marek Demner. „Chceme přesvědčit Romy, kterým byl uložen alternativní trest, aby kontaktovali místní středisko PMS, aby se nebáli komunikovat s probačními pracovníky a nevyhýbali se výkonu alternativního trestu.“
Na video, šířené zejména prostřednictvím Romea.cz a sociálních sítí, navazují tištěné letáky, které RUBIKON Centrum ve spolupráci s PMS distribuuje do všech soudních okresů České republiky.
 
Odkaz na video „Alternativní trest je šance, jak zůstat na svobodě“: https://youtu.be/yladPqu_J3g

 

15. 2. 2016 PMS


 

Novou ředitelkou Probační a mediační služby se stala Andrea Matoušková

PhDr. Andrea Matoušková se na základě výsledků veřejného výběrového řízení Ministerstva spravedlnosti od února stává novou ředitelkou Probační a mediační služby. V současné době je pověřena zastupováním funkce ředitelky PMS. Nahradí tak bývalou ředitelku úřadu Jitku Čádovou, která na svou funkci rezignovala v listopadu loňského roku.

 „Andrea Matoušková se po svém jmenování bude mimo jiné věnovat výběru nových pracovníků do dosud neobsazených řídících pozic na ředitelství PMS a stabilizaci personální situace ve vedení služby. Jejím cílem bude rovněž stanovení priorit činnosti PMS v roce 2016 a v návaznosti na ně projednání strategie dalšího rozvoje služby pro období do r. 2020,“ informovalo Ministerstvo spravedlnosti v tiskové zprávě.

Andrea Matoušková absolvovala magisterský studijní program sociální práce a následně postgraduální studium na Univerzitě Karlově. Je zkušenou zaměstnankyní Probační a mediační služby, kde vedla oddělení koncepcí, analýz a metodik. V oblasti probace a mediace se pohybuje již od roku 1995.


29. 1. 2016 PMS


 

Dne 14. 1. 2016 byla na středisku PMS v Českých Budějovicích slavnostně otevřena Bezplatná insolvenční poradna

Poradna má pomoci dlužníkům, kterým hrozí tzv. osobní bankrot.  V rámci České republiky se jedná o ojedinělý projekt, který je vyústěním společné iniciativy Krajského soudu v Českých Budějovicích, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Probační a mediační služby, České advokátní komory - Regionálního střediska Jižní Čechy a Spolku insolvenčních správců.

Slavnostní akce se za PMS účastnila Andrea Matoušková, pověřená zastoupením funkce ředitelky Probační a mediační služby, Martin Pilný, regionální vedoucí PMS pro jihočeský soudní kraj a Marek Štěch, vedoucí střediska PMS České Budějovice. Přítomni byli rovněž předseda českobudějovického Krajského soudu Milan Tripes, místopředseda Krajského soudu Zdeněk Strnad, který měl přípravu celého projektu na starosti a první náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská. Spolek insolvenčních správců zastupoval JUDr. Jan Kubálek.

Všichni účastníci se shodli na přínosnosti otevření porady, ve které budou vyškolení insolvenční správci a advokáti vždy ve čtvrtek v době 13.30 – 15.30 zdarma nabízet radu občanům, jež chtějí svoji dluhovou situaci řešit podáním návrhu na povolení oddlužení.

PMS se do projektu zapojila proto, že dlouhodobě neřešenou dluhovou přetíženost pachatelů, se kterými pracuje, vnímá jako významný faktor zvyšující riziko dalšího opakování trestné činnosti. Insolvenční poradna na středisku PMS rozšíří služby nabízené klientům PMS a přispěje k naplnění cílů uvedených v nedávno zveřejněné Koncepci českého vězeňství. 

Poradna je sice umístěna v prostorách střediska PMS, ale její služby jsou určeny široké veřejnosti.

Místopředseda Krajského soudu Zdeněk Strnad k tomu poznamenal: „Poradna by měla sloužit jako „rozcestník“ všem, kteří se snaží řešit své problémy s dluhy a potřebují jen dobrou radu. Poradna by tak měla být profesionální, poctivou a férovou alternativou k nejrůznějším oddlužovacím agenturám, které dlužníkům naslibují i nemožné, jen aby od nich vyinkasovaly tučné odměny.“

Z diskuse přítomných vyplynuly další náměty pro činnost, například možnost rozšíření obdobné aktivity v ostatních regionech a zapojení Vazební věznice v Českých Budějovicích.

Poradna bude své služby dlužníkům nabízet každý čtvrtek v době od 13,30 od 15,30 v sídle Probační a mediační služby České Budějovice na adrese: Karla IV. 12 (vchod z ulice Kněžské, I. patro).

 

15. 1. 2016 PMS


 

Zaměstnanci PMS uspořádali sbírku pro týrané a odložené psy

Litoměřické středisko Probační a mediační služby podpořilo Chov Lesní zátiší Hněvice. Tam poskytují péči odebraným nebo odloženým psům z celého Podřipska a Štětska. Během sbírkové akce se podařilo získat desítky kil granulí, konzerv a pamlsků. Litoměřičtí pracovníci PMS tuto akci pořádají již druhým rokem, dalo by se říci, že se z toho stává tradice. Patronkou akce je Mgr. Helena Kotová, která akci již po druhé uspořádala.

„Spolupracujeme spolu v agendě obecně prospěšných prací, kdy tento útulek poskytuje místa pro výkon alternativního trestu obecně prospěšných prací. V současné době zde pracuje 5 našich klientů, kteří bezplatně a ve svém volném čase vykonávají trest ve výměře 250 až 300 hodin, které jim byly uloženy rozhodnutím soudu,“ řekla Helena Kotová.

Sbírka pro Chov probíhala na Okresním soudě v Litoměřicích, kde PMS sídlí. Vedoucí Chovu Miroslav Mrhal, byl opět překvapený a velmi potěšený, že se sbírka uskutečnila. Jak říká: „Každá granule pomůže,“ a pozval všechny do útulku na návštěvu. Lidé tak mohou přispět finanční a materiální pomocí po celý rok. Ale i procházka nebo pohlazení pejsky potěší. Chov se navíc v minulém roce se Chov rozrostl o kozy, koníky a ovce, kteří by jinak uhynuli díky zanedbání ze strany lidí.

 

leden 2016 PMS


 

Prevence kriminální recidivy

Pracovníci Probační a mediační služby se zúčastnili odborné konference na téma "Prevence kriminální recidivy - úloha obcí a spolupracujících subjektů". Cílem konference bylo představit obce jako společenství, která se podílejí na resocializaci osob po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody zpět do komunity. Obce tak hrají nezastupitelnou roli v návratu těchto osob k řádnému životu.

Konference se uskutečnila 8. prosince 2015 na Magistrátu hl. města Prahy a pořádaly ji společně Česká kriminologická společnost ČR, Hlavní město Praha a  Sekce sociálních kurátorů SSP ČR pod záštitou radního pro Bezpečnost a prevenci kriminality Libora Hadravy.

S příspěvkem na téma „Obec – místní komunita z pohledu přijetí osob absolvující domácí vězení?“ vystoupila probační úřednice Monika Koťátková ze střediska PMS v Mladé Boleslavi. Účastníci konference byli seznámeni s obecnými podmínkami trestu domácího vězení. Jednalo se zejména o informace týkající se vhodnosti uložení trestu pachateli, výměry trestu, institutu předběžného šetření. Ve druhé části příspěvku byli účastníci informováni o tom, jak v rámci nejen trestu domácího vězení pracovníci spolupracují s místní komunitou a dalšími relevantními organizacemi jako jsou města a obce, úřady práce a další neziskové organizace.

Na konferenci dále vystoupila řada odborníků ze státního i neziskového sektoru, kteří představili vliv místní komunity z pohledu zaměstnávání na ulici, služeb pro veřejnost, řešení dluhu, komunitního soužití, religiozity a komunitní sociální práce.

 

8. 12. 2015 PMS


 

Odvaha odpustit

Dne 2. prosince 2015 se v Praze pod záštitou primátorky Adriany Krnáčové konal odborný seminář pro veřejnost na téma "Odvaha odpustit", jehož cílem bylo společně diskutovat nad otázkami kdo má moc odpustit, zda a jak odpuštění proměňuje náš vztah k sobě, druhým a světu, jak k odpuštění dospět, a zda je k tomu třeba odvahy.

Probační a mediační služba byla pozvána, aby na semináři přednesla svoji zkušenost k tématům viny a odpuštění. Příspěvek s názvem "Dialog jako cesta k odpuštění" prezentovala Andrea Matoušková. V příspěvku posluchače seznámila s postupy, kterými probační úředníci a asistenti pomáhají obětem vyrovnat se s dopady trestného činu na jejich život a kterými vedou pachatele k uvědomění si odpovědnosti za to, co udělali.  

Seminář byl součástí vyvrcholení projektu nadace ADRA "Hrdinové mezi námi", v rámci kterého byla letos již po desáté předána Cena Michala Velíška lidem, kteří prokázali osobní statečnost při záchraně lidského života.

Projekt probíhal pod patronací paní Ivy Velíškové. Filozofií projektu je kromě ocenění těch nejstatečnějších, dlouhodobě motivovat širokou veřejnost, státní správu, místní samosprávu a média k znovunalezení občanské statečnosti a slušnosti v situacích, ve kterých jde o záchranu lidského zdraví či života.

 

2. 12. 2015 PMS


 

Odborníci debatovali nad tématy z oblasti vězeňství

V Praze se setkalo bezmála 40 odborníků zejména z řad Probační a mediační služby, Vězeňské služby České republiky, státního i neziskového sektoru, aby si vyměnila své zkušenosti z podmíněného propouštění vězňů. Sešli se v rámci závěrečné konference Křehká šance, kterou v rámci stejnojmenného projektu uspořádala Probační a mediační služba (PMS).

„Velice si ceníme úzké spolupráce s Vězeňskou službou v oblasti podmíněného propouštění, kdy společně mj. uvádíme do praxe Komise pro podmíněné propuštění, jejichž cílem je, aby na svobodu byli propouštěni ti, kteří jsou připraveni na pobyt na svobodě, a aby dále trestnou činnost nepáchali“, zmínila na úvod konference Andrea Matoušková, expert a osoba pověřená zastoupením funkce ředitele PMS.

Během konference vystoupilo 11 řečníků, kteří se podělili o své zkušenosti z procesu podmíněného propouštění a práce s vězni a oběťmi trestných činů.  Svůj příspěvek tak  prezentoval i koordinátor Vězeňské služby ČR Aleš Bláha, který účastníky seznámil mj. i s pozitivním přístupem vězňů ke Komisím pro podmínění propuštění. Právě pohled a sebereflexi vězňů prezentoval účastníkům i vězeňský kaplan, Blažej Pelán. „Snažíme se na vězně působit tak, aby „hříšník přestal hřešit“ , převzal odpovědnost za to, co spáchal, a začal pomáhat těm, kterým ublížil“, uvedl Pelán. Svůj úhel pohledu poskytla i asistentka oběti z PMS, Ludmila Markova, která hovořila o důležitosti postavení a hlasu oběti v celém procesu podmíněného propuštění.

Součástí konference bylo i promítání filmového dokumentu mapující proces podmíněného propuštění v českém prostředí a činnost komise. Široké spektrum účastníků i přednášejících poukázalo na to, že pro tuto práci je důležitá úzká   mezioborová spolupráce. „Vězeňská služba velmi pozitivně vnímá aktivity na poli podmíněného propuštění a v této činnosti za spolupráce Probační a mediační služby a dalších aktérů bude i nadále pokračovat“, uvedl plk. Pavel Horák, náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR.

Cílem projektu „Křehká šance“ je umožnit odsouzeným ve věznici, kteří prokázali svoji připravenost na předčasné propuštění, časnější návrat na svobodu za snížení rizika dalšího páchání trestné činnosti. V rámci projektu fungují v 9 věznicích tzv. Komise pro podmíněné propuštění, které mají tuto připravenost posoudit a dodat soudci a státnímu zástupci co nejkomplexnější informace pro rozhodnutí o možném propuštění. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

foto z konference

 

26. 11. 2015 PMS


 

STŘEDNÍ ČECHY

Obecně prospěšné práce letos v kraji vykonává přes 800 lidí. Kradli nebo neplatili výživné na děti

Řídil opilý. Dostal padesát tisíc pokutu a na tři roky přišel o řidičský průkaz. „Dva měsíce před koncem lhůty mě chytli znova,“ popisuje čtyřicetiletý podnikatel Martin z Mnichova Hradiště důvod, proč stojí v montérkách a s lopatou na náměstí v Kněžmostě. Každý pátek a někdy i o víkendech si vyhradí čas, aby dostál své povinnosti vykonat 300 hodin obecně prospěšných prací. Maximum, které u tohoto druhu trestu lze uložit. A pokud by to nesplnil, došlo by ke změně trestu. „Jedna nevykonaná hodina je jeden den ve vězení,“ upřesňuje, co by se mohlo stát, vedoucí probačního střediska v Mladé Boleslavi Štěpánka Radikovská a dodává, že trest musí být vykonán dva roky od rozsudku. To Martin dodržel, a jak sám přiznává, „výchovný charakter“ pro něj trest měl. „Vznikly mi tím problémy, jak všechno skloubit. Místo pěti mám sedm pracovních dní. Věřím, že to znovu neudělám,“ říká a ukazuje na ploty, lavičky či vývěsky, které v Kněžmostě obrousil a natřel. „Byl jsem překvapený, že se k tomu tak dobře postavil,“ dodává místostarosta obce Karel Hlávka.

K trestu obecně prospěšných prací přistupují soudy v případech lehčí trestné činnosti. Podle údajů Probační a mediační služby jde letos ve Středočeském kraji hlavně o maření výkonu úředního rozhodnutí, krádeže a zanedbání povinné výživy. V součtu je to skoro 70 procent všech těchto trestů. Zbytek tvoří třeba podvody, porušování domovní svobody nebo distribuce drog. Ve srovnání s celorepublikovými daty se kraj ničím nevymyká, krádeže a maření vedou napříč regiony.

Co se týče údajů za minulý rok, z osmi soudních krajů se drží Středočeský uprostřed - soudy zde uložily tisíc osm trestů. O rok dříve necelých osm set a letos se pak číslo prozatím zastavilo na 828 případech u dospělých a dvanácti u mladistvých. Náprava? Jak u koho Středočeské věznice jsou přeplněné a podle říjnových údajů počet odsouzených převyšuje kapacitu minimálně o tři stovky. Alternativní tresty jako obecně prospěšné práce tak jsou možností, jak věznicím ulevit.

Jejich smyslem je přimět odsouzené k práci ve prospěch obcí a veřejnosti. „Než se trest uloží, probační služba se sejde s potenciálním klientem a zjišťuje, zda je schopen trest vykonávat,“ vysvětluje Radikovská. Obce a organizace, které pak výkon umožňují, si podmínky stanovují samy. „Probační služba chodí odsouzené náhodně kontrolovat, jinak je hlídá ta organizace.“
A ne vždy to klape. Například odsouzený Josef má vykonávat práci v městských lesích u Bělé pod Bezdězem. Na domluvenou „směnu“ však naposledy nenastoupil. A není to poprvé. Za rok, co už má trest vykonávat, přišel jenom párkrát. Neomluvil se, a tím si zadělává na potíže. Trest dostal za neplacení alimentů. „Bydlí kousek odsud, má uložených 180 hodin, odpracoval dvacet,“ čte záznamy ze svého deníku jednatel bělských městských lesů Stanislav Bock.

Někomu stačí jen soud Probační úředník teď musí odsouzenému zavolat nebo poslat dopis, aby muž absenci vysvětlil. „A pak je také možné napsat návrh na přeměnu trestu,“ vysvětluje Radikovská. To znamená, že odsouzený místo veřejně prospěšných prací nastoupí do vězení. Přitom, kdyby si trest odpracoval, záznam o trestném činu je mu vymazán z rejstříku. Podle vedoucí probačního střediska v Mladé Boleslavi je však pro některé lidi roli člověka, který vykonává veřejně prospěšné práce, těžké přijmout. „Potýkáme se s tím, že nechodí nebo pracují chvíli, zašívají se. Někteří nemají pracovní návyky. Stává se to třeba u mladých nevyučených lidí,“ říká Radikovská.

Zda mají obecně prospěšné práce vliv na recidivu, je podle ní těžké zjistit. Podobně nelze ani odpovědět na otázku, jak tento trest odsouzeného ovlivní. „Někdo se chytne za nos, někoho ani nedonutíme začít a skončí ve vězení.“ Její slova potvrzuje i psycholog Joža Spurný, podle kterého pro ty, kteří mají svědomí, trest dostatečný je. „Je to o individualitě. Někomu stačí jen projednání před soudem, aby byl poučen navždy.“
Dvaadvacetiletý Martin K. z Mladé Boleslavi si to o sobě myslí. Za užívání drog a dealerství skončil ve vazbě. Podle jeho slov to byla velká škola.

„Uvědomil jsem si hodně věcí. Třeba jen to, jaké je štěstí moci se najíst, když mám právě hlad,“ vypráví mladík, který kvůli drogám nedokončil ani školu. Za trest obecně prospěšných prací je rád, do vězení nechtěl. U soudu „vyfasoval“ 300 hodin. V obci Bradlec na Boleslavsku tak už skoro dva roky hrabe listí, čistí kanály nebo vysekává křoví.

Fakta Obecně prospěšné práce Trest byl u nás zaveden v roce 1996, v roce 2010 byl po zkušenostech z praxe upraven. Obecně prospěšné práce se ukládají u lehčích přečinů. Práce lidé vykonávají ve prospěch veřejnosti ve svém volném čase a zadarmo. Minimální výše trestu je 50 hodin, maximální 300. Pokud odsouzený trest nevykoná, dojde k přeměně trestu na pobyt ve vězení. Po splnění má naopak odsouzený čistý trestní rejstřík. Na výkon trestu dohlíží probační úředník a organizace, která výkon umožní. „S probační službou spolupracujeme už deset let. Motivuje nás, že máme pracovníky, které nemusíme platit. Úplně zadarmo to ale není. Až na výjimky musí nad těmi lidmi být dohled. Myslím ale, že tohle je pro stát, potažmo obce, ale i ty lidi lepší,“ říká starostka středočeské Bradlece Marie Horáková.

16. 11. 2015 Mladá fronta DNES str. 15 Střední Čechy Eva Zahradnická


 

MEDIACE 2015 - reflexe a výzvy

Ve dnech 20. – 21. 11. 2015 pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci III. ročník mezinárodní vědecké konference.   

Cílem je interdisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí a analýza podmínek výkonu mediace v České republice s doporučením pro její další teoretická zkoumání a aplikaci v praxi. Lze očekávat, že nosnými tématy budou zkušenosti s aplikací zákona o mediaci, využívání mediace v praxi a vytváření podmínek pro přístup občanů k mimosoudním metodám řešením sporů, k nimž je Česká republika Evropskou unií vázána.  

Konference bude probíhat ve třech částech. Po úvodních vystoupeních hlavních řečníků budou následovat přednášky v jednotlivých sekcích. Ty jsou tentokrát zaměřeny na teorii a výzkum mediace, aplikaci mediace, profesi mediátora a vzdělávání v mediaci. Ve třetí části konference proběhnou interaktivně zaměřené workshopy. Součástí konference bude kulatý stůl k tématu profesní spolupráce a rozvoji mediační praxe v České republice.

Podrobné informace ke konferenci včetně elektronické přihlášky naleznete na webových stránkách: http://www.mediaceolomouc.eu/

 

1. 11. 2015 PMS


 

Probační a mediační služba přivítala turecké kolegy

Od pondělí 19. 10. do pátku 23. 10. 2015 přivítala Probační a mediační služba (PMS) se zástupci tureckého Ministerstva spravedlnosti. Cílem pětidenní návštěvy bylo představit tureckým kolegům práci PMS v oblasti pomoci obětem trestných činů.                                   

Jsem velmi ráda, že Vás mohu přivítat v České republice, věřím, že Vám budeme moci předat naše nejlepší zkušenosti a dozvíme se také něco o Vaší práci“, zahájila návštěvu ředitelka PMS Jitka Čádová. Pro tříčlennou tureckou delegaci, která byla složena za soudkyně, psycholožky a ředitele istanbulské probační služby, byl připraven bohatý program.

Náplní prvního dne setkání bylo seznámení s činností a historií PMS a se systémem pomoci obětem. Druhý den delegace navštívila středisko PMS v Hradci Králové, kde se účastníci dozvěděli více o přímé práci s oběťmi a spolupráci s policií, přičemž si prohlédli i speciální výslechové místnosti. Třetí a čtvrtý den patřil seznámení s činností spolupracujících neziskových organizací a intervenčních center. S principy odškodňování turecké návštěvníky seznámil ředitel odboru odškodňování ministerstva spravedlnosti Jakub Severa.

Vzájemné návštěvy jsou velmi efektivním nástrojem pro výměnu zkušeností dobré praxe, kdy česká PMS může nabídnout bohaté zkušenosti z oblasti mediace a práce s oběťmi trestných činů a naopak se blíže dozvědět o systému práce s odsouzenými. Jak zmínila soudkyně Hümeyra Işık, „mezi tureckou a českou probační službou jsou velké odlišnosti, jelikož v Turecku se stále zaměřujeme spíše na práci s pachatelem. Cílem naší studijní návštěvy proto bylo dozvědět se více o spolupráci s oběťmi trestných činů, a tento cíl byl zcela naplněn.“

 

23. 10. 2015 PMS


 

Jednání Výboru pro spolupráci programu CZ15 a návštěva věznice v Oslu

Ve dnech 12. – 13. října 2015 se v norském městě Lillestrøm konalo pravidelné jednání Výboru pro spolupráci programu CZ15 – Zefektivnění spolupráce v justici a rozvoj nápravných zařízení a služeb (dále jen CZ15). Za norskou stranu se jednání zúčastnili zástupci Ředitelství Norské nápravné služby. Za Českou republiku byli přítomni zástupci Ministerstva spravedlnosti, Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR a Ministerstva financí. Přítomen byl také zástupce Rady Evropy – partner programu.

Jednání Výboru pro spolupráci bylo věnováno především aktuálním otázkám souvisejícím s implementací Programu CZ15 a jednotlivým předem definovaným projektům. Byla také diskutována témata týkající se posílení bilaterální spolupráce na úrovni programu jako jednoho z podstatných aspektů EHP a Norských fondů, včetně projednání konkrétních bilaterálních iniciativ. Pro účastníky jednání byla druhý den zorganizována návštěva věznice v Oslu, která je nejstarší a zároveň největší věznicí v celém Norsku. Účastníci z ČR tak mohli získat praktickou zkušenost s norským systémem nápravné služby, který se v mnoha aspektech liší od systému v České republice, nicméně je z pohledu české vězeňské služby vnímán jako inspirativní.

 

14. 10.2015 PMS


 

Návštěva kolegů z Jižní Koreje a Singapuru v ČR

V souvislosti s konferencí o restorativní justici, kterou v září pořádala Probační a mediační služba (PMS) ve spolupráci s Konferederací evropské probace (CEP), navštívily PMS dvě zahraniční delegace. Návštěvám se věnovala ředitelka PMS PaedDr. Jitka Čádová a její asistentka Mgr. Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

Dne 23. září 2015 hostilo ředitelství PMS čtyři zástupce korejského Ministerstva spravedlnosti (ředitel Odboru prevence kriminality Beop-ho Lee, zástupce ředitele Maeng-sook Lee, probační úřednice Gyeong-a Jeong a probační úředník Sung-woo Park). Hlavním úkolem této studijní návštěvy bylo představení naší služby, jejích úkolů, činností a organizační struktury.

Dne 30. 9. navštívili ředitelství dva zástupci singapurského Ministerstva sociálních věcí a podpory rodiny (manažer Oddělení ubytovacích služeb pro mladistvé chlapce Ken How Poh Chye a probační úředník Gabriel Low). Zájem této delegace se soustředil zejména na problematiku mladistvých pachatelů. V této souvislosti navštívili oba úředníci také věznici Všehrdy (ve spolupráci s kpt. Mgr. Tomášem Olšarem) a středisko PMS Míčánky, kde jim práci PMS s mladistvými představili PhDr. Zuzana Kynclová a Mgr. Jiří Zehnula.

Fotografie z návštěv

 

7. 10. 2015 PMS


 

Česká republika již 15 let aktivně pracuje s pachateli a jejich oběťmi

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán dne 24.9. pronesl úvodní slovo při zahájení mezinárodní konference Restorative Justice and Probation – strategic steps, making the footprint, která se konala do 25.9. 2015 v Praze. Konferenci pořádala Confederation of European Probation ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR. Experti z různých zemí Evropy diskutovali například o uplatnění mediace mezi pachatelem a obětí v průběhu vykonávacího řízení či o poradenství a podpoře obětem trestných činů v průběhu probace.

Vyspělé demokratické státy si moc dobře uvědomují, že trestní soudnictví nemůže být postaveno pouze na represi, ale i na tzv. restorativním přístupu, který aktivně pracuje s pachateli trestných činů i jejich oběťmi. Jsem rád, že České republika zejména díky Probační a mediační službě, která tento rok slaví již 15 let své existence, úspěšně aplikuje poznatky a přístupy ze zemí, v nichž je restorativní praxe běžnou součástí výkonu spravedlnosti,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán při zahájení konference.

Program konference Restorative Justice and Probation – strategic steps, making the footprint měl pomoci jejím účastníkům odpovědět na následující klíčové otázky: Jak lze restorativní praxi uplatnit při každodenní práci probačních úředníků? Jaké příklady dobré praxe uplatnění restorativní justice máme k dispozici a jak je můžeme při probační práci využít? Má mediace mezi pachatelem a obětí nějaké limity pro své uplatnění, nebo je její využití při řešení následků trestných činů univerzální? Co vlastně oběti chtějí a co potřebují? Jak můžeme přizvat veřejnost k aktivní spolupráci při zavádění restorativní justice do praxe?

V příspěvcích jednotlivých přednášejících nechyběla ani témata, která měla zcela konkrétní ráz a byla zaměřena např. na problematiku domácího nebo sexuálního násilí. 

foto z konference

 

25. 9. 2015


 

Středisko Kolín se přestěhovalo do nových prostor

Slavnostního otevření střediska se zúčastnilo bezmála 15 osob zastupující rozličné instituce ze státního i soukromého sektoru. Z hostů lze zmínit ředitelku Probační a mediační služby (PMS) Jitku Čádovou a starostu Kolína, Víta Rakušana. Nové středisko sídlí na adrese Politických vězňů 109, kam se přestěhovalo z Rimavských Sobot.

Jednání otevřela středočeská regionální vedoucí PMS Eva Filipová, která přivítala účastníky a mj. poděkovala plk. Jiřímu Fejfarovi, šéfovi kolínské policie, který nové prostory PMS nabídl, a dalším pracovníkům, kteří se na tomto procesu podíleli. Následně pohovořila ředitelka PMS Jitka Čádová. „Velmi jsme uvítali možnost přesunout středisko do těchto prostor, které jsou důstojné jak pro práci zaměstnanců, tak pro klienty samotné“. K účastněným promluvila i vedoucí samotného střediska Kamila Fantová. „Nová adresa pro nás znamená významné přiblížení se k místním institucím, se kterými úzce spolupracujeme“. Následovala diskuze mezi účastníky, kdy se hodnotila vzájemná spolupráce střediska s dalšími institucemi.

Po diskuzi proběhla prohlídka prostor střediska, v jehož rámci pracují 4 pracovníci. Jelikož PMS se nezabývá pouze pachateli, ale pomáhá i obětem trestných činů, je součástí střediska i speciální místnost pro oběti trestných činů. Ta je uzpůsobena tak, aby se oběť mohla anonymně v bezpečném a příjemném prostředí svěřit a nalézt pomoc.

Chtěl bych Probační a mediační službě poděkovat za dlouhodobou a velmi kvalitní spolupráci, mj. i v rámci platformy Bezpečný Kolín, kdy se nám povedlo snížit celkovou kriminalitu ve městě. Přeji, ať se Vám v nových prostorách daří a líbí“, pronesl na závěr setkání starosta Kolína, Vít Rakušan.

Probační a mediační služba je státní organizace, která po celé ČR usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. PMS pracuje jak s pachateli trestné činnosti, kdy mj. organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů, tak i s oběťmi, kterým pomáhá při řešení následků trestného činu.

 

21. 9. 2015 PMS


 

Výměna zkušeností v oblasti elektronického monitoringu a probačních domů

Zástupci Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby, Vězeňské služby, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a pracovní skupiny EMSON (projekt Elektronický monitorovací systém "ON") se ve dnech 14. - 18. září 2015 zúčastnili studijní cesty do Norska. Norským partnerem bylo Ředitelství Norské nápravné služby (Directorate of Norwegian Correctional Services - DNCS).  Cílem studijní cesty byla výměna vzájemných zkušeností a dobré praxe ve dvou stěžejních oblastech - první je zavedení a fungování elektronického monitorovacího systému (EMS) jako alternativního řešení pro vazbu a trest odnětí svobody, druhou oblastí je zřizování a činnost probačních domů.

Delegace, pod vedením náměstka sekce trestní politiky Mgr. Vladimíra Zimmela, navštívila Monitorovací centrum pro elektronický monitoring odsouzených v Hortenu, Středisko probační služby v Akerhusu, Dům na půl cesty v Sankanderu a Vězeňskou a probační službu v Lilleströmu. PMS na studijní cestě reprezentovali ředitelka PaedDr. Čádová, regionální vedoucí PMS Ústí nad Labem Mgr. Odvárka, informatik na Ředitelství PMS Ing. Pecka a právník na Ředitelství PMS v Praze Mgr. Išková.

Při návštěvě Monitorovacího centra se delegace seznámila s fungováním a technologií EMS, s důvody zavedení EMS, s procesem projednávání žádosti odsouzeného o domácí vězení s elektronickým monitoringem a s tím pro koho je EMS určený, resp. kteří odsouzení jsou z využití EMS předem vyloučeni. Pracovníci Monitorovacího centra ve své prezentaci opakovaně konstatovali, že nevykonávají pouze technologickou kontrolu, ale též nabízí odsouzeným program různých aktivit. Jedná se především o lidskou kontrolu odsouzených, kdy elektronický monitoring je pouze nástroj. Cílem je úspěšné zapojení odsouzeného do společnosti po skončení výkonu trestu odnětí svobody.

„Vedle možnosti seznámit se blíže s fungováním centra pro elektronický monitoring odsouzených, dále setkání a diskuse s pracovníky, kteří zajišťují jeho provoz, bylo pro mě rovněž velmi cenné poznání vězeňského sytému v Norsku.  Návštěva legendární věznice bez mříží na ostrově  Bastoy, vězeňského zařízení s volným pohybem typu Domu na půl cesty, nebo seznámení se s nevšedními  programy zaměstnávání odsouzených bylo velkou inspirací mimo jiné i pro naše uvažování nad fungujícími modely zacházení s vězněnými osobami, které usnadňují jejich úspěšný návrat zpět do společnosti.  Právě v souvislosti s existující velmi vysokou mírou recidivy v ČR, je hledání účinných nástrojů a vhodných opatření pro její snižování jedním z prvořadých úkolů sekce trestní politiky MSp“, řekl náměstek sekce trestní politiky Vladimír Zimmel.

Studijní cesta byla spolufinancována z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“. Ministerstvo spravedlnosti může z tohoto fondu čerpat finanční prostředky, jelikož je partnerem Programu CZ 15 – Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních trestů, který je financovaný z Norských fondů 2009 – 2014.

20. 9. 2015 PMS


 

Jak to vidíte?

Dne 4. 9. 2015 vystoupila v diskuzním pořadu českého rozhlasu Dvojka „Jak to vidíte?“ ředitelka Probační a mediační služby PaedDr. Jitka Čádová. Paní ředitelka pohovořila o činnosti Probační a mediační služby během 15 let její existence a zodpověděla dotazy posluchačů. Zmíněna byla jak pomoc pachatelům trestné činnosti, tak jejich obětem. Paní ředitelka rovněž vysvětlila, v čem spočívá jádro práce probačních úředníků a jak jsou na svoji nelehkou práci připravováni.

Záznam rozhovoru si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu na následujícím odkazu: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3464532.


 

Další krok k transparentnímu výběrovému řízení na elektronické náramky: Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje studii proveditelnosti

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje studii proveditelnosti zavedení elektronického monitorovacího systému pro trestní justici. Probační a mediační služba, která si nechala studii zpracovat, využije její výstupy jakožto podklad pro vypsání transparentního výběrového řízení na dodavatele technologie tzv. náramků. Tendr by mě být vyhlášen v řádu několika týdnů.

„Studii proveditelnosti záměrně zveřejňujeme ve verzi, v níž nejsou vyčísleny náklady projektu. Důvod je jednoduchý – před zahájením zadávacího řízení nechceme poskytovat žádné ekonomické ukazatele, z nichž by mohli potenciální dodavatelé dovodit nabídkovou cenu. Rozhodně nechceme, aby veřejnost měla jakékoliv pochybnosti o ceně zakázky, jako tomu bylo v minulosti. Plnou verzi studie proveditelnosti se všemi ekonomickými ukazateli zveřejníme poté, co budou otevřeny obálky s nabídkami dodavatelů,“ upřesnil ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Ministerstvo spravedlnosti plánuje využití elektronických náramků zejména pro kontrolu odsouzených osob, jimž byl uložen trest domácího vězení. V současnosti je navíc v legislativním procesu novela trestního řádu a trestního zákoníku, která by umožnila využít náramky ve vhodných případech i pro účely vazby.

Pracovní skupina EMSON, zřízená při ministerstvu, plánuje do budoucna využití náramků i pro účely ochrany obětí trestných činů a svědků, při vykázání násilníků z obydlí, při kontrole zákazu vstupu na sportovní akce, při zaměstnávání vězňů aj.

 

28. 7. 2015 Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR


 

Probační a mediační služba posiluje manažerské dovednosti

Celkem 104 vedoucích zaměstnanců Probační a mediační služby (dále jen PMS) má možnost zlepšit své dovednosti potřebné pro vedení a řízení lidí. Je to díky vzdělávacímu programu „SMART“, který běží od března 2014 a nyní vstupuje do své finální fáze."Zájem o tento druh vzdělávání projevili samotní zaměstnanci - vedoucí středisek a regionů, kteří volali po posílení manažerských schopností. Naše kmenové vzdělávání pracovníků je totiž zaměřeno především na odborná témata, avšak vzdělávání v oblasti "soft skills", tedy schopností při vyjednávání a řešení konfliktů, jsme již dlouhodobě potřebovali doplnit", zdůvodňuje potřebnost tohoto programu Jitka Čádová, ředitelka PMS.

Řadou různorodých školení projdou pracovníci z bezmála 75 středisek PMS z celé republiky. Obsahem vzdělávání je například hodnotící rozhovor, time management, manažerské styly vedení, práce s cíli, pracovní porady atd. Vedoucí zaměstnanci procházejí od loňského podzimu tzv. skupinovými tréninky, na něž navazuje tzv. individuální koučink, který startuje právě v letních měsících. Během koučinku školitel pozoruje běžný pracovní den pracovníka a v závěru mu poskytne zpětnou vazbu na jeho každodenní manažerskou práci. "Z tréninků cítíte, že zaměstnanci PMS mají o další rozvoj velký zájem, jsou vysoce motivovaní na sobě pracovat. To se vždy nevidí", komentuje Ruml, zástupce vzdělávací a poradenské společnosti M.C.Triton, která tyto aktivity realizuje.

"Tato školení mi jako manažerovi ve vedoucí pozici velmi rozšířila obzory. Ocenila jsem možnost absolvovat sezení s koučem, který mi poskytl cenné rady, jak si osvojit komunikační
a manažerské dovednosti a zdravou dávku asertivity"
, hodnotí vzdělávání Štěpánka Hovorková, vedoucí projektového oddělení PMS.

Probační a mediační služba je státní organizace, která po celé ČR usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. V průběhu patnáctiletého fungování se stala důležitou součástí justice, zároveň kvůli dynamickému personálnímu růstu nyní pracuje na zkvalitnění manažerských schopností u řídících pracovníků.

Projekt Posílení vedení a řízení Probační a mediační služby (SMART) je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Jedním z cílů je vytvoření a aplikace nového systému vedení a řízení Probační a mediační služby, druhým cílem, neméně důležitým, je pak doplnění chybějících znalostí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání.

Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Barešová, koordinátorka vzdělávacích aktivit
abaresova@pms.justice.cz 778 476 178

 

27. 7. 2015 PMS


 

Rozhovor proběhl formou e-mailové komunikace mezi Esther Adam z organizace CEP a ředitelkou PMS PaedDr. Jitkou Čádovou na začátku července 2015.

1. Co je podle Vás největší výhoda mediace? Jak ideově, tak v kriminologických a finančních aspektech?
Mediace mezi pachatelem a obětí podle naší 15 leté praktické zkušenosti přispívá k urovnání konfliktu vzniklé v důsledku spáchání trestného činu. Její přínos vidíme v možnosti zprostředkování dialogu mezi pachatelem a obětí (vedeného přímo i nepřímo), v rámci něhož jsou mj. zodpovídány otázky, které si oběť ve vztahu ke spáchanému činu klade a pachatel má příležitost je zodpovědět, tj. blíže vysvětlit okolnosti svého činu a motivy svého chování. Pachatel tak může lépe porozumět konkrétním dopadům svého činu na život oběti a oběť může aktivně ovlivnit proces nápravy následků trestného činu. Vyjádřením svých potřeb, přání a zájmů má oběť možnost ovlivnit způsob, jakým mají být vzniklé škody pachatelem odčiněny.

Naše zkušenost se zprostředkováním mediace tohoto typu je rozsáhlejší v oblasti přípravného řízení, ale mediace prováděné v rámci vykonávacího trestního řízení je v posledních letech v rámci naší služby rovněž rozvíjena ve stále větším počtu případů. Jsme přesvědčeni (a je to potvrzeno i výzkumem Institutu pro kriminologii a sociální prevenci provedeného za období 2006-2008 (Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, 2010, IBSN 978-80-7338-097-7), že pohledy pachatelů a obětí, kteří se mediace účastnili, jsou ve většině případů příznivé.

V období let 2006-2008 v celkovém počtu 14 942 podnětů k zahájení naší činnosti, které jsme v rámci naší činnosti v přípravném řízení obdrželi, jsme v každém 9. případu mediaci uskutečnili. Z výzkumu je zajímavé, že ačkoli 51% pachatelů a 56% obětí na začátku mediace o úspěšném výsledku mediace pochybovalo, v celkem 89 % případů mediace se podařilo dospět k uzavření vzájemné dohody.

Mezi důvody, pro něž se oběti nejčastěji rozhodly pro účast v mediaci, patřila touha seznámit se s motivy pachatele k jeho činu, vyhnout se zdlouhavému projednávání věci u soudu, slyšet od pachatele jasnou omluvu, přispět svou účastí k jeho nápravě a dosáhnout náhrady škody. Pro pachatele byla dominujícím motivem možnost dohodnout se s poškozeným, jak napravit způsobené škody, urychlit celkové projednávání případu a rovněž dosáhnout mírnějšího postihu za spáchaný trestný čin. Více než polovina pachatelů měla silnou potřebu omluvit se osobně poškozenému, respektive sdělit mu, že svého činu litují. Summary tohoto výzkumu v angličtině s názvem „The research of The Application of Mediation in the Criminal Justice System II“ lze ve výše uvedené publikaci nalézt on line.

Z pohledu finančního přínosu mediace uskutečněné mezi pachatelem a obětí řadíme jednak úspory, které by pachatel v souvislosti se standardním průběhem projednávání svého případu musel státu uhradit (náklady trestního řízení, náklady na obhajobu) a také náhradu škody, která se prostřednictvím mediace oběti dostala. V rámci výzkumu bylo prokázáno, že v průběhu mediačního jednání byly požadavky 44,4 % poškozených na náhradu škody zcela uspokojeny a u 34,6 % poškozených bylo peněžité plnění domluveno ve splátkách.

Probační a mediační služba v ČR již od svého vzniku v roce 2001 usiluje o uplatnění restorativních přístupů v praxi a to zejména prostřednictvím provádění mediace mezi pachatelem a obětí. V rámci posledních dvou let se nám rovněž podařilo vytvořit metodický postup a v praxi realizovat další restorativní program, kterým jsou rodinné skupinové konference rozvíjené nyní zejména v souvislosti s projednáváním případů mladistvých pachatelů.

 

2. Můžete uvést několik příkladů dobré praxe, které se v mediaci osvědčily, a to zejména v souvislosti s probací?
Z dosavadní praxe naší služby vyplývá, že mediaci mezi pachatelem a obětí doposud více uplatňujeme v rámci přípravného řízení, tj. v době, kdy probíhá vyšetřování a než v dané věci rozhodne státní zástupce nebo soud. Vyplývá to zejména ze skutečnosti, že počátek uplatnění mediace mezi pachatelem a obětí byl v ČR historicky spojen s dobou, kdy naše trestně právní legislativa do praxe zavedla odklony trestního řízení, tj. institutů podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání. Mediace byla ve svých začátcích tedy vnímána zejména jako způsob přípravy podmínek pro uplatnění těchto odklonů v praxi.
Postupem doby a zejména na základě inspirace mediace uplatňované ve skandinávských zemí, Velké Británii a Kanadě začala být mediace vnímána i jako způsob práce s obětí a pachatelem v průběhu výkonu alternativního trestu, tj. v průběhu probace/parole. Tento trend se nám daří rozvíjet zejména od r. 2008 prostřednictvím naší spolupráce s Vězeňskou službou ČR v rámci zavádění Komisí pro podmíněné propuštění (po vzoru parole boards fungující v zahraničí). V současné době tyto Komise pracují v rámci přípravy podmínek pro podmíněné propuštění v 9 věznicích ČR, od příštího roku celkem v 15 (v ČR je celkem 35 věznic).

Příkladem uplatnění mediace mezi odsouzeným pachatelem a obětí je případ muže odsouzeného ke 3 letům ve vězení za trestný čin ublížení na zdraví způsobené při dopravní nehodě (pachatel při nedovolené rychlosti při jízdě na motorce zranil ženu přecházející na přechodu silnici). V rámci přípravy podmínek na podmíněné propuštění probační úředník navázal spolupráci s manželem zraněné ženy, který byl vzhledem k nezvratnému zdravotnímu stavu své manželky ustanoven jejím opatrovníkem. Odsouzený teprve v této době prostřednictvím Victim Impact Statement zjistil závažný zdravotní stav ženy, kterou zranil a zdravotní, psychické, emocionální a finanční dopady svého činu na její život a na život její rodiny. Prostřednictvím zprostředkovaného jednání pak byla uzavřena dohoda mezi tehdy již podmíněně propuštěným pachatelem a manželem oběti zavazující pachatele k dobrovolnému (tj. ze zákona nevyplývající povinnosti) hrazení nákladů na zdravotní péči zraněné ženy.

Nabídka mediace se v rámci probační činnosti naší Probační a mediační služby stala standardní nabídkou, kterou probační úředník provádí jak ve vztahu k pachateli vykonávající alternativní trest, tak i ve vztahu k oběti nebo pozůstalým osobám. Na základě oprávnění, které bylo naší službě dané novým Zákonem o obětech trestné činnosti (z roku 2013), jsme oprávněni v rámci naší probační a mediační činnosti obětem nabízet provedení restorativních programů, tj. provedení mediace nebo restorativní konference.


3. Za 15 let Vaší praxe v probaci a restorativní justici, jak byste zhodnotila názor probačních úředníků na mediaci?
Vize naší Probační a mediační služby je již od momentu, kdy jsme v ČR naši činnost zahájili, spojena se snahou prosazovat a uplatňovat principy restorativní justice v praxi trestní justice. Naši zaměstnanci tak do naší služby vstupují srozuměni se základním posláním a principy fungování naší práce. Dá se tedy říct, že jsou od začátku příznivci tohoto přístupu a jsou vedeni k tomu, aby ho uměli ve své případové praxi používat a průběžně se v této dovednosti zdokonalovali formou dalšího vzdělávání. Tento záměr je systémově podporován již od momentu jejich nástupu k naší službě a to formou našeho základního kvalifikačního vzdělávání, který musí probační úředníci a probační asistenti absolvovat a zakončit ho úspěšným složením své závěrečné zkoušky.

Ačkoli prosazování restorativního přístupu není ani po 15 letech naší činnosti korunováno jednoznačným úspěchem, podařilo se nám způsobem naší práce a jejími výsledky dosáhnout mnoha úspěchů v rámci naší každodenní případové práce a najít také aktivní podporovatele restorativního přístupu jak mezi policisty, tak i mezi státními zástupci, soudci a pracovníky vězeňské služby.

Naše stále větší praktická zkušenost z práce s pachateli a oběťmi nám pomohla úspěšně projít vnitřní odbornou diskusí nad tím, jak postupně ve své práci zvládnout tradiční předpojatosti – např. že dialog mezi obětí a pachatelem nemá potenciál dopady trestného činu zmírnit, že kontakt mezi pachatelem a obětí oběť spíše traumatizuje, než jí pomáhá, že oběti nemáme při spolupráci vlastně co nabídnout a že je v průběhu probace lepší „staré rány“ obětí neotvírat.

Náš přístup k práci s pachatelem a obětí v rámci provádění probace a parole ale ukazuje potenciál, který restorativní justice skutečně má. Stále četnější příznivá praktická zkušenost našich odborných pracovníků pak toto přesvědčení den ode dne posiluje. Naši nejzkušenější pracovníci tak o své případové práci a jejich výsledcích hovoří nejen na našich vlastních vzdělávacích akcích, ale i na mezinárodních konferencích a seminářích. Jako experti jsou rovněž na mezinárodní úrovni zváni do diskusí odborných skupin, což naše přesvědčení o přínosu restorativní práce a smyslu naší práce příznivě posiluje. V neposlední řadě jsme byli v letošním roce např. přizváni jako jedni z expertů do projektu podporující zavádění systému mediace v Albánii.
 

17. 7. 2015 PMS


 

Ministr spravedlnosti ocenil pracovníky Probační a mediační služby

Slavnostní předání cen proběhlo na pražské Staroměstské radnici
Ceny se udělovaly v několika kategoriích, v nichž byli zaměstnanci odměněni za svůj mimořádný pracovní přínos. Cílem ocenění bylo také přiblížit činnost Probační a mediační služby širší veřejnosti. Ministerstvo spravedlnosti vybíralo nejlepší pracovníky v kategoriích Odborný pracovník roku, Pracovník roku, Manažer roku, Čin roku a Tým roku. Ministr Robert Pelikán ocenil i nejlepší zaměstnance Vězeňské služby.

"Lidé z Probační a mediační služby a Vězeňské služby přicházejí denně do styku s odsouzenými i propuštěnými vězni a jejich posláním je vrátit je na tu správnou cestu zpět do normálního života. K tomu je potřeba spousta odbornosti, porozumění, duševních a často i fyzických sil, ale především odhodlání toto nelehké poslání naplnit. Proto bych chtěl všem za jejich nasazení poděkovat," řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán

Podle názoru ministerstva spravedlnosti je v Probační a mediační službě (PMS) odborným pracovníkem roku Vladimíra Patková, která pracuje v PMS od jejího vzniku. Od listopadu 2014 na pozici zástupce vedoucího střediska Praha. "Na paní Patkové si vážím nejen odborných znalostí a kompetencí, ale i jejích vlastností lidských. Je empatická a čestná," říká ředitelka Služby Jitka Čádová. Vladimíra Patková se nejvíce věnuje oblasti obecně prospěšných prací, stála například i u zrodu webového katalogu poskytovatelů s celorepublikovou působností, který usnadnil komunikaci mezi soudy a PMS v rámci této agendy.

Pracovníkem roku PMS vyhlásil ministr spravedlnosti účetní Vladimíru Doušovou, která je jedním z významných pilířů managementu organizace. Manažerem PMS byl vybrán Vítězslav Klusák. Ten je v Jihomoravském kraji výraznou oporou regionálnímu vedoucímu v oblasti řízení a chodu středisek v oblasti ekonomicko-správní. Logisticky a organizačně zabezpečuje celou řadu vzdělávacích aktivit nejen pouze v rámci kraje. "Zasloužil se o emancipaci PMS v Brně i na jižní Moravě coby důležitého a respektovaného partnera v rámci alternativních trestních opatření," uvedl regionální vedoucí Pavel Krpata.

Jako čin roku byla vyhodnocena událost, kdy se klient PMS při šetření v místě bydliště zhroutil a po té upadl do bezvědomí. Jana Staňková, která s ním v tu chvíli probírala možnosti uložení trestu domácího vězení, mu poskytla první pomoc a až do příjezdu záchranné služby prováděla masáž srdce. Dle později získaných informací klienta postihl infarkt. Poskytnutím první pomoci se Jana Staňková zásadním způsobem podílela na záchraně lidského života.

Týmem roku bylo vyhlášeno středisko PMS Brno. "Je to 15 lidí, který přes vysoký počet případů, které řeší, drží potřebnou kvalitu poskytovaných služeb. Úředníci i asistenti se významným způsobem zasloužili o dobré jméno PMS vůči široké i odborné veřejnosti coby respektované a spolehlivé instituce," chválí Brňáky ředitelka PMS Jitka Čádová.

nominace

foto

9. 6. 2015 PMS


 

KONFERENCE K 15. VÝROČÍ VZNIKU PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY
se uskutečnila dne 4. června 2015 pod záštitou ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, v Praze, v reprezentativních prostorách paláce Lucerna.

V úvodní části konference byl shrnut vývoj služby od jejího založení k současnosti spolu s uvedením konkrétních zkušeností jejích jednotlivých představitelů. Ke slovu ředitelky PMS, Jitky Čádové, se připojil náměstek sekce trestní politiky MSp, Vladimír Zimmel a bývalý ředitel PMS, Pavel Štern.
Ve druhé části programu pak byli oceněni pracovníci PMS: tým regionálních vedoucích a dále jednotliví pracovníci PMS v různých agendách, jejichž nadstandardní dlouhodobé výkony významně ovlivnily kvalitu činnosti v odborných oblastech PMS.

Konference byla doplněna mozaikou odborných činností, prezentovaných úředníky PMS, kteří se jí dlouhodobě věnují a jako hosté byli přivítáni také klienti služby, kteří PMS využili jak v přípravném, tak ve vykonávacím řízení.

Konference poukázala na významné úspěchy služby a byla také pronesena přání týkající se dalšího směřování PMS, ať už v odborných činnostech včetně činností projektových (práce s obětí, probační domy), ale také v oblasti personální.

Na závěr konference vyslovila ředitelka PSM uznání a poděkování zaměstnancům služby za jejich nadšení a obětovanou práci na poli probace a mediace.

foto

 

4. 6. 2015 PMS


 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Ředitelství

Probační a mediační služba

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty