PMS přebrala osm nových aut pro specialisty na náramky
 
David Berecz z autoprovozu Probační a mediační služby s kolegy dnes slavnostně z prodejny přebral osm nových osobních vozů, které budou sloužit pro specialisty na elektronický monitoring odsouzených (EMS). Specialisté na EMS z regionů napříč republikou si nové vozy přeberou v pátek. Začnou je používat od okamžiku, kdy bude elektronický monitorovací systém spuštěn v ostrém provozu. Start se očekává během několika měsíců.
 
Každý náramek pro domácí vězení bude obsahovat možnost kontrolovat plnění povinnosti odsouzeného zdržovat se ve vymezeném obydlí a dále monitorovat, zda odsouzený nevstupuje do "zakázaných" zón.  Pokud monitorovaná osoba pravidla poruší, systém varuje operátory v nepřetržitém provozu monitorovacího střediska Ministerstvu spravedlnosti.
 
Výhodou elektronických náramků je možnost ponechat odsouzeného k trestu domácího vězení na svobodě, nezatěžovat již tak přetížený vězeňský systém a zároveň provádět spolehlivě kontrolu chování odsouzeného. Intenzivní výchovné působení PMS na pachatele, možnost pachatele zůstat v kontaktu s rodinou a  docházet do zaměstnání  jsou způsoby, jak dosáhnout pozitivní změny v jeho chování a odklonit ho od dalšího páchání trestné činnosti.
 
Domácí vězení zavedl trestní zákoník již v roce 2010, soudci ho ale dosud využívali jen okrajově. Kontrolu  nad osobami v domácím vězení doposud namátkově vykonávají probační úředníci.
 
20.02.2018 Tiskové oddělení PMS
 

 

PMS podepsala memorandum s Úřadem práce o spolupráci při zaměstnávání odsouzených
 
Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková a ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín včera podpisem memoranda zahájili intenzivnější spolupráci svých organizací v oblasti zaměstnávání odsouzených. Podobné memorandum s Úřadem práce podepsal i generální ředitel Vězeňské služby GŘ Petr Dohnal. Takto systémová spolupráce resortních složek Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva práce zde dosud chyběla. Strany chtějí zaměřit své úsilí na rekvalifikaci osob ve výkonu trestu tak, aby i lidé se záznamem v trestním rejstříku našli vhodné pracovní uplatnění. Snahou je zlepšit též zaměstnávání odsouzených s alternativním trestem.
 
Vedle vedení klientů vracejících se z vězení řešíme i problematiku klientů na svobodě, kterým byl uložen alternativní trest. I oni mají záznam v trestním rejstříku. Stabilní zaměstnání a legální příjem považujeme za jeden z klíčových ochranných faktorů přispívajících k tomu, aby se lidé s trestní minulostí nevrátili ke kriminální kariéře.“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby ČR Andrea Matoušková.
 
To, jak těžké je pro lidi se záznamem v rejstříku nalézt a udržet si práci, potvrdil ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín: „Zaměstnavatelé se často obávají takového člověka přijmout, a ten se pak dostává do začarovaného kruhu. Protože nemá práci, nemá ani příjem a potřebuje peníze. Výsledkem pak může být další trestná činnost. Klienti s trestní minulostí jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Právě proto se i jim snaží Úřad práce ČR ve zvýšení míře pomoci v návratu na trh práce.
 
Podpis obou memorand se odehrál za přítomnosti ministra spravedlnosti Robeta Pelikána a ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.
 
Memorandum uzavřené mezi Probační a mediační službou a Úřadem práce se soustředí na odsouzené s alternativním trestem. Obě strany se zavázaly ke krokům směřujícím k zaměstnávání těchto osob. Faktor zaměstnanosti totiž hraje pozitivní roli v tom, aby se bývalí pachatelé odklonili od kriminální kariéry a setrvali na správné cestě. 
 
 
14.02.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Startujeme přípravu Běhu se žlutou stužkou 2018, připojte se!
 
Leden už je za námi a Probační a mediační služba opět začala intenzivně spolupracovat s partnery z Vězeňské služby a organizace Rubikon Centrum na přípravě letošní série Běhů se žlutou stužkou. Projekt je zaměřen na podporu lidí s trestní minulostí, zejména se snaží pomoci nalézt těmto lidem práci, kterou nutně potřebují k zařazení zpátky do společnosti. Díky loňskému ročníku bylo vytvořeno téměř 300 pracovních míst pro vězně a stovka pracovních místo pro lidi, kteří opustili vězení. Podaří se nám to i letos?
 
V roce 2017 bylo z vězení propuštěno téměř 11,5 tisíce vězňů. Chceme, aby z nich byli dobří sousedé a lidé, kteří dobře vykonávají svou práci a jsou prospěšní společnosti. Podívejte se na stránky www.zlutastuzka.cz, kde naleznete podrobnosti a termíny závodů.
 
 
01.02.2018 Tiskové oddělení PMS

 

PMS čeká v roce 2018 zavedení náramků do praxe či rozvoj restorativních programů
 
Probační a mediační službu (PMS) čeká náročný rok. V roce 2018 bude k největším výzvám patřit zajištění organizace a výkonu elektronického monitorovacího systému nad odsouzenými a obviněnými do praxe. Služba také plánuje postupné naplňování cílů Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025, chce zpracovat návrhy opatření posilující kompetence Služby při výkonu probace a mediace, hodlá rozvíjet spolupráci s partnerskými organizacemi, zejména s poskytovateli míst pro výkon trestu obecně prospěšných prací, a cílí na posílení restorativních programů s důrazem na mediaci.
 
Systém EMS počátkem roku 2018 důkladně otestujeme a na jaře příštího roku uvedeme do ostrého provozu. Těším se, že se naučíme systému a naší roli v něm dobře rozumět, a zdárně ho využívat při naší práci,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, podle níž služba v letošním roce naváže na úspěchy roku 2017. „Prvním bylo personální posílení naší služby, druhým úspěšně ukončená veřejná zakázka na dodavatele EMS a třetím obhájená a vládou ČR schválená Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025. Za všemi těmito úspěchy je práce 492 pracovníků středisek a ředitelství a stejně tak práce 68 projektových zaměstnanců. Společnými silami se nám podařilo zvládnout vysoký pracovní nápor, kterému i s letošní personální posilou nadále čelíme,“ doplnila Matoušková.
 
05.01.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Schválen implementační plán „náramků“
 
Řídící výbor schválil 6. prosince 2017 implementační plán na zavádění elektronického monitoringu odsouzených osob do praxe. Nyní začíná dodavatelská firma SuperCom spolu se subdodavatelem, firmou ICZ, realizovat dílčí kroky plánu.
 
V současné době probíhají instalace IT aplikací, které zajišťují provoz systému, resp. vyhodnocují data poskytovaná náramky. Zároveň probíhá vylaďování komunikace systému s uživateli, tedy zejména pracovníky PMS. Systém nabízí širokou škálu upozornění na chování monitorované osoby a fungování elektronických náramků. Velký důraz je v rámci celého projektu kladen i na oblast ochrany osobních údajů.
 
Společně s přípravou software probíhá předávání elektronických náramků k pilotnímu testování. Náramky  budou testovány běžnými funkčními testy: budeme zkoumat, zda disponují požadovanými funkcionalitami a dále budeme simulovat jejich běžné využití s využitím figurantů z řad pracovníků PMS a MSp.
 
Vedle prací na IT systému zahájila Probační a mediační služba také školení odborného personálu, které  bude se systémem EMS pracovat. V týdnu od 11.12.2017 probíhá první běh školení jak pracovníků operačního střediska, které je umístěno na MSp, tak specialistů PMS, kteří budou mít na starost instalaci a deinstalaci náramků.
 
Systém elektronického monitoringu bude uveden do provozu na jaře příštího roku.
 
12.12.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Dny restorativní justice
 
Víte, co je to restorativní justice, a proč s tímto konceptem pracujeme?
 
Pokud se chcete dozvědět něco o tom, proč má smysl pracovat s pachateli, zda je možné, aby se oběť někdy chtěla setkat s tím, kdo ji poškodil, jak fungují takzvaná "ópépéčka" neboli trest obecně prospěšných prací, a o mnohých dalších věcech, přijďte se podívat na některou z akcí Dnů restorativní justice, které se celosvětově konají v druhé půlce listopadu.
 
Nabízíme společně s Vězeňskou službou ČR a RUBIKON Centrem program v Praze, Ostravě a severních Čechách.
 
listopad 2017 Tiskové oddělení PMS

 
Koncepce probace a mediace v ČR podpoří snížení recidivy a ochranu společnosti
 
Vláda České republiky projednala a schválila Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025. Koncepce představuje záměr dalšího rozvoje systému probace a mediace v České republice a Probační a mediační služby (PMS) jako organizace, která svou odbornou činností přispívá k prevenci kriminality, minimalizaci rizik jejího opakování, řešení konfliktů vycházejících z trestné činnosti a péči o oběti.
 
„Probační a mediační služba funguje již šestnáct let, a proto je na místě formulovat její další směřování. Vznikl tedy tento strategický materiál, který upravuje zásadní oblast trestní politiky a který navíc doplňuje vládou již schválenou Koncepcí vězeňství do roku 2025,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
 
„Dokument definuje čtyři klíčové strategické cíle, které mají prostřednictvím navrhovaných opatření odklonit pachatele od dalšího páchání trestné činnosti, rozvinout systém práce s oběťmi trestných činů, zvýšit bezpečnost ve společnosti a zajistit podmínky pro efektivní fungování Probační a mediační služby,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková.
 
Za účelem tvorby Koncepce PM byla oslovena skupina odborníků z Ministerstva spravedlnosti ČR, Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR, Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství a dalších institucí včetně akademických a nestátních. V rámci diskuzí a konzultací se odborníci shodli na cílech a na nástrojích k jejich dosažení, přičemž zohlednili všechny důležité aspekty problematiky.
 
Konkrétní opatření, kterými budou stanovené cíle naplněny, v řadě momentů navazují na již Vládou České republiky schválenou koncepci vězeňství. Obě koncepce provázaností svých opatření směřují k naplnění téhož smyslu - snižování recidivy trestné činnosti a účinnější začleňování pachatelů do společnosti. V návaznosti na dlouhodobě akcentovanou potřebu vybudovat moderní a provázaný systém odborného zacházení s pachatelem ve vězení a po jeho propuštění, resp. v průběhu výkonu alternativního trestu, je nezbytné provést podstatné koncepční změny jak v rámci vězeňství, tak při výkonu probace a mediace. Provádění probačních a mediačních činností v ČR bude dále kvalitativně rozvíjeno se zohledněním standardů vyspělých evropských zemí. Jedním z klíčových cílů Koncepce je zavedení systému elektronického monitoringu odsouzených do české praxe.
 
Stěžejním podmínkou rozvoje kvality výkonu probace a mediace je mezirezortní a multidisciplinární přístup, jehož výsledkem má být účinný, rychlý a pro společnost bezpečný způsob výkonu alternativních trestů a celorepublikově dostupná nabídka služeb pro oběti trestných činů. Veřejností požadovaná rychlost trestního řízení bude v souladu s důrazem justice na nutnost individuálně uzpůsobeného zacházení s pachatelem a obětí při zprostředkování mediace a výkonu probace.
 
Významnými předpoklady dalšího rozvoje a zvýšení veřejného povědomí o prospěšnosti mediace mezi pachatelem a obětí a účinnosti probace, na které Koncepce upozorňuje, jsou 1) legislativní změny upravující postavení Probační a mediační služby v trestním řízení a pravomoci v rámci výkonu probace a 2) lepší podmínky pro výkon činnosti služby. Personálně dostatečně vybavená služba a její dobře fungující spolupráce s justičními a dalšími složkami umožní, aby Probační a mediační službě plně rozvinula svůj znalostní potenciál. Služba tak bude moci intenzivněji než dosud působit na pachatele ve smyslu jejich odklonu od dalšího páchání kriminality a zároveň lépe naplňovat potřeby a zájmy obětí trestných činů.
 
Koncepce upozorňuje na nutnost zahájit investování finančních prostředků do nově zaváděných programových center pro pachatele a specializovaných pracovišť (probačních domů) pro podmíněně propuštěné pachatele podrobující se dohledu Probační a mediační služby.
 
K financování nových opatření účinné reintegrace pachatelů budou využity nejenom rozpočtové, ale i mimorozpočtové prostředky a prostředky evropských fondů.
 
Koncepce předkládá jak jednotlivé strategické a specifické cíle, tak i konkrétní nástroje k jejich dosažení. Ty budou definovány v rámci každoročních akčních plánů, jež budou následně pravidelně hodnoceny. Tak bude možné přehledně sledovat naplňování cílů a průběžně evaluovat účinnost jednotlivých nástrojů.
 
 
říjen 2017 Tiskové oddělení PMS

 
Ohlédnutí za Dny Mediace
 
Probační a mediační služba si připomněla Mezinárodní den řešení konfliktu 19. října při Dnech mediace, které jsme pořádali napříč republikou. Ředitelství, střediska PMS a spolupracující organizace zorganizovaly akce v celkem 14 městech. O mediaci jsme si povídali a povídáme se studenty, právníky, seniory, zdravotně postiženými, obětmi trestných činů, novináři a se širokou veřejnosti v Plzni, Klatovech, Šumperku, Chomutově, Pelhřimově, Mostu, Rokycanech, Praze, Olomouci, Kolíně, Kutné hoře, Mladé Boleslavi a dalších místech.
 
Pražský den byl zahájen ve čtvrtek 19. října odpoledne v prostorách Justiční akademie. Po všech přípravách, stěhování věcí napříč budovou a vítání se s příchozími byla akce s několika minutovým zpožděním prohlášena za započatou. Úvodní slova přednesla ředitelka PMS Andrea Matoušková společně s profesorkou a exministryní spravedlnosti Helenou Válkovou a ředitelem odboruz trestní politiky Ministerstva spravedlnosti Michalem Špejrou.
 
Mediaci ze svých úhlů pohledu pak představili za Probační a mediační službu analytik Michal Karban, metodička Jana Burianová, vedoucí střediska Jana Mottlová, mediátor Štěpán Sobotík, zástupci České advokátní komory (Anna Márová) a Asociace mediátorů ČR (Elena Mešková), Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Tomáš Horáček) a „praktikující“ zapsaní mediátoři (Martin Svatoš). Hlavním tématem prvního panelu bylo postavení trestní a civilní mediace v systému české justice, výzvy a plány do budoucna, zazněly konkrétní počty mediací z minulých let a další zajímavá fakta. Druhý panel plně patřil pracovníkům Probační a mediační služby, kteří se věnovali tématu mediace u dopravních nehod a obecně trestní mediaci v praxi. Téma civilní mediace bylo dále pokryto v rámci třetího panelu, ve kterém se diskuse nejvíce zaměřila na rodinnou mediaci, obchodní a občanskoprávní spory. V samém závěru večera proběhla rozprava nad postavením mediace v systému vzdělávání na právnických fakultách a její právní úpravy do budoucna.
 
Na pokračování „dne“ jsme se v pátek 20. října přesunuli o několik desítek metrů dál do Hybernské ulice 4, do nově otevřeného areálu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Prostor je to skutečně rozsáhlý, a jak jsme brzy zjistili, hůře vytopitelný, proto se horký čaj stal nezbytnou součástí celého programu. Po přivítání všech přítomných se jako první ujal slova Martin Kracík, vedoucí středisek PMS ve východních Čechách, který studenty seznámil s konkrétními kroky mediace v trestních věcech. Jelikož o dvě a půl hodiny dříve absolvoval rozhovor v České televizi, byl už řádně rozmluven, a rozhovor pro Český rozhlas po skončení diskuse byl závěrečnou třešinkou na dortu. Jako další vystoupila Jitka Řezaninová z Asociace mediátorů ČR, která se studenty vedla velmi zajímavou diskusi o rodinné mediaci. Tato debata dokonce pokračovala i během přestávky na kávu. Ti, kteří se jí neúčastnili, mohli v poklidu sledovat film z produkce PMS mapující celý proces mediace včetně pohledu oběti a pachatele. Pracovní skupinu k mediaci představila a studenty s platnou legislativou seznámila Veronika Navrátilová z Ministerstva spravedlnosti. Z Ústí nad Orlicí za námi přijela kolegyně Kateřina Balcarová, která se věnovala mediaci u nedbalostních trestných činů jako například dopravních nehod či napadení psem. Na závěr vystoupila vedoucí vzdělávání PMS Jaroslava Talandová, která studentům předvedla mediaci v praxi na příkladu jednoho konkrétního příběhu.
 
Den Mediace úspěšně probíhal i na jiných místech. Právnická fakulta Univerzity Palackého hostila přednášku, v Rokycanech proběhla beseda se studenty střední školy a zástupci justice. Kolegyně Štěpánka Radikovská přednášela o mediace v Mladé Boleslavi. A aktuálně na svůj „den“ čeká ještě středisko v Přerově.
 
Děkujeme všem, kteří se Dne Mediace účastnili, na svých střediscích ji zorganizovali, se studenty pobesedovali a těšíme se opět za rok.
 
 
25.10.2017 Tiskové oddělení PMS

 
PMS veřejnosti představí metodu mediace coby způsob smírného řešení sporů
 
Probační a mediační služba chystá při příležitosti mezinárodního Dne řešení konfliktů (Conflict Resolution Day) sérii akcí s názvem Dny mediace, na kterých veřejnosti představí mediaci jako způsob smírného řešení sporů. Mezinárodní Den řešení konfliktů letos připadá na 19. října: PMS uspořádá své akce zaměřené na představení mediace především v trestním, ale i civilním řízení v týdnu od 16. do 20. října 2017, a to celkem na 14 místech napříč Českou republikou včetně Prahy, Plzně, Chomutova, Přerova či Olomouce.
 
Mediace, která se jako alternativní způsob řešení sporů začala uplatňovat v Severní Americe v druhé polovině minulého století, se využívá v trestním i civilním právu. Řeší se jí mimosoudně trestný čin a jeho následek (tedy konflikt mezi pachatelem a obětí). V občanském právu se využívá například při hledání dohody během rozvodu mezi manželi, sporu o děti a v další životních situacích.
 
Mediace poskytovaná Probační a mediační službou je mediací v trestním právu, je bezplatná a založená na souhlasu obou stran. Mediace je provázaná s trestním řízením a její výsledky jsou v něm také zohledněny. „Letos jsme do konce září zprostředkovali 473 mediaci,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková. Šance na dohodu při řešení sporu prostřednictvím mediace je podle ní vysoká. Z počtu všech mediací v rámci PMS končí kolem 90 procent dohodou.
 
Mediaci vede odborník na řešení konfliktů – mediátor, který jednání řídí, zachovává vyvážený přístup k oběma stranám a napomáhá nalézt řešení, nejen v oblasti náhrady škody, ale i co do vysvětlení, proč k trestnému činu došlo. „Poškozenému mediace nabízí možnost pochopení situace, okolností a zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody. Obviněnému umožňuje vyjádření omluvy poškozenému, vysvětlení svého jednání a odčinění důsledků spáchaného trestného činu,“ doplnila Matoušková
 
Probační a mediační služba představí mediaci prostřednictvím besed, prezentací, filmových a dalších materiálů ve 14 městech. V Olomouci Den mediace organizuje za podpory PMS Právnická fakulty Univerzity Palackého.
O podrobnostech jednotlivých se informujte u konkrétní pobočky, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny na webu pmscr.cz. Obecné dotazy prosím směřujte na tiskové oddělení PMS.
 
16.10.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Vláda schválila Koncepci probace a mediace v ČR, podpořila snížení recidivy a ochranu společnosti
 
Vláda České republiky projednala a schválila Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025. Koncepce představuje záměr dalšího rozvoje systému probace a mediace v České republice a Probační a mediační služby (PMS) jako organizace, která svou odbornou činností přispívá k prevenci kriminality, minimalizaci rizik jejího opakování, řešení konfliktů vycházejících z trestné činnosti a péči o oběti.
 
Probační a mediační služba funguje již šestnáct let, a proto je na místě formulovat její další směřování. Vznikl tedy tento strategický materiál, který upravuje zásadní oblast trestní politiky a který navíc doplňuje vládou již schválenou Koncepcí vězeňství do roku 2025,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
 
Dokument definuje čtyři klíčové strategické cíle, které mají prostřednictvím navrhovaných opatření odklonit pachatele od dalšího páchání trestné činnosti, rozvinout systém práce s oběťmi trestných činů, zvýšit bezpečnost ve společnosti a zajistit podmínky pro efektivní fungování Probační a mediační služby,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková.
 
Za účelem tvorby Koncepce PM byla oslovena skupina odborníků z Ministerstva spravedlnosti ČR, Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR, Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství a dalších institucí včetně akademických a nestátních. V rámci diskuzí a konzultací se odborníci shodli na cílech a na nástrojích k jejich dosažení, přičemž zohlednili všechny důležité aspekty problematiky.
 
Konkrétní opatření, kterými budou stanovené cíle naplněny, v řadě momentů navazují na již Vládou České republiky schválenou koncepci vězeňství. Obě koncepce provázaností svých opatření směřují k naplnění téhož smyslu - snižování recidivy trestné činnosti a účinnější začleňování pachatelů do společnosti. V návaznosti na dlouhodobě akcentovanou potřebu vybudovat moderní a provázaný systém odborného zacházení s pachatelem ve vězení a po jeho propuštění, resp. v průběhu výkonu alternativního trestu, je nezbytné provést podstatné koncepční změny jak v rámci vězeňství, tak při výkonu probace a mediace. Provádění probačních a mediačních činností v ČR bude dále kvalitativně rozvíjeno se zohledněním standardů vyspělých evropských zemí. Jedním z klíčových cílů Koncepce je zavedení systému elektronického monitoringu odsouzených do české praxe.
 
Stěžejním podmínkou rozvoje kvality výkonu probace a mediace je mezirezortní a multidisciplinární přístup, jehož výsledkem má být účinný, rychlý a pro společnost bezpečný způsob výkonu alternativních trestů a celorepublikově dostupná nabídka služeb pro oběti trestných činů. Veřejností požadovaná rychlost trestního řízení bude v souladu s důrazem justice na nutnost individuálně uzpůsobeného zacházení s pachatelem a obětí při zprostředkování mediace a výkonu probace.
 
Významnými předpoklady dalšího rozvoje a zvýšení veřejného povědomí o prospěšnosti mediace mezi pachatelem a obětí a účinnosti probace, na které Koncepce upozorňuje, jsou 1) legislativní změny upravující postavení Probační a mediační služby v trestním řízení a pravomoci v rámci výkonu probace a 2) lepší podmínky pro výkon činnosti služby. Personálně dostatečně vybavená služba a její dobře fungující spolupráce s justičními a dalšími složkami umožní, aby Probační a mediační službě plně rozvinula svůj znalostní potenciál. Služba tak bude moci intenzivněji než dosud působit na pachatele ve smyslu jejich odklonu od dalšího páchání kriminality a zároveň lépe naplňovat potřeby a zájmy obětí trestných činů.
 
Koncepce upozorňuje na nutnost zahájit investování finančních prostředků do nově zaváděných programových center pro pachatele a specializovaných pracovišť (probačních domů) pro podmíněně propuštěné pachatele podrobující se dohledu Probační a mediační služby.
 
K financování nových opatření účinné reintegrace pachatelů budou využity nejenom rozpočtové, ale i mimorozpočtové prostředky a prostředky evropských fondů.
 
Koncepce předkládá jak jednotlivé strategické a specifické cíle, tak i konkrétní nástroje k jejich dosažení. Ty budou definovány v rámci každoročních akčních plánů, jež budou následně pravidelně hodnoceny. Tak bude možné přehledně sledovat naplňování cílů a průběžně evaluovat účinnost jednotlivých nástrojů.
 
11.10.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Celostátní porada vedoucích středisek PMS
 
se uskutečnila ve dnech 4. až 6. října 2017 v prostorách Justiční akademie v Kroměříži.
 
Jedním z hlavních témat porady byl plán na zavedení elektronického monitorovacího systému do praxe. Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková také představila čerstvě dokončenou Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025, která určuje další rozvoj systému probace a mediace v České republice a PMS jako organizace, která svou odbornou činností přispívá k prevenci kriminality, minimalizaci rizik jejího opakování, řešení konfliktů vycházejících z trestné činnosti a péči o oběti.
 
Poradě, na níž reprezentoval Ministerstvo spravedlnosti náměstek Vladimír Zimmel, zaslal svou zdravici i ministr spravedlnosti Robert Pelikán: „Bez Vašeho přispění by světlo světa nespatřily úspěchy zásadní. Mám na mysli na jedné straně dokončení Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025, která napomůže dalšímu dlouhodobému cílenému rozvoji celého oboru. Na druhé straně musím zmínit úspěšné dokončení výběrového řízení na elektronický monitorovací systém, díky němuž bude mít Probační a mediační služba po sérii peripetií a dílčích nezdarů konečně možnost nasadit „náramky“ v praxi, a věnovat tak co nejvíce své energie každodenní práci s pachateli a oběťmi trestných činů,“ uvedl.
 
Na poradě proběhlo i hodnocení praxe v souvislosti s národními metodickými standardy v jednotlivých odborných oblastech činnosti PMS a zazněly informace o práci metodického a koncepčního oddělení. Odborné a IT oddělení zase představila harmonogram vývoje nového informačního systému. Na workshopech se diskutovalo o důležitých tématech PMS včetně vzdělávání či správy a struktury PMS.
 
 
09.10.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Náramky pro domácí vězení míří konečně do praxe
 
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán, ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková a zástupci firmy SuperCom, která v únoru tohoto roku zvítězila ve výběrovém řízení na tzv. náramky pro domácí vězení, dnes uzavřeli výběrové řízení na dodání elektronického monitorovacího systému pro trestní justici. V první fázi dodávky rezort justice získá za 15,6 milionu korun od vítězného dodavatele 280 tzv. náramků, příslušné vybavení a software řešení včetně spuštění provozu a zaškolení pracovníků. Osmileté snahy o zavedení náramků tak končí úspěchem.
 
Je skvělé, že série neúspěšných tendrů končí a soudy budou využívat trest domácího vězení častěji. To pomůže nejen přeplněným věznicím, ale také snižování recidivy. Velkým úspěchem je samozřejmě také vysoutěžená cena. První odhady před osmi lety hovořily o nákladech kolem dvou miliard,“ připomněl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
 
Probační a mediační služba, která byla zadavatelem zakázky, se nyní po podpisu smlouvy začne spolu s Ministerstvem připravovat na implementaci „náramků“ do praxe. „Dlouho očekávaná chvíle, tj. začlenění EMS do výkonu naší práce s pachateli, je konečně tady. Pro naši službu je to zlomový okamžik. Principy naší práce se nemění, ale spolehlivost elektronické kontroly odsouzeného nám umožní, abychom více času nyní věnovali přímé práci s pachateli. Náramek je rychle a spolehlivě zkontroluje, my je zase účinněji povedeme k pozitivním změnám jejich života. Naším cílem je, aby napravili škody, které obětem způsobili, a vytvořili si novou budoucnost, ve které páchání trestné činnosti nebude mít místo,“ řekla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková. 
 
Nespornou výhodou náramků je možnost odsouzeného zůstat v kontaktu s rodinou nebo docházet do zaměstnání. Domácí vězení zavedl trestní zákoník již v roce 2010, soudci ho ale dosud kvůli chybějícímu dodavateli zařízení mohli využívat jen okrajově. Kontrolu nad osobami v domácím vězení doteď namátkově vykonávali probační úředníci.
 
Každý náramek pro domácí vězení obsahuje GPS zařízení, které monitoruje pohyb osob v rámci předem určených „povolených“ a „zakázaných“ zón. Pokud se monitorovaná osoba ze zón vychýlí, systém varuje nepřetržitý dozor na Ministerstvu spravedlnosti.
 
 „Těšíme se na pokračování spolupráce při tomto úspěšném projektu. Nasazení systému je pro nás pouze začátek práce, která, věřím, povede k naplnění cílů Ministerstva spravedlnosti a Probační a mediační služby,“ uvedl pan Barak Trabelsi ze společnosti SuperCom.
 
Náklady na jednoho odsouzeného v domácím vězení jsou při aktuálně podepsané dohodě 120 korun na den, přičemž 50 korun odsouzený hradí sám. Náklady na odsouzenou osobu ve vězení jsou přitom téměř desetkrát vyšší.
 
26.09.2017 Tiskové oddělení MSp a PMS

 
Premiér Bohuslav Sobotka a ministr spravedlnosti Robert Pelikán při jednání na PMS hodnotili rozvoj rezortu na závěr volebního období současné vlády
 
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se 11. září 2017 setkal s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem v prostorech ředitelství Probační a mediační služby. Během  bilančního jednání probírali, co se v rezortu podařilo splnit z hlediska vládních priorit. Ředitelka PMS Andrea Matoušková premiéra i ministra informovala o aktuální situaci v PMS a plánovaném rozvoji probace a mediace v dalších letech.
 
Naše vláda se zavázala k posílení dozoru nad činností exekutorů, k zajištění průběžné analýzy nového občanského zákoníku a ke zrychlení průběhu soudních sporů. Všechny tyto priority se v oblasti spravedlnosti podařilo vládě prosadit,“ zhodnotil předseda vlády Bohuslav Sobotka činnost resortu.
 
Vláda učinila několik zásadních opatření k ochraně práv věřitelů i dlužníků a posílila dozor nad činností exekutorů. Rovněž došlo ke snížení neopodstatněně vysokých nákladů na exekuce. Zatímco v roce 2013 byly celkové náklady na tisícikorunový dluh přes 14 tisíc korun, nyní se pohybují do 8 tisíc korun. Novela insolvenčního zákona zvýšila ochranu dlužníků i podnikatelů.
 
Ministrovi spravedlnost Robertu Pelikánovi se také podařilo díky tzv. dynamickému modelu přidělování soudců zkrátit délku trvání civilního řízení ze 428 na 344 dnů, tedy o cca 20 procent.
 
V oblasti vězeňství vláda schválila materiál Koncepce vězeňství do roku 2025“ a na něj navazující roční akční plány. Podařilo se výrazně zvýšit zaměstnanost vězňů.
 
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán novinářům sdělil, že do konce volebního období chce vládě ještě předložit novou Koncepci rozvoje probace a mediace, na které pracovala Probační a mediační služba společně s odborníky z MSp a se zástupci důležitých partnerských institucí a organizací.  „(Koncepce) by měla dobře doplnit koncepci vězeňství, kterou už jsme přijali, a která je v mnoha ohledech přelomová,“ uvedl ministr Pelikán.
 
Po šestnácti letech fungování PMS je na místě formulovat záměry jejího dalšího vývoje, které přispějí k dalšímu rozvoji probace a mediace. V naší práci klademe důraz na co nejčastější osobní kontakt s pachateli a oběťmi trestných činů, vzdělávání našich zaměstnanců a zavádění nových, v zahraničí již osvědčených postupů,“ uvedla ke vzniku dokumentu Andrea Matoušková.
 
K rozpracovaným úkolům resortu patří podle premiéra ještě zavedení elektronických náramků do praxe trestní justice. „Jsem rád, že se po osmi neúspěšných pokusech předchozích vlád podařilo výběrovým řízením vybrat dodavatele elektronického monitorovacího systému pro trestní justici, tzv. elektronických náramků. V roce 2018 by mělo být uvedeno prvních 250 náramků do praxe,“ sdělil předseda vlády Bohuslav Sobotka.
 
 
12.009.2017 Tiskové oddělení PMS

 
PMS přivítala norské kolegy
 
V rámci projektu "Výměnná studijní cesta v rámci Norska a České republiky – výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti elektronického monitoringu" financovaného prostřednictvím EHP a Norských fondů, proběhly na přelomu srpna a září dvě studijní cesty.
 
Experti z Probační a mediační služby se v uplynulých dvou týdnech intenzivně věnovali aktuální problematice elektronického monitoringu. Nejprve sbírali zkušenosti v Norsku, kde je elektronický monitoring požíván již téměř deset let. Počátek září byl věnován návštěvě zástupců Norské nápravné služby v České republice, kde je implementace elektronického monitorovacího systému prozatím v počátcích. Odborníci z obou zemí tak byli schopni sdílet informace a zkušenosti v oblasti elektronického monitorování v rámci celého probačního systému.
 
Vzájemná výměna zkušeností je pro nás všechny nesmírně cenná. Byť v systému trestní justice elektronický monitoring využíváme již mnoho let, máme se i my stále co učit. Spolupráci s Českou republikou si nemůžeme vynachválit,“ uvedl šéf norské delegace Geir Jensen.
 
Elektronický monitorovací systém (EMS) je nástrojem pro kontrolu trestu domácího vězení jako alternativního řešení pro vazbu a trest odnětí svobody. Do budoucna se předpokládá i využití EMS pro kontrolu extramurálních aktivit odsouzených, ochranné léčby či zákazů vstupu.
 
 
07.09.2017 Tiskové oddělení PMS

Probační úředníci se od Norů učili pracovat s elektronickými náramky
 
Skupina 13 českých pracovníků Probační a mediační služby, kteří budou zapojeni do práce s elektronickým monitorovacím systémem, se v srpnu na krátké studijní cestě učila od Norské nápravné služby pracovat se systémem elektronického monitoringu. Ten by se měl v Česku naostro rozjet na jaře. O českém systému fungování probace a možnosti implementace náramků Norové s českými kolegy hovořili i při cestě norských specialistů do ČR v září. Elektronický monitorovací systém (EMS) je nástrojem pro kontrolu trestu domácího vězení jako alternativního řešení pro vazbu a trest odnětí svobody a v Norsku funguje dlouhodobě. Studijní cesty byly financovány z Norských fondů.
 
Výměna zkušeností v oblasti praktického využívání EMS s norskými partnery byla nezbytná pro aplikaci systému do prostředí ČR. Právní předpisy ČR v současné době umožňují využití EMS pro zajištění kontroly osob vykonávajících trest domácího vězení a od roku 2015 i jako náhradu vazby a trest odnětí svobody. Další oblasti využití jsou v současnosti předmětem analýz a předpokládá se rozšíření využití EMS pro potřeby např.: kontroly extramurálních aktivit odsouzených, ochranné léčby, zákazů vstupů apod.
 
Součástí studijního pobytu bylo také seznámení se se širším rámcem norské trestní politiky a systémem penitenciární a postpenitenciární péče. Tento širší pohled je důležitý pro nastavení vhodné vazby technických (elektronické náramky) a sociálních opatření. Systém v Norsku je unikátní v tom, že jsou vězeňská služba a probační služba organizačně propojeny právě v partnerské organizaci DNCS (Directorate of Norwegian Correctional Services), zatímco v ČR jsou tyto služby organizačně odděleny (PMS a VS).
 
Česká probační a mediační služba (PMS) již významně pokročila v procesu zavádění náramků do praxe. V létě 2017 byla v PMS vytvořena základní implementační struktura EMS a jsou připravovány pokyny pro odborníky na oblast EMS a probaci. V září došlo k podepsání smlouvy s dodavatelem, firmou SuperCom, který vyhrála výběrové řízení na dodání celého systému.
 
srpen 2017 Tiskové oddělení PMS

 
Ministerstvo spravedlnosti znovu vybralo vítěze tendru na náramky
 
Dodavatelem elektronického monitorovacího systému pro trestní justici bude po opětovném posouzení odbornou komisí společnost SuperCom. V první fázi dodávky rezort justice získá za 15,6 milionu korun od vítězného dodavatele 280 náramků, příslušné vybavení a software řešení včetně spuštění provozu a zaškolení pracovníků. V dalších šesti letech budou moci Ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba pořídit až dva a půl tisíce náramků podle aktuální potřeby a systém provozovat, včetně jeho údržby.
 
Oceňuji, že nová hodnotící komise potvrdila, že jsme v prvním případě vybrali kvalitního dodavatele. Věřím, že zavedení tzv. náramků do praxe nyní nebude stát nic v cestě,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
 
Probační a mediační služba chtěla tendr uzavřít již o několik měsíců dříve, když v rámci soutěžního dialogu v únoru 2017 vybrala nabídku vítězného uchazeče firmy SuperCom. Její výběr byl ale na základě námitek uchazeče předmětem správního řízení vedeného Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Ten předběžným opatřením zakázal zadavateli uzavřít smlouvu. V červnu 2017 PMS s využitím institutu autoremedury zrušila své rozhodnutí o výběru vítězné nabídky a vrátila se ve výběrovém řízení o některé dílčí úkony zpátky: vytvořila novou hodnotící komisi, zadala vypracování nezávislého expertního stanoviska a vyžádala si od uchazečů dodatečné informace potřebné pro nové posouzení nabídek.
 
Po provedení posouzení, které zohlednilo nové dodatečné informace a stanovisko nezávislých expertů, jsme dospěli ke stejnému rozhodnutí o výběru vítězné nabídky, jako v únoru tohoto roku. Nové posouzení odstranilo nejasnosti vytýkané zadavateli ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zároveň argumentačně posílilo rozhodnutí zadavatele o správnosti našeho výběru,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková. Podle ní mají nyní účastníci soutěžního dialogu patnáct dnů na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele.
 
21.07.2017 Tiskové oddělení MSp a PMS

 
Dokázali jsme to: Běh se žlutou stužkou 2017 je úspěšně za námi
 
Přečtěte si závěrečnou zprávu projektu Běh se žlutou stužkou 2017, který upozorňuje na téma obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí.
 
Mezi únorem a červnem letošního roku jsme uspořádali 4 běžecké závody včetně maratonu, kterých se zúčastnilo celkem 374 běžců. O problémech spojených se stigmatizací lidi s trestní minulostí informovaly sdělovací prostředky v 70 + mediálních výstupech
 
Výsledky: nová pracovní místa pro lidi s trestní minulostí, větší informovanost společnosti o tom, že podání pomocné ruky člověku s trestní minulostí znamená větší šanci na bezpečnější život v sousedství.
 
 
červen 2017 Tiskové oddělení PMS

 
Vězeňští a probační pracovníci získali ocenění i za záchranu životů
 
Pracovníci Vězeňské služby a Probační a mediační služby v pondělí převzali ocenění za svou činnost nebo za zvláštní zásluhy. Cenu ministra spravedlnosti získali například pedagog volného času Zdeněk Hetflejš a strážný Pavel Staněk, pod jejichž vedením vyrábějí vězni v Odolově hudební nástroje. Oceněna byla i probační asistentka za záchranu svého klienta před sebevraždou nebo vězeňský operátor, který předešel tragédii při požáru domu.
 
"Jednotlivé pracovníky nominují jejich nadřízení, vítěze kategorií pak vybírá odborná porota. „Práce vás všech je mimořádně náchylná k pocitu vyhoření. Pracovat s odsouzenými znamená každodenně se zklamávat a může to sklouznout k tomu, že člověk svou práci dělá jen mechanicky. Ať bude důvěra zklamána kolikrát chce, je potřeba dát ji těm lidem znovu," řekl oceněným při slavnostním večeru na pražské Staroměstské radnici ministr Robert Pelikán (ANO).
 
Unikátní dílna funguje 20 let. Cena za mimořádné zásluhy putuje do dřevomodelářského kroužku v odolovské věznici. Unikátní dílna, kterou založil tehdejší vychovatel Hetflejš, funguje 20 let. Od počáteční výroby drobných hraček přešel kroužek k renovaci a posléze i výrobě smyčcových a bicích hudebních nástrojů. Zájmovou skupinou prošlo šest desítek odsouzených, kteří se podle Vězeňské služby na svobodě už nevrátili k trestné činnosti. Na fungování dílny se podílí i strážný Staněk, bývalý profesionální hudebník. Ten navíc představuje vyrobené nástroje vězňům i veřejnosti na charitativních koncertech. „Zájem mezi odsouzenými o dílnu je veliký. Motivujeme je upřímnou snahou, na nic si nehrajeme. Snažíme se dělat to, co umíme," popsal Staněk s tím, že někteří z vězňů se naučeným dovednostem věnují i po propuštění.
 
Tři muži a jedna žena zachránili životy. Nejdelší potlesk v sále si vyslechli tři muži a jedna žena, kteří získali uznání za záchranu životů. Operátor z liberecké věznice Ladislav Venclák absolvoval náročný a svého druhu první zákrok v ČR, aby mohl darovat kostní dřeň. Přestože po odběru z pánevní kosti sám téměř přišel o život kvůli srdečnímu kolapsu, chce operaci za několik měsíců podstoupit znovu kvůli dalšímu pacientovi. Venclákův kolega z brněnské vazební věznice Miloš Jeřábek si zase letos v lednu povšiml požáru rodinného domu a vyburcoval ze spánku jeho majitele, pak jim pomáhal bojovat s ohněm až do příjezdu hasičů.
 
Dozorce Jan Skála z věznice ve Stráži pod Ralskem zachránil masáží srdce staršího člověka. O svém činu se nikomu nezmínil a vedení Vězeňské služby se o události dozvědělo až z děkovného dopisu od obyvatel České Lípy. Čtveřici zachránců doplňuje probační asistentka Světla Svobodová z Plzně, které loni v létě napsal klient sms zprávu, že se chce zabít. Po telefonu ho zklidnila a zjistila, kde se nachází. Policie díky tomu muže našla a odvezla ho do nemocnice. O několik dní později muž ženě zavolal a poděkoval jí.
 
Mezi týmy Vězeňské služby uspěli například zaměstnanci terapeutického programu pro pachatele násilné trestné činnosti z vinařické věznice. Hlavním cílem projektu, který pokračuje sedmým rokem, je předcházení recidivě. Odsouzení se v programu učí pracovat s emocemi, řešit konflikty a vyhýbat se impulzivnímu chování.
 
Z civilních zaměstnanců bezpečnostního sboru ocenil ministr mimo jiné i vedoucího lékaře ze znojemské věznice Jaroslava Kytlicu, a to jak za jeho vysokou odbornost, tak za přístup k odsouzeným.
 
 26.06.2017 prazsky.denik.cz Moje Praha ČTK   

 
Probační a mediační služba už letos pomohla více než 2000 obětem trestných činů, z toho stovce seniorů
 
Probační a mediační služba od počátku roku do konce dubna roku 2017 spolupracovala s 2088 oběťmi trestných činů, z toho se 101 seniory. Při příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech, který připadá každoročně na 15. června, to uvedl Radim Bureš, zástupce ředitelky PMS.
 
Cílem mezinárodních akcí, které se konají při příležitosti dne proti násilí na seniorech, je zvýšit povědomí o palčivém tématu kriminality a násilí páchaného právě na starších osobách. To bývá totiž veřejností často opomíjené a zůstává v mnoha případech neohlášené a neřešené. „S ohledem na stárnutí populace dochází ke zvyšování počtu trestného činnosti páchané na osobách vyššího věku.  V tomto směru vítáme, že v ČR novela zákona o obětech, která je účinná od dubna 2017, rozšířila skupinu zvlášť zranitelných obětí právě o osoby vysokého věku. Díky tomu mají senioři širší práva“, uvádí Bureš.
Tento den si připomíná také Probační a mediační služba (PMS), jejíž poradny pro oběti pomáhají také obětem z řad seniorů. Její specialisté pořádají osvětové akce v Pardubicích nebo se podílejí na organizaci tzv. Dne bezpečí v Mladé Boleslavi.
 
Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů jak na svých střediscích v 74 okresních městech ČR, tak v 55 specializovaných poradnách pro oběti. Tam fungují odborníci speciálně vyškolení v poradenství poškozeným. Obrátit se na ně může každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na druh činu a následek. Poradny fungují naprosto bezplatně a anonymně a nabízejí maximálně šetrný a individuální přístup.
 
Senioři se nejčastěji stávají obětí násilné a majetkové kriminality. Jedná se zejména o případy mezigeneračního násilí a nejrůznějších podvodů. Často platí, že tato trestná činnost zůstává neohlášená. „Starší lidé se často stydí ohlásit trestný kvůli tomu, že jim ubližuje někdo blízký nebo proto, že naletělo nějakému podvodníkovi. V tomto ohledu jsou naši pracovníci vyškoleni v komunikaci, aby téma trestného činu dokázali otvírat a vzniklou situaci řešit,“ doplňuje Bureš.
 
Poradny pro oběti PMS v předchozích letech vyhledalo 1500 osob starších 60 let.
Senioři si do poraden více než v polovině případů chodí pro právní informace, často si totiž nejsou jisti svými právy a nevědí, jak svou situaci mohou právně řešit. Zároveň je pro ně důležitá i psychická podpora a pomoc. „Většinou stačí i prosté vyslechnutí, ukázání toho, že se o ně někdo zajímá, má na ně čas a chce jim pomoci, nicméně v závažnějších případech dokážeme zprostředkovat služby psychologa“, uzavírá Bureš.
 
červen 2017 Tiskové oddělení PMS

 
Ministr Robert Pelikán poběží s vězni štafetu, podpoří zaměstnávání lidí s trestní minulostí
 
Už jste viděli na startovní čáře velkého běžeckého závodu ministra v tandemu s odsouzenými ve výkonu trestu? Pokud tento pohled nechcete zmeškat, nepropásněte Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run, který se poběží 14. června v rámci O2 Pražské štafety 4x5 2017 v pražské Stromovce. Ministr Robert Pelikán poběží jako první z čtyřčlenné štafety na celkem 20 kilometrů.
 
Štafetový kolík ministr Pelikán po pěti kilometrech předá Marii, vězenkyně ze Světlé nad Sázavou. Jejich tým doplní běžkyně z řad bývalých odsouzených a náměstek Vězeňské služby Simon Michailidis. Ministr svou účastí podpoří Běh se žlutou stužkou, který hledá druhé šance pro ty vězně, kteří si odpykali svůj trest, a rozhodnou se začít nový život. Jednou z podmínek pro opětovné začlenění do společnosti je nalezení práce, která se lidem se záznamem v trestním rejstříků kvůli častým předsudkům shání jen velmi obtížně. Štafet se za projekt „žluté stužky“ zúčastní 264 běžců včetně 15 vězňů, 16 bývalých odsouzených či čtyř obětí trestných činů, což je zatím největší počet účastníků ze všech čtyř letošních závodů série Yellow Ribbon Run.
 
Šok po návratu na svobodu je pro mnohé odsouzené zkrátka příliš. Ze dne na den musí být znovu plně odpovědní sami za sebe. Navíc ale bojují s předsudky, které jim často znemožňují najít si zaměstnání. Snažení každého jednotlivého vězně, který dokáže kritickou dobu překonat a nevrátit se do vězení, má velký smysl,“ uvedl ministr Pelikán a dodal: „Pomoci jim v tom ale musí společnost i zaměstnavatelé. Rád se proto letošního Běhu se Žlutou stužkou účastním osobně, abych nám všem pomohl předsudkům utéct.“
 
Motto Běhu se žlutou, který se letos koná už podruhé, stužkou zní „uteč předsudkům“. Přes dvě třetiny českých firem po uchazečích při náboru vyžadují výpis z trestního rejstříku, přičemž plných 55 procent zaměstnavatelů lidi se záznamem v rejstříku trestů vůbec nezaměstná. Z odsouzených, propuštěných z  vězení,  kterých bylo jen loni přes deset tisíc, má tak podle propočtů šanci získat práci jen třetina těch, kteří jsou motivovaní pracovat. Projekt se proto snaží propojit vězně, bývalé odsouzené a manažery z velkých firem – potenciálních zaměstnavatelů, a ukázat jim i široké veřejnosti, že lidé s trestní minulostí mohou být dobrými a loajálními zaměstnanci.
 
„Šíření osvěty o tom, že vedle trestu je potřeba odsouzené pachatele podpořit v jejich změně způsobu života tak, aby se další trestné činnosti nedopouštěli, je jednoznačně nutné. Tradiční formy této osvěty pomocí besed, psaní článků a roznášení letáků používáme i my v naší službě, ale jednoznačně zajímavější je pro naše zaměstnance obléknout si tričko s logem žluté stužky a svým během a rozhovory s dalšími účastníky štafet poukázat na potřebu pomoci lidem se záznamem v rejstříku trestů najít si stabilní práci. Pro ně to znamená šanci na nový život bez nutnosti porušovat zákon, pro nás to znamená šanci na bezpečnější život v sousedství,“ doplnila ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
    
Deset firem zapojených do projektu Yellow Ribbon Run vězně už nyní zaměstnává, a dává jim tak šanci získat práci i po propuštění. Tyto firmy tak v posledních letech vytvořily kolem 300 pracovních míst pro odsouzené a téměř 100 míst pro bývalé odsouzené.
 
Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run je projektem, který vznikl díky spolupráci několika subjektů: Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR, neziskové organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá lidem s trestní minulostí začlenit se zpět do společnosti, CSR platformy Business Leaders Forum, a společnosti RunCzech.
Letos se závodů se žlutou stužkou včetně maratonu a půlmaratonu účastní celkem XX běžců. Štafety jsou největší akcí série: poběží se jich celkem 66 štafet, po čtyřech sportovcích.
 
Letošním generálním partnerem projektu je D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Zlatým partnerem běhu se stala firma Kostelecké uzeniny, a. s., stříbrnými partnery jsou společnosti LMC s. r. o., United Bakeries a. s. a Lesy České republiky s. p. a bronzovými partnery firmy Arriva Transport Česká republika a. s., Hamerník s. r. o., Schindler CZ a. s., DP Work s. r. o., Lion Products s. r. o. a marketingová agentura Wunderman.  Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Haryservis, Agro Jevišovice a. s., IP systém a. s., Froněk spol. s r. o. a Jipocar, s. r. o. a Still ČR spol. s r. o. Projekt také podporují individuální běžci z organizací A-Giga s. r. o., Axocom s. r. o., Microsoft a společnosti Podané ruce o. p. s. Materiální podporu poskytli Dermacol a. s. a Papei, a.s. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize a mediálním partnerem je projekt Pro Fair Play. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.
 
Fakta a zajímavosti
O2 Pražské štafety 4x5 2017
Ročník: 2.
Kapacita závodu: 4 000 + 4 000 běžců (2 000 týmů)
Doprovodné akce: Bambini Run, piknik, koncert
Běh se žlutou stužkou běží:
 
Ministr Robert Pelikán spolu se Simonem Michailidisem (náměstkem GŘ), 1 vězenkyní a 1 bývalou odsouzenou (toho času zaměstnána v Rubikon Centru)
15 vězňů
16 bývalých odsouzených
75 zaměstnanců Vězeňské služby
52 zaměstnanců Probační a mediační služby
11 zaměstnanců RC + 5 kontaktů
1štafeta delegace ze Singapuru
1 štafeta ČRo
1 štafeta kancelář ombudsmana
1 štafeta obětí Bílý kruh bezpečí
1 štafeta NNO Podané ruce vč. 2 bývalých odsouzených
1 štafeta Okresní soud Chomutov
1 štafeta MPSV
18 firemních štafet od 11 firem (D.A.S., Kostelecké uzeniny, LMC, United Bakeries, Lesy ČR, Hamerník, Schindler, DP Work, Papei, A-giga, Microsoft)
Celkem 66 štafet  (264 běžců)
 
Kontakty
RUBIKON Centrum
Anita Beganyová
Ředitelka PR
mob: +420 724 329 105
email: beganyova@rubikoncentrum.cz
 
červen 2017 Tiskové oddělení PMS

 
Při pracovních Pohovorech nanečisto v hotelu Hilton Prague si vězni a lidé s trestní minulostí vyzkoušeli jak uspět a dostat práci
 
Pětadvacetiletá Michaela si odpykává trest ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Uvědomuje si svoji chybu, která ji v minulosti dovedla až do vězení, a je pevně rozhodnutá, že už ji nechce zopakovat. Dokončuje si proto vzdělání a chce po svém propuštění získat dobrou práci, která jí dá druhou  šanci. Michaela je jednou z pěti vězňů, kteří se ve středu 24. května spolu se 14 bývalými odsouzenými zúčastnili pracovních Pohovorů nanečisto. Ty uspořádaly v rámci svých dnů kariérního poradenství hotely Hilton Prague a Hilton Prague Old Town a zorganizovala je nezisková organizace RUBIKON Centrum. Po pohovorech následoval trénink na Yellow Ribbon Run/Běh se žlutou stužkou, který se poběží v červnu v rámci O2 pražských štafet 4x5 pořádaných společností RunCzech. Běh se žlutou stužkou, který spoluorganizuje a podporuje Probační a mediační služba, má za cíl podporovat lepší zaměstnatelnost lidí s trestní minulostí.
 
Je lehké ve vězení prosedět a proležet roky na ložnicích. Ale to já nechci. Dodělávám si vzdělání a chci udělat co nejvíc pro to, abych získala po propuštění dobrou práci a mohla zase normálně žít. Kvůli tomu jsem začala i běhat a zapojila se do Yellow Ribbon Run. Ke sportu mám blízko, protože jsem se v mládí věnovala atletice. Skutečnost, že poběžím za tolik lidí, kterým se zvýší šance dostat na svobodě práci, je asi tím největším motorem, který mě pohání,“ říká Michaela.
  
Společnost Hilton Worldwide se mimo jiné zaměřuje i na ty aktivity CSR, jejichž cílem je znovuzačlenění osob do pracovního procesu. Hotelnictví jako obor může nabídnout širokou škálu pracovních příležitostí, a usnadnit tak  novým zaměstnancům nastartovat pracovní kariéru, která jim pomůže vyřešit  jejich dlouhodobě neuspokojivou životní situaci. Jsem šťastný a zároveň hrdý na to, že jsme součástí tak skvělé iniciativy,“ uvedl Michael Specking, generální ředitel hotelu Hilton Prague. Podle Speckinga pražský Hilton spolupracuje s centrem Rubikon už dlouhá léta. V současnosti má minimálně jednu zaměstnankyni, která má trestní minulost, a je s ní už dva roky velmi spokojený.
 
Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech k tomu dodává: „Projekt Yellow Ribbon Run  podporujeme z jednoduchého důvodu – lidé si zkrátka zaslouží druhou  šanci. A když dostanete práci, je  mnohem pravděpodobnější, že svoji šanci využijete, a vrátíte se zpátky do běžného života. Důležité je taky smysluplné trávení volného času, a tady nastupuje právě běh.“
 
Pohovory nanečisto jsou praktickou ukázkou toho, jak bez předsudků podpořit lidi s trestní minulostí a jejich opětovné uplatnění na trhu práce. Fungují jako  pracovní  pohovory na zkoušku, při kterých u jednoho stolu zasednou uchazeči o zaměstnání a zástupci z řad zaměstnavatelů. „Nejednou se stalo, že  si  účastníci  aktivity  natolik sedli, že kandidát nakonec odcházel se skutečnou pracovní  nabídkou,“ říká Lenka Ouředníčková, vedoucí služeb RUBIKON Centra. „Pohovory nanečisto pomáhají uchazečům i zaměstnavatelům. Uchazeči  mají  možnost vyzkoušet si, jak takový pracovní pohovor probíhá v praxi, naučí se, jak se zaměstnavatelem komunikovat, jak „prodat“ své CV a jak jasněji mluvit o své trestní minulosti. Zaměstnavatelé naopak zkušenost s Pohovory nanečisto popisují jako tzv. „aha“ zážitek – otevírá jim oči, když při kontaktu tváří v tvář zjistí, že i uchazeč s trestní minulostí je „normální“ člověk, který je motivovaný pracovat. Často si pak poopraví své mnohdy dosud  netušené předsudky,“ popisuje účel pohovorů Lenka Ouředníčková.
 
Cílem středečního setkání, kde se pracovní pohovory propojily s charitativním Během se žlutou stužkou, je myšlenka, že každý si zaslouží druhou  šanci. „Jde o unikátní propojení vězňů a bývalých odsouzených se zástupci firem, kteří se mohou stát jejich potenciálními zaměstnavateli,“ doplňuje Ouředníčková.
 
Deset firem zapojených do projektu Yellow Ribbon Run vězně dokonce zaměstnává a dává jim tak šanci získat práci i po propuštění. Tyto firmy tak v posledních letech vytvořily kolem 300 pracovních míst pro odsouzené a téměř 100 míst pro bývalé odsouzené.
 
Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run je projektem, který vznikl díky spolupráci několika subjektů: Vězeňské služby ČR, CSR platformy Business Leaders Forum, RunCzech, Probační a mediační služby a neziskové organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá lidem s trestní minulostí začlenit se zpět do společnosti.
 
Letošním generálním partnerem projektu je D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Zlatým partnerem běhu se stala firma Kostelecké uzeniny, a. s., stříbrnými partnery jsou společnosti LMC s. r. o., United Bakeries a. s. a Lesy České republiky s.  p. a bronzovými  partnery  firmy  Arriva  Transport  Česká republika a.s., Hamerník s. r. o., Schindler CZ a. s., DP Work s. r. o., Lion Products s. r. o. a marketingová agentura Wunderman. Partneři, kteří podpořili  jednoho  běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Haryservis,  Agro Jevišovice a. s., IP systém a.s., Froněk spol. s r. o. a Jipocar,  s. r. o. a Still ČR spol. s r. o. Projekt také podporují individuální běžci z organizací A-Giga s. r. o., Axocom s. r. o., Microsoft a společnosti Podané ruce o. p. s. Materiální podporu poskytli Dermacol a. s. a Papei, a.s. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize a mediálním partnerem je projekt Pro Fair Play. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.
 
Partnerem projektu i celé akce jsou hotely Hilton Prague a Hilton Prague Old Town.
 
květen 2017 Tiskové oddělení PMS

 
PMS spoluorganizovala mezinárodní konferenci o nových technologiích v trestní justici
 
PMS v třetím květnovém týdnu v Praze spoluorganizovala již třetí ročník mezinárodní konference Technologie v trestní justici, na které se setkali zástupci světových probačních a vězeňských služeb s technologickými experty, zástupci soukromého sektoru i akademiky. Cílem konferenci zaštítěné organizacemi EuroPris, ICPA a CEP bylo probrat technologické i bezpečnostní výzvy, kterým v současnosti čelí systémy trestní justice po celém světě, a najít vhodná technologická řešení.
 
Probační a vězeňské služby se nyní potýkají se stále se zvyšujícími požadavky na zajištění ochrany společnosti před kriminalitou, na druhé straně stále profesionalizují svou práci s odsouzenými, která by měla vést ke snížení recidivy a k reintegraci lidí s trestní minulostí zpátky do společnosti. Najít rovnováhu mezi těmito a dalšími požadavky vyžaduje podle expertů mimořádně citlivý a profesionální přístup a porozumění konkrétních potřeb jednotlivých servisů.
 
Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková mezinárodnímu publiku představila práci Probační a mediační služby jak s klienty z řad odsouzených, tak s oběťmi. Uvedla, že česká PMS se nyní nachází ve zlomovém momentě, kdy stojí těsně před zavedením elektronického monitorovacího systému do trestní justice, a že výměna mezinárodních zkušeností k tématu „náramky“ v praxi je pro PMS mimořádně přínosná. Specialistka na mezinárodní vztahy z PMS Marcela Demková moderovala jeden z panelů ke vzdělávání a odbornému zacházení, ve kterém diskutovali jak odborníci z rezortu, tak zástupci zahraničních technologických firem.
 
18.05.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Běžci se žlutou stužkou úspěšně zvládli Volkswagen Maraton Praha, nejrychlejší byl probační úředník z Plzně
 
Maraton, nejtěžší závod letošní série Běhů se žlutou stužkou, se běžel 7. května jako součást Volkswagen Maratonu Praha pořádaného společností RunCzech. Na trať vyběhla padesátka běžců včetně Jirky, Mariána, Libora a Oldřicha, vězňů, kteří svou úspěšnou účastí na maratonu podpořili druhou šanci na lepší život a získání dobré práce po propuštění z výkonu trestu. Ve stejný den se běžel i závod 2RUN, kdy se dva běžci podělili o maratonskou vzdálenost po 20 a 22 kilometrech. Nejrychlejším závodníkem z celkem asi 70 běžců podporujících projekt žluté stužky byl vedoucí oddělení obecně prospěšných prací střediska Probační a mediační služby v Plzni, Ivan Šarlinger.
 
„Když  jsme začínali běhat kolem vězeňského dvora, ostatní odsouzení na nás pokřikovali a smáli se nám. Bylo mi to jedno, ani jsem to nevnímal, spíš mi jich  bylo  líto.  Nejdůležitější  pro mě je moje maminka, která je mi zase oporou. Za to jsem vděčný nejen jí, ale i běhání,“ popisuje mladý maratonec Jirka  svou  zkušenost s tréninky za vězeňskou zdí ve věznici Vinařice, kde si odpykává trest, a dodává: „Za chvíli mi trest končí a já už dnes vím, že běhání si vezmu s sebou, abych zapomněl na blbosti, a neměl na ně čas. Chci se  i nadále věnovat tomu, co mě baví, a zároveň dokázat sobě i mamince, že umím žít i jinak, než jsem žil doposud.“
 
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dejme druhou šanci“.
Právě předsudky propuštěným vězňům škodí podle odborníků víc, než si myslíme. Přes dvě třetiny českých firem po uchazečích při náboru vyžadují výpis z trestního rejstříku, přičemž plných 55 procent zaměstnavatelů lidi se záznamem v Rejstříku trestů vůbec nezaměstná. Z odsouzených propuštěných z  vězení,  kterých bylo jen loni přes deset tisíc, má tak podle propočtů šanci získat práci jen třetina těch, kteří jsou motivovaní pracovat.
 
„To, že Jirka, Marián, Libor a Oldřich ve svém volném čase za výrazné podpory mých kolegů natrénovali na celý maraton, jen dokazuje jejich vůli začít znovu a lépe. Dejme jim šanci,“ uvedla iniciátorka běhu, ředitelka ženské Věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriela Slováková
 
„Jsem nesmírně rád, že se Yellow Ribbon Run neustále rozrůstá. Nejde jenom o počet běžců, i když padesátka maratonců je nádherné číslo, ale také o ty, kteří se o tomto záslužném projektu dozvědí. Čím víc lidí bude Yellow Ribbon Run znát, tím více lidem budeme moci opravdu pomoci. Naším heslem pro letošní rok je All Runners Are Beautiful, tedy že běhání sluší všem. A stoprocentně to platí i v tomto případě, druhou šanci si totiž zaslouží každý,“ říká prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo.
 
Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run je projekt, který vznikl díky spolupráci několika  subjektů: Vězeňské služby ČR, CSR platformy Business Leaders  Forum, RunCzech, Probační a mediační služby a neziskové organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá lidem s trestní minulostí začlenit se zpět do společnosti.  Prvního dubna se už běžel půlmaraton se žlutou stužkou, kterého se zúčastnilo téměř 40 běžců. Vrcholem letošní série běhů budou 14. června štafety, kterých se účastní několik stovek běžců včetně vězňů, bývalých vězňů, manažerů, zaměstnanců státních i neziskových organizací či ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.
 
Kromě nákupu jednotlivých startovních čísel projekt Žluté stužky letos podpořily společensky odpovědné firmy výběrem z několika druhů partnerství. Letošním generálním partnerem je D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Zlatým partnerem běhu se stala firma Kostelecké uzeniny, a.s., stříbrnými partnery jsou společnosti LMC s. r. o., United Bakeries a.s. a Lesy České republiky s.p. a  ronzovými partnery firmy Arriva Transport Česká republika a.s., Hamerník s. r. o., Schindler CZ a. s., DP Work s. r. o., Lion  Products s. r. o. a marketingová agentura Wunderman.  Partneři, kteří podpořili  jednoho  běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Haryservis,  Agro Jevišovice a. s., IP systém a. s., Froněk spol. s r. o. a Jipocar,  s.  r.  o. Projekt také podporují individuální běžci z organizací A-Giga s. r. o., Axocom s. r. o., Microsoft a společnosti Podané ruce o. p.s. Materiální podporu poskytli Dermacol a.s. a Papei a.s.. Hlavním mediálním  partnerem je Česká televize a mediálním partnerem je projekt Pro Fair Play. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.
 
květen 2017 Tiskové oddělení PMS

 
Uběhnou vězni Jirka, Marián, Oldřich a Libor pražský maraton?  Přijďte jim fandit a dejte druhou šanci lidem po výkonu trestu.
 
Maraton, nejtěžší závod letošní série Běhů se žlutou stužkou, se poběží už 7. května jako součást Volkswagen Maratonu Praha pořádaného společností RunCzech. Na trať vyběhne 46 běžců včetně Jirky, Mariána a Libora, tří vězňů, kteří chtějí svou účastí na maratonu podpořit druhou šanci na lepší život a získání dobré práce po propuštění z výkonu trestu. Ve stejný den se běží i závod 2RUN, kdy se dva běžci podělí o maratonskou vzdálenost po 20 a 22 kilometrech. 2RUN poběží za Žlutou stužku 24 běžců.
 
Když jsme začínali běhat kolem vězeňského dvora, ostatní odsouzení na nás pokřikovali a smáli se nám. Bylo mi to jedno, ani jsem to nevnímal, spíš mi jich bylo líto. Nejdůležitější pro mě je moje maminka, která je mi zase oporou. Za to jsem vděčný nejen jí, ale i běhání,“ popisuje mladý maratonec Jirka svou zkušenost s tréninky za vězeňskou zdí ve věznici Vinařice, kde si odpykává trest, a dodává: „Za chvíli mi trest končí a já už dnes vím, že běhání si vezmu s sebou, abych zapomněl na blbosti, a neměl na ně čas. Chci se i nadále věnovat tomu, co mě baví, a zároveň dokázat sobě i mamince, že umím žít i jinak, než jsem žil doposud.“
 
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dejme druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům škodí podle odborníků víc, než si myslíme. Přes dvě třetiny českých firem po uchazečích při náboru vyžadují výpis z trestního rejstříku, přičemž plných 55 procent zaměstnavatelů lidi se záznamem v Rejstříku trestů vůbec nezaměstná. Z odsouzených propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni přes deset tisíc, má tak podle propočtů šanci získat práci jen třetina těch, kteří jsou motivovaní pracovat.
 
Dalším závodem pod hlavičkou Yellow Ribbon je ten nejnáročnější – maraton. Pevně věřím, že pokud se odsouzeným daří v podmínkách výkonu trestu plnit veškeré úkoly, pracovat a dodržovat přísný režim, jsou na dobré cestě situaci po propuštění zvládnout,“ uvedla iniciátorka běhu, ředitelka ženské Věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriela Slováková. „To, že navíc ve svém volném čase za výrazné podpory mých kolegů natrénovali na celý maraton, snad jen dokazuje jejich vůli začít znovu a lépe. Dejme jim šanci a pojďme společně fandit,“ doplnila.
 
Jsem nesmírně rád, že se Yellow Ribbon Run neustále rozrůstá. Nejde jenom o počet běžců, i když padesátka maratonců je nádherné číslo, ale také o ty, kteří se o tomto záslužném projektu dozvědí. Čím víc lidí bude Yellow Ribbon Run znát, tím více lidem budeme moci opravdu pomoci. Naším heslem pro letošní rok je All Runners Are Beautiful, tedy že běhání sluší všem. A stoprocentně to platí i v tomto případě, druhou šanci si totiž zaslouží každý,“ říká prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo.
 
Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run je projekt, který vznikl díky spolupráci několika subjektů: Vězeňské služby ČR, CSR platformy Business Leaders Forum, RunCzech, Probační a mediační služby a neziskové organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá lidem s trestní minulostí začlenit se zpět do společnosti. Prvního dubna se už běžel půlmaraton se žlutou stužkou, kterého se zúčastnilo téměř 40 běžců. Vrcholem letošní série běhů budou 14. června štafety, kterých se účastní několik stovek běžců včetně vězňů, bývalých vězňů, manažerů, zaměstnanců státních i neziskových organizací či ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.
 
Kromě nákupu jednotlivých startovních čísel projekt Žluté stužky letos podpořily společensky odpovědné firmy výběrem z několika druhů partnerství. Letošním generálním partnerem je D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Zlatým partnerem běhu se stala firma Kostelecké uzeniny, a. s., stříbrnými partnery jsou společnosti LMC s. r. o., United Bakeries a. s. a Lesy České republiky s. p. a bronzovými partnery firmy Arriva Transport Česká republika a. s., Hamerník s. r. o., Schindler CZ a. s., DP Work s. r. o., Lion Products s. r. o. a marketingová agentura Wunderman.  Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Haryservis, Agro Jevišovice a. s., IP systém a. s., Froněk spol. s r. o. a Jipocar, s. r. o. Projekt také podporují individuální běžci z organizací A-Giga s. r. o., Axocom s. r. o., Microsoft a společnosti Podané ruce o. p. s. Materiální podporu poskytli Dermacol a. s. a Papei, a.s. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize a mediálním partnerem je projekt Pro Fair Play. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.
 
Zajímavosti z letošního maratonu a 2RUNu a Běhu se žlutou stužkou:
Ročník: 23. (poprvé se konal 4. června 1995)
Kapacita závodu: 10 600 běžců
Ocenění IAAF: Zlatá známka
Věděli jste, že... : Volkswagen Maraton Praha je s rekordem závodu 2:05:39 nejrychlejším květnovým maratonem všech dob?
Rekord závodu muži: Eliud Kiptanui/KEN/ 2:05:39, 2010
Rekord závodu ženy: Lydia Cheromei /KEN/ 2:22:34, 2011
 
Žlutá stužka
24 lidí poběží 2RUN (celkem 12 2RUNů)
Z toho 5x cizinci (Dubaj, USA, Francie, Brazílie)
2 zástupci z řad firemních partnerů (Schindler)
47 lidí poběží maraton
Z toho 10 cizinců (Dánsko, Norsko, Španělsko, Velká Británie, Kazachstán, Izrael, Francie, Belgie, Německo, Thajsko)
4 vězni
1 bývalý vězeň
11 zástupců z řad firemních partnerů z celkem 5 firem (LMC, Kostelecké uzeniny, United Bakeries, Lion Products, Lesy ČR)
 
Kontakt
Probační a mediační služba
Kristina Labohá
tisková mluvčí
mob: +420 737 247 167

 
Specialisté z PMS školili albánské odborníky v mediaci
 
Experti z české Probační a mediační služby po osmnácti měsících ukončili společný finsko-český projekt, který měl za cíl podpořit rozvoj alternativního řešení konfliktů v Albánii. Kateřina Hyková, Marek Tkáč a Martin Kracík společně se svými finskými kolegy pomáhali školit albánské pracovníky v justici v mediačních technikách. Cílem projektu sponzorovaného z Evropské unie byla harmonizace právního rámce Albánie, podpora tamější Komory mediátorů, spolupráce s partnery a zvýšení obecného povědomí o mediaci.
 
Mediace je způsob smírného řešení sporů, jehož cílem je dohoda. Probační a mediační služba se soustředí především na mediaci v trestní justici, která se snaží o mimosoudní řešení trestného činu, na jehož protilehlých stranách stojí oběť a pachatel.
 
„Mise, na kterých jsme se podíleli v Albánii, byly hodnoceny jako velmi přínosné  – ukázalo se, že kombinace finsko-české zkušenosti zkrátka funguje,“ uvedl lídr projektu za česku stranu a zároveň vedoucí středisek PMS ve východních Čechách Martin Kracík. Součástí předávání zkušeností byla podle něj i týdenní studijní cesta albánských mediátorů do Česka, která se konala loni v květnu. Albánští mediátoři tehdy navštívili kromě PMS i ministerstvo spravedlnosti, Českou advokátní komoru a další justiční instituce.
 
Mezinárodní projekt uzavřela koncem března konference v Tiraně. Na konferenci vystoupil i náměstek ředitelky PMS Radim Bureš, český velvyslanec v Tiraně Jaroslav Ludva, zástupci Evropské komise a další významní hosté. „V závěrečném zhodnocení přínosu projektu zaznívalo ocenění českým expertům jak ze strany Albánců, tak i finských kolegů. Projekt byl hodnocen jako velmi úspěšný,“ doplnil Kracík.
 
Albánský parlament vloni v červenci schválil reformu justice, která je klíčovou podmínkou pro přístupové rozhovory s Evropskou unií. Albánie požádala o status kandidátské země pro vstup do EU v roce 2009, ale kvůli otálení s reformami a v boji proti korupci a zločinnosti ho získala až v roce 2014. Reforma má zajistit změny v soudním systému, jejichž cílem je dosáhnout nezávislosti soudců a prokurátorů a vykořenit korupci v justici.
Má k tomu přispět i kontrola příjmů a majetku soudců a prokurátorů a prověřování jejich profesionální způsobilosti.
 
18.04.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Pražský půlmaraton běželi i sportovci ozdobení žlutou stužkou, vyzývali k podpoře zaměstnávání bývalých vězňů
 
Skvělá nálada, slunné počasí a tisíce natěšených, usměvavých sportovců. Tak vypadalo sobotní ráno v centru Prahy, kde 11.500 profesionálů i amatérů běželo pražský půlmaraton Sportisimo. Závod běželo i 35 běžců s tričkem se žlutou stužkou na podporu projektu, jehož cílem je nevšedním způsobem upozornit na problém obtížné zaměstnatelnosti lidí propuštěných z výkonu trestu. Všem běžcům děkujeme a jsme na ně pyšní.
 
Proč chceme podpořit zaměstnávání těch, kteří v životě udělali chybu?
 
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dejme druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům škodí podle odborníků víc, než si myslíme. Přes dvě třetiny českých firem po uchazečích při náboru vyžadují výpis z trestního rejstříku, přičemž plných 55 procent zaměstnavatelů lidi se záznamem v Rejstříku trestů vůbec nezaměstná. Z odsouzených propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni přes deset tisíc, má tak podle propočtů šanci získat práci jen třetina těch, kteří jsou motivovaní pracovat.
 
Naším cílem je povzbudit zaměstnavatele, aby přinejmenším přemýšleli nad tím, že i propuštěný vězeň může být vděčným a spolehlivým zaměstnancem,“ uvedla iniciátorka běhu, ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriela Slováková. „Věřím, že práce s vězni má smysl. Čím víc jim pomůžeme se začleněním do běžného života a řešením leckdy složitých životních problémů, tím méně bude obětí trestných činů,“ doplnila.
 
Kromě nákupu jednotlivých startovních čísel projekt Žluté stužky podpořily také společensky odpovědné firmy výběrem z několika druhů partnerství. Letošním generálním partnerem je D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Zlatým partnerem běhu se stala firma Kostelecké uzeniny, a. s., stříbrnými partnery jsou společnosti LMC s. r. o., United Bakeries a. s. a Lesy České republiky s. p. a bronzovými partnery firmy Arriva Transport Česká republika a. s., Hamerník s. r. o., Schindler CZ a. s., DP Work s. r. o., Lion Products s. r. o. a marketingová agentura Wunderman.  Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Haryservis, Agro Jevišovice a. s., IP systém a. s., Froněk spol. s r. o. a Jipocar, s. r. o. Projekt také podporují individuální běžci z organizací A-Giga s. r. o., Axocom s. r. o., Microsoft a společnosti Podané ruce o. p. s. Materiální podporu poskytli Dermacol a. s. a Papei, a.s. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize a mediálním partnerem je projekt Pro Fair Play. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.
 
Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run je projekt, který vznikl díky spolupráci několika subjektů: Vězeňské služby ČR, CSR platformy Business Leaders Forum, RunCzech, Probační a mediační služby ČR a neziskové organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá lidem s trestní minulostí začlenit se zpět do společnosti.
 
 
01.04.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Žlutá stužka na tričkách v ulicích Prahy? Půlmaraton kolem vás poběží sportovci, kterým není lhostejný osud bývalých vězňů
 
35 běžců se v sobotu 1. dubna zúčastní půlmaratonu, prvního ze závodů letošní série Běhů se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run. Akce se koná v rámci slavného Sportisimo Prague Half Marathonu 2017 pořádaného společností RunCzech. V letošním roce se v České republice poběží už druhý ročník Běhu se žlutou stužkou, jehož cílem je nevšedním způsobem upozornit na problém obtížné zaměstnatelnosti lidí propuštěných z výkonu trestu. Celkem se na start Sportisimo 1/2Maratonu Praha postaví 11 500 běžců a běžkyň z 57 zemí, kteří se těší na rychlou trať i každoročně fantastickou atmosféru.
 
Proč chceme podpořit zaměstnávání těch, kteří v životě udělali chybu?
 
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dejme druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům škodí podle odborníků víc, než si myslíme. Přes dvě třetiny českých firem po uchazečích při náboru vyžadují výpis z trestního rejstříku, přičemž plných 55 procent zaměstnavatelů lidi se záznamem v Rejstříku trestů vůbec nezaměstná. Z odsouzených propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni přes deset tisíc, má tak podle propočtů šanci získat práci jen třetina těch, kteří jsou motivovaní pracovat.
 
Naším cílem je povzbudit zaměstnavatele, aby přinejmenším přemýšleli nad tím, že i propuštěný vězeň může být vděčným a spolehlivým zaměstnancem,“ uvedla iniciátorka běhu, ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriela Slováková. „Věřím, že práce s vězni má smysl. Čím víc jim pomůžeme se začleněním do běžného života a řešením leckdy složitých životních problémů, tím méně bude obětí trestných činů,“ doplnila.
 
Podle Carla Capalba, prezidenta organizačního výboru RunCzech, zvládnou ženy v průměru Sportisimo 1/2Maraton Praha za 2:05:22 hodiny a muži za 1:49:12 hodiny. „To ale není to klíčové v závodu běžců se žlutou stužkou. Tito sportovci mají mnohem důležitější cíl, chtějí totiž inspirovat své blízké, přátele i úplně cizí lidi, že druhou šanci by měl dostat každý,“ dodal Capalbo. Celé jarní běžecké série se žlutou stužkou složené ze čtyř závodů v dubnu, květnu a červnu se podle něj zúčastní neuvěřitelných 900 běžců. 
 
Kromě nákupu jednotlivých startovních čísel projekt Žluté stužky podpořily také společensky odpovědné firmy výběrem z několika druhů partnerství. Letošním generálním partnerem je D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Zlatým partnerem běhu se stala firma Kostelecké uzeniny, a. s., stříbrnými partnery jsou společnosti LMC s. r. o., United Bakeries a. s. a Lesy České republiky s. p. a bronzovými partnery firmy Arriva Transport Česká republika a. s., Hamerník s. r. o., Schindler CZ a. s., DP Work s. r. o., Lion Products s. r. o. a marketingová agentura Wunderman.  Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Haryservis, Agro Jevišovice a. s., IP systém a. s., Froněk spol. s r. o. a Jipocar, s. r. o. Projekt také podporují individuální běžci z organizací A-Giga s. r. o., Axocom s. r. o., Microsoft a společnosti Podané ruce o. p. s. Materiální podporu poskytli Dermacol a. s. a Papei, a.s. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize a mediálním partnerem je projekt Pro Fair Play. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.
 
Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run je projekt, který vznikl díky spolupráci několika subjektů: Vězeňské služby ČR, CSR platformy Business Leaders Forum, RunCzech, Probační a mediační služby ČR a neziskové organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá lidem s trestní minulostí začlenit se zpět do společnosti.
 
Zajímavosti z projektu Yellow Ribbon Run a  Sportisimo Prague Half Marathonu 2017
V letošním roce se v České republice poběží 2. ročník Yellow Ribbon Run.
Sportisimo 1/2Maraton Praha odstartuje v 10 hodin z náměstí Jana Palacha. Závod si získal svůj věhlas díky krásné trati probíhající srdcem historické Prahy.
Závod bude vysílán v  přímém přenosu na ČT Sport. Přenos startuje v sobotu 1. dubna v 9:50.
Závod je již poosmé v řadě oceněn zlatou známkou kvality Mezinárodní asociace atletických federací IAAF.
Trasa Sportisimo 1/2Maratonu Praha je velmi rychlá, v loňském roce ji pod hodinu zaběhlo pět mužů
Yellow Ribbon Run bude letos součástí tří závodů RunCzech běžecké ligy 2017, a to Sportisimo 1/2Maratonu Praha dne 1. dubna a Volkswagen Maratonu Praha dne 7. května. Největší zastoupení běžců bude součástí charitativní běžecké akce O2 Pražské štafety 4x5 dne 14. června.
V roce 2017 akci podpoří na 900 běžců, z nichž téměř 500 poběží
O2 Pražskou štafetu 4x5 a přes 100 celou maratonskou vzdálenost. V současné době jsou přihlášení aktivní účastníci z 19 zemí, a to například z Francie, Švédska, Dánska, ale také Brazílie, Thajska, Běloruska, Izraele nebo Kazachstánu.
 
Kontakt
Probační a mediační služba
Kristina Labohá
Tisková mluvčí
mob: +420 737 247 167
email: klaboha@pms.justice.cz
 
29.03.2017 Tiskové oddělení PMS

Probační a mediační služba loni pomohla přes 6700 obětem trestných činů, z toho pěti stům zvlášť zranitelných
Probační a mediační služba (PMS) v roce 2016 spolupracovala s 6719 oběťmi trestných činů, z toho s 513 zvlášť zranitelnými – seniory, zdravotně postiženými osobami či mládeží. Od srpna 2013, kdy vstoupil v účinnost zákon o obětech trestných činů, PMS pomohla 18.560 obětem trestných činů. Při příležitosti dnešního Evropského dne obětí trestných činů to uvedla ředitelky Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
Při práci s obětí trestného činu se naši lidé snaží o její aktivní zapojení do trestního řízení a do řešení následků trestného činu. Děláme všechno pro to, aby oběť nebyla v trestním řízení degradována jako v minulosti na pouhý důkazní prostředek, ale aby byla respektována a naplňována její práva a potřeby, s čímž jí pomáháme,“ uvedla Matoušková.
 
Zhruba v 90 procentech pomáhají probační úředníci obětem z řad dospělých, v pěti procentech seniorům, ve dvou až třech procentech dětem a mladistvým. „Jde o velice citlivou práci a naši lidé procházejí speciálními školeními. Na oběti nehledí jen optikou způsobené újmy, ale zejména následku. I malá újma může mít podle našich zkušeností velké následky,“ doplnila Matoušková.
Probační a mediační služba nabízí základní pomoc obětem na 74 středicích a dvou detašovaných pracovištích napříč republikou. Díky projektové činnosti, resp. projektu Proč zrovna já? II fungují specializovaní poradci PMS i v dalších 55 lokalitách. Pomoc obětem je tak dostupná v každém okresním městě ČR a zájemci o služby PMS si mohou adresu a podrobnosti dohledat na webových stránkách pmscr.cz.
 
22.02.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Dá se ve věznici natrénovat maraton? Odpověď se hledala na prvním tréninku Běhu se žlutou stužkou
Může člověk s trestní minulostí a člověk, který se aktuálně nachází ve výkonu trestu, uběhnout maraton? Jak se dá ve věznici trénovat na běžecký závod? A jakou k tomu mají tito jedinci motivaci? Marian z Věznice Kuřim i bývalý vězeň Milan, kteří poběží se žlutou stužkou maraton, a Marie z věznice ve Světlé nad Sázavou, trénující na červnový štafetový běh, mají jasno: když budou mít silnou vůli a podpoří je okolí, mají šanci začít ve svém životě znovu a lépe. Proto se zapojili do projektu Yellow Ribbon Run, který upozorňuje na téma obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí, a se žlutou stužkou běželi dnešní trénink. Trénink se konal v běžeckém centru Running Mall na Praze 7 a zúčastnili se ho nejen osoby ve výkonu a po výkonu trestu, ale i další běžci včetně manažerů firem, které zaměstnávají vězně.
Proč je potřeba řešit zaměstnávání vězňů a bývalých odsouzených? „Lidé opouštějící vězení si trest odpykali a teď jsou zase na startovní čáře. Dát jim šanci na práci a nový start pro ně znamená často jedinou možnost, jak začít znovu. Vytrvale běžet dál vstříc lepší budoucnosti už musí sami. Pokud poběžíte s nimi, vyjádříte jim podporu, se kterou to lépe zvládnou,” uvedla Gabriela Slováková, ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou a iniciátorka projektu Yellow Ribbon Run v České republice.
Závody Běhu se žlutou stužkou – maraton, půlmaraton a štafety – se poběží v dubnu, květnu a v červnu pod záštitou tří závodů RunCzech. „Se žlutou stužkou se poběží už podruhé a zúčastní se mnohem víc běžců než v roce 2016. Pro mě je to známka toho, že jsme nastartovali velký a smysluplný projekt, který má budoucnost. Když si totiž tisíce lidí připnou žlutou stužku na tričko a řeknou vězňům, že po odpykání trestu jim chceme dát druhou šanci, společnost to nemůže ignorovat,“ uvedl Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech.
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“. Právě předsudky propuštěným vězňům podle odborníků kladou na jejich cestu novým životem nejednu překážku. Zvlášť pokud se nenajdou zaměstnavatelé, kteří jim dají druhou šanci.
Předsudkům však už dávno utekli partneři celého projektu, firmy, které se nestydí zaměstnávat vězně nebo bývalé vězně,“ doplnil Capalbo.
Kromě nákupu jednotlivých startovních čísel lze projekt podpořit také výběrem z několika druhů partnerství. Letošním zlatým partnerem běhu se stala firma Kostelecké uzeniny, a.s., stříbrnými partnery jsou společnosti LMC s.r.o., United Bakeries a.s., Lion Products s.r.o., Lesy České republiky s. p. a bronzovými partnery firmy Arriva Transport Česká republika a.s., Hamerník s.r.o. a Schindler CZ a.s. Partneři, kteří podpořili jednoho běžce
z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Haryservis, Agro Jevišovice a.s.
a IP systém a.s. Projekt také podporují individuální běžci z organizací Ashoka a Společnost Podané ruce o.p.s. Mediálním partnerem je společnost Lagardere Active ČR a. s. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.
Minulý rok bylo propuštěno 10.271 vězňů, tedy lidí, kterým zůstane záznam v Rejstříku trestů. Podle průzkumu společnosti LMC více než dvě třetiny firem po uchazečích při náboru vyžadují výpis z trestního rejstříku, přičemž plných 55 procent zaměstnavatelů lidi se záznamem v rejstříku trestů vůbec nezaměstná. Z odsouzených propuštěných z vězení má tak podle propočtů šanci získat práci jen třetina těch, kteří jsou motivovaní pracovat.
Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run je projekt, který vznikl díky spolupráci několika subjektů: Vězeňské služby ČR, CSR platformy Business Leaders Forum, RunCzech, Probační a mediační služby a neziskové organizace RUBIKON Centrum, které pomáhá lidem s trestní minulostí začlenit se zpět do společnosti.
Zajímavosti z projektu Yellow Ribbon Run
V letošním roce se v České republice poběží 2. ročník Yellow Ribbon Run.
Yellow Ribbon Run bude letos součástí dvou závodů RunCzech běžecké ligy 2017, a to Sportisimo 1/2Maratonu Praha dne 1. dubna a Volkswagen Maratonu Praha dne 7. května. Největší zastoupení běžců bude součástí charitativní běžecké akce O2 Pražské štafety 4x5 dne 14. června, kterou také připravují organizátoři běžeckých akcí pod hlavičkou RunCzech.
V roce 2016, kdy se v České republice konal 1. ročník Yellow Ribbon Run, byl celkový počet běžců se žlutou stužkou 32. Mezi nimi bylo 5 odsouzených a 3 běžci po výkonu trestu.
V roce 2017 akci podpoří celkem 856 běžců, z nich například 480 poběží O2 Pražskou štafetu 4x5 a 300 celou maratonskou vzdálenost. V současné době jsou přihlášení aktivní účastníci z 19 zemí, a to například z Francie, Švédska, Dánska, ale také Brazílie, Thajska, Běloruska, Izraele nebo Kazachstánu.
Zajímavostí je to, že se mezi běžci nachází také osoby, které se staly oběťmi trestných činů a projekt svojí účastí podporují.
Do projektu se letos zapojuje 20 věznic z celkového počtu 35, které se nachází v České republice.
Celou maratonskou vzdálenost 42,195 km si na Volkswagen Maratonu Praha troufne zaběhnout 6 aktuálně odsouzených běžců a 1 bývalý odsouzený.
O2 Pražskou štafetu 4x5 poběží 13 aktuálně odsouzených běžců spolu s 12 běžci, kteří již svůj trest mají za sebou a 7 z nich jsou klienty RUBIKON Centra.
Všech akcí se vedle odsouzených nebo bývalých odsouzených zúčastní také cca 90 zaměstnanců Vězeňské služby České republiky.
Další z podporovatelů projektu, Probační a mediační služba, bude zastoupena celkem šedesátkou účastníků a účastnic a za Business Leaders Forum poběží 2 a za RUBIKON Centrum vyběhne 12 zaměstnanců.
 
08.02.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Výběrové řízení na tzv. náramky hladce pokračuje: pět dodavatelů podalo své nabídky
 
Zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti a Probační a mediační služby (PMS) dnes otevřeli obálky s nabídkami pro Elektronický monitorovací systém pro trestní justici. Veřejné zakázky, která byla vypsána 29. února 2016 formou soutěžního dialogu, se od vypsání účastnilo šest zájemců.
 
Lhůta pro podávání nabídek skončila dnes v 10:00 dopoledne. Hodnotící komise obdržela celkem pět nabídek, které začala posuzovat z hlediska plnění zákonných požadavků a nabídnuté ceny. Po zhodnocení jednotlivých nabídek bude vybrán vítězný uchazeč.
 
Přeplněnost českých věznic se dostala do bodu, kdy musíme co nejrychleji hledat řešení v nových kapacitách, ale i v alternativních trestech. Pracujeme na obojím zároveň, a jsem proto velmi rád, že se výběrové řízení na náramky nyní dostalo do fáze, kdy známe jednotlivé produkty a brzy bude znát vítěze výběrového řízení,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
 
Výběrové řízení obsahovalo několik kol přímých jednání se všemi přihlášenými uchazeči, v jejichž návaznosti také probíhalo testování jednotlivých technologií. Každý uchazeč poskytl své produkty po dobu jednoho měsíce, během kterého Ministerstvo spravedlnosti testovalo základní funkce sytému.
 
Elektronické náramky na nohou odsouzených znamenají větší spolehlivost kontroly, zda se odsouzený nachází v daném čase tam, kde má být. Kontrolují také to, zda není v blízkosti chráněné osoby, a nevstupuje do zakázané zóny. Namátkové kontroly probačních úředníků tak budou méně časté, ale domovy odsouzených budeme dále navštěvovat. Po zavedení elektronického monitorovacího systému budeme mít více času na to, abychom odsouzené vedli k pozitivní změně jejich života. Je nezbytné, aby pracovali a měli pravidelný příjem, nezneužívali alkohol a jiné drogy, naučili se problémy řešit jinak než opakováním trestné činnosti,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.    
 
Trestní řád využití tzv. náramků pro trest domácího vězení již umožňuje. V polovině roku 2016 Ministerstvo spravedlnosti prosadilo rozšíření využití také pro účely vazby. Jednou z hlavních výhod v obou případech je možnost zůstat v kontaktu s rodinou a docházet do zaměstnání.
 
26.01.2017 Tiskové oddělení MSp a PMS

 
PMS čeká náročný rok: dokončení zakázky na elektronické náramky či prosazení nové koncepce rozvoje do roku 2025
 
Probační a mediační službu (PMS) čeká náročný rok 2017, kdy organizaci čekají vedle běžné pracovní agendy čtyři zásadní výzvy. PMS chce úspěšně dokončit veřejnou zakázku na elektronický monitorovací systém, prosadit koncepci svého rozvoje do roku 2025, přijmout a začlenit 60 nových zaměstnanců do svých řad a stabilizovat vnitřní systémy a organizaci práce.
 
Pokud vše půjde podle plánu, bude vítěz tendru na elektronický monitorovací systém znám na rozhraní prvního a druhého čtvrtletí letoška. „Pak budeme intenzivně pracovat na zdárném začlenění systému do každodenní případové praxe,“ uvedla ředitelka Andrea Matoušková. Takzvané náramky pomohou hlídat odsouzené s uloženým trestem domácího vězení; uvažuje se však i o jejich využití při nahrazení vazby či posílení ochrany obětí trestné činnosti.
 
Druhou výzvou je pro PMS letos podle Matouškové obhajoba a prosazení připravené Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025, s jejíž pomocí chce služba ukotvit své postavení v prostředí české trestní justice. Schválení materiálu by mělo posloužit Probační a mediační službě při efektivnějším naplňování cílů probace a mediace v dalších letech.
 
Neméně důležitým úkolem je pro nás úspěšné začlenění zaměstnanců, kteří do naší služby již od počátku ledna nastupují a budou dále nastupovat až do celkového počtu 60. Roční počet všech aktivních spisů se v posledních letech pohybuje kolem 30.000, a zátěž se stále zvyšuje. Noví lidé naší organizaci pomohou v účinném výkonu dohledu nad pachateli a v zajištění rozvoje mediačních činností,“ doplnila Matoušková. Podle ředitelky je klíčové dokončit letos i stabilizaci vnitřních systémů Probační a mediační služby včetně nastavení efektivnější organizace práce.
 
Novoroční výzvy navazují na náročnou práci probačních úředníků z roku 2016, kteří nově evidovali přibližně 17.300 případů kontrolovaných sankcí a 10.500 případů přípravy podkladů k rozhodnutí soudů a státních zastupitelství a zprostředkování řešení konfliktů mezi pachatelem a obětí. „V roce 2016 také probační úředníci zahájili spolupráci a poskytli pomoc a poradenství celkem více jak 6.700 obětem trestných činů,“ uvedl analytik PMS Michal Karban.
 
PMS loni navíc vedle své běžné činnosti také například odstartovala tři zásadní čtyřleté projekty Křehká šance II, Na správnou cestu! II a Proč zrovna já? II v celkové hodnotě 195 milionů Kč, dokončila projektu česko-švýcarské spolupráce Rozvoj probačních a resocializačních programů a v Ostravě odzkoušela pilotní projekt probačního domu.
 
07.01.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Ředitelka PMS převzala ocenění Vězeňské služby
PRACOV 7. prosince 2016 – ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková převzala Plaketu Vězeňské služby České republiky II. stupně z rukou generálního ředitele Petra Dohnala.
Generální ředitel VS ČR tak Andreu Matouškovou ocenil za vynikající kvalitu a intenzitu spolupráce. „Celé společnosti, i nám, jde o to, aby osoby, které z vězení odcházejí, byly socializované, uměly žít slušně a byly zvyklé pracovat, aby nám mohly být dobrými sousedy. K tomu je spolupráce s Probační a mediační službou naprosto nezbytná, je důležitou součástí tohoto procesu a já si velmi vážím toho, že tak dobře funguje,“ řekl Dohnal.  
V letošním roce se PMS a VS ČR kromě obvyklé spolupráce v rámci agendy parole spolupodílely na řadě projektů, které mají za cíl zlepšit a zefektivnit zacházení s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody i po jeho skončení. Jednalo se například o Reintegrační program, který se vězňům intenzivně věnoval v oblasti přípravy na budoucí zaměstnání, pilotní projekt Probační dům, jenž za přísných podmínek dával šanci na důstojný život lidem, kteří se po výkonu trestu neměli kam vrátit, či o projekt Křehká šance I a II, který se snaží zefektivnit přípravu odsouzených na podmíněné propuštění.
12. 12. 2016 Tiskové oddělení PMS

 
PMS diskutovala o koncepci svého rozvoje do roku 2025 s partnerskými organizacemi
Probační a mediační služba chce ukotvit své postavení v prostředí české trestní justice. Chce být nositelem myšlenek restorativní justice a jejím aktivním prosazovatelem, respektovaným partnerem pro soudce a státní zástupce a efektivní složkou justice disponující v rámci zákonného vymezení relevantními rozhodovacími pravomocemi a kompetencemi. To jsou některé ze záměrů z připravované Koncepce rozvoje Probační a mediační služby, které zazněly na pracovním semináři v Brně 5. prosince.
Akce se zúčastnily desítky partnerů PMS z řad soudců, státních zástupců, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, Vězeňské služby, policistů, sociálních kurátorů a dalších spolupracujících organizací a subjektů.
Z jejich strany zazněly názory, připomínky a doplnění k připravované koncepci, která analyzuje dosavadních 16 let fungování PMS, a stanoví priority Služby na další desetiletí. Připomínky budou nyní zapracovány do připravovaného materiálu, který bude do konce roku zaslán na Ministerstvo spravedlnosti.
Na semináři také zaznělo, že probační úředníci jsou ročně pověřováni k činnostem ve vykonávacím řízení v 17.000 až 18.000 případech. Roční počet aktivních spisů se však v posledních letech pohybuje kolem 30.000. „Každým rokem zátěž pracovníků zvyšuje, proto nyní Probační a mediační služba žádá personální navýšení,“ uvedla ředitelka Andrea Matoušková.
Schválení materiálu by mělo posloužit Probační a mediační službě při naplňování cílů probace a mediace v dalších letech.
 
06.12.2016 Tiskové oddělení PMS

 
Proběhly závěrečné konference projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů
 
Projekt Probační a mediační služby (PMS) Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti, který probíhá již od počátku roku 2011, se chýlí ke konci. PMS projekt realizuje v partnerství s Vězeňskou službou ČR a švýcarským Sdružením pro rozvoj probačních služeb ve východní Evropě a Probační službou kantonu Curych. Jednou ze závěrečných aktivit projektu realizovaného v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byly dvě říjnové projektové konference.
 
První z konferencí by věnována Alianci proti dluhům, tedy odborné platformě, která sdružuje subjekty, které se intenzivně zabývají řešením problémů souvisejících s předlužeností osob, které se ocitají v mnohdy neřešitelné sociální situaci. Experti z Ministerstva financí, Ministerstva Spravedlnosti, Agentury pro sociální začleňování, Kanceláře finančního arbitra a RUBIKON Centra představili pokrok, kterého bylo na poli předluženosti jednotlivců dosaženo.
 
Na konferenci vystoupili také zahraniční hosté. Marjatta Kaurala a Anastasia Lapintie z kanceláře ombudsmana hovořily o problematice předlužení ve Finsku. „Nyní, když jsem se seznámila se situací v České republice, je naprosto jasné, že Finsko i Česko řeší velmi obdobné problémy. Malé rozdíly, které mezi našimi zeměmi existují, se mohou stát zdrojem inspirace. Osobně se těším na bližší spolupráci s českými odborníky,“ uvedla Kaurala. Elizabeth Weaverová ze skotské univerzity ve Strathclydeu představila zajímavý koncept zaměstnávání osob s trestní minulostí, a to pomocí sociálních družstev, jež jsou obvyklá například v Itálii.  
 
Navazující konference představila další základní části projektu. Jednalo se konkrétně o rozšíření kognitivně behaviorálních programů jako osvědčené metody řešení kriminality mládeže i dospělých, vytvoření komplexního reintegračního programu využitelného jak pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i pro pachatele vykonávající alternativní tresty, a o vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti a stability rozšířených a inovovaných programů. Na konferenci vystoupili odborníci z PMS a z partnerských organizací, tedy z Vězeňské služby ČR, RUBIKON Centra, Centra podpory podnikání Praha a Centra dopravního výzkumu.
 
 
31.10.2016 Tiskové oddělení PMS

 
Ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba zřídí až čtyři probační domy pro propuštěné vězně
 
Ministerstvo spravedlnosti (MSp) a Probační a mediační služba (PMS) počítají se zřízením až čtyř probačních domů pro propuštěné vězně, a to během následujících devíti let. Probační domy, které budou spadat pod Probační a mediační službu, zajistí pomocí pobytového programu možnost intenzivní práce s pachateli po podmíněném propuštění z výkonu trestu. Umožní tak účinně kontrolovat pachatele po propuštění, a to včetně zajištění kontrol uložených přiměřených povinností a omezení.
 
Rozvoj probačních domů v České republice je žádoucí a řeší aktuální potřeby osob propuštěných z věznic. Zároveň odpovídá současnému evropskému trendu trestní politiky, který směřuje k většímu využívání alternativních trestů a ekonomicky úspornějších forem sankční politiky,“ uvedl náměstek pro trestní politiku a vězeňství MSp Vladimír Zimmel.
 
Probační a mediační služba podle své ředitelky Andrey Matouškové plánuje zřídit probační domy s kapacitou po 20 klientech. „Půjde zejména o podmíněně propuštěné pachatele závažnějších trestných činů, kteří by měli v probačním domě strávit minimálně šest měsíců. Kapacita a rozmístění Probačních domů ve čtyřech vybraných soudních krajích zajistí větší dostupnost tohoto programu pro osoby navracející se z vězení na svobodu,“ doplnila Matoušková.
 
Programy realizované v probačním domě budou podle náměstka Zimmela zaměřeny na to, aby podmíněně propuštěné vězni získali pracovní návyky a legální zaměstnání, aby řešili svou předluženost a rozvíjeli své sociální dovednosti s důrazem na rozvoj a upevnění rodinných vazeb. 
 
Klienti probačního domu se budou podrobovat dohledu probačního úředníka a budou se účastnit programů realizovaných v probačním domě. Ty budou propojeny a doplněny využíváním dalších návazných služeb.
 
Realizace probačních domů předpokládá intenzivní spolupráci PMS a Vězeňské služby ČR v rámci přípravy odsouzeného na podmíněné propuštění.
 
říjen 2016 Tiskové oddělení MSp a PMS

 
Dny mediace
 
PMS ve 20 střediscích napříč Českem představí veřejnosti metodu mediace coby způsob smírného řešení sporů
 
Probační a mediační služba chystá při příležitosti mezinárodního Dne řešení konfliktů (Conflict Resolution Day) sérii akcí s názvem Dny mediace, na kterých veřejnosti představí mediaci jako způsob smírného řešení konfliktu vzniklého v důsledku spáchání trestného činu. Mezinárodní Den řešení konfliktů letos připadá na 20. října: PMS uspořádá své akce zaměřené na představení mediace především v trestním řízení v týdnu od 10. do 14. října 2016, a to v celkem na 20 místech napříč Českou republikou včetně Prahy, Ostravy, či Plzně.
 
Mediace, která se jako alternativní způsob řešení sporů začala uplatňovat v Severní Americe v druhé polovině minulého století, se využívá v trestním i civilním právu. Řeší se jí mimosoudně trestný čin a jeho následek (tedy konflikt mezi pachatelem a obětí). V občanském právu se využívá například při hledání dohody během rozvodu mezi manželi, sporu o děti a v další životních situacích.
 
Mediace poskytovaná Probační a mediační službou je mediací mezi pachatelem a obětí, je bezplatná a založená na souhlasu obou stran. Mediace je provázaná s trestním řízením, a její výsledky jsou v něm také zohledněny. „Počet mediací v trestních věcech se u nás za poslední desetiletí zhruba zdvojnásobil. Zatímco v roce 2006 řešili mediátoři PMS 577 případů mediací, loni to už bylo 1124 mediací,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková. Šance na dohodu je při řešení sporu prostřednictvím mediace případu podle ní vysoká. „Z počtu všech mediací v rámci PMS loni skončilo 94 procent dohodou,“ doplnila.
 
Mediaci vede odborník na řešení konfliktů – mediátor, který jednání řídí, zachovává vyvážený přístup k oběma stranám a napomáhá nalézt řešení, nejen v oblasti náhrady škody, ale i v oblasti urovnání samotného konfliktu mezi poškozeným/obětí a pachatelem. „Poškozenému mediace nabízí možnost pochopení chování pachatele, okolností trestného činu a zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody. Obviněnému umožňuje vyjádření omluvy poškozenému, vysvětlení svého jednání a odčinění důsledků spáchaného trestného činu,“ doplnila Matoušková.
 
Probační a mediační služba představí mediaci prostřednictvím besed, prezentací, filmových a dalších materiálů v celkem šesti regionech, respektive na 20 místech. Akcí se zúčastní střediska v Českých Budějovicích, Berouně, Kolíně, Mladé Boleslavi, Praze, Frýdku-Místku, Ostravě, Vsetíně, Chomutově, Ústí nad Labem, Mostě, Litoměřicích, Jablonci nad Nisou, Děčíně, Lounech, Teplicích, Rokycanech, Plzni a Karlových Varech. V naprosté většině se den otevřených dveří bude konat přímo ve středisku.
 
O podrobnostech jednotlivých akcí se informujte u konkrétní pobočky, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny na webu pmscr.cz. Obecné dotazy prosím směřujte na tiskové oddělení PMS.

Srdečně zveme veřejnost do kteréhokoliv z výše uvedených měst.
 
říjen 2016 Tiskové oddělení PMS   

 
Představení nové strategii v boji proti předluženosti
Ministr Robert Pelikán a ředitelka Probační a mediační služby (PMS) Andrea Matoušková na společné tiskové konferenci představili aktuální kroky ministerstva a PMS směrem k nastavení transparentnějších podmínek oddlužení a efektivní pomoci dlužníkům s trestní minulostí.
Ministerstvo i PMS reagují na alarmující statistiky, které ukazují, že zadluženost Čechů se stále zvyšuje. V prvním pololetí letošního roku si Češi nabrali u bank přes 51 miliard korun spotřebitelských půjček, což je nejvíce v historii. Průzkumy ukazují, že finanční instituce akceptují stále větší riziko a půjčují vysoké částky klientům, u kterých je otázka splacení nejistá až nepravděpodobná. Zadluženost se pak stává také jednou z hlavních charakteristik osob s trestní minulostí, zejména po výkonu trestu odnětí svobody.
Rád bych chtěl opět vyslat zprávu, že půjčka není žádná legrace, a nepromyšlený podpis na smlouvě vám může zkazit život. Chceme ale také zdůraznit, že když už dluhy řešíte, nastavíme pro dlužníka i věřitele transparentnější prostředí, ve kterém se neutopíte,“ uvedl ministr Pelikán a doplnil: „Proto jsme připravili dvě novely insolvenčního zákona a novelu exekučního řádu. Pomohou nastavit férovější legislativní prostředí pro osobní bankrot a zbaví trh nesolidních komerčních subjektů slibujících snadné oddlužení, které vás přitom uvrhnou do ještě hlubší dluhové pasti.“
Předlužení je podle Andrey Matouškové spojeno se začarovaným kruhem ekonomické a sociální nestability vedoucí k recidivě, která v Česku dosahuje až 70 procent. „Téměř každý pachatel, se kterým probační úředník spolupracuje, má problém s dluhy. Proto vítáme podnět ministerstva k nastavení lepšího legislativního prostředí, aby naši klienti, kteří mají snahu pracovat a dělat něco se svými dluhy, mohli řešit své zadlužení,“ uvedla ředitelka PMS Matoušková. „Na oddlužení budou díky novele insolvenčního zákona moci za určitých podmínek dosáhnout i ti, kteří momentálně nemohou. Oddlužení udrží dlužníka v práci a je pro něj nadějí, že se mu podaří řešit složitou životní situaci například po opuštění bran vězení. Zvýší se mu tak motivace mít, a udržet si legální práci,“ doplnila.
Podle Matouškové je důležité zdůraznit, že novela neošidí oběti trestných činů. „Škody obětem bude pachatel muset uhradit vždy ve stoprocentní výši,“ dodala Matoušková.
Ředitelka na tiskové konferenci představila i novou informační a mediální kampaň Aliance proti dluhům, která od srpna cílí na dlužníky v těžké situaci, a to prostřednictvím 80.000 nově vydaných brožurek, webu www.alianceprotidluhum.cz a PR článků v tisku. Všechny tyto materiály představují konkrétní kroky, jak efektivně zažádat o oddlužení, řešit příchod exekutora a další situace spojené s dluhy.
22.9.2016 Tiskové oddělení MSp a PMS

 
Tým roku ocenil ministr, poté hejtman
 
Tým plzeňského střediska Probační a mediační služby vedený Ladislavou Vovsovou byl v červnu letošního roku oceněn ministrem spravedlnosti jako Tým roku. Úspěšné pracovníky v úterý 6. září přijal také hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.
 
Sedm žen a dva muži převzali z rukou hejtmana čestné uznání a pamětní medaile hejtmana Plzeňského kraje za výborné výsledky práce dosahované v plzeňském středisku Probační a mediační služby. „Přijímám a oceňuji významné osobnosti, sportovce, učitele či lékaři v Plzeňském kraji, je mi potěšením setkat se také s vámi," řekl v úvodu hejtman Václav Šlajs a dodal, že si velmi cení práce, kterou tým odvádí: „Je to nelehká práce s lidmi, kteří potřebují pomoc a leckdy jsou to lidé, dalo by se říci, na hraně propasti."
 
Ocenění převzali: Mgr. Ladislava Vovsová – vedoucí střediska, Mgr. Kamila Tyrová – vedoucí oddělení probace a mediace pro dospělé, Mgr. Kateřina Pudilová, Mgr. Michael Královec, Mgr. Zdeňka Benešová – vedoucí oddělení pro mládež, Mgr. Ivana Kovářová Bártová, Mgr. Ivan Šarlinger – vedoucí oddělení obecně prospěšných prací, Mgr. Andrea Krausová, Světla Svobodová.
 
Činnost Probační a mediační služby je rozdělena na dvě složky: probaci a mediaci. Probací je organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu těch alternativních trestů, ve kterých byly uloženy nějaké povinnosti nebo omezení, dále sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jakož i individuální pomoc obviněnému a působení na něj ve smyslu vedení řádného života. Mediací je pak mimosoudní zprostředkování řešení sporu mezi obviněným a poškozeným.
 
06.09.2016 Plzensky-kraj.cz

 
PMS se účastní kampaně zaměřené na pomoc dlužníkům a boj proti dluhům
 
Aliance proti dluhům, mezi jejíž zakládající členy patří Probační a mediační služba, spustí příští týden informační a osvětovou kampaň. Ta upozorní na problematiku zadluženosti a pomůže dlužníkům s postupným a efektivním řešením jejich složité životní situace. Kampaň bude sestávat z několika fází včetně distribuce informačních brožurek určených lidem, kteří si s dluhy nevědí rady. Součástí kampaně bude také spuštění nových, informativních webových stránek k problematice dluhů a v neposlední řadě také informační kampaň v tisku.
 
Naším cílem je doručit lidem, které dluhy ohrožují, jasné informace o tom, jak konkrétně postupovat, aby jim zadluženost nezničila život. Dlužníkům, kteří se už s tíživou situací potýkají, chceme sdělit, že pomoc je možná, a jasně a bez použití složité právničiny popsat, jak a kde ji mají hledat,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
PMS začne do svých 74 poboček po celé republice distribuovat informační brožury v půlce srpna. Brožury mají i elektronickou verzi, která bude ke stažení na vznikajících webových stránkách Aliance proti dluhům. Během podzimu se v deníku Blesk a regionálních mutacích Deníku objeví osvětové články na téma předcházení dluhům a řešení dluhové problematiky.
 
Osvětová a informační kampaň je realizována v rámci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“, který je finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.
 
08.08.2016 Tiskové oddělení PMS

 
Probační domy mají v Česku budoucnost, nyní je nutné nastavit kvalitní podmínky pro jejich rozvoj
 
Rozvoj takzvaných probačních domů v České republice je žádoucí a řeší aktuální potřeby osob propuštěných z věznic. Zároveň odpovídá současnému evropskému trendu trestní politiky, který směřuje k většímu využívání alternativních trestů a ekonomicky úspornějších forem sankční politiky. Uvádí to zpráva Probační a mediační služby (PMS) o končícím pilotním projektu probačního domu v Ostravě, kterou na přelomu července a srpna projednala vláda. Zpráva nicméně upozorňuje na to, že pro budoucí úspěšný rozvoj probačních domů v ČR je nutné efektivněji nastavit české justiční prostředí, zejména pak zvážit úpravu institutu podmíněného propuštění. V této souvislosti se nad vhodným ukotvením fungování probačních domů do českého prostředí povede odborná debata.
 
Rok trvající projekt ukázal, že probační domy v budoucnu vhodně doplní připravovaný nový systém péče o pachatele, kteří v rámci věznění již dosáhli účelu výkonu trestu, ale u kterých je v případě podmíněného propuštění nutné po nezbytně nutnou dobu stanovit přísnější kontrolní režim,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková. Podle ní je systém probačních domů, ve kterých po limitovanou dobu žijí pod dohledem probačních úředníků lidé podmíněně propuštění z výkonu trestu, správným krokem směrem k světovým standardům postpenitenciární péče. Probační domy mají skvělé výsledky například ve Velké Británii, Finsku, Norsku či Kanadě.
 
Pilotního projektu, který začal loni v Ostravě - Koblově a skončí v říjnu 2016, se zúčastnilo celkem 13 osob, z nichž je sedm do programu stále zařazeno. Bývalí vězni se v probačním domě provozovaném neziskovou organizací Nová šance podílejí na opravách zařízení, účastní se pracovního a vzdělávacího programu a podstupují i individuální terapii zaměřenou na zvládnutí života na svobodě. Každý z účastníků programu si hradí stravné a ubytování s tím, že náklady může v případě finanční tísně doplatit i zpětně.
 
Pilotní projekt podle Andrey Matouškové pomohl mimo jiné i vytipovat problémy, které je pro efektivní rozvoj probačních domů nutné vyřešit. K hlavním patří problematika rozhodování o podmíněném propuštění včetně zařazení pachatele do reintegračního programu, které je v rukách soudu. Soudy totiž často posoudily splnění zákonných podmínek pro podmíněné propuštění a potřebnost zařazení pachatele do reintegračního programu odlišně od doporučení ze strany PMS a konkrétní věznice. Rozdíl mezi počtem případů odsouzených, u kterých PMS ve spolupráci s věznicí navrhovala zařazení pachatele do programu (81 případů), a počtem rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění pachatele s uloženou povinností účastnit se programu (13 případů), je zjevný.
 
Potřebu změny naší stávající praxe vidíme v nutnosti posílení multidisciplinární spolupráce mezi orgánem rozhodujícím o podmíněném propuštění, věznicí zodpovídající za výkon nepodmíněného trestu a PMS jako orgánem zajišťujícím pokračování výkonu trestu na svobodě formou podmíněného propuštění s dohledem. Tento multidisciplinární přístup rozvíjí PMS v úzké součinnosti s Vězeňskou službou ČR, spolupracující odbornou veřejnost prostřednictvím vytvořených Komisí pro podmíněné propuštění a dalšími stranami a chce jej rozvést v připravované Koncepci rozvoje Probační a mediační služby do roku 2025,“ doplnila Matoušková.
 
04.08.2016 Tiskové oddělení PMS

 
Cena ministra spravedlnosti: Robert Pelikán ocenil dlouholeté zaměstnance i jednotlivé projekty
 
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán 28. června večer předal ocenění více než dvacítce pracovníkům Probační a mediační služby a Vězeňská služby. Slavnostního večera v pražské Brožíkově síni se účastnila více než stovka hostů.
 
"Jsem velmi rád, že dnes večer mohu ocenit ty, o kterých v médiích příliš neslýcháme. Vytvoření nové Koncepce Vězeňství, úspěšné zaměstnávání odsouzených osob v průběhu i po výkonu trestu nebo práce s mládeží jsou přitom výsledky jejich každodenní trpělivé práce. Velmi rád jsem osobně poblahopřál a poděkoval právě těm, kteří za těmito úspěchy stojí,“ uvedl Robert Pelikán, který ceny předával společně s náměstkem sekce trestní politiky Vladimírem Zimmelem.
 
Ceny udělované v níže uvedených šesti kategoriích letos převzali:
Odborný pracovník PMS roku / Příslušník VS roku:
Odborný pracovník roku Probační a mediační služby:
Marcela Bartáková (první místo)
Jana Růžičková (čestné uznání)
Jakub Kovář (čestné uznání)
Příslušník Vězeňské služby roku:
Jiří Střelka (první místo)
Pracovník roku PMS / Občanský zaměstnanec VS
Pracovník Probační a mediační služby:
Michal Karban (první místo)
Eva Janderová (čestné uznání)
Robert Oláh (čestné uznání)
Občanský zaměstnanec Vězeňské služby
Roman Mézl (první místo)
Jiří Dolejší (čestné uznání)
Václav Weinfurter (čestné uznání)
Manažer roku
Manažer roku Probační a mediační služby
Kamila Špejrová (první místo)
Eva Filipová (čestné uznání)
Jan Adamus (čestné uznání)
Manažer roku Vězeňské služby
Petr Vlk (první místo)
Simon Michailidis (čestné uznání)
Čin roku
Stanislav Beznoska (první místo)
Michal Šokala a Zdeněk Třetina (čestné uznání)
Miroslav Laštůvka (čestné uznání)
Tým roku
Tým roku Probační a mediační služby
Tým střediska Plzeň vedený Ladislavou Vovsovou (první místo)
Tým střediska Ostrava vedený Kateřinou Kuchtovou (čestné uznání)
Tým roku Vězeňské služby
Tým realizující nové resocializační postupy vedený Václavem Jiřičkou (první místo)
Tým realizující projekt Křehká šance vedený Lukášem Kozaczkou (čestné uznání)
 Zvláštní cena ministra spravedlnosti
Mimořádné zásluhy
Michal Řeháček
Zdeňka Bauerová
Bohumil Khol
Uvedení do Síně slávy
Jaroslav Gruber
 

 
Odstartovaly projekty Křehká šance II a Na správnou cestu! II
V květnu začala realizace projektů Křehká šance II a Na správnou cestu! II, jež navazují na stejnojmenné projekty Probační a mediační služby z minulých let.
Projekt Na správnou cestu! II se zabývá rozvojem inovativních způsobů řešení kriminality mládeže. Projekt rozšíří činnost týmů pro mládež ve stávajících čtyřech soudních okresech ČR a implementuje jejich praxi do dalších šesti nově vybraných soudních okresů. Projekt dále předá zaměstnancům PMS know-how v oblasti provádění rodinných skupinových konferencí a tím rozšíří jejich praxi do všech soudních okresů ČR. V rámci aktivity projektu nazvané „Proti násilí“ budou vyškoleni lektoři programu pro mladistvé pachatele násilných provinění. Projekt bude nově upraven tak, aby mohl být použit i při práci s dospělými pachateli násilné trestné činnosti ve věku blízkém mladistvým.
Projekt Křehká šance II pak rozvine dosavadní praxi Komisí pro podmíněné propuštění, rozšíří ji do dalších devíti věznic v České republice a prováže jejich činnost s nově zaváděnými programy – specifickým programem pro pachatele a rozvojem spolupráce regionu a věznice v oblasti zacházení s vězněnými pachateli a jejich přípravy na propuštění. Projekt zavede dva nové restorativní programy a zpracuje návrh systémových změn v oblasti podmíněného propuštění v České republice včetně návrhů legislativních opatření.
Více informací o projektech je možné nalézt zde a zde.
18.05.2016 PMS

 
Náměstek Ministerstva spravedlnosti navštívil mladoboleslavské středisko
Ve čtvrtek 7. dubna 2016 navštívil náměstek sekce trestní politiky Vladimír Zimmel středisko Probační a mediační služby v Mladé Boleslavi. Při setkání s pracovníky střediska a studentkou vyšší odborné školy, která zde vykonává odbornou praxi, hovořil nejen o klientské práci, výkonu alternativních trestů, celkové zatíženosti pracovníků, ale také například o vysokých nárocích na kvalifikaci probačních úředníků a asistentů. „Velice jsme ocenili, že s námi pan náměstek prodiskutoval důležitá témata týkající se současné podoby Probační a mediační služby i její budoucí možné změny,“ sdělila Štěpánka Radikovská, pověřena vedením střediska. Během dvouhodinového setkání pracovníci zmínili i velmi dobrou spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, zejména s policií a státním zastupitelstvím. Zaměstnanci celé PMS byli z úst pana náměstka ministra pochváleni za šíření dobrého jména služby a za ochotu se nadále vzdělávat a poskytovat vysokou úroveň odborných služeb nejen klientům služby, ale i dalším spolupracujím subjektům. „Moc si vážíme osobního povzbuzení pana náměstka do další činnosti a upřímného ocenění naší snahy pracovat dobře,“ dodala Radikovská.
11.04.2016 PMS

 
Rozhovor s ředitelkou PMS Andreou Matouškovou
Právě vyšlo nové číslo nepravidelného periodika jednoho z klíčových partnerů Probační a mediační služby, RUBIKON Centra. RUBIKONOVINY přinášejí rozhovor s ředitelkou PMS Andreou Matouškovou na téma vzájemné spolupráce ve formě programů pro mladistvé a dospělé pachatele, jejich současné podobě i plánech do budoucna. Nové číslo RUBIKONOVIN je věnováno převážně programům ke zvýšení efektivity alternativních trestů, ať už se jedná o program PUNKT rodina či Romský mentoring, které RUBIKON Centrum nabízí ve spolupráci s PMS, či projekt Alternativa pro Romy, jehož cílem je zvýšit dostupnost alternativních trestů pro příslušníky romské menšiny. RUBIKONOVINY si můžete přečíst zde.
07.04.2016 PMS

 
Konference projektu „Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR“
V termínu 17. – 18. března 2016 proběhla konference projektu Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR (PMS), jejímž cílem bylo vyhodnocení a reflexe projektových aktivit včetně spolupráce PMS a norských partnerů.                                  
Projekt vychází z dlouhodobé tendence směřující ke zvýšení profesionalizace činností v rámci probace a mediace. Je v souladu se strategickými pilíři PMS (ochrana společnosti, integrace pachatele, participace poškozeného) a tím i prioritou Ministerstva spravedlnosti směřovat v rámci trestní justice pozornost práci s obětí. Prohlubování vzdělávání pracovníků dlouhodobě patří mezi priority PMS.
První den konference byl představen projekt, jeho cíle a indikátory. Byla zhodnocena výměna zkušeností dobré praxe mezi norskou a českou stranou prostřednictvím workshopů a studijních cest do Norska a České republiky. Účastníci konference byli seznámeni s jednotlivými vzdělávacími moduly systému dalšího vzdělávání (SDV).  
Druhý den byly zhodnoceny vzdělávací aktivity projektu a nejlepší byli lektoři oceněni „Oscary SDV“. Účastníci konference obdrželi informace o prodloužení projektu do října 2016 a pokračování SDV po jeho ukončení projektu. Na závěr vystoupila ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková a zástupce ředitelství norské vězeňské služby Kim Ekhaugen, kteří ocenili práci všech účastníků projektu a vyzdvihli důležitost mezinárodní spolupráce tohoto typu.
 
 
22. 03.2016 PMS

 
Pilotní projekt Probační dům pokračuje
Probační a mediační služba pokračuje ve spolupráci s občanským sdružením Nová šance  a Vězeňskou službou ČR v pilotním projektu Probační dům. Probační dům tvoří mezistupeň mezi vězením a absolutní svobodou a dává šanci odsouzeným, kteří se bezprostředně po výkonu trestu odnětí svobody nemají kam vrátit.
Pilotní projekt Probační dům čerpá inspiraci z Norska, kde zařízení tohoto typu fungují již mnoho let. Jsou určena odsouzeným, kteří se po výkonu trestu odnětí svobody nemají kam vrátit, a zajišťují jim ubytování, stravu, ošacení a podmínky pro osobní hygienu, ale i duchovní služby, psychosociální trénink, pomoc při nácviku pracovních návyků a dovedností, podporu při získávání kvalifikace, rekvalifikace a zaměstnání.
Do projektu se odsouzení pečlivě vybraní Vězeňskou službou hlásí dobrovolně, čímž se zavazují k dodržování pravidel a podmínek Probačního domu, mezi něž patří povinnost podrobit se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu a omamných látek, podílet se finančně na úhradě nákladů spojených s ubytováním, ale i zákaz kouření, zákaz užití jakéhokoli fyzického násilí, zákaz vlastnit, přechovávat a užívat jakoukoliv zbraň a povinnost plnit individuální plán.
Prozatím jediný Probační dům v České republice provozuje občanské sdružení Nová šance v Ostravě – Koblově. Do projektu již bylo zařazeno pět klientů Probační a mediační služby. Šanci na zařazení do projektu mají odsouzení až do konce května letošního roku, ve věznicích proto probíhá intenzivní osvětová činnost, na níž spolupracují Probační a mediační služba, Vězeňská služba i občanské sdružení Nová šance. 
 
14.03.2016 PMS

 
Ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba vypisují novou zakázku na tzv. „elektronické náramky“
Probační a mediační služba dnes ve Věstníku veřejných zakázek zveřejnila zakázku „Elektronický monitorovací systém pro trestní justici“. Tuto zakázku vypisuje podruhé poté, co byla v prosinci 2015 zrušena zakázka předchozí. Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč. Tentokrát Ministerstvo spravedlnosti s Probační a mediační službou, která je zadavatelem zakázky, zvolili formu tzv. soutěžního dialogu. Jde o druh zadávacího řízení, který poskytuje veřejnému zadavateli stejnou flexibilitu, jakou mají soukromé subjekty a zároveň formou dialogu s potencionálními dodavateli umožní nalézt to nejvhodnější řešení potřeb veřejného zadavatele.
Lhůta pro podání žádostí zájemců o účast v soutěžním dialogu je stanovena zákonem o veřejných zakázkách a končí 5. 4. 2016 (včetně). Podrobné informace najdou zájemci na adrese https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp
 
29.02.2016 Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR

 
Evropský den obětí
Rokycanští jsou do projektu zapojení. 22. únor, je dnem, který všem připomíná, kolik z nás se už stalo obětí trestného činu.
            Za vyhlášením Mezinárodního dne obětí stojí podpis Charty práv obětí z Velké Británie ze dne 22. února 1990. O rok později vznikl mezinárodní Evropský den obětí.
            „Má ale také napomoci zvýšit povědomí o možné pomoci a podpoře obětí i jejich blízkých,“ upozornila Zdeňka Blažková z Probační a mediační služby (PMS) Rokycany.
            Nažidla… všem známý pojem tragického místa nehody, ...otravy pančovaným alkoholem, … pád železničního mostu ve Studénce – mrtví,zranění, pozůstalí, zkrátka tragédie Vše uvedené má jedno společné – zanechávají poškozené, oběti. Všichni víme, o kom je řeč, jak se k nim však zachovat, co s poškozenými?
            „Oběti potřebují zejména emocionální podporu a také dostatek informací a cenných rad o svých právech a možnostech, jak se jich domoci. Právě Evropský den obětí poskytuje ideální příležitost k tomu, aby se o věci začalo více mluvit. Nesmíme zapomínat na často bezbranné oběti zločinu,“ zdůraznila Blažková.
            Středisko PMS v Rokycanech bylo v letech 2013 až 2015 zapojené do projektu Proč zrovna já. Celorepublikový projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky sice skončil. V rámci celé republiky však poradci pomohli více než šesti tisícům klientů a uspořádali více než třináct tisíc konzultací. Pomoc poradců spočívala nejenv okamžitých radách, psychologické pomoci a právní informaci, ale například i jako doprovod k úkonům trestního řízení. Zajímavostí je, že se na poradnu obracely převážně ženy,“ říká Blažková.
            Pomoc poškozeným a obětem podle ní s ukončením projektu však nekončí. Střediska Probační a mediační služby jsou zapsaná do veřejného registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. „Registr je dostupný od července 2014 v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky. Obsahuje aktuální seznam subjektů, které poskytují pomoc obětem trestných činů. Informace o poskytovatelích pomoci jsou v registru rozdělené podle druhu poskytovaných služeb a podle okresů ČR,“ instruovala Blažková a dodala: „Registr obsahuje jak advokáty, tak i neziskové organizace a střediska PMS. Psychologické a sociální poradenství jsou obětem trestných činů oprávněné poskytovat jen ty subjekty, které k tomu mají oprávnění na základě rozhodnutí o registraci podle zákona číslo 108 z roku 2006 Sbírky o sociálních službách (paragraf 39, odst. 2 zákona o obětech). Tyto subjekty obětem trestných činů poskytují pomoc bezplatně.“
            O registru a poskytovatelích v něm uvedených mají podle Blažkové povinnost oběti informovat nejen advokáti a neziskové organizace v něm zapsaní, ale také policejní orgány České republiky, dále státní zástupci nebo soudci, ale také pracovníci Vězeňské služby ČR či zaměstnanci zdravotnických zařízení.
 
Středisko vyhledala zoufalá matka
Do střediska se dostavila poškozená – zoufalá pozůstalá matka. Její syn jedoucí na kole se stal obětí dopravní nehody – byl sražený protijedoucím automobilem při předjíždění. Na místě zemřel. Šok, zděšení, žal… S nesmírnou bolestí v srdci se sesunula se na židli. „Kde je jeho tělo… Možná to byla vražda… neukázali mi ho... Chci se s ním rozloučit. Nikdo mi nechce nic říci. Chci mu zařídit pohřeb, ale jak, kde začít… Poradce podává ženě balíček papírových kapesníků a sklenici vody. Vzápětí již telefonicky kontaktuje pohřební službu a policii, která případ řeší. Nešťastné matce pak pomalu vysvětluje, co bude dál. Nabízí doprovod na pohřební službu k zajištění všeho potřebného. Za týden doprovází nešťastnou matku na poslední rozloučení se synem. Pomoc poškozené pokračuje při jednání s polici – je třeba vyčíslit škodu. Přichází dopis od pachatele tragické nehody. Poradce poškozenou doprovází na jednání na policií, zajišťuje korespondenci s pojišťovnou. S poškozenou se vypraví k hlavnímu líčení u soudu, kde bude rozhodnuto o trestu. Poškozená projevuje obavy, aby se případ „nezametl“. S verdiktem soudu spokojená není. Je však unavená. Syna jí nikdo nevrátí. Se svojí bolestí a zklamáním se svěřuje poradci …
 
22.02.2016 Rokycanský deník str. 2 (red)

 
Alternativní trest je dobrá šance
Nezisková organizace RUBIKON Centrum zahájila v rámci projektu Alternativa pro Romy kampaň, jejímž cílem je podpořit vykonavatelnost alternativních trestů u romských klientů Probační a mediační služby (PMS).
Součástí kampaně je krátký film „Alternativní trest je šance, jak zůstat na svobodě“. Své zkušenosti a názory v něm prezentují dva mladí muži s uloženým alternativním trestem a dva romští mentoři, kteří je v plnění podmínek trestu podporují.
V kampani jsme zúročili mnohaletou zkušenost z realizace služby Romský mentoring, s jejíž přípravou nám pomáhali jak probační pracovníci, sociální kurátoři a romští mentoři, tak jejich klienti,“ říká koordinátor projektu Marek Demner. „Chceme přesvědčit Romy, kterým byl uložen alternativní trest, aby kontaktovali místní středisko PMS, aby se nebáli komunikovat s probačními pracovníky a nevyhýbali se výkonu alternativního trestu.“
Na video, šířené zejména prostřednictvím Romea.cz a sociálních sítí, navazují tištěné letáky, které RUBIKON Centrum ve spolupráci s PMS distribuuje do všech soudních okresů České republiky.
 
Odkaz na video „Alternativní trest je šance, jak zůstat na svobodě“: https://youtu.be/yladPqu_J3g
 
15.02.2016 PMS

 
Novou ředitelkou Probační a mediační služby se stala Andrea Matoušková
PhDr. Andrea Matoušková se na základě výsledků veřejného výběrového řízení Ministerstva spravedlnosti od února stává novou ředitelkou Probační a mediační služby. V současné době je pověřena zastupováním funkce ředitelky PMS. Nahradí tak bývalou ředitelku úřadu Jitku Čádovou, která na svou funkci rezignovala v listopadu loňského roku.
 „Andrea Matoušková se po svém jmenování bude mimo jiné věnovat výběru nových pracovníků do dosud neobsazených řídících pozic na ředitelství PMS a stabilizaci personální situace ve vedení služby. Jejím cílem bude rovněž stanovení priorit činnosti PMS v roce 2016 a v návaznosti na ně projednání strategie dalšího rozvoje služby pro období do r. 2020,“ informovalo Ministerstvo spravedlnosti v tiskové zprávě.
Andrea Matoušková absolvovala magisterský studijní program sociální práce a následně postgraduální studium na Univerzitě Karlově. Je zkušenou zaměstnankyní Probační a mediační služby, kde vedla oddělení koncepcí, analýz a metodik. V oblasti probace a mediace se pohybuje již od roku 1995.

29.01.2016 PMS

 
Dne 14. 1. 2016 byla na středisku PMS v Českých Budějovicích slavnostně otevřena Bezplatná insolvenční poradna
Poradna má pomoci dlužníkům, kterým hrozí tzv. osobní bankrot.  V rámci České republiky se jedná o ojedinělý projekt, který je vyústěním společné iniciativy Krajského soudu v Českých Budějovicích, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Probační a mediační služby, České advokátní komory - Regionálního střediska Jižní Čechy a Spolku insolvenčních správců.
Slavnostní akce se za PMS účastnila Andrea Matoušková, pověřená zastoupením funkce ředitelky Probační a mediační služby, Martin Pilný, regionální vedoucí PMS pro jihočeský soudní kraj a Marek Štěch, vedoucí střediska PMS České Budějovice. Přítomni byli rovněž předseda českobudějovického Krajského soudu Milan Tripes, místopředseda Krajského soudu Zdeněk Strnad, který měl přípravu celého projektu na starosti a první náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská. Spolek insolvenčních správců zastupoval JUDr. Jan Kubálek.
Všichni účastníci se shodli na přínosnosti otevření porady, ve které budou vyškolení insolvenční správci a advokáti vždy ve čtvrtek v době 13.30 – 15.30 zdarma nabízet radu občanům, jež chtějí svoji dluhovou situaci řešit podáním návrhu na povolení oddlužení.
PMS se do projektu zapojila proto, že dlouhodobě neřešenou dluhovou přetíženost pachatelů, se kterými pracuje, vnímá jako významný faktor zvyšující riziko dalšího opakování trestné činnosti. Insolvenční poradna na středisku PMS rozšíří služby nabízené klientům PMS a přispěje k naplnění cílů uvedených v nedávno zveřejněné Koncepci českého vězeňství. 
Poradna je sice umístěna v prostorách střediska PMS, ale její služby jsou určeny široké veřejnosti.
Místopředseda Krajského soudu Zdeněk Strnad k tomu poznamenal: „Poradna by měla sloužit jako „rozcestník“ všem, kteří se snaží řešit své problémy s dluhy a potřebují jen dobrou radu. Poradna by tak měla být profesionální, poctivou a férovou alternativou k nejrůznějším oddlužovacím agenturám, které dlužníkům naslibují i nemožné, jen aby od nich vyinkasovaly tučné odměny.“
Z diskuse přítomných vyplynuly další náměty pro činnost, například možnost rozšíření obdobné aktivity v ostatních regionech a zapojení Vazební věznice v Českých Budějovicích.
Poradna bude své služby dlužníkům nabízet každý čtvrtek v době od 13,30 od 15,30 v sídle Probační a mediační služby České Budějovice na adrese: Karla IV. 12 (vchod z ulice Kněžské, I. patro).
 
15.01.2016 PMS 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty