Probační a mediační služba na konferenci ve slovenském Omšenie
 
Ve dnech 12. a 13. srpna se zástupkyně Probační a mediační služby zúčastnily Úvodní konference k národnímu projektu ADR ve slovenském Omšenie. Dvoudenní fórum, v rámci kterého se sešli profesionálové z oblasti trestní justice, restorativní justice i mediace, bylo věnované tématu budování a posílení alternativního řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice v Slovenské republice. Slovensko se aktuálně potýká s nedostatkem mediátorů, kteří by napomáhali s mimosoudním řešením sporů. Setkání českých a slovenských odborníků tak bylo jedním z kroků k tomu, učinit mediační služby o něco dostupnější.  
 
Během prvního dne konference prezentovala ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková výsledky dvacetiletého působení Služby v české justici. Následující den se konalo diskuzní fórum, ve kterém naši organizaci zastupovala Mgr. Jaroslava Talandová, vedoucí oddělení vzdělávání, a Mgr. Jana Burianová, metodik odborných činností. Přestože hlavním tématem byla mediace na Slovensku, odborná diskuze přinesla řadu poznatků, které představují zajímavé podněty i pro činnost Probační a mediační služby.
 
Rádi jsme se podělili o zkušenosti Služby s našimi sousedy a přejeme jim mnoho úspěchů v cestě za posílením mediačních činností.
 
 
16.08.2021 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 

Probační a mediační služba zahájila kurz HELP prevence radikalizace
 
Ve středu 16. června 2021 byl pro skupinu 44 probačních úředníků zahájen kurz programu HELP (Human Rights Training Programme for Legal Professionals) s názvem „Prevence radikalizace, reakce justice na terorismus a mezinárodní spolupráce v otázkách kriminality". Hlavním cílem tohoto kurzu je zlepšení justiční spolupráce v otázkách kriminality a navýšení odbornosti a vzájemné důvěry mezi profesionály v oblasti práva.
 
V rámci online zahajovací akce přivítala účastníky kurzu ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková a vedoucí útvaru HELP Rady Evropy Eva Pastrana.  Následovalo seznámení se vzdělávací platformou HELP, o které se postarala Eva Massa, projektová koordinátorka HELP, a vystoupení speciálního hosta – doc. PhDr. Barbory ​​Vegrichtové, Ph.D., specialistky na oblast radikalizace a její prevence.
 
Zahájení kurzu bylo také příležitostí setkat se s tutorem celého kurzu, soudcem Krajského soudu v Olomouci Mgr. Martinem Lýskem, který účastníkům podrobně popsal průběh kurzu, vzdělávací cíle, kritéria evaluace i praktické aspekty kurzu. Během workshopu mohli účastníci komunikovat nejen s lektorem, ale i mezi sebou navzájem, a diskutovat tak svá očekávání nebo doplňující dotazy.
 
Těší mě, že u nás můžeme kurz programu HELP realizovat a že ho Mgr. Lýsek upravil tak, aby vyhovoval našim potřebám. Nejen, že je celý kurz k dispozici v češtině, ale byl také přizpůsoben českému prostředí. Jsme rádi, že je naše Probační a mediační služba první českou institucí a současně i první evropskou probační službou, která tento projekt implementuje, a těšíme se na jeho výsledky,“ říká ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková.
 
Program HELP byl vytvořen Radou Evropy a jeho cílem je podpora členských států v implementaci evropských standardů lidských práv na úrovni jednotlivých států, a to prostřednictvím zvyšování odbornosti pracovníků v oblasti justice, kteří užívají právní nástroje ve své každodenní práci.
 
24.06.2021 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 

Sněmovna schválila změnu pravomocí probačních úředníků
 
Poslanecká sněmovna 25. května schválila sněmovní tisk 624, který obsahoval balíček širších změn vycházejících ze senátních úprav. Týkal se mimo jiné i zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. Novela, jejíž cílem je přinést do praxe probačních úředníků pozitivní změny, nabude účinnost od 1. ledna 2022.
 
Na základě návrhu, který iniciovala Probační a mediační služba, bude upraveno postavení probačních pracovníků i jejich pravomoci. V rámci praxe se změny promítnou zejména do výkonu dohledu, ale také alternativních trestů, jako jsou obecně prospěšné práce nebo trest domácího vězení. Další změny umožní například dřívější vstup probačních pracovníků do projednávání trestních případů, včetně případů dětí mladších 15 let.
 
V rámci schváleného návrhu dojde současně rozšíření okruhu obětí trestných činů s právem postavení zranitelné oběti. Nově se do zmíněného okruhu zařadí oběti trestných činů znásilnění, týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Postavení zranitelné oběti zajistí dotčeným osobám citlivější vyšetřování případu i možnost mít bezplatně zmocněnce.
 
Na přípravě novely pod naším vedením pracovali členové Akčního týmu pro spolupráci v justici, mezi kterými byli experti na trestněprávní legislativu, zkušení praktici z řad probačních úředníků, soudců a státních zástupců, ale také výzkumníci a další odborníci. Při prosazování návrhu byla důležitá naše dosavadní praktická zkušenost, kterou jsem osobně představovala společně se zástupci Ministerstva spravedlnosti na jednáních Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. Schválení návrhu považuji za velmi dobrou zprávu, která potvrzuje, že naše praktické zkušenosti byly při přípravě novely zohledněny a naše doporučení změn stávající praxe získalo odbornou i politickou podporu,“ komentuje změny ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
Vládní předlohu nyní dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman. Do praxe by pak měla vstoupit s účinností od 1. ledna 2022.
 
27.05.2021 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 

Probační a mediační služba připomíná Evropský den obětí trestných činů
 
Probační a mediační služba se 22. února tradičně připojí k Evropskému dni obětí trestných činů. Jeho cílem je nejen připomenout Chartu práv obětí, která byla podepsána ve Velké Británii tentýž den v roce 1990, ale zejména zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů. Požádat o pomoc či odbornou radu mohou tyto osoby aktuálně v 74 střediscích po celé republice.
 
Podle statistik za rok 2020 kriminalita na území České republiky během loňského roku poklesla a stejně tak i počet obětí trestné činnosti. Přesto Probační a mediační služba minulý rok navázala spolupráci s celkem 4 306 osobami. Pro porovnání v předchozím roce 2019 to bylo 5 071 osob. Určitý pokles lze připsat epidemiologické situaci, faktem ale zůstává, že počet obětí trestných činů, které se obracejí s žádostí o pomoc, má od roku 2016 dlouhodobě klesající tendenci.
 
V uplynulém roce sice došlo vlivem pandemie k poklesu kriminality, počet obětí trestné činnosti, se kterými spolupracujeme, se ale stále pohybuje v řádech tisíců osob ročně. Vzhledem k současné situaci, kterou ovlivňuje pandemie, je důležité zmínit také to, že 13% obětí tvoří zvlášť zranitelné skupiny, jako děti, mládež, senioři, hendikepované osoby, oběti obchodování s lidmi a oběti trestné činnosti proti lidské důstojnosti. V rámci Evropského dne obětí trestných činů tedy chceme připomenout možnost požádat o pomoc pracovníky našich středisek a poraden, kteří jsou připraveni kdykoli podat obětem trestných činů pomocnou ruku,“ vysvětluje ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
Minulý rok se pro řadu lidí nesl ve znamení nuceného přesunu nejen pracovního života do online režimu. S tím úzce souvisí také zvýšené riziko kybernetické kriminality a vyšší nároky na zabezpečení informačních technologií. Rizikovou skupinou jsou v tomto směru zejména děti a mladiství, ale i senioři. Ti dohromady představují 10 % z celkového počtu obětí, které se na nás obrátí. Největší skupinou pak zůstávají dospělí ve věku 18 – 64 let tvořící 90 % obětí, se kterými spolupracujeme.  
 
Probační a mediační služba podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací. Pomáháme zprostředkovat účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizujeme a zajišťujeme efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.
 
22.02.2021 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 

Představujeme mediátora
 
Eva Šaušová pracuje už přes deset let jako probační úřednice ve středisku Cheb. Za tu dobu se Eva věnovala téměř všem agendám probačních a mediačních činností a vyzkoušela si i práci vedoucí střediska. V současné době největší část Eviny práce tvoří práce s mládeží. Od roku 2014 působí jako regionální metodik pro agendu mládeže v Západočeském soudním kraji.
 
K mediacím říká: „Vážím si všech, kteří se mediace zúčastní, protože to svědčí o jisté dávce osobní odvahy, vůle a ochoty řešit konflikty a problémy konstruktivně a nahlížet na ně i pohledem druhé strany, což je mnohdy opravdu těžký úkol."
 
Jak dlouho se věnujete mediacím a proč jste si za svou specializaci vybrala právě mediaci?
 
Mediace mne zajímala od samého začátku mé práce u Probační a mediační služby, a z toho důvodu jsem se také již v roce 2011 přihlásila k výcviku Řešení konfliktu technikou mediace u Asociace mediátorů ČR. Od absolvování odborné zkoušky pro úředníky v roce 2012 jsem již pracovala v agendě zprostředkování řešení konfliktu a od té doby usiluji o to, aby byla nedílnou součástí práce s pachatelem a poškozeným, a to jak u dospělých, tak mladistvých. Za těch přibližně 8 let, co se snažím mediační setkání praktikovat, jich proběhlo, počítám, kolem 70-80.
 
Co předchází mediačnímu setkání?
 
U každého případu, ke kterému se dostanu, a kde existuje byť hypotetická možnost realizovat mediační setkání, se zamýšlím nad způsoby, jak zařídit, aby se mediace opravdu uskutečnila. Beru to trochu jako výzvu. Snažím se oběma stranám nenásilně vysvětlit, co pozitivního jim takovéto setkání může přinést, ale zároveň na ně netlačit. Baví mne různorodost přístupů a reakce klientů (jak pachatelů, tak poškozených), baví mne hledat cesty, jak se jim přiblížit tak, aby i oni spatřili užitečnost tohoto setkání. Někdy stačí velmi málo, třeba jen krátký telefonický rozhovor, a mediace je naplánována. Někdy klient od počátečního naprostého odmítání až k přijetí této myšlenky a k účasti na mediaci urazí velký kus cesty, může to být i po několika osobních setkání s probačním úředníkem-mediátorem. Každopádně si vážím všech, kteří se mediace zúčastní, protože to svědčí o jisté dávce osobní odvahy, vůle a ochoty řešit konflikty a problémy konstruktivně a nahlížet na ně i pohledem druhé strany, což je mnohdy opravdu těžký úkol.
 
Jak se na mediaci připravujete a jak se před tím cítíte?
 
Před každou mediací se snažím připravit si půdu tak, abych přibližně věděla, jak budou obě strany k setkání přistupovat, jaká jsou jejich očekávání, eventuálně co mohou nabídnout. Praxe mne však naučila, že i přes veškerou přípravu dokáží účastníci překvapit, a to jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu. Před každou mediací tedy cítím vždy určitou míru nervozity (kterou se spíše snažím přetavit v bdělost a připravenost na jakýkoli vývoj situace) a zároveň i určitou zvědavost… Je to tak trochu adrenalin. Každopádně cítím vůči oběma stranám zodpovědnost - nikoli proto, že bych byla zodpovědná za jejich ne/dohodu, ale proto, že jim musím zajistit bezpečný prostor pro jednání, které pro ně, jak jsem již říkala, nebývá lehké. Po mediaci je pro mne velkým zadostiučiněním, když vidím, že obě strany (někdy jsou to i rodiče mladistvých, kteří se účastní mediace) jsou schopné si o problému normálně popovídat, vzájemně se poslouchají a leckdy i pochopí situaci toho druhého, odcházejí pak spokojení a uklidnění. K tomu samozřejmě zdaleka ne vždy dojde, takže jsou to takové vzácné chvilky.
 
12.11.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 
Probační a mediační služba spouští projekt videokonferencí do věznic
 
Jarní vlna epidemie COVID-19 ukázala potřebu řešit probaci a mediaci také přes moderní platformy a více přizpůsobit práci probačních úředníků aktuálním bezpečnostním trendům. Ty zohledňují prevenci proti nákaze COVID-19 a chrání zdraví pracovníků Probační a mediační služby, ale samozřejmě také obviněných a odsouzených. Proto od 2. listopadu 2020 naplno startuje projekt videokonferenčních hovorů mezi probačními pracovníky, obviněnými a odsouzenými.
 
Probační a mediační službě se podařilo vyjednat s Vězeňskou službou ČR možnost využití videokonferenčních hovorů k osobním konzultacím s vězněnými osobami, se kterými naše služba vstoupila do spolupráce. Tento systém již využívají soudy pro svá jednání a v době kdy jsou díky epidemii střediska Probační a mediační služby a věznice vystaveny aktuálnímu riziku šíření onemocnění COVID-19, tak poskytuje možnost kontaktu, který nelze mezi probačním pracovníkem a obviněným či odsouzeným nahradit korespondenční cestou.
 
„Naši pracovníci s klienty často probírají citlivá témata, která souvisejí s jejich trestnou činností, přijetí jejich odpovědnosti za spáchané činy, problémy se závislostí, osobní situaci nebo řešení odškodnění obětí. Proto je nutné, aby byly obě strany ve vzájemném osobním kontaktu, abychom dále kvalitně, stejně jako doposud, zajišťovali pro společnost tolik potřebný výkon probace a mediace. Tento způsob kontaktu s klienty přes moderní platformy nejenom vše zmiňované umožňuje, ale je také bezpečný pro obě strany během probíhající epidemie,“ upřesňuje výhody celého projektu ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
Probační a mediační služba připravuje u osob vazebně stíhaných stanoviska k nahrazení vazby dohledem, případně za využití elektronického monitoringu. Tyto podklady slouží pro následné rozhodování soudu. U odsouzených, kteří vykonávají trest odnětí svobody, se jedná o spolupráci za účelem přípravy podkladů k podmíněnému propuštění a výstupem je stanovisko k žádosti o podmíněné propuštění, které opět slouží jako podklad pro rozhodování soudu v dané věci.
 
02.11.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 
O MEDIACI
 
O AUTOROVI
Pracuji u Probační a mediační služby 15 let. Svou práci vykonávám na středisku v Berouně. K psaní jsem byl puzen od malička, resp. od doby, co jsem se naučil psát. Pořád jsem si do sešitů něco zapisoval. Mými prvními hrdiny byli indiáni a kovbojové. Nicméně jsem slíbil sám sobě, že se stanu spisovatelem, až mi bude padesát. Proč tak pozdě? Až ochutnám život a budu mít O ČEM psát. Proč mne zrovna toto napadlo jako caparta, netuším.
 
OBAL KNIHY
Na obalu knihy jsem využil motiv Michelangela Buonarrotiho ze Sixtinské kaple Zrození člověka. Chtěl jsem tím říct, že tím, jak se „dotýkáme“, potkáváme, ovlivňujeme, tak se vzájemně spoluutváříme. Najdete tam ruku autora a ruku jedné probační úřednice (mimochodem vynikající mediátorky), kterou jsem na úvodních stránkách této knihy požádal o ruku.
 
O KNIZE
Román Mediace pojednává o tragédii, vině a hledání odpuštění v prostředí, které mu není vůbec nakloněno. Vysokoškolák Pavel po oslavě narozenin spáchá trestný čin, jehož obětí je náctiletý Tomáš. Probační úřednice Anežka se učí, jak pracovat s pachateli a oběťmi, její ideály se tvrdě střetávají s realitou a život jí ztěžují epileptické záchvaty. Do děje vstupuje vážně nemocná učitelka Kateřina a vrah Marcel.
 
Forma příběhu podtrhuje i samotný proces mediace, při kterém dochází k setkání pohledů různých stran. Hrdinové popisují události ze svého pohledu, promlouvají v ich-formě. Každá postava má i svůj jazyk, např. jazyk náctiletého Tomáše Mládka vznikal na koupališti ve Zdicích. Celé léto jsem tam trávil každou volnou chvíli, abych poposedával u skupinek mladých lidí s poznámkovým blokem a zaznamenal jejich autentický jazyk. Tato psychologická mozaika nastoluje výzvy, které v hrdinech probouzí to nejlepší i to nejhorší. Probační úředník si možná více než jiné profese každý den uvědomuje poselství knihy: „Nezáleží na tom, odkud jdeš, ale kam míříš.“
 
I když v psaní je člověk „sám“, vydání knihy je týmová práce! To jsem se naučil při vydání Mediace. Výsledná podoba vznikla v tvůrčím dialogu s redaktorkou Janou Šulistovou (mající zkušenosti se sociální prací a publikující články o civilní mediaci), korektorkou Evou Kadlecovou (dvorní korektorkou Zdeňka Svěráka), grafikem a sazečem Jirkou Houžvičkou (fyzická podoba knihy je jeho zásluha) a s podporou nakladatelství Pointa, které mi od začátku projevovalo velkou důvěru. Na tyto lidi se někdy neprávem zapomíná.
 
O ZRODU KNIHY
Na kvalifikačně vzdělávacím kurzu Probační a mediační služby v roce 2006 nám tehdejší ředitel Pavel Štern vyprávěl příběh Russe Kellyho, který stál u zrodu moderního pojetí restorativní justice. Tento životní osud mi přišel natolik silný a úchvatný, že jsem si už tehdy říkal, že by si zasloužil, aby se o něm vědělo více.
U zrodu knihy stál ovšem až narozeninový dárek kolegyň ze střediska. K mým 39. narozeninám mi zaplatily víkendový kurz Naučte se pracovat se svým textem u Markéty Dočekalové v Sezimově Ústí. Nedostal jsem od nich téměř žádné informace předem. Až na místě jsem zjistil, že se jedná o dílnu tvůrčího psaní určenou pro několik málo spisovatelů, kteří tam budou pracovat na svých textech. Já sebou neměl žádné texty. Když jsem je po nocích dodělával, kolegyním jsem v duchu poslal několik ne úplně nadšených vzpomínek. U stejné lektorky jsem následující rok navštěvoval kurz Psaní beletrie, kde se zrodila postava Karolíny Pechové z knihy Mediace, a napsal jsem tam text, který najdete v románu v kapitole 12 na stránkách 51 až 54.
 
Na kurzu jsem se naučil, že by první literární počin měl být z prostředí, které důvěrně známe. Proces mediace mě od samotného začátku práce v Probační a mediační službě fascinoval. Stále jej beru jako naši královskou disciplínu. Ač může lidem nesmírně pomoci, stále se o něm moc neví. Snad román Mediace alespoň trochu přispěje ke zlepšení povědomí o mediaci jako takové. S tím souvisí i další sdělení románu - jen ti, co jdou k sobě, se mohou potkat. A to platí samozřejmě i naopak.
 
O TVŮRČÍM PROCESU
Těžko se to popisuje. Samotný text mě napadá, přichází ke mně a já jej zapisuji. Jediná má přidaná hodnota je v tom, že do něj přidávám gramatické chyby, které po mně pak opravuje korektorka. Prakticky celá kniha byla napsána při poslechu Mozartova Requiem. Asi by nikdo nespočítal, kolikrát jsem slyšel dokola tuto geniální skladbu. Psaní trvalo několik let, vytvořil jsem sedm verzí příběhu. Prvními čtenáři příběhu byly kolegyně, které mi tehdy předaly dárek v podobě kurzu. Jedna z nich po přečtení zareagovala: „Tě vyhodí z práce, když to zveřejníš.“ Nicméně knihu v uveřejněné podobě předem nečetl nikdo. K těm, co se s románem seznámili před jeho vydáním by mi přišlo nefér, kdyby tam pro ně nebylo něco nového. Tak jsem napsal verzi osmou, kde přibyla postava soudce Čestmíra.
 
O ČTENÁŘÍCH
Těm bych chtěl poděkovat především. Dobrou knihu dělá dobrý čtenář – v to věřím. Za to, jak bude úspěšný život příběhu, může z velké části citlivost čtenáře. Bez lásky není nic a bez čtenářů příběh vyvane do ztracena.

 

Zpráva pro klienty Probační a mediační služby – opatření od 22. 10. 2020
 
Vážení klienti a návštěvníci Probační a mediační služby,
 
s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. vstoupilo v platnost nové nařízení Vlády České republiky. Abychom předešli nedorozumění, rádi bychom Vás tímto ubezpečili, že činnost Probační a mediační služba není přerušena. Samozřejmě, že jsme povinni dodržovat nařízení Vlády ČR a chránit naše zaměstnance před nákazou COVID-19, proto Vás důrazně žádáme, abyste nejprve vždy kontaktovali naše pracovníky telefonicky nebo emailem. Dále Vás žádáme, abyste důsledně a vždy respektovali pokyny našich pracovníků, kteří o dalším kontaktu v rámci konzultací a poradenství rozhodnou a tuto informaci Vám jasně sdělí. Fungování Probační a mediační služby bude nyní obdobné, jako jste již zažili v jarních měsících. Prosíme tedy o využívání kontaktu primárně vzdálenou formou zmiňovaným telefonem nebo emailem.
 
Připomínáme, že pokud budete vyzváni k návštěvě střediska, je nutné maximální dodržování hygienických opatření proti šíření onemocnění COVID-19. I nadále platí povinnost používat ochranné prostředky na dýchací cesty a zakrývat si ústa a nos ve vnitřních prostorách Probační a mediační služby. Při každém příchodu do budov, ve kterých naše služba sídlí, je nutné provést dezinfekci rukou z připravených dávkovačů. Stále platí, že pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte svého lékaře a středisko Probační a mediační služby, kde se s Vámi pracovníci dohodnou na dalším postupu a případném přeložení Vaší návštěvy střediska.
 
Děkujeme za vzájemný respekt.
 
Tým pracovníků Probační a mediační služby
 
22.10.2020 MgA. Martin Bačkovský

Probační a mediační služba představuje nové logo a vizuální styl
 
Během celého příštího roku, tedy od ledna 2021, si bude Probační a mediační služba připomínat 20 let od svého vzniku. Nyní tedy přišel ten správný čas na modernizaci a změnu vizuální prezentace celé organizace. Zároveň jde o pomyslný první dárek, který si služba ke svým narozeninám nadělila.
 
Probační a mediační služba je státní organizace, která zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí možnost jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu. Nová grafická značka charakterizuje celou šíři práce Probační a mediační služby.
 
„Oslovili jsme zkušeného zlínského grafika Michala Zdráhala, kterému jsme dali základní charakteristiku naší činnosti a chtěli jsme, aby se odrazila v logu, které nás bude prezentovat. Myslím si, že se autorovi dílo opravdu zdařilo a ve službě je tato změna přijímána velmi pozitivně,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
Zadání pro tvorbu nové grafické značky mimo jiné obsahovalo následující charakteristiku:
 • Kruh je symbol naší práce! Umíme ho otevřít i uzavřít.
 • Odemykáme nové, uzamykáme staré (bolestivé).
 • Člověk je středobodem naší práce.
 • Dovedeme „obejmout“.
 • Vidíme cestu i přes bludiště problémů.
 • Slyšíme volání o pomoc.
 • Snažíme se o pozitivní změny.
 • Umíme zvednout také výstražný prst!
 Doufáme, že se Vám bude náš nově představený vizuální styl prezentace líbit a brzy si zvyknete na tuto pozitivní změnu.
 
16. 10. 2020 MgA. Martin Bačkovský
 
Vážení klienti, 
 
vzhledem k současným epidemiologickým opatřením a nařízením Vlády ČR bychom Vás rádi informovali o dalším provozu a fungování středisek Probační a mediační služby.
 
Žádáme všechny klienty, aby se na svoji konzultaci a další smluvené schůzky dostavovali vždy včas a přesně podle domluvy s probačním pracovníkem. Nadále platí, že je nutné striktně dodržovat všechna bezpečností a hygienická opatření, která jsou nastavena pro ochranu zdraví před nákazou COVID-19. Proto prosíme, dodržujte pokyny našich pracovníků, jak se na určených pracovištích pohybovat.
 
Návštěvníky středisek a klienty, kteří nejsou pozváni na konkrétní termín na středisko, žádáme, aby svoje požadavky, dotazy a objednávky termínů vždy nejprve předem konzultovali telefonicky nebo mailovou poštou, kde jim naši pracovníci předají potřebné informace.
 
Věškeré kontakty najdete na https://www.pmscr.cz/kontakty/
 
Děkujeme za pochopení. Stále jsme tu pro Vás a budeme rádi za vzájemný respekt.
 
09.10.2020 MgA. Martin Bačkovský

 
Díky projektu společného vzdělávání se zlepší přístup k odsouzeným a propuštěným
 
V úterý 15. září 2020 se uskutečnila zahajovací konference k projektu PDP1 – Systém společného vzdělávání. Ten představili zástupci Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby (PMS) a Vězeňské služby (VS). Projekt má za cíl propojit systém vzdělávání pracovníků VS, PMS a dalších subjektů v oblasti vězeňství, probace a mediace.  Financování projektu v celkové výši 20 451 000 Kč je hrazeno z programu Spravedlnost v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021, jejichž hlavním koordinátorem je Ministerstvo financí.
 
Vzdělávací projekt PDP1 – Systém společného vzdělávání se zaměřuje na posílení spolupráce v oblasti justice vytvořením společného vzdělávání nejen pro zástupce VS a PMS, ale také pro sociální kurátory, zástupce neziskových organizací, justiční aparát a další odborníky v relevantních oblastech. Zvýšením kvalifikace a kompetencí osob, které poskytují péči lidem ve výkonu trestu a také po jejich propuštění, dojde k výraznému zkvalitnění nabízené péče.
 
Zvýší se efektivita poskytování služeb pro odsouzené či osoby propuštěné z vězeňských zařízení. Tento inovativní přístup je nejsilnější stránkou projektu, neboť má skutečný potenciál přispět ke spolupráci a výměně zkušeností všech relevantních pracovníků a organizací a tím také k resocializaci osob po výkonu trestu a ke snížení míry recidivy,“ uvedl při zahájení náměstek sekce koordinace boje proti korupci Jeroným Tejc.
 
Každá organizace, má-li být úspěšná a mít vzdělané pracovníky, tak se musí starat o systém vzdělávání. Probační a mediační služba má tento proces v rukou od samého počátku. Jsem velmi ráda, že tento proces vzdělávání svých lidí nedělá sama, ale ve spolupráci s lidmi, ať už jsou z justičního prostředí či z neziskových organizací. Od začátku víme, že tohle velmi funguje a systém je tímto obohacen,“ řekla ve své úvodní řeči ředitelka PMS Andrea Matoušková.
 
„Spolupráce všech zmíněných subjektů, myslím, dnes funguje dobře. Avšak bez vzájemného poznání alespoň základní problematiky systému činnosti svých partnerů a bez sdílení informací může jen stěží dojít k opravdu aktivní a efektivní spolupráci. Dosud převážně oddělené systémy v péči o klienty, jimiž jsou často právě vězněné osoby a osoby propuštěné z výkonu trestu, fungují stále spíše vedle sebe než spolu. Úroveň spolupráce tak může být nadále jen dobrá, nebo ji díky tomuto projektu a poskytovaným financím můžeme posunout na výbornou,“ doplnil za Vězeňskou službu její náměstek Simon Michailidis.
 
Významnou součástí projektu je mezinárodní spolupráce realizovaná s partnerem projektu, kterým je vzdělávací organizace v rámci norských nápravných služeb (KRUS). „V rámci bilaterálních aktivit máme naplánováno celkem šest pracovních cest, díky nimž dojde ke sdílení dobré praxe a přenosu know-how v oblasti vězeňství, probace a mediace. Třikrát se účastní čeští experti cesty do Norska a třikrát přijedou norští experti do České republiky,“ sdělil Lukáš Dirga z oboru milostí a inspekce MSp. Podle manažera projektu Jana Rychetského z MSp projde školením minimálně 1 400 lidí.
 
17.09.2020 MgA. Martin Bačkovský

Běh se žlutou stužkou opět připomene téma zaměstnávání odsouzených. Yellow Ribbon Run se blíží.
 
Yellow Ribbon Run (YRR), běh na podporu integrace lidí s trestní minulostí, proběhne ve čtvrtek 8. 10. 2020 v Aktivním lesoparku Řepy. Pod heslem „Uteč předsudkům“ se sejdou úspěšně integrovaní běžci, běžci ze státních institucí, neziskových organizací, firem i „fandové“ - jednotlivci. Jako první se před běžce postaví herec Václav Neužil, který závod symbolicky odstartuje. Vzhledem k epidemii COVID-19 letos nemohou běžet odsouzení ve výkonu trestu. Ti ale přesto se žlutou stužkou poctivě trénují v rámci sportovních aktivit ve věznicích, odkud na dálku projekt podporují. Akci doprovodí písně, které Petr Čtvrtníček s vězeňskou kapelou Wsedě nahráli ve studiu Davida Kollera.
 
Letošní koronavirová situace se významně dotýká i vězněných osob. Po propuštění z výkonu trestu budou více než v dobách ekonomického růstu potřebovat pomoc s novým startem. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají,“ říká Petr Dohnal, generální ředitel Vězeňské služby ČR.
 
 „Stejně tak je v současné době podstatné upozornit na problematiku zaměstnávání bývalých odsouzených a ocenit zaměstnavatele, kteří dávají práci buď přímo vězňům nebo otevírají pracovní pozice lidem se záznamem v rejstříku trestů,“ dodává Dagmar Doubravová, ředitelka RUBIKON Centra.
 
Běh a akce se žlutou stužkou doprovází vězeňská kapela Wsedě, jejímž hrdým bubeníkem a zároveň nadšeným ambasadorem YRR je herec a scénárista Petr Čtvrtníček: „Na podzim se nám podařilo, za laskavé podpory Davida Kollera, nahrát obě autorské písně Wsedě. Rádi bychom je prosadili do vysílání v rádiích,“ doplňuje.
 
Jubilejní 5. ročník běhu organizuje sportovec a filantrop Tomáš Slavata, nově se připojily i další osobnosti. Akci bude moderovat hudebník a moderátor Tomáš Grohregin. Atmosféru zachytí svým fotoaparátem oceňovaný fotograf Jan Jirkovský, který je také autorem fotografií k příběhům běžců pro putovní výstavu „Uteč předsudkům aneb žlutá stužka v pohybu“.
 
Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská služba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum a Probační a mediační služba.
 
U projektu stojíme s našimi partnery od samého začátku. Naši probační úředníci podporují lidi s trestní minulostí každý den a pracují na osvětě k tomuto tématu v jednotlivých krajích. Letošní běh je bohužel poznamenaný současnou koronavirovou situací a právě proto má možná ještě větší význam to, že se uskuteční. Naši pracovníci jsou v běhu mezi klienty každý den, takže lze s nadsázkou říci, že Probační a mediační služba projekt podporuje každou minutu během dne,“ říká Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.
 
Speciální „videopozdrav“ poslala také nově nastupující ředitelka vězeňské služby ze Singapuru, kolébky Yellow Ribbon Run.
Fotogalerie ZDE
16.9.2020 MgA. Martin Bačkovský
Kontakt:
Veronika Friebová
PR Specialista Yellow Ribbon
mobil +420 778 457 229
friebova@yrr.cz
www.yellowribbon.cz

 

Vážení klienti a návštěvníci Probační a mediační služby, 
 
vzhledem k vývoji epidemiologické situace v České republice si Vás dovolujeme požádat o maximální dodržování hygienických opatření proti šíření onemocnění COVID-19. I nadále platí povinnost používat ochranné prostředky na dýchací cesty a zakrývat si ústa a nos ve vnitřních prostorách Probační a mediační služby. Při každém příchodu do budov, ve kterých naše služba sídlí, je nutné provést dezinfekci rukou z připravených dávkovačů. Stále platí, že pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte svého lékaře a středisko Probační a mediační služby, kde se s Vámi pracovníci dohodnou na dalším postupu a případném přeložení Vaší návštěvy střediska.
 
Osobní kontakt našich pracovníků s klienty není zatím nijak omezen, ale podléhá předem stanoveným podmínkám. Při kontaktu je nutné dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická opatření, tedy mít zakrytá ústa a nos, dodržovat odstup minimálně dva metry. 
 
Dále Probační a mediační služba preferuje přijímání dokumentů v elektronické podobě, pokud to situace umožňuje. 
 
Pokud máme jakékoliv dotazy, pochybnosti a nejasnosti, neváhejte před návštěvou střediska kontaktovat svého probačního pracovníka, abychom předešli vzájemnému nedorozumění a také se vyhnuli zdravotnímu riziku nákazy koronavirem.
 
Děkujeme!
 
11.09.2020 MgA. Martin Bačkovský

 
Informace pro klienty a návštěvníky středisek a objektů Probační a mediační služby platné od 1. 9. 2020
 
V rámci opatření souvisejících s onemocnění COVID-19 informujeme, že od 1. 9. 2020 je povinné, aby všichni návštěvníci středisek a budov, v nichž sídlí Probační a mediační služba, používali ochranu dýchacích cest, tedy, aby si zakrývali ústa a nos. Mohou k tomu použít respirátor, roušku, ústenku či šátek, které musí mít nasazeny po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách těchto objektů. Při jednání na střediscích a v budovách Probační a mediační služby, kde lze dodržet minimální rozestup 2 metry mezi jednotlivými účastníky, nemusí být tato ochrana použita. Dále jsou všichni návštěvníci povinni při každém příchodu do zmiňovaných objektů provést dezinfekci rukou prostředky, které jsou umístěny u vstupu.
 
Pokud klient nebo návštěvník Probační a mediační služby trpí respiračními obtížemi, je nutné, aby předem kontaktoval příslušného pracovníka, s nímž se má setkat nebo kontaktoval středisko, kde se má schůzka uskutečnit (https://www.pmscr.cz/kontakty/) a domluvil se telefonicky nebo emailem na dalším postupu. Nemáte-li kredit na volání, pošlete SMS. Při akutních respiračních obtížích nenavštěvujte naše střediska a budovy bez předešlé telefonické či emailové konzultace s našimi pracovníky.
 
V případě akutních zdravotních potíží volejte svému lékaři nebo při podezření na příznaky koronaviru nově vytvořenou linku 1212 (bezplatná, s celostátní působností), více www.koronavirus.mzcr.cz. Pokud potřebujete poradit v souvislosti s nákazou koronaviru, volejte: nonstop linky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370.
 
01.09.2020 MgA. Martin Bačkovský

 
Probační a mediační služba uvolnila milion korun pro oběti bohumínské tragédie
 
Ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba (PMS) zanalyzovaly možnosti rychlé a účinné pomoci obětem tragédie v Bohumíně. PMS vyčlenila první finanční prostředky, a to konkrétně jeden milion korun. Z nich bude možné financovat služby pro potřeby obětí trestného činu. Jedná se například o psychosociální pomoc, právní a další služby spojené s řešením aktuální nepříznivé situace obětí. V průběhu zítřejšího dne budou pokračovat jednání se zástupci radnice města Bohumín a poskytovateli služeb pro oběti (včetně neziskových organizací) tak, aby byly co nejlépe tyto prostředky využity.
 
“Chtěli jsme reagovat na potřeby obětí a poškozených a poskytnout rychlou pomoc, a to se děje. V první fázi poskytne stát prostřednictvím Probační a mediační služby milion korun, který bude sloužit na zajištění potřebných služeb pro osoby zasažené tragickou událostí. Tato pomoc je již na cestě k nim,” uvedla vicepremiérka Alena Schillerová.
 
Probační a mediační služba ve spolupráci s Policií ČR aktivně vyhledává kontakty na pozůstalé a zraněné. Zároveň informujeme, že pozůstalí a zranění se mohou sami obrátit v případě zájmu o odškodnění podle zákona o obětech trestných činů na následující telefonní čísla:
 
 • Linka Probační mediační služby 734-780-499 a 731-679-919,
 • Krizové centrum Městského úřadu Bohumíně 731-531-731.
 •  
“Peněžitou pomoc v tomto případě poskytuje jak Ministerstvo spravedlnosti (podle zákona o obětech trestných činů), tak Probační a mediační služba (podle zákona o použití peněžitých prostředků z majetkových trestných sankcí). Podle zákona o obětech trestných činů má právo na peněžitou pomoc oběť, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví, oběť, které byla v důsledku trestného činu způsobena těžká újma na zdraví a osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela (rodiče, manželé, registrovaní partneři, děti, sourozenci, osoby žijící v jedné domácnosti a vyživovaní),” doplnila ministryně spravedlnosti Marie Benešová.
 
MgA. Martin Bačkovský, Probační a mediační služba
Mgr. Vladimír Řepka, Ministerstvo spravedlnosti ČR

 
Skončil projekt na pomoc obětem trestných činů Proč zrovna já? II
 
V úterý 30. června skončil čtyřletý projekt na pomoc obětem trestných činů Proč zrovna já? II spolufinancovaný prostřednictvím Operačního fondu Zaměstnanost. V celkem 56 lokalitách mohli oběti kontaktovat specializované poradce, kteří poskytovali právní informace, psychosociální podporu, zprostředkovávali psychologické či psychoterapeutické služby, a v neposlední řadě klienty doprovázeli na jednání k soudům či výslechům a do dalších institucí. Za dobu trvání projektu poradci pomohli 4337 obětem a provedli 14 010 konzultací.

V posledních čtyřech letech se v rámci projektu podařilo vytvořit funkční způsob práce založený na síťování služeb a udržování pravidelného kontaktu prostřednictvím setkávání členů multidisciplinárních týmů na regionální i krajské úrovni. Zrealizovali jsme téměř 150 regionálních a 6 krajských týmů. Ověřili jsme si, že bez spolupráce to nejde a komunikace s ostatními hráči na poli pomoci obětem trestných činů je důležitou součástí naší práce s klienty.  

Odkaz projektu zanecháváme nejen v uskutečněné pomoci lidem a spolupráci s partnery, ale také ve vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Formou školení v rozsahu 40 hodin jsme zvládli proškolit 668 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Přispěli jsme tím k rozšiřování povědomí o tématu obětí trestných činů a kompetencí mnoha pracovníků nejen státních institucí, ale i nestátních neziskových organizací.
 
Veškerá činnost v regionech byla podpořena propagačními a osvětovými aktivitami. Články v časopisech, lokálních zpravodajích a regionálním tisku, rozhovory v rádiích a distribuované letáky či kampaň na podporu obětem z roku 2018 přispěly k osvětě o tématu obětí trestných činů, informovaly veřejnost o činnosti Probační a mediační služby a napomohly otevřenější komunikaci o možné pomoci pro oběti.
 
„Probační a mediační služba se už celých dvacet let na svých střediscích vedle práce s pachateli trestných činů věnuje poradenství pro oběti. Jsem proto moc ráda, že veškeré naše dosud realizované projektové snahy nezůstanou bez odezvy. Ve 24 vybraných soudních regionech Česka se nám podařilo zajistit pokračování systému poradenství pro oběti trestných činů“, doplňuje Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.
 
30.06.2020 MgA. Martin Bačkovský

 
Yellow Ribbon Run 2020
 
Jubilejnímu 5. ročníku Yellow Ribbon Run, běhu na podporu lidí s trestní minulostí, hrozilo odložení termínu do příštího roku. Termín běhu je nově stanoven na čtvrtek 08.10.2020 v Aktivním lesoparku Řepy. Městská část Praha 17 Řepy nabídla akci partnerství. Realizaci závodu nově zajistí sportovec a filantrop Tomáš Slavata, kterého s touto městskou částí spojují aktivity jeho organizace Atletika Řepy. Akci podpoří také její ambasador Petr Čtvrtníček s vězeňskou kapelou Wsedě z Kuřimi.
 
Běh každoročně pořádá Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR a nezisková organizace RUBIKON Centrum. Charitativní běh upozorňuje na obtížnou integraci lidí s trestní minulostí. Těm ve výkonu trestu často narůstají dluhy a po propuštění z vězení se nemají kam vrátit. Osvěta prostřednictvím běhu je úspěšná a Yellow Ribbon Run získává každým rokem stále více podporovatelů, kteří pod heslem „Uteč předsudkům“ pomáhají měnit pohled společnosti na bývalé vězně.
 
25.06.2020 MgA. Martin Bačkovský

Vážení klienti,

zdravíme Vás opět po čase z Probační a mediační služby a chceme Vás i tentokrát podpořit v tomto období, které může být pro mnohé velmi náročné. Zároveň přinášíme pozitivní zprávu, že se postupně vracíme k běžnému provozu, tedy přímému osobnímu kontaktu s Vámi. To je možné díky postupnému uvolňování vládou přijatých omezení a také získáním nezbytného množství ochranných prostředků, kterými chráníme při práci nás i Vás.

Obětem trestných činů v této nelehké době poskytujeme samozřejmě i nadále psychosociální podporu, právní informace, pomoc při uplatňování škody a odškodnění, ale také zprostředkování kontaktu na návazné služby a organizace. Návrat k běžnému provozu ještě zintenzivní tolik potřebný lidský a osobní kontakt při pomoci, kterou Vám nabízejí naši poradci. Víme, že v aktuální situaci je třeba řešit i Váš možný strach z nákazy, nabídnout adekvátní psychoterapeutickou podporu pro uklidnění nejistoty nebo poradit v dalších situacích, které současný nouzový stav přinesl. Poradci s Vámi v minulých týdnech nově hledali řešení např. v citlivých otázkách předávání nezletilého dítěte mezi rozvedenými partnery či odročení soudních jednání. Probační a mediační služba je a bude vždy připravena Vám poskytnout profesionální pomoc a zůstáváme zde pro Vás i nadále.


Další pozitivní zprávou pro veřejnost je jistě fakt, že i přes nutná omezení v důsledku nouzového stavu jsme nepolevili v rozsahu práce s Vámi, našimi klienty, nad kterými vykonáváme dohled. Naši pracovníci udržovali kontakt s 89% z Vás a již nyní si Vás opětovně zvou na osobní konzultace či Vás mohou navštívit ve Vašich domovech. Vy ostatní, kteří máte naplánované konzultace v dalších termínech nás budete moci navštívit již brzy bez omezení. Naše priority jsou v této oblasti jasné a nikdy jsme z nich neslevili. Jde zejména o výkon dohledu nad podmíněně odsouzenými a také těmi, kteří byli podmíněně propuštěni z vězení na svobodu. Stejně tak jde o přípravu podmínek k nahrazení vazby dohledem, přípravu stanovisek k uložení trestu obecně prospěšných prací, přípravu stanovisek k uložení trestu domácího vězení, přípravu stanovisek k žádosti o podmíněné propuštění. Naše kontrola výkonu trestu domácího vězení a trestu obecně prospěšných prací probíhala i po dobu nouzového stavu.
 
Těm z Vás, kteří jste po dohodě s námi vyčkávali na možnost provedení osobního setkání v rámci připravené mediace, děkujeme za trpělivost a přejeme Vám hodně zdaru při rozhovorech o nelehkých otázkách. Věříme, že se Vám pod vedením našich zkušených mediátorů podaří najít pro Vás přijatelné řešení nápravy vzniklé škody. Krizový stav je náročný pro celou společnost, ale v naší Službě jsme profesionálové, kteří se výzev nebojí. Našli jsme způsoby, jak v práci s Vámi pokračovat i v době omezení nouzového stavu v naší zemi. Pro Vaši představu proto ještě závěrem uvádíme, že po celou dobu spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, sdílíme společně potřebné informace. Během uplynulého měsíce, kdy stav omezení našeho provozu trval, nás soudy pověřily, abychom zahájili činnost v 883 nových případech.
 
V případě potřeby jsme tu stále pro Vás i na telefonickém nebo mailovém spojení, které najdete na našich webových stránkách. Přejeme Vám klidné dny a především pevné zdraví.

Těm z Vás, kteří jste se dobrovolně zapojili do pomoci lidem, kteří to v době nouzového stavu potřebovali, a také těm, kteří svým vyšším nasazením a výkonem práce pomohli udržet v chodu potřebné provozy veřejně prospěšných institucí, DĚKUJEME!

Tým pracovníků Probační a mediační služby
 
22.04.2020 MgA. Martin Bačkovský

 
Ohrazujeme se proti lžím uveřejněným v MF Dnes reportérem Karlem Hrubešem
 
Probační a mediační služba se důrazně ohrazuje proti celému článku s titulkem "Vězni koronaviru zůstávají ve vazbě. Chybí dohled", který dne 11. dubna uveřejnila MF Dnes, a jehož autorem je pan Karel Hrubeš. Text obsahuje mnoho nepravdivých informací, nepřesností a je postaven pouze na subjektivních domněnkách autora, který svojí neprofesionální prací poškozuje nejen dobré jméno Probační a mediační služby, ale také jméno média, které mu umožnilo text zveřejnit.
 
V žádném případě není pravda, že chybí dohled, jak pan Hrubeš lživě uvádí. Pokud nějaký soud odmítá propouštět obviněné na svobodu kvůli neexistující kontrole, jak je v článku uvedeno, disponuje bohužel nepřesnými a chybnými informacemi o současném stavu a fungování Probační a mediační služby.
 
Naší prací je také výchovně působit na naše klienty v rámci jejich nápravy, podporovat je a vést k řádnému životu, proto jsme jim adresovali text na webových stránkách a sociálních sítích, z něhož pan Hrubeš cituje. Rozhodně nejde o zoufalou výhrůžku, jak pan Hrubeš text komentuje. My našim klientům, ani nikomu jinému, nevyhrožujeme. Chápeme, že každý může vyhodnocovat komunikaci podle svých zkušeností a osobnostního nastavení, proto možná pan Hrubeš dospěl k takto chybnému úsudku.
 
Dále se důrazně ohrazujeme, že bychom nepřímo přiznávali, že v současné době nedokážeme provádět kontrolu, jak autor textu píše. Karel Hrubeš obdržel k fungování Probační a mediační služby během současného nouzového stavu podrobný popis, jak plníme všechny povinnosti, které máme, a z těchto dat nic podobného nevyplývá. Jde tak pouze o smyšlené domněnky Karla Hrubeše. Pokud by měl pan Hrubeš, ale i kterýkoliv jiný zástupce médií, vážný zájem o pravdivé informace o současném fungování Probační a mediační služby, jsme vždy připraveni tyto informace poskytnout k serióznímu vysvětlení všech nejasností.
 
Dále bychom chtěli pana Hrubeše upozornit, že mluvčím Probační a mediační služby je pan Martin Bačkovský, nikoliv Petr Bačkovský. Tato informace se dá získat nejen z podpisu v mailové komunikaci, kterou pan Hrubeš s mluvčím organizace vedl, ale také z veřejných zdrojů.
 
15.04.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 
Zpráva klientům Probační a mediační služby
 
Vážení,
mohlo by se zdát, že mimořádná situace, kterou prožíváme kvůli šíření koronaviru, nepřináší nic pozitivního. Ale opak může být pravdou. Právě tato chvíle je pro Vás velkou šancí a výzvou, abyste dokázali situaci zvládnout stejně úspěšně jako další lidé kolem Vás a prokázali tak, že umíte žít v souladu se zákonem a podle pravidel. I když to vypadá, že je dohled nad Vaším chováním menší, než tomu bylo před pár dny, důsledky jakéhokoliv porušení nastavených pravidel člověka většinou dříve či později stejně dostihnou. Proto si na nás vždy včas vzpomeňte, stejně jako nezapomínáme my v těchto dnech na Vás!! Společnost kolem Vás jistě ocení Vaše zodpovědné chování a bude mít silnější důvod věřit ve Vaši nápravu. A ještě jedno poděkování. Těší nás, že mnoho z Vás nám voláte a snažíte se situaci zvládnout!
 
Mezi naše klienty patří samozřejmě i oběti trestných činů, kterým přejeme, aby situaci zvládli také bez problémů. V případě potřeby jsme tu stále pro Vás na telefonickém nebo mailovém spojení. Přejeme všem, abyste prošli touto zkouškou úspěšně.
 
Tým pracovníků Probační a mediační služby
 
21.03.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

Probační a mediační služba informuje svoje klienty, že v současné chvíli není možné osobně navštěvovat střediska Probační a mediační služby.

V rámci opatření souvisejících s infekcí COVID-19 přerušujeme veškerý osobní kontakt mezi pracovníky Probační a mediační služby a klienty. V případě potřeby je možné telefonicky kontaktovat svého probačního úředníka nebo středisko (https://www.pmscr.cz/kontakty/). Nemáte-li kredit na volání, pošlete SMS. Výjimku z přerušení přímého fyzického kontaktu tvoří pouze případy výkonu kontroly odsouzených k trestu domácího vězení, které nejsou v režimu EMS. 

V případě akutních zdravotních potíží volejte svému lékaři nebo při podezření na příznaky koronaviru nově vytvořenou linku 1212 (bezplatná, s celostátní působností), více www.koronavirus.mzcr.cz. Pokud potřebujete poradit v souvislosti s nákazou koronaviru, volejte: nonstop linky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106,  725 191 367,  725 191 370.

16.03.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí


 Čtvrtým rokem společně rozvíjíme projekt Bezplatné insolvenční poradny
 
Již čtvrtým rokem společně rozvíjíme projekt, o jehož významu pro Jihočeský kraj, resp. pro naše spoluobčany není potřeba dlouze hovořit. Věhlas Bezplatné insolvenční poradny (BIP) již dávno přesáhl hranice území kraje, všímají si jej centrální orgány veřejné správy a je inspirací nejen pro ostatní regiony naší země, ale pozitivně je vnímán i za hranicemi České republiky.
 
Dne 06.03.2020 se uskutečnila pracovní porada k dalšímu rozvoji a fungování poradny v roce 2020. Partnery projektu jsou Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský úřad Jihočeského kraje, Probační a mediační služba, Česká advokátní komora - Regionální středisko Jižní Čechy a Spolek insolvenčních správců. Nově se k projektu připojilo statutární město České Budějovice.
 
Více o projektu najdete na: https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj/bezplatna-insolvencni-poradna.
 
11.03.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí
 
Pražské středisko Probační a mediační služby úzce spolupracuje s Centrem sociálních služeb Praha
 
Koncem února se již tradičně setkali zástupci Probační a mediační služby ze střediska Praha s vedoucí sociální pracovnicí Centra sociálních služeb Praha Zuzanou Stancovou, aby si předali informace o možnostech resocializačních a reintegračních programů.
 
Ty nabízí Centrum sociálních služeb v Praze přes svoje pracoviště RRP od roku 2001 a svým klientům je doporučuje Probační a mediační služba. Obě organizace dlouhodobě úzce spolupracují na odborné pomoci při komplexním řešení problémů, které souvisejí s pácháním trestné činnosti, výkonem trestu odnětí svobody a podmíněným propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody.
 
04.03.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

Rozvoj restorativní praxe má budoucnost
 
V úterý 25.02.2020 se sešli pracovníci Probační a mediační služby společně s kolegy z Vězeňské služby a věnovali se tématu rozvoje restorativní praxe. Tu se daří velmi dobře uplatňovat v šesti vybraných lokalitách díky projektu Křehká šance II.
 
Mezi klíčová témata, která se na setkání řešila, byla například oblast multidisciplinární spolupráce a podpora partnerství mezi věznicí, Probační a mediační službou, odbornou veřejností, neziskovým sektorem a místní samosprávou. Tuto spolupráci se díky projektu podařilo velmi dobře navázat a nyní je třeba hledat další cesty, jak v již nastavené spolupráci pokračovat a dál ji rozvíjet, a to nejen ve stávajících lokalitách.
 
V rámci programu se za poslední 4 roky podařilo vytvořit a zavést do praxe věznic nové programy pro odsouzené (Vnímám i tebe), uspořádat akce uvnitř věznice, zrealizovat restorativní konference či několik seminářů pro odsouzené k tématům zodpovědnosti vůči obětem. „Také mě moc těší, že se nám podařilo do spolupráce vtáhnout i širokou veřejnost například díky cyklu Snídaně s probačním úředníkem, besedám v knihovnách, workshopům nebo úspěšné putovní výstavě, která obsahovala výpovědi obětí a pachatelů o dopadech trestné činnosti na jejich životy,“ doplňuje ředitelka Probační a mediační služba Andrea Matoušková.
 
Důležitou součástí restorativní praxe je také vzdělávání k tématu restorativní justice pro pracovníky Probační a mediační služby a Vězeňské služby České republiky prostřednictvím Akademie Vězeňské služby České republiky.
 
 25.02.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 
Probační a mediační služba nabízí pomoc obětem trestných činů
 
V rámci Evropského dne obětí připomíná Probační a mediační služba práva a potřeby, které mají oběti trestných činů. V 74 střediscích a 56 poradnách v celé republice si mohou tyto osoby přijít pro profesionální radu a pomoc při řešení své tíživé životní situaci.
 
Oběti trestných činů potřebují zejména správné informace kam se obrátit o pomoc, přiměřenou důvěru, pocit bezpečí, důstojný přístup během celého procesu řešení, ale také férové řízení v jejich případu a odškodnění.
 
Od poloviny roku 2013 do konce minulého roku jsme v našich střediscích a poradnách pomohli více než 41 tisícům obětem trestných činů. To nám jednoznačně potvrzuje, že má tato práce velký smysl a celospolečenský přínos. Jen za minulý rok se na nás obrátilo 6652 obětí, se kterými aktivně pracujeme,“ vysvětluje ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
V 90% se na nás obracejí s žádostí o pomoc dospělí, 5% tvoří senioři a zbytek mladiství a děti. Z údajů poraden pro oběti trestných činů projektu „Proč zrovna já? II“, který je jedním z projektů Probační a mediační služby, také vyplývá, že pro pomoc si ze dvou třetin přicházejí ženy. Lidé v našich poradnách vyhledávají ve více než polovině případů právní informace a psychosociální podporu. Téměř ve 21 % jde o oběti majetkové kriminality a zhruba 15 % jsou oběti násilné trestné činnosti.
 
21.02.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 
Proběhlo první veřejné slyšení s občany Písku
 
Ve středu 12. 2. 2020 se uskutečnilo první z plánovaných veřejných slyšení, na kterém Probační a mediační služba představila záměr vybudovat Probační dům v tomto městě.
 
Zástupci Probační a mediační služby vysvětlili občanům, jakým způsobem tento druh zařízení funguje, jaká pravidla budou muset dodržovat podmínečně propuštění z výkonu trestu, kteří se stanou klienty probačního domu a co vše budou s pomocí profesionálního personálu řešit pro návrat do běžného života.
 
„O debatu s námi projevila veřejnost velký zájem a jsem ráda, že jsme mohli zodpovědět mnohé nejasnosti, nepřesnosti a vysvětlit, jak zajistíme bezpečné fungování Probačního domu v Písku,“ uvedla Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.
 
Vzhledem ke spolupráci s městem a podmínkám, na kterých se Probační a mediační služba s představiteli Písku shodla, proběhne před samotným zahájením provozu ještě další setkání s občany. Dále budou naši pracovníci aktivně jednat se všemi organizacemi ve městě, kterých se otevření a provoz Probačního domu může týkat. Půjde samozřejmě o bezpečnostní složky, ale také Úřad práce, místní firmy, středisko sociálních služeb či církve.
 
13.2.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 
Vyjadřujeme znepokojení nad informacemi v petici proti Probačnímu domu Písek
 
Probační a mediační služba se musí důrazně ohradit proti tvrzením, která jsou uvedena v petici proti umístění a výstavbě Probačního domu v Písku. Se vším respektem k názorům občanů města Písek a všech zainteresovaných bychom rádi vyvrátili mnohá tvrzení, která se nezakládají na pravdě, jsou zkreslená a vytvářejí neoprávněné obavy.
 
Chápeme, že někdy není jednoduché vést dialog nad složitými tématy, ale právě proto všechny zveme 12. 2. 2020 na veřejné projednání, které se stavby a umístění Probačního domu v Písku týká. Zde rádi předložíme fakta, aby nedocházelo k jednoduchému předkládání nepravdy, jak se tomu nyní děje v některých mediálních výstupech a v petici, která je v Písku šířena.
 
Již nyní se v Písku, stejně jako v téměř každém městě, běžně pohybují lidé propuštění z výkonu trestu nebo podmínečně propuštění. U mnoha z nich neexistuje nad jejich pohybem žádný dohled. Osoby, pro které je Probační dům určen, rozhodně nepředstavují riziko pro občany, jak uvádí text petice. Tyto osoby budou před podmíněným propuštěním velmi důkladně prověřeny a budou muset prokázat dostatečnou motivaci pracovat a změnit svůj dosavadní život. Tvrzení, že se počet těchto osob bude ve městě navyšovat, se také nezakládá na pravdě, protože cílem projektu je, aby se po uplynutí startovacího pobytu na svobodě vraceli do místa, kde mají svoje kořeny.
 
Velmi důrazně je třeba vyvrátit tvrzení autorů petice, že pilotní projekt v Ostravě skončil neúspěchem. Zmiňovaný projekt měl již na svém začátku přesně stanovené trvání a byl ukončen dle plánu a s pozitivními výsledky. Bez kvalitních a pravdivých podkladů by nikdo neměl vyslovovat nepravdy, proto chceme s občany vést otevřenou debatu o fungování Probačního domu v Písku, který rozhodně není žádným vězeňským ghettem, jak ho autoři petice velmi nedůstojně nazývají.
 
Probační a mediační služba je organizace s dvacetiletou profesionální zkušeností a tradicí, která výrazně dbá na prevenci kriminality a zájem veřejnosti na bezpečnost ve společnosti.
 
11.02.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 

Probační dům v Písku - veřejné slyšení

Přijměte naše pozvání k účasti na veřejném slyšení na téma "Probační dům v Písku", které se koná ve středu 12. února od 16 hodin za účasti zástupců Probační a mediační služby, města Písek a odborné veřejnosti.
 
03.02.2020 Tiskové oddělení PMS

 
Seminář polštiny pro bilaterální spolupráci II
 
Ve dnech 23. – 24. ledna proběhl ve Stráži pod Ralskem seminář se zahraničním lektorem s cílem zlepšení komunikačních dovedností v polštině a výměny informací a zkušeností. Úspěšného semináře pořádaného Akademií Vězeňské služby ČR se účastnili spolu s kolegy z VS ČR také 4 probační úředníci. Jedná se o další z akcí jazykového vzdělávání, kam byli k účasti přizváni kolegové z PMS. Společné vzdělávání nejen v polštině, angličtině, ale i v dalších oblastech probíhá již dlouhodobě a je příkladem spolupráce mezi oběma partnery, která bude letos prohloubena prostřednictvím připravovaného projektu MSp: Systém společného vzdělávání.
 
31.01.2020 tiskové oddělení  PMS

Rozvoj restorativní praxe
 
Možná dnes nemáte nejlepší den, možná jste naopak v dobré náladě. Možná TO tak bylo i tehdy, kdy vám NĚKDO ublížil. Možná jste ublížili VY, nebo (možná) jste u TOHO jen byli nebo chtěli pomoci. Možná na vás celá situace dopadá až teď a vy se s ní máte nějak vypořádat... Ať už vaše role v té situaci byla či je jakákoli, stále jste nějak její součástí.“ Toto je úryvek z úvodního textu, který provází výstavu „Výpovědi osob dotčených trestnou činností“.
 
Po několika měsíčním prezentování příběhů osob, které se dostaly do přímého kontaktu s trestnou činností, na Slezské univerzitě v Opavě, byla výstava přesunuta do Ostravy. Tentokrát je prezentována v prostorách Krajského úřadu v Ostravě, přímo v předsálí zastupitelstva kraje.
 
Tato putovní výstava vznikla v rámci aktivity Rozvoj restorativní praxe (realizovaný v regionech věznic Bělušice, Stráž pod Ralskem, Rýnovice, Příbram, Břeclav a Opava v rámci projektu Probační a mediační služby s názvem Křehká šance II) a chce poukázat na to, že trestný čin je třeba vnímat jako konflikt, který je nutno řešit za účasti všech dotčených osob a s velkým ohledem na jejich skutečné potřeby. Jedině tímto způsobem může celá situace vyústit ve smysluplnou komunikaci, nápravu a  náhradu škody.
 
Touto prezentací příběhů chceme zapůsobit na studenty, odbornou veřejnost i laiky. Chceme upozornit na skutečné potřeby nejen poškozených a obětí trestné činnosti, ale i na téma obecně a nutnost o něm více a veřejně hovořit.
 
Mgr. Barbora Lesková, DiS.
 
23.01.2020 Tiskové oddělení PMS

 
Účastníme se Kriminologických dnů v Brně
 
Zástupci Probační a mediační služby se od pondělí 20. do středy 22. ledna účastní Kriminologických dnů v Brně, které pořádá Česká kriminologická společnost. Vedle vlastních prezentací na téma uplatňování trestu domácího vězení a podmíněného propuštění se účastníme představení projektu Yellow Ribbon Run a kulatého stolu k projektu Restorative Justice: Strategies for Change. Informace o jednotlivých vstupech najdete zde.
 
21.01.2020 Tiskové oddělení PMS

 

Přezkoušení  probačních asistentů
 
Základní vzdělávání probačních úředníků a asistentů bylo v letošním roce zahájeno hned dvěma soustředěními kvalifikačního vzdělávacího kurzu (6. - 10. 1.) a dne 13. 1. přezkoušením probačních asistentů PMS, kteří byli jako poslední zařazeni do specializačního vzdělávacího kurzu v r. 2019. Jejich znalosti byly ověřeny tříčlennou zkušební komisí.
 
Kolegům gratulujeme jak k absolvování kurzu tak i úspěšnému přezkoušení!
 
16.01.2020 Tiskové oddělení PMS

 

Probační a mediační služba řeší problémy s dodavatelem elektronického monitorovacího systému (EMS)
 
Probační a mediační služba aktuálně intenzivně řeší problémy s dodavatelem elektronického monitorovacího systému (EMS), firmou SuperCom Ltd. Ta bohužel opakovaně nesplnila svoje smluvní závazky, proto se rozhodla PMS okamžitě jednat, aby co nejúčinněji zajistila další fungování tohoto systému.
 
V říjnu 2019 měla firma dodat 120 monitorovacích náramků s příslušným instalačním vybavením. Tato objednávka i přes intenzivní snahu Probační a mediační služby zatím nebyla dodána, čímž dodavatel porušil smluvní podmínky. Ačkoli je dodavateli známa skutečnost, že snižující se počet použitelných zařízení může v případě jejich nedostatku ohrozit provoz EMS v ČR, neučinil prozatím potřebnou nápravu a nereaguje na výzvy ani přes urgence.
 
Ministryně spravedlnosti Marie Benešová vyjádřila znepokojení nad jednáním dodavatele: „Udivuje mě, že dodavatel přestal plnit své závazky vůči Probační a mediační službě, velmi nám tím ztížil situaci jinak poměrně úspěšného projektu. Kvůli nezodpovědnému chování dodavatele musíme tuto nepříjemnou záležitost začít okamžitě řešit. Bohužel tím může utrpět důvěra veřejnosti v elektronickou kontrolu trestu domácího vězení, což je pro justici velká ztráta. Tuto důvěru budeme muset opět složitě získat a budovat.“
 
Probační a mediační služba proto již přijala a bude i nadále přijímat vůči dodavateli opatření, aby zajistila udržení elektronického monitorovacího systému v provozu v nejvyšším možném rozsahu i v dalších měsících. „Přesto i tak hrozí, že provoz EMS bude muset být na přechodnou dobu omezen a po určitý čas bude doplněn namátkovými kontrolami probačních úředníků. Smlouva o provozování EMS je se stávajícím dodavatelem uzavřena do roku 2024,“ vysvětlila Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.
 
Je nutné zdůraznit, že PMS učiní všechny dostupné kroky k maximální funkčnosti celého systému. Smluvní podmínky umožňují uplatnit vůči dodavateli sankce v případě, že řádně a včas neplní svoje závazky. Jde například o použití garance bankovní záruky a odstoupení od smlouvy. Pokud k těmto krokům bude Probační a mediační služba nucena přistoupit, aby byly chráněny zájmy státu a předešlo se růstu majetkových škod, dojde k vyhlášení nové veřejné soutěže dříve než v původně plánovaném termínu. Vzhledem k současné situaci již na PMS probíhají nutné přípravy na tuto variantu řešení.
 
14.1.2020 Tiskové oddělení PMS

Děti na sociálních sítích v hledáčku Týmu pro mládež
 
Tým pro mládež ve spolupráci s Policií České republiky a za finanční podpory města Pardubice zahájil realizaci preventivního programu s názvem „Kyber děti“. Celý projekt je zaměřen na děti a jejich rizikové trávení volného času, které je úzce spjaté s využíváním sociálních sítí. Projekt "Kyber děti" chce působit nejen na děti samotné, ale také na osoby, které tráví s nimi většinu času a mají vliv na utváření jejich názorů a hodnot. Tedy především na rodiče a učitele.
 
Tato aktivita Týmu pro mládež reaguje na společenskou poptávku po zvýšení informovanosti dospělé populace z řad pedagogického personálu a rodičů v oblasti práce se sociálními sítěmi a také reflektuje požadavek porozumět a umět rozklíčovat veřejnou i neveřejnou virtuální komunikaci dětských uživatelů. Hlavním smyslem je přiblížit posluchačům a účastníkům besed rizika sociálních sítí a seznámit je s nejčastějšími metodami, které agresoři používají ke svým útokům v kyberprostoru. Obeznámenost s prostředím, ve kterém děti tráví významnou část svého dne, může rodičům i pedagogům pomoci efektivněji výchovně působit a poskytne jim informační základ pro případnou pomoc.
 
Nedílnou součástí projektu je participační představení pro děti s názvem #Kyber LIFE, které vtáhne diváky do děje skrze jejich mobilní telefony.  „Cílem inscenace je vzdělávat děti v oblasti kyber, konfrontovat je s nástrahami virtuálního světa a s jejich vlastními názory. Velice důležité je ukázat dětem cesty, jak se mohou nebezpečí v kyberprostoru bránit,“ říká autor představení Dominik Macháček.
 
Pro pedagogy a rodiče jsou určeny besedy, které povede kpt. Mgr. Jiří Tesař, koordinátor prevence PČR. „Cílem těchto besed je na základě kazuistik ukázat rizika spojená s využíváním internetu a sociálních sítí, přiblížit metody agresorů a také možnosti ochrany ve virtuálním světě.  Hostem besed je i Kristýna, žačka 9. třídy ZŠ Holice, která se tímto tématem velmi zabývá a je tak skvělou konfrontací pro rodiče i pedagogy,“ říká kpt. Mgr. Jiří Tesař.
 
Preventivní program „Kyber děti“ je aktivitou Týmu pro mládež, který vznikl v Pardubicích počátkem loňského roku v rámci projektu Probační a mediační služby “Na správnou cestu! II”, a který svou pozornost zaměřuje na děti a jejich protiprávní jednání v okrese Pardubice.
 
Tým složený především ze zástupců orgánů činných v trestním řízení, Probační a mediační služby a orgánů sociálně-právní ochrany dětí se shodl na tom, že věková hranice rizikového chování dětí se stále snižuje, a proto je třeba klást důraz především na prevenci a zvýšení informovanosti.
 
Více informací o projektu získáte na https://www.pmscr.cz/na-spravnou-cestu-ii/ nebo kontaktováním koordinátorky týmu pro mládež Lucie Kmoškové, tel.: 778 521 726, e-mail: lkmoskova@ext.pms.justice.cz

Program VIT rozšiřujeme do dalších tří českých věznic

Program Victim Impact Training tvoří poměrně novou součást restorativní práce s pachateli trestných činů v České republice. V jeho rámci je řešeno téma dopadů trestné činnosti na životy druhých a účastníci spolu s lektory ve 13 lekcích prochází různé oblasti, které s tímto tématem souvisí – například porozumění potřebám obětí či řešení nápravy způsobené újmy. Po dvou letech realizace se nám opakovaně potvrzuje, že program ve své současné podobě funguje v českých podmínkách velmi dobře – aktuálně je nabízen v rámci projektu Křehká šance II v 10 českých věznicích a vzhledem k pozitivním ohlasům jsme se s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR domluvili na jeho dalším rozšíření.

Ve dnech 5. – 7. 11. 2019 jsme proškolili nové kolegy, kteří se tak připojí ke stávajícímu týmu 30 specialistů a program se od ledna 2020 může nově rozběhnout také ve věznicích Praha-Ruzyně, Hradec Králové a Všehrdy. V budoucnu se VIT dočká také standardizace v rámci VS ČR, a Probační a mediační služba jej plánuje zařadit do nabídky tzv. programových center.

Mgr. Lea Vaňkátová, odborná garantka projektu Křehká šance II

 

Proběhly semináře se soudci a státními zástupci k elektronickému monitoringu
 
Na podzim 2019 proběhly v jednotlivých soudních krajích osvětové semináře pro soudce a státní zástupce, které se týkaly problematiky Elektronického monitorovacího systému (EMS) a jeho využívání v praxi. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 227 soudců a státních zástupců. Cílem seminářů bylo zhodnocení prvního roku po spuštění rutinního provozu EMS, výměna zkušeností, vyjasnění si vzájemných potřeb a postojů.
 
„Osvětové semináře jsou jedním z prostředků popularizace elektronického monitoringu v rámci odborné veřejnosti a přispívají ke zdokonalování stávající praxe. Získané podněty a informace budou projednány v rámci meziresortní pracovní skupiny, a to i s cílem jejich promítnutí do platných a účinných právních předpisů,“ doplnil manažer EMS Vladimír Klaban.
 
Za Probační a mediační službu se na těchto akcích aktivně podíleli vedoucí oddělení EMS, krajští vedoucí, metodici TDV, manažer EMS a zástupci metodického oddělení, kteří vystoupili s tématickými prezentacemi a reagovali na dotazy auditoria. Za MSp ČR prezentovali své závěry pracovníci Odboru elektronického monitoringu. V rámci následných diskusí si jednotliví účastníci seminářů sdělili své náhledy a potřeby při využívání elektronického monitoringu.
 
9.12.2019 Tiskové oddělení PMS

Odborníci v Brně diskutovali o práci s oběťmi a pachateli
 
Ve středu 27. listopadu se v brněnském univerzitním kině Scala uskutečnila konference „Kam směřuje restorativní justice?“. Na konferenci, nad níž převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, diskutovalo bezmála 30 odborníků z justice, vězeňství, státních i neziskových organizací. Konference byla volně přístupná nejen pro odborníky, ale studenty a širokou veřejnost.
 
Jednalo se již o druhý ročník konference. Reakce a zpětná vazba od vystupujících i účastníků konference jen potvrdila zájem o toto téma,“ uvedla Alena Plšková z projektu Křehká šance II. Konference byla rozčleněna do tří bloků, ve kterých přednášející prezentovali rozličná témata týkající se práce s pachateli, ale i způsoby pomoci obětem trestných činů. „Příspěvky na konferenci jsme koncipovali tak, aby z jednotlivých rozličných střípků vznikla mozaika představující to, jak se v současné době pracuje s odsouzenými i jejich oběťmi,“ doplnila Plšková.
 
Součástí konference byl rovněž doprovodný program, např. prezentace činnosti jednotlivých věznic, výstava “Výpovědi osob dotčených trestnou činností“, což jsou záznamy autentických výpovědi pachatelů, obětí, svědků i rodinných příslušníků doplněné o kresby odsouzených.
 
V průběhu celého dne navštívilo konferenci více než 150 osob, zejména pak studentů vyšších odborných a vysokých škol. „Na přípravě konference se spolupodílela i Masarykova Univerzita v Brně, a proto nás potěšil zájem studentů. Podařilo se propojit teorii s praxí, byly mimo jiné představeny možnosti pracovního uplatnění po vystudování zvolených oborů,“ doplnil Tomáš Kellner z projektu Proč zrovna já? II.
 
Konference se uskutečnila v rámci Dnů restorativní justice. Série osvětových a kulturních akcí napříč městy ČR chce široké veřejnosti představit způsoby práce, která se soustředí na nápravu situace po trestném činu a na práci s obětí, pachatelem i komunitou. Konference byla organizována v rámci spolupráce projektů Probační a mediační služby „Na správnou cestu II“, „Křehká šance II“ a „Proč zrovna já? II.
 
PhDr. Tomáš Kellner
 
6.12.2019 Tiskové oddělení PMS

Proběhly Dny restorativní justice v Opavě
 
Dny restorativní justice každoročně připomínají nám známou myšlenku Howarda Zehra: „Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení“. Pro rok 2019 pracovníci Probační a mediační služby v Opavě v tomto duchu uspořádali ve spolupráci s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity konferenci na téma „Práce s odsouzeným před a po podmíněném propuštění“. Účastníkům konference byly formou přednášek akademiků i praktiků přiblíženy vybrané metody práce s odsouzeným během výkonu trestu a po podmíněném propuštění.
 
Specializované programy s odsouzenými během výkonu trestu jsou jednou z možností, jak otevřít téma dopadů kriminality odsouzeného nejen na jeho život. V tomto duchu byli účastníci setkání seznámeni s prací odborných zaměstnanců Věznice a ÚVZD v Opavě, na kterou navázalo představení nově vzniklého programu Victim Impact Training v podání Mgr. Jany Tkáčové z Probační a mediační služby. 
 
Podmíněné propuštění je pak způsobem, jak odsouzenému umožnit návrat do společnosti za podpory odborných pracovníků. Díky této spolupráci se u odsouzených výrazně snižuje riziko návratu ke kriminální kariéře. O jednotlivých aspektech rozhodování o podmíněném propuštění v gesci soudu hovořil zástupce akademické půdy JUDr. Jakub Drápal, M.Phil.
 
V odpoledním přednáškovém bloku byly jednotlivé příspěvky zaměřeny především na spolupráci neziskového sektoru v rámci přípravy konkrétního odsouzeného na propuštění a návrat do běžného života po opuštění bran věznice. Programy Centra sociálních služeb Praha představila Mgr. Zuzana Stancová. V Opavě probíhající projekt zaměřený na rodinné a zejména vztahové problémy odsouzených prezentovala Mgr. Petra Večerková z organizace Eurotopia.CZ Opava. K možnostem rekvalifikace určené odsouzeným se krátce vyjádřil Ing. Stanislav Hoffman z Rekvalifikačního centra v Opavě. Završením programu byl příspěvek Doc. Jitky Skopalové, která seznámila diváky s výstupy výzkumného šetření mezi odsouzenými muži.
 
Občerstvení během přestávek zajistila organizace ANIMA VIVA z.s. provozující tréninkovou kavárnu. Tato kavárna je jedinečná v tom, že poskytuje osobám se zdravotním postižením příležitost uplatnit se na trhu práce, ale také formou sociální rehabilitace propojuje svět osob se zdravotním znevýhodněním a duševním onemocněním.
 
Součástí byla rovněž výstava „Výpovědi osob dotčených trestnou činností“, která bude i nadále prezentována v prostorách fakulty Slezské univerzity v Opavě.
 
Mgr. Barbora Lesková, projekt Křehká šance II
 
03.12.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Vzdělávání specialistů na elektronický monitoring

Ve dnech 29. října až 21. listopadu 2019 probíhala pilotní realizace vzdělávání specialistů na elektronický monitoring. Podle nové směrnice PMS prošlo 11 kolegů modulem zaměřeným na praktickou část elektronického monitoringu, část metodickou a část věnovanou trestnímu právu. Kolegové absolvovali celkem 64 hodin výuky a výcviku vedených vedoucími oddělení elektronického monitoringu v soudních krajích, lektorem na trestní právo Mgr. Martinem Šámalem, soudcem Okresního soudu Ústí nad Labem, a krajskou metodičkou pro trest domácího vězení – Mgr. Jitkou Měřínskou (PMS Frýdek – Místek). V současné závěrečné fázi vzdělávání absolvují kolegové ověření získaných znalostí a dovedností formou osobní účasti metodických koordinátorů či tutorů přímo při své práci v terénu.
 
02.12.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Získali jsme čestné uznání v cenách Konfederace evropských probačních služeb
 
Program Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II získal čestné uznání Konfederace evropských probačních služeb v kategorii Sociální inkluze. Ocenění přebrala na konci října v Dublinu ředitelka Andrea Matoušková, od níž v pondělí 25. listopadu ocenění putovalo do rukou kolegyň Ley Vaňkátové, Terezy Řehákové, Markéty Vladařové, Hany Halfarové, Aleny Tesarčíkové, Barbory Leskové a Aleny Plškové. Vážíme si jej o to víc, že projekt Křehká šance II v příštím roce končí, a o tyto ceny je možné bojovat pouze jednou za tři roky. Gratulujeme!
 
29.11.2019 Tiskové oddělení PMS

Co nám brání být restorativní? To a mnohem víc na Dnech restorativní justice v Akademii VS ČR
 
V minulém týdnu proběhla v prostorách Akademie Vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem mimořádná akce pro odborníky Severočeského soudního kraje, pořádaná kolegyněmi z projektu Křehká šance II. Dvoudenní konference s názvem "Restorativní prvky v práci s odsouzenými, propuštěnými, oběťmi i dalšími osobami dotčenými trestným činem" se uskutečnila v rámci letošních Dnů restorativní justice.  Účastnilo se jí na 80 kolegů z PMS, VS ČR, sociálních odborů, státních zastupitelství, soudů, neziskových organizací i studentů.
 
Po úvodních slovech ředitelky PMS Dr. Matouškové a náměstka generálního ředitele VS ČR Mgr. Michailidise bylo středeční dopoledne věnováno otázkám současných přístupů k restorativní justici a praxi v ČR v příspěvku Dr. Andrey Matouškové; dále strategii dalšího rozvoje vyplývající z aktuálních doporučení Rady Evropy k implementaci restorativní filozofie do trestní justice v Evropě. Dr. Petra Masopust Šachová interaktivně vtáhla do přemýšlení o tématu restorativní justice i přítomné posluchače výzvou k odpovědi na otázku k překážkám bránícím RJ v naší praxi a dále k vyjádření se, jak konkrétně může restorativní principy rozvíjet ve své činnosti každý z nás. Odpolední program pokračoval připomínkou historie tzv. smírčích křížů Mgr. Zahnašem a dále představením současné restorativní praxe PMS v podání Mgr. Odvárky (krajský vedoucí PMS). Následovalo představení aktivit projektu Křehká šance II (Rozvoj restorativní praxe a program Vnímám i tebe) včetně diskuze k jejich výsledkům a příspěvek Mgr. Kubelkové Rychlé o konkrétním fungování resocializačního programu Komunitního domu Sv. Dismase ve Stráži pod Ralskem.
 
Druhý den jsme v prvním bloku hovořili o otázkách podmíněného propuštění, nejprve v inspirativním mezinárodním srovnání v podání Dr. Hulmákové z IKSP, doplněném aktuální českou praxí a výkladem judikatury Ústavního soudu k problematice PP od Dr. Drápala z UK v Praze. Ve velmi živé a podnětné diskuzi soudců i dalších odborníků na toto téma jsme pokračovali představením týmové spolupráce při přípravě odsouzených na parolové slyšení Komise pro PP vč. možné participace oběti na procesu, realizované v posledních letech již v 18 věznicích v ČR. Poslední část konference byla zaměřena na konkrétní práci s pachateli i oběťmi při nápravě následků trestných činů ve vězení. Nejprve nás pomyslně ze židle „zvedl“ Bc. Bořil svým velmi přesvědčivým projevem a konkrétními kazuistikami ze specializovaného oddělení liberecké věznice. Paní G. Kabátová z Mezinárodního vězeňského společenství představila zkušenosti ojedinělého restorativního programu Building Bridges, ve kterém spolu hovoří pachatelé s oběťmi přímo za zdmi věznice. Dr. Škodáček z Volonté o.p.s. svým příspěvkem o projektu "Z vězení bezpečně na svobodu" uzavřel program restorativní konference. Velké díky patří vedení Akademie Vězeňské služby za poskytnutí pěkných prostor pro konání konference.
 
Již z prvních reakcí účastníků vyplývá, že ocenili nejen nové informace a trendy odborné práce v restorativním kontextu, ale také podnětnou diskuzi v aule AVS i příjemné setkání s kolegy z praxe v rámci večerního setkání a při přestávkách v programu u kávy a občerstvení. Tím se záměry organizátorek v zásadě naplnily. Z navázaných kontaktů, inspirace i podnětů k přemýšlení o zapojení restorativních principů do každodenní odborné práce můžeme čerpat do naší další spolupráce, a to mezi všemi subjekty restorativní praxe.
 
Mgr. Tereza Řeháková, Křehká šance II
 
27.11.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Vězeňská kapela nahrávala u Kollera. Čtvrtníček zabubnoval i v Senátu.
 
Hudební kapela WSEDĚ z Věznice Kuřim nahrála své dvě autorské písně ve studiu Davida Kollera. Představení obou singlů proběhlo ve středu 20. 11. 2019 v rámci koncertu a rozhovorů Pět tváří zdi v Senátu PČR. Nově nahraná autorská píseň „Spadla klec“ bude provázet 5. ročník charitativního běhu Yellow Ribbon Run na podporu lidí s trestní minulostí.
 
Na akci Pět tváří zdi promluvily zástupkyně pořádajících organizací – za PMS Andrea Matoušková, VS ČR Gabriela Slováková a RUBIKON Centrum Dagmar Doubravová - a ambasador projektu Petr Čtvrtníček. Všichni se shodli, že lidem s trestní minulostí komplikují návrat do společnosti předsudky, o kterých je důležité mluvit a snažit se s nimi bojovat. Právě proto bude myšlenka běhu opět šířena pod hashtagem #UtecPredsudkum na sociálních sítích.
Klip z natáčení singlů ze studia Davida Kollera naleznete ZDE.
 
26.11.2019 Tiskové oddělení PMS

 

V Jeseníku proběhlo simulované divadelní představení
 
Co prožívá dítě, když se dostane do soukolí trestní justice? Jak moc je důležitá spolupráce mezi školou, rodinou a orgány činnými v trestním řízení? Jaká je vlastně role jednotlivých institucí trestní justice před, při a po soudním řízení: kdo řeší co a jak? Na to vše jsme odpovídali při setkání odborníků v Jeseníku v rámci Dnů restorativní justice, které se konalo v pátek 15. listopadu.
 
Přímo na místním okresním soudu v Jeseníku proběhlo simulované divadelní představení na téma soudního řízení s dětmi do 15 let a s mladistvým (do 18 let). Jako námět posloužily poměrně běžné situace, které ale mohou mít dramatické vyústění v soudní síni. Soud pro děti řešil krádež zlatého řetízku ve škole a soud s mladistvým řešil ublížení a výtržnictví před hospodou v nočních hodinách.
 
A to nejzajímavější na konec! V hlavních rolích byli dětští herci (studenti Gymnázia Jeseník) a kolegové a kolegyně z našich řad a z řad našich partnerů v justici. To vše po záštitou Týmu pro mládež Jeseník.
 
Všem aktérům moc děkujeme!
 
25.11.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Jablonecké středisko uspořádalo již potřetí Dny restorativní justice
 
Od pondělí 18. do středy 20. listopadu se v OC Central Jablonec v rámci právě probíhajících Dnů restorativní justice konala série besed a přednášek, které uspořádali kolegové a kolegyně ze střediska Jablonec nad Nisou. Součástí programu byla výstava děl pachatelů a obětí o dopadech trestných činů na jejich život i odborné poradenství. „Lidé se mohli přijít poradit s naší poradkyní pro oběti trestných činů, ale také s dluhovou poradkyní, protože naše středisko je jedno z těch, které zdarma ve spolupráci s VOLONTÉ CZECH, o.p.s. nabízí dluhové a právní poradenství,“ dodává vedoucí střediska Mgr. Štěpán Sobotík. 
 
Dny restorativní justice pokračují i v příštím týdnu, viz https://www.pmscr.cz/osvetove-akce/.
 
21.11.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Jak to vlastně chodí ve vězení? Debatovali jsme s lidmi v Mostě

 
Jak to vlastně chodí ve vězení? Mají tam odsouzení možnost pracovat, kde, za jakých podmínek? Z čeho splácí dluhy, co stojí pobyt ve vězení, je rozdíl mezi "výživářem" a doživotně odsouzeným? Jak je to s návštěvami, balíky, co dělají odsouzení ve volném čase, jaké mají programy, kdy jim může být trest přerušen, bude moci přijít domů na Vánoce?
 
Na tyto a další otázky odpovídal klientům i pracovníkům Oblastní charity Most ředitel věznice Bělušice Ondřej Kroupa na besedě pořádané v rámci projektu Probační a mediační služby Křehká šance II, konkrétně aktivity s názvem Rozvoj restorativní praxe. Beseda byla součástí každoročně pořádaných Dnů restorativní justice. V příjemné diskuzi s účastníky zdůraznil potřebu podpory sociálních a rodinných vazeb odsouzených, jakožto důležitém faktoru ovlivňujícím úspěšný návrat vězněných do běžného života. Hovořil o významu zaměstnávání vězněných osob, spolupráci s neziskovými organizacemi při přípravě na propuštění i motivaci odsouzených a možnostech pomoci jim ve vězení na sobě pracovat tak, aby se tam již nikdy nemuseli vrátit. Setkání končilo výzvou "Dejme šanci těm, kteří si svůj trest řádně vykonali a jsou motivování k pozitivní změně ve svém životě, zapojit se zpět do běžného života v naší společnosti".
 
Beseda byla spojena s výstavou "Výpovědi osob dotčených trestnou činností", kterou v úvodu setkání představila Tereza Řeháková z Probační a mediační služby, projektu Křehká šance II. Výstava přináší autentická sdělení obětí, jejich blízkých, pachatelů či svědků trestného činu o tom, jakým způsobem jim tato skutečnost změnila život. Poukazuje na fakt, že trestná činnost zasahuje celou řadu osob různým způsobem a při řešení trestné činnosti je třeba potřeby těchto osob brát v úvahu. To je jedna s myšlenek tzv. restorativní (obnovující) justice, která akcentuje nutnost řešit takové následky s ohledem právě na potřeby oběti či za jejich účasti, nezbytné je přijetí zodpovědnosti ze strany pachatele a zajištění ochrany celé společnosti pomocí vhodně a efektivně zvolených trestních opatření. V těchto dnech si tyto myšlenky připomínáme právě prostřednictvím tzv. "Dnů restorativní justice". Beseda v Charitě spojená s výstavou (k vidění zde bude ještě další týden) byla jejich první letošní akcí v mosteckém regionu, další budou v příštím týdnu následovat, viz https://www.pmscr.cz/osvetove-akce/.
 
19.11.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Návštěva poslance Strýčka v Ostravě
 
Ostravské středisko Probační a mediační služby navštívil v pondělí 11. listopadu člen Ústavně právního výboru a poslanec za Moravskoslezský kraj Ing. Jiří Strýček a náměstek ministryně spravedlnosti JUDr. Jeroným Tejc. Setkání se konalo s cílem blíže představit činnost Probační a mediační služby a spolupráci s partnery, a to jak z řad justice (soudci, státní zástupci, Vazební věznice Ostrava, Policie ČR, atd), tak z místní samosprávy (vedení Ostravy a Moravskoslezského kraje).
 
15.11.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Dny restorativní justice v Probační a mediační službě
 
Probační a mediační služba se i letos připojuje k mezinárodnímu Týdnu restorativní justice, který se slaví každoročně od třetí neděle v listopadu (letos 17.11.). Napříč ČR plánujeme ve spolupráci s partnerskými organizacemi téměř 30 akcí - přednášek, debat, besed, ale například i konferenci na téma Restorativní prvky v práci s odsouzenými, propuštěnými, oběťmi i dalšími osobami dotčenými trestným činem ve Stráži pod Ralskem. Mezi originálně pojaté patří třeba den restorativní justice v Jeseníku, kde na okresním soudě proběhne simulované soudní řízení, nebo tzv. Noc venku v Mostě, která se zaměří na pomoc lidem bez domova s trestní minulostí. Program a detaily naleznete v tomto přehledu: https://www.pmscr.cz/osvetove-akce/
 
Restorativní justice (obnovující spravedlnosti) se ve světě rozvíjí od 70. let minulého století. Snaží se řešit konflikt mezi pachatelem a obětí za účasti všech dotčených (oběti, pachatele a společnosti). Cílem Dnů restorativní justice je právě poukázat na pozitivní vliv RJ na přímé účastníky trestního řízení i na jejich okolí a širokou veřejnost.
 
12.11.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Společné setkání členů realizačního týmu Komisí pro podmíněné propuštění v Hradci Králové
 
Na tradiční regionální setkání jednotlivých místních týmů jsme v první polovině října navázali akcí celorepublikovou, která měla účastníkům dopřát prostor pro debatu k činnosti Komisí pro podmíněné propuštění (dále jen „Komise“) v jednotlivých lokalitách a zároveň přinést pohled externistů na témata, která souvisí s bezpečným propuštěním pachatele na svobodu. Komise v České republice působí v celkem 18 věznicích a aktuálně se na jejich činnosti podílí více než 120 pracovníků – specialistů zastávajících funkce komisařů, předsedů komisí, koordinátorů ve věznicích, administrátorů komisí a také parolových specialistů.
 
Ve třech po sobě jdoucích dnech jsme tak měli možnost zamyslet se s PhDr. Janem Tomáškem z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci nad kriminologickými aspekty desistence; díky Mgr. Martin Kubenovi z Exekutorského úřadu Brno-město jsme se blíže seznámili s novinkami z exekučního a insolvenčního řízení; své postřehy ze zprostředkování kontaktu dětí s rodiči ve výkonu trestu přinesl člen České asociace pro psychoterapii  spolupracující s organizací Za branou Bc. Martin Galbavý; o aktualitách z praxe elektronického monitorovacícho systému nás informoval Mgr. Milan Dolejší z Ministerstva spravedlnosti; s PhDr. Petrou Masopust Šachovou a Mgr. Lukášem Dirgou jsme diskutovali o možnostech rozvoje restorativní justice v ČR. Zároveň jsme se spolu s paní ředitelkou, PhDr. Andreou Matouškovou, a Mgr. Janem Rozumem věnovali důležitým otázkám týkajícím se Komisí a jejich budoucnosti, zejména v souvislosti s blížícím se koncem projektu Křehká šance II a plánovanou implementací Komisí do systému české justice.
 
Během setkání jsme také vytvořili prostor pro sdílení zážitků z celkem sedmi zahraničních cest, které byly v rámci projektu zorganizovány do Velké Británie, Severního Irska, Skotska a Irské republiky, kde tzv. parolové komise působí. Debata na toto téma byla zajímavá i z toho důvodu, že vyslaní pracovníci navštívili vedle parolových rad také několik věznic, místní probační službu či jiné spolupracující organizace, a přinesli  tak srovnání naší a zahraniční praxe včetně podnětů do další práce.
 
Řada účastníků pak velmi pozitivně hodnotila příspěvky kolegyní, které představily  nové programy vytvořené v rámci jiné aktivity projektu Křehká šance, např. program „Rozvoj restorativní praxe“. Těšíme se proto na další příležitosti, kde budeme moci inspiraci z jednotlivých regionů znovu zprostředkovat – nejblíže na Dnech restorativní justice, které nás čekají v listopadu! Více o nadcházejích akcích se dočtete zde.
 
07.11.2019, Mgr. Lea Vaňkátová, odborný garant projektu Křehká šance II

 

Marie Benešová udělila Ceny ministryně spravedlnosti 2019
 
V pondělí 4. listopadu ocenila ministryně spravedlnosti Marie Benešová již popáté nejlepší zaměstnance Probační a mediační služby ČR a Vězeňské služby ČR. Pro ceny a uznání si do Brožíkovy síně Staroměstské radnice přišel rekordních počet oceněných, a to konkrétně 71. Z Probační a mediační služby bylo oceněno celkem 29 zaměstnanců, z toho osm jednotlivců a čtyři týmy.
 
Cena ministryně spravedlnosti se stala nerozlučnou součástí našeho resortu a těší mě, že při takové slavnostní události můžeme ocenit práci těch, kteří v daném roce prokázali svoji výjimečnost. Letošní rok je pro spravedlnost z mého pohledu rokem úspěšným, což dokazuje i počet oceněných," uvedla Marie Benešová.
 
Během slavnostního večera, který hudebně doprovodil Žesťový kvintet Hudby Hradní stráže a Policie ČR, předala ministryně spravedlnosti za účasti mnoha významných hostů třiceti pracovníkům Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby ČR čestná ocenění a v každé ze čtrnácti kategorií pak hlavní cenu ministra. Dále byly oceněny pracovní týmy obou organizací, které během roku prokázaly mimořádné pracovní nasazení.
 
„Potěšilo mě, že letos přišlo mnoho zajímavých nominací, ze kterých jsme vybrali dnešní oceněné. Samozřejmě si velice vážím práce všech našich zaměstnanců a pevně věřím, že i tato cena pro ně bude další motivací k zodpovědné práci a aktivitě," doplnila ministryně spravedlnosti.
 
Ocenění za rok 2019 za PMS převzali:
Pracovník roku
cena ministra – Ing. Marcela Brožová
čestné uznání – Mgr. Iveta Teplíková
čestné uznání – Mgr. Martin Doležel
Odborný pracovník PMS roku
cena ministra – Mgr. Jiří Zehnula
čestné uznání – Mgr. Jitka Měřínská
Vedoucí pracovník PMS roku
cena ministra – Mgr. Eva Sedlaříková
čestné uznání – Mgr. Radim Valián
Čin roku PMS
cena ministra – Kolektiv pracovníků střediska PMS Kroměříž - Mgr. Ondřej Vaculík, Ing. Jitka Jančíková, Mgr. Veronika Meitnerová
Tým PMS roku
cena ministra – pracovníci střediska PMS Most
čestné uznání – středisko PMS Sokolov
čestné uznání – kolektiv pracovníků střediska PMS Znojmo
Zvláštní cena ministra spravedlnosti – za mimořádné zásluhy
cena ministra – Mgr. Martin Kracík
 
05.11.2019 Tiskové oddělení PMS

Celorepublikové setkání poradců pro oběti za námi
 
Ve dnech 29. a 30. října 2019 se v Praze uskutečnilo celorepublikové setkání pracovníků projektu "Proč zrovna já? II". Setkání bylo zaměřeno odborně na témata, se kterými se poradci pro oběti trestných činů při poradenství setkávají či mohou setkat.
 
Akce byla určena pro celý projektový tým. Jelikož projekt Proč zrovna já? II příští rok končí, byla tato akce poslední příležitostí se takto setkat a sdílet zkušenosti z regionů,“ dodává projektová manažerka Mgr. Markéta Jindrová.
 
Dopoledne každého dne bylo zaměřeno na hlavní téma. V rámci toho hovořila PhDr. Martina Venglářová na téma "Přístup k obětem sexuálního násilí" a kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, který přednesl příspěvek na téma "Vybrané formy útoků na děti (a dospělé) prostřednictvím moderních technologií a možnosti prevence". Odpoledne prvního dne měli účastníci setkání možnost zapojit se do workshopů na témata jako: "Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření", "Odškodnění oběti TČ jako prevence sociálního vyloučení" nebo "Implementace evropské úpravy práv obětí trestných činů v ČR".
 
A co bude dál po skončení projektu? Zeptali jsme se náměstka pro odborný úsek PMS Mgr. Marka Tkáče: „Projekt Proč zrovna já II v červnu 2020 bude sice ukončen, to ale neznamená, že PMS přestane být aktivní na poli pomoci a podpory obětem trestných činů. Nadále budeme aktivně usilovat o rozšiřování dostupnosti komplexního specializovaného poradenství pro oběti a zvyšování kvality našich služeb pro tuto cílovou skupinu. Z projektu stejně jako z těch, které mu od roku 2006 předcházely, budeme čerpat poznatky a zkušenosti, které aplikujeme do restorativní praxe středisek PMS působících ve všech soudních okresech. Budeme usilovat o využití potenciálu specialistů – poradců pro oběti, kteří v projektu působí, ať už v oblasti přímé pomoci obětem, či meziresortní spolupráce jednotlivých částí systému, která je na poli pomoci a podpory obětem trestných činů klíčová.“
Více o projektu Proč zrovna já? II.
 
04.11.2019, Mgr. Markéta Jindrová, projektová manažerka, Tiskové oddělení PMS

 

Proběhl další turnus výcviku mediace
 
V minulém týdnu byl realizován čtvrtý a pátý výcvik mediace z celkem 6 akcí zaměřených na posílení dovedností mediátorů, specialistů PMS na přípravné řízení. Do konce roku projde výcvikem 54 probačních úředníků, kteří získané znalosti, dovednosti, ale i zvýšenou profesní jistotu uplatní při své práci s pachateli a oběťmi trestné činnosti. V neposlední řadě se výsledky výcviků odrazí v úpravě dalšího vzdělávání pro tyto specialisty. Výcviky v mediaci I a II, každý o rozsahu 48 výcvikových hodin, probíhají od začátku roku pod vedením erudovaných lektorek: JUDr. Radky Medkové, Doc. PhDr. Lenky Holé, Ph.D., PhDr. Dany Vrabcové, PhDr. Dany Rabiňákové.
 
29.10.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Pořádáme Dny mediace
 
Střediska Probační a mediační služby a naši projektoví pracovníci pořádají napříč Českou republikou Dny mediace, které formou besed, přednášek a konferencí představují mediaci mezi obětí a pachatelem jako efektivní nástroj restorativní justice. Na listopad připravujeme Dny restorativní justice, které jsou zaměřeny ještě šířejí a představují koncepct obnovující spravedlnosti. Přehled aktivit v desítkách středisek a míst naleznete zde
 
25.10.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Konfederace Evropských probačních služeb (CEP) si zvolila vedení
 
Valné shromáždění Konfederace evropských probačních služeb (CEP), které se koná v Dublinu 23. a 24. října, si zvolilo vedení na další období. Jeho prezidentem zůstává Gerry McNally z irské probační služby a na pozicích náměstků budou Belgičanka Anna Devos a nově i Jana Spero z Chorvatska. Valné shromáždění je spojené se setkáním generálních ředitelů evropských probačních služeb, sdružených v CEP, a s konferencí na odborná témata. Akce se za českou Probační a mediační službu účastní její ředitelka Andrea Matoušková a vedoucí chebského střediska, Mgr. Milan Morava.
 
23.10.2019 Tiskové oddělení PMS

Z cyklu Pondělní káva s probačním úředníkem
 
Rodiče jsou spokojení, když je jejich dítě doma ve zdánlivém bezpečí a jeho pohyb na internetu nesledují,“ sdělil hned v úvodu divákům Mgr. Dušan Beyer na druhém setkání v rámci cyklu přednášek „Pondělí káva s probačním pracovníkem“ s názvem Děti a kyberprostor. Cílem tohoto setkání bylo představit problematiku trestné činnosti dětí a mladistvých v kyberprostoru a seznámit posluchače s tématem kyberšikany a zneužití intimních fotografií s návazností na skutečné případy řešené v soudním okrese Opava.
 
K následné diskusi byli přizváni i zástupci Opavského zastupitelstva dětí a mládeže Tadeáš a Vojta, kteří společně s diváky poskytli svůj pohled a zpětnou vazbu k problematice. „Nikdy bych nikomu neposlal nahatou fotografii,“ zněla jedna z odpovědí zástupců studentů. V minulém roce bylo zasílání intimních fotografií mezi dětmi jedno z častých a probíraných témat Týmu pro mládež Opava. „Je důležité toto téma otvírat, protože vše, co je zveřejněno na internetu, si nadále žije svým vlastním životem, a je snadno zneužitelné,“ upozornila diváky Mgr. Eva Holubová, koordinátorka Týmu pro mládež Opava. Právě intimní fotografie zveřejněné např. na sociálních sítích vytvářejí nežádoucí digitální stopu, která již nejde plně ovlivnit.
 
V závěru byl nastíněn doporučený postup řešení vydírání pomocí intimních fotografií – ukončení komunikace s pachatelem, zálohování konverzace a nahlášení policii. „Rodiče by měli hlavně vědět, jak jejich děti tráví čas na počítači,“ potvrdil Tadeáš. Právě nekontrolovaný a neomezený přístup k technologiím způsobuje, že se děti stávají nejen oběťmi, ale i pachateli trestné činnosti v kyberprostoru. „Mě sice rodiče na počítači nekontrolovali, ale vím, že bych se jim s takovým problémem mohl svěřit a pomohli by mi,“ doplnil Vojta. Vztah mezi rodičem a dítětem a otevřená komunikace je nejlepší prevencí rizikového chování. Tímto posledním sdělením odcházeli diváci do svých domovů.
 
Během setkání byly k dispozici dotazníky pro zpětnou vazbu posluchačů. Z těch vyplynulo, že se jedná o palčivé téma mezi rodiči náctiletých dětí a studentů. Pro mnohé šlo o zcela nové a zásadní informace o nástrahách internetu a kyberprostoru. Pozitivně byly hodnoceny komentáře a myšlenky vnesené mladými muži. Nejednalo se tedy o „suchou“ informativní přednášku, ale interaktivní až diskuzní setkání.
 
Setkání se uskutečnilo v rámci cyklu „Káva s probačním úředníkem“, na jehož pořádání se spolupodílejí střediska Probační a mediační služby, koordinátorka Týmu pro mládež projektu Na správnou cestu II a koordinátorka programu Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II. 
 
23.10.2019 Mgr. Eva Holubová, koordinátorku Týmu pro mládež Opava

 
Informace k ročnímu provozu elektronických náramků

Rutinní provoz elektronického monitorovacího systému jsme zahájili 21. září 2018. K 30. září 2019 prošlo monitoringem
304 osob, z toho 261 mužů a 43 žen.
 
Důvody pro nasazení elektronického monitoringu byly následující:
· Trest domácího vězení (TDV) – 250 osob (209 mužů a 41 žen)
· Nahrazení vazby dohledem (NVD) – 47 osob (46 mužů a 1 žena)
· Podmíněné propuštění s dohledem (PPD) – 7 osob (6 mužů a 1 žena)

Celkem bylo zjištěno 858 porušení stanovených povinností, z tohoto počtu připadlo 450 porušení na pouhých 15 osob. Ne každé porušení lze klasifikovat jako natolik intenzivní, aby bylo nutné přistupovat k další represi (například nedodržení stanoveného režimu v řádu minut, opomenutí včasného nabíjení baterie, atd.). Celkem bylo zpracováno 57 zpráv o neplnění, které byly postoupeny soudům. Tyto zprávy se týkaly celkem 29 osob. V 9 případech již bylo pravomocně rozhodnuto, z toho u 7 případů jde o přeměnu TDV na trest odnětí svobody a ve 2 případech o vzetí do vazby. U zbývajících 20 případů ještě k vydání pravomocného rozhodnutí nedošlo. Lze tedy konstatovat, že porušení se vyskytují u přibližně 10 % monitorovaných osob, přičemž u 5 % monitorovaných osob dochází k takovým porušením opakovaně.
 
17.10.2019 Tiskové oddělení PMS

Proběhla první konference o restorativní justici v Česku
 
Ve čtvrtek 3. října se v prostorách Anglo-americké vysoké školy v Praze uskutečnila mezinárodní konference „Visegrádská skupina 1989 - 2019: Na cestě k restorativní spravedlnosti?“. Konference se konala při příležitosti předsednictví České republiky zemí V4, výročí 30 let od pádu komunistického režimu v roce 1989 a blížícího se výročí 20 let od vzniku Probační a mediační služby. Program konference se zaměřil na předání poznatků českých a zahraničních odborníků v oblasti restorativní justice a reflexi vývoje trestní justice v regionu Visegrádské skupiny z pohledu uplatňování restorativních prvků v praxi. Konference se konala pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR.
 
Přítomné hosty společně s představiteli Anglo-americké univerzity, Ministerstva spravedlnosti ČR, Konfederace evropských probačních služeb (CEP), Evropského fóra pro restorativní justici (EFRJ) přivítala ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková. „Těší mne, že se na dnešní konferenci sešlo více jak 60 osobností, kteří jsou tématem restorativní justice nejen osloveni, ale také jsou ochotni pro její rozvoj mnohé učinit a mnohé již učinili. My na poli restorativní justice nevedeme obrazně ani fakticky boj, ale spíše silou našeho přesvědčení a mírovými prostředky usilujeme o větší porozumění tomu, co je příčinou trestného činu, jaké dopady má tento čin na její přímé a nepřímé účastníky, a jak lze dosáhnout nápravy vztahů, jež byly trestným činem narušeny.“ V úvodním panelu zazněl rovněž video pozdrav „otce restorativní justice“ profesora Howarda Zehra.
 
Celodenní program byl rozdělen do dvou částí. V průběhu dopoledního plenárního jednání promluvili odborníci ze zemí severní a západní Evropy (Švédsko, Norsko, Belgie, Holandsko) a ze zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Odpoledne proběhly tři bloky workshopů, které se zaměřily na následující témata: mediace ve vězení, význam mezioborové spolupráce v kontextu zajištění pomoci a podpory obětem trestných činů v Česku, rodinné skupinové konference z pohledu české praxe a sdílení české zkušenosti, restorativní justice ve vzdělávání a její aplikace v praxi v rámci Anglo-americké vysoké školy, účinnost restorativní justice pohledem kriminologického výzkumu, atd. Dále byly představeny projekty Restorative Justice: Strategies for Change, Yellow Ribbon Run, program Vnímám i tebe projektu Křehká šance II. Na závěr proběhl křest knihy Petry Masopust Šachové Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti a koncert kuřimské kapely WSEDĚ složené z odsouzených. Program konference najdete zde.
 
Takzvané alternativní řešení sporů není z pohledu historie žádnou novinkou. V zemích severní Evropy byly spory řešeny prostřednictvím tzv. komisí smíření a pravdy, na našem území ve středověku prostřednictvím tzv. smírčích křížů či kamenů, které lze chápat jako formu odčinění za spáchaný zločin a připomínku místa, kde se trestný čin udál. Už v té době byl trestný čin vnímán jako skutek, který zasáhl nejen oběť a její rodinu, ale také celou komunitu. V novodobé historii je restorativní justice pojímána jako koncept, který klade důraz na trestným činem zasažené mezilidské vztahy, snaží se o zohlednění zájmů a potřeb obětí, stejně tak potřeb komunity i širší společnosti, akcentuje osobní odpovědnost pachatele za nápravu a splnění závazků a povinností, které mu jsou ukládány. Koncept restorativní justice se začal v zemích V4 systematicky rozvíjet až po roce 1989, tedy později ve srovnání se zeměmi západní a severní Evropy.
 
V současné době jednotlivé evropské země aplikují restorativní programy v různých stádiích trestního řízení, rozdíly najdeme i v typech programů, mezi něž nejčastěji řadíme mediace, rodinné skupinové konference či tzv. peace making circles. Například ve Švédsku je mediace uzákoněna a realizována pouze v případech, kdy trestný čin spáchal mladistvý do 21 let, nicméně i přes vynaložené úsilí švédské vlády je mediace využívána v malém procentu případů; v Maďarsku jsou mediace uzákoněny od roku 2007, nelze je realizovat v případech závažných trestných činů, nicméně i tak je mediace úspěšně realizována v téměř 6 tisících případech ročně; v Belgii je naproti tomu možné realizovat mediaci v jakékoli fázi trestního řízení a ve všech případech, závažné trestné činy nevyjímaje.
 
Prozatím neexistuje jednotná evropská legislativa, která by zavazovala členské země EU k implementaci restorativních programů do systémů trestní justice. V roce 2018 vydala Rada Evropy Doporučení CM/Rec(2018)8 o restorativní justici ve věcech trestních, které se stalo jedním z hlavních podnětů pro realizaci evropského projektu s názvem Restorative Justice: Strategies for Change, který vznikl v roce 2019 jako společná platforma Evropského fóra pro restorativní justici a 9 evropských států, včetně České republiky. Cílem projektu je v následujících 5 letech podpořit rozvoj restorativní justice na úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních.
 
Jedním z hlavních nositelů myšlenek restorativní justice v Česku je Probační a mediační služba, která vznikla zákonem č. 257/2000 Sb. Podobu a pojetí zákona výrazně ovlivnily ideje, zkušenosti a praxe programů restorativní justice především ze zahraničí. V rámci své činnosti PMS realizuje mediace ve věcech trestních, a to jak u mládeže, tak u dospělých, a rodinné skupinové konference. Projektová činnost zahrnuje programy, které se zaměřují na rozvoj restorativní praxe v rámci českých věznic (Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II), či rozvíjí specializovaný program pro odsouzené zaměřený na zvýšení jejich odpovědnosti za spáchaný trestný čin (Vnímám i tebe projektu Křehká šance II). Vedle probačních činností (dohledy, trest obecně prospěšných prací, trest domácího vězení atd) se PMS věnuje rovněž poradenství pro oběti trestných činů, které poskytuje v rámci středisek a specializovaných poraden zřízených projektem Proč zrovná já? II.
 
04.10.2019 Tiskové oddělení PMS 

Unikátní setkání k unikátnímu tématu – restorativní justice a vězeňství
 
V pátek 4.10.2019 jsme na Kotlasce měli možnost zažít unikátní setkání k unikátnímu tématu – restorativní justice a vězeňství.  V rámci realizace programu Rozvoj restorativní praxe (projekt Křehká šance II) nás přijeli z Belgie navštívit profesor Ivo Aertsen, významná osobnost v oblasti restorativní justice na evropské úrovni, a Natalie Van Paeschen, zkušená mediátorka z neziskové organizace Moderator.  Společně s vybranými českými odborníky z různých institucí, které spojuje práce s pachatelem TČ, jsme diskutovali vývoj  „restorativních věznic“ v Belgii, sdíleli jsme zkušenosti s restorativně orientovanými programy realizovanými ve věznicích a jejich okolí a hledali jsme funkční cesty dalšího vývoje restorativní praxe v oblasti práce s pachateli trestných činů v ČR. Škoda, že nebylo více času - díky charismatickým řečníkům a útulnému prostředí Kotlasky se nám nechtělo loučit.
 
04.10.2019 Tiskové oddělení PMS 

 

Yellow Ribbon Run 2020 v rytmu písně Spadla klec
 
Charitativní běh na podporu lidí s trestní minulostí bude provázet vězeňský hit Spadla klec. Skupina Wsedě z Věznice Kuřim jej v pátek 27. září 2019 za laskavé podpory Davida Kollera nahrála v jeho studiu na Smíchově. Při této příležitosti dostala nový „kabát“ také původní píseń běhu – Žlutá stužka. Za bubny kapely Wsedě usedl již tradičně herec, scénárista a ambasador projektu Petr Čtvrtníček, který je také producentem obou nahrávek.  
 
Věříme, že pro běžce se žlutou stužkou bude píseň Spadla klec hit, který bude provázet celou sezónu před hlavním závodem v červnu 2020. Jsme velmi vděční Davidovi Kollerovi, že nám své studio pro tuto příležitost nabídl, a že se s Petrem Čtvrtníčkem kapele věnovali,“ říká Gabriela Slováková, ředitelka Věznice Kuřim a iniciátorka Yellow Ribbon Run ČR.
 
Nedílnou součástí sezóny, která 5. ročníku běhu předchází, jsou koncerty kapely Wsedě na osvětových akcích a také na školách v rámci prevence kriminality. Na sociálních sítích bude myšlenka běhu opět šířena pod hashtagem #UtecPredsudkum. Stejně jako v předchozím ročníku, i v roce 2020 ji podpoří řada známých osobností.
 
Cílem projektu je bořit předsudky, dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život, přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.
 
Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum a Probační a mediační služba ČR. V roce 2019 běželo štafetový závod na 600 běžců.
 
 
Kontakt pro média a další informace:
Veronika Friebová
PR Specialista
RUBIKON Centrum, z.ú.
Novákových 439/6, 180 00 Praha 8
mobil +420 778 457 229
friebova@rubikoncentrum.cz
www.rubikoncentrum.cz
www.facebook.com/yellowribbonrun

 

Střediska PMS ve středních a severních Čechách získají díky projektu pro své klienty bezplatné dluhové a právní poradenství
 
Vybraná střediska Probační a mediační služby ve středních a severních Čechách začnou zdarma nabízet dluhové a právní poradenství pro své klienty. Pravidelně jednou za 14 dní bude od října 2019 v prostorách střediska nebo pronajatých prostorách k dispozici odborník na dluhovou problematiku, který bude spolupracovat s právníkem a pracovním poradcem dle potřeby a dohody s klientem. Příjemcem dotace z Evropského sociálního fondu (ESF) je VOLONTÉ CZECH, o.p.s., Probační a mediační služba je spolupracujícím subjektem.
 
„Probační služba v souladu s Koncepcí rozvoje probace a mediace do roku 2025 reaguje na aktuální problematiku dluhového zatížení osob s trestní minulosti s cílem jejich efektivnější integrace, a zřizuje ve spolupráci s VOLONTÉ CZECH, o.p.s., k pilotnímu ověření dluhové poradny v krajích, které jsou významně zatíženy procentem osob v exekuci,“ uvedl krajský vedoucí probačních středisek Severočeského soudního kraje Jan Odvárka.
 
Zadlužení českých domácností u bank a finančních institucí činí celkem kolem 1,7 bilionu korun. Dluhy domácností rostou nepřetržitě od února 2016, nejvíce peněz si lidé půjčují na bydlení. Loni Exekutorská komora evidovala řízení vůči víc než 821 tisícům osobám. Podle odhadů organizací pomáhající lidem s trestní minulostí je téměř každý z nich zatížen dluhy a mnoho z nich (kolem 80 procent) čelí exekucím.
 
Podle Evy Filipové, krajské vedoucí středisek PMS ve středních Čechách, je projekt účelný a atraktivní zároveň, protože reaguje na kritické potřeby klientely Probační a mediační služby, respektive osob se záznamem v rejstříku trestu a sociálně znevýhodněných klientů.
 
Možnost využít poradnu získá v rámci 30 měsíců trvajícího pilotního projektu pro své klienty celkem deset středisek PMS - Beroun, Rakovník, Kladno, Ústí nad Labem, Louny, Teplice, Most, Chomutov, Rumburk (detašované pracoviště střediska Děčín) a Jablonec nad Nisou.
 
„V projektu počítáme s minimálně 800 klienty Probační a mediační služby, kterým dluhoví a právní poradci nabídnou celkem 1296 hodin poradenství,“ vysvětlila manažerka projektu Zuzana Bejó z VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
 
Upřesnila, že se jedná o projekt „VOL Nový start“ s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010689.
Podle Z. Bejó budou poradci pomáhat klientům v následujících oblastech:
 
zmapování dluhů klienta, tj. kde, kolik, komu dluží a jaká je struktura dluhu
zmapování majetkové a finanční situace klienta
zmapování a vyčíslení všech exekucí, v nichž klient vystupuje jako povinný
zjištění výše dluhů vůči veřejným institucím a zdravotním pojišťovnám
zjištění výše dluhů u soukromých subjektů (bankovní instituce, mobilní operátoři, dopravní podniky, dodavatele energií atd.)
zmapování dluhů, jež musí být uhrazeny v plné výši (výživné, náhrada škody způsobené na zdraví)
vyhledávání a sběr informací o dluzích klienta ve specializovaných informačních systémech
Zjištění všech soudních řízení vedených proti klientovi na příslušném okresním či krajském soudu
nápomoc při komunikaci s věřiteli klienta (v případě, že dluh dosud není v exekuci), případně s orgány veřejné moci a exekutory
pomoc při snižování nákladů exekuce
vyhodnocování zákonných možností zastavení exekucí
vypracování žádostí za klienty (žádost o vyčíslení dluhu, žádost o povolení splátek, žádost o splátkový kalendář, žádost o spojení exekucí, žádost o odklad exekuce, žádost o zastavení exekucí atd.)
vyhodnocení vývoje dluhu v čase a jeho struktury, tj. ukázat klientovi, jak se bude jeho dluh navyšovat, pokud svou dluhovou situaci nebude řešit
komplexní vyhodnocení dluhové situace klienta s návrhem možností jejího řešení
při návrhu řešit dluhovou situaci klienta oddlužením (insolvencí), seznámení klienta s účelem a smyslem oddlužení, s jeho povinnostmi jakožto dlužníka, protiprávními stavy, jichž se nesmí jakožto dlužník během oddlužení dopouštět
při řešení dluhové situace klienta oddlužením, doporučit klientovi další vhodný postup
sepis a podání insolvenčního návrhu včetně pomoci při doplňování podkladů pro soud
případná možnosti pracovního zařazení klienta prostřednictvím agentur práce, zaměstnavatelů
pracovní a pracovněprávní poradenství
pomoc při hledání zaměstnání
zajištění návazného právního poradenství (řešení výživného, možnosti soudní ochrany atd.)
poskytování poradenství v oblasti prevence zadluženosti 
 
VOLONTÉ CZECH, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2000, která se zaměřuje na pomoc zejména osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, propuštěným vězňům, ohroženým rodinám s dětmi a dalším ohroženým skupinám obyvatel. S Probační a mediační službou spolupracuje dlouhodobě.
 
25.09.2019 Tiskové oddělení PMS

Z aktivit programu Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II

Káva s probačním úředníkem, pilotní seminář věnující se tématu potřeb obětí v bělušické věznici, projekt Tlapka v dlani. Co mají tyto aktivity společné? Stojí za nimi kolegyně z programu Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II. Je jich šest a v rámci „svých“ lokalit se snaží o posílení stávající praxe věznice o nové restorativní prvky. A jde jim to.

Lokalita Příbram – Mgr. Markéta Vladařová

O tom, že je druhá květnová neděle významným dnem pro všechny maminky, není žádný pochyb. Den otců zas až tak v našich končinách rozšířený není, ale i to se pomalu a jistě mění. Ve složitější situaci jsou rodiny, které nemohou třetí červnovou sobotu strávit doma se svými tatínky, a to třeba proto, že jsou ve vězení. V příbramské věznici se letos již podruhé konala oslava dne otců, u jejíhož zrodu stála koordinátorka programu RRP Mgr. Markéta Vladařová s cílem posílit rodinné a sociální vazby. Věříme, že se Den otců stane tradicí i v dalších letech.

Vedle této aktivity se letos již podruhé v příbramské věznici konalo setkání odborné veřejnosti – multitýmu -, který se zaměřuje na možnosti rozvoje spolupráce regionu a věznice v oblasti zacházení s odsouzenými a jejich přípravou na propuštění. Všichni přítomní se blíže seznámili s projekty, které jsou ve věznici realizovány, a jejichž cílem je příprava odsouzených na propuštění a zajištění základních věcí nezbytných pro život na svobodě (zaměstnání, ubytování atd).

Lokalita Stráž pod Ralskem – Mgr. Alena Tesarčíková

Ve Stráži pod Ralskem se z iniciativy realizátorky programu Mgr. Aleny Tesarčíkové uskutečnili tři workshopy na téma „Činnosti PMS a principy restorativní justice“, které byly určeny pro zájemce z řad vychovatelů, pedagogů, sociálních pracovnic a oddělení výkonu trestu. Cílem bylo seznámit kolegy z VS ČR jak důležitá je práce s pachatelem trestného činu v získávání náhledu na to, co spáchal, jaké dopady měl jeho čin na oběť, společnost i jeho blízké okolí a jak by mohl své konání odčinit. Workshopy byly pořádány ve školící místnosti Komunitního domu sv. Dismase ve Stráži pod Ralskem, který poskytuje ubytování propuštěným odsouzeným bez sociálního zázemí a v rámci resocializačního programu jim pomáhá s návratem do společnosti.

Lokalita Liberec – Mgr. Hana Halfarová

Obyvatelé Liberce a okolí, kteří třeba jsou, ale nemusí být pravidelnými návštěvníky Krajské vědecké knihovny, se už víc jak rok a půl mohou účastnit cyklu přednášek o odborné práci s odsouzenými ve výkonu trestu. Součástí tohoto cyklu byla také výstava sebraných výpovědí osob dotčených trestným činem, která měla za cíl přiblížit čtenářům, jak prožívají průběh a vnímají dopad trestného činu oběť a její blízcí, pachatel, nebo například svědci.

Dalším krokem bylo přinést téma o dopadech trestných činů přímo odsouzeným do věznice. Ve věznici Rýnovice se tak stalo ve spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím, kdy se o dopadech trestných činů konaly pro odsouzené dva běhy pilotního semináře. Obsah semináře byl strukturovaný tak, aby jednak vedl odsouzené k zamyšlení nad svou situací v době spáchání trestného činu, dále nad způsobem jak řešili jeho dopad, nebo proč ho neřešili a k úvahám o své budoucnosti.

 

24.09.2019 Tiskové oddělení PMS, Projektové oddělení


 

Probační a mediační služba na mezinárodním symposiu
 
Na pozvání Institute H21 se zástupci Probační a mediační služby v neděli 15. září zúčastnili mezinárodního symposia na téma Demokracie v 21. století: Výzvy a nové horizonty. Staroslavná budova Senátu hostila vzácné hosty z celého světa, každého z nich zapáleného pro demokracii, volební systémy i více specifická témata.
 
Po slavnostním uvítání místopředsedou Senátu PČR Jana Horníka a zakladatelem Institutu H21 Karlem Janečkem čekalo na hosty deset hodin náročných, ale nesmírně zajímavých přednášek, společenských setkávání a závěrečného soirée.
 
Posluchači měli možnost se dozvědět o unikátní volební metodě D21, kterou představil její autor Karel Janeček, o možnosti přímých demokracií v afrických komunitách, o kterých referovala Jana Hybášková, a na závěr symposia si připomenout válku a její důsledky v bývalé Jugoslávii.
 
Závěrem chceme poděkovat místopředsedovi Senátu a Institute H21 za pozvání a všem zúčastněným řečníkům i hostům za skvělou atmosféru.
 
Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie, to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností.“ - Tomáš Garrigue Masaryk –
 
18.09.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Zúčastnili jsme se mezinárodní vědecké konference „Mediace 2019“
 
Jednou za dva roky se na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci koná mezinárodní vědecká konference „Mediace“. Letošní ročník, kterého se zúčastnili odborníci z Česka i ze zahraničí, se uskutečnil ve dnech 12. – 13. září 2019. Probační a mediační služba byla partnerem konference.  
 
V rámci úvodního panelu proto krátce promluvila i ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, která vyjádřila své potěšení nad tím, že se povědomí o mediaci neustále zvyšuje, a Češi se pomalu a jistě učí, že řešit spory lze řešit dohodou za pomoci odborníka-mediátora. Program konference zahrnoval úvodní plenární zasedání, na kterém promluvili prof. Raymond E. Kramer a Veronika Navrátilová z Ministerstva spravedlnosti. Odpolední plenární referáty přednesli Vladimír Labath, Gabriela Lubelcová, Anna Márová a Lucie Andreisová. Následovaly tématicky zaměřené odborné sekce, které ukončily program prvního dne.  
 
Na konferenci rovněž vystoupily kolegyně Jana Burianová a Marcela Nerudová, které vedly jeden ze tří pátečních tématických workshopů. Workshop představil zkušenosti Probační a mediační služby se zaváděním Rodinných skupinových konferencí (dále RSK) do své praxe. V práci s rizikovou mládeží v ČR se dosud využívají metody, které jsou na první pohled RSK podobné. V rámci trestní justice se jedná o mediaci mezi obětí a pachatelem a v oblasti civilní pak o tzv. případové konference, které ve své praxi využívají zejména OSPOD. Shodné s RSK je cílové zaměření těchto metod na děti a mládež s rizikovými způsoby chování, ale hlavním rozdílem je zapojení účastníků, důraz na jejich aktivitu při hledání řešení, obohacení o prvek člena komunity a způsob vedení celého procesu. RSK naplňuje principy Zákona o soudnictví ve věcech mládeže i dlouhodobou snahu PMS o zavádění restorativních principů do soudní praxe. Jedná se zejména o princip převzetí odpovědnosti pachatele trestného činu za nápravu způsobené újmy, a to způsobem, který je pro mladého člověka s ohledem na jeho věk a vyspělost nejpřirozenější, totiž v rámci komunity, ve které se protiprávního jednání dopustil. Model RSK vychází z přesvědčení, že k řešení konfliktů mají největší zdroje ti, kterých se tyto konflikty přímo týkají, tedy rodiny a komunity, ve kterých mladí pachatelé žijí a vyrůstají. V rámci workshopu byla představena nejen teoretická a historická východiska tohoto přístupu, ale i reálné kazuistiky.
 
16.09.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Návrat Mallory: po čtyřech letech opět v Jihlavě
 
Veřejnost, zástupci města, kolegové ze střediska PMS, zástupci Městské policie, soudu, ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou, odsouzená žena, a také samotná Mallory Neradová. Ti všichni se v pondělí 9. září zúčastnili promítání dokumentárního filmu Mallory režisérky Heleny Třeštíkové a následné besedy na téma druhé šance, životní změny a návratu do společnosti. Stalo se tak po téměř čtyřech letech od jihlavské premiéry dokumentu v roce 2015.
 
„Všichni chodíme po ulicích, všichni máme kolem sebe lidi, kteří bydlí vedle nás. Všichni se shodneme na tom, že chceme žít ve společnosti, která je přívětivá a bezpečná. O to více je důležité otevírat téma návratu odsouzených do společnosti, hovořit o problematice lidí, kteří se dostanou na šikmou plochu, o tom, co všechno dělají proto, aby se z té situace dostali, motivovat je k tomu, aby vedli řádný život, ale také na ně zpočátku dohlížet a pomáhat jim. My s vámi chceme toto téma otevřít právě prostřednictvím dokumentu Mallory.“ Těmito slovy přivítala Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby, přítomné hosty. Vedle ní a Mallory se následné debaty, která probíhala v prostorách Magistrátu města Jihlava, zúčastnili radní města pro oblast sociálních věcí Daniel Škarka, ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou Monika Myšičková a náměstek pro odborný úsek PMS Marek Tkáč.
 
Dnes padesátiletá Mallory, jež sama prožila pád na dno v podobě několika let ve vězení a života na ulici, se o návrat do společnosti usilovně snažila téměř 15 let. Především díky své vytrvalosti, motivaci a silné vůli se Mallory podařilo nalézt a udržet si zaměstnání, zajistit si bydlení a vychovat dospívajícího syna. V současnosti Mallory pracuje v sociálních službách a pomáhá těm, mezi které sama kdysi patřila. „Já vím, jak se cítí, protože jsem si tím prošla. Klienti si se mnou mohou o vězení promluvit. To boří bariéry. Proto jsem ráda, že jsem se k této práci i přes počáteční tápání dostala, a mohu pomáhat dál. A to nejen konkrétním klientům, ale i prostřednictvím besed a přednášek. Klíčové je dostat šanci a využít ji,“ dodala Mallory.
 
Protože na promítání a besedě byla vedle hlavní aktérky přítomna odsouzená ze světelské věznice, směřovala Malloryina povzbudivá slova i k ní. Hosté měli jedinečnou možnost vyslechnout si naživo příběh ženy, kterou na svobodě očekávají její rodiče a děti, která si uvědomuje, že to, co spáchala, bylo špatné, a ví, že se do vězení vrátit nechce. Proto už nyní za pomoci odborných zaměstnanců věznice a sociálního kurátora řeší tři zásadní věci - bydlení, zaměstnání a dluhy. Jak uvedla ředitelka věznice Monika Myšičková, tato problematika trápí většinu odsouzených. A protože je pro osoby propuštěné z výkonu trestu prvních několik měsíců na svobodě nejkritičtějších, hraje jejich aktivní přístup, motivace a odhodlání spolu s podporou rodiny, přátel a s pomocí dalších odborných organizací důležitou roli v jejich budoucím směřování. Podle náměstka pro odborný úsek PMS Marka Tkáče je rovněž zásadní, aby veřejnost zkusila pohlédnout na ty, kteří mají z minulosti škraloup, bez předsudků, protože cesta nazpět do normální společnosti bývá pro tyto lidi velmi obtížná, i když po ní jsou odhodláni vyrazit.
 
„Nebývá obvyklé, aby se v podobném složení sešli na jednom místě lidé zastupující různé organizace a různé osudy s cílem prezentace jednoho tématu. Je třeba si uvědomit, že téma návratu na svobodu je aktuální, a je potřeba nebát se o něm s veřejností hovořit. Doufám, že toto setkání nebude posledním,“ uvedl na závěr besedy jihlavský radní Daniel Škarka.
 
Děkujeme Magistrátu města Jihlava za možnost uspořádat akci v prostorách radnice a profesorce Heleně Třeštíkové za možnost promítat dokument Mallory.
 
12.09.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Opavské podzimní pondělky s kávou a probačním pracovníkem
 
 
Alternativní tresty a restorativní justice jsou v poslední době na politické scéně v kurzu, ale málokdo pořádně ví, co skutečně obnášejí a jak fungují. Proto jsme pro vás ve spolupráci s OKO - Opavská kulturní organizace připravili na podzimní pondělní večery cyklus popularizačních a interaktivních přednášek, kde budeme hovořit a diskutovat o této problematice z různých úhlů pohledu. Akci připravují koordinátorky projektů Křehká šance II a Proč zrovna já? II. Více informací o projektech naleznete zde.
 
září 2019 Tiskové oddělení PMS

 
Týmy pro mládež v roce 2019: česká a zahraniční praxe
 
 
Když slyšíme slovo pachatel, většině lidí se vybaví dospělý muž či žena. Pachatelem se však může stát i dítě mladší 15 let a mladistvý. V roce 2003 vstoupil v platnost zákon o soudnictví ve věcech mládeže, který upravuje specifické způsoby zacházení a řešení protiprávního jednání pachatelů z řad mladistvých a dětí. Na jednotlivých střediscích Probační a mediační služby pracují specialisté na mládež, kteří zajišťují výkon uložených trestních a výchovných opatření - zejména dohled probačního úředníka, probační program a další. Téměř ve všech soudních okresech navíc fungují tzv. Týmy pro mládež.
 
Jak ukazuje zahraniční i česká praxe, Týmy pro mládež, působící povětšinou na místní úrovni, hrají nezastupitelnou roli. Případy, kdy je pachatelem mladistvý nebo dítě mladší 15 let, vyžadují multidisciplinární přístup, neboť do jejich řešení vstupují jak orgány činné v trestním řízení a Probační a mediační služba, tak i rodina, škola, kurátoři pro mládež coby zástupci OSPOD, neziskový sektor, místní samospráva a další subjekty. Koordinace všech těchto subjektů je proto pro efektivní a včasnou prevenci kriminality mládeže a účinnou intervenci nezbytná,“ říká k tématu náměstek pro odborný úsek Mgr. Marek Tkáč.
 
Právě s ohledem na potřeby dané lokality si zástupci Týmů určují problematiku, které se dlouhodobě i krátkodobě věnují, jako například kyberšikana, šikana, vzrůstající agresivita mezi dětmi, záškoláctví a další. V praxi pak Týmy prostřednictvím koordinátora iniciují například primárně preventivní programy pro děti v lokalitách, kde jich je nedostatek, nebo organizují jiné, převážně preventivně-vzdělávací aktivity (výstavy, besedy, konference apod.). V západních zemích jsou Týmy pro mládež dnes již běžnou součástí veřejné správy a ukazuje se, že i v Česku mají své výsledky a opodstatnění.
 
Naším cílem, který je ukotven i ve vládou schválené Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025, je zajistit další činnost a rozvoj Týmů pro mládež, a především institucionalizovat a standardizovat jejich činnost,“ dodává Mgr. Tkáč. Aby se koordinátoři mohli inspirovat pro svou další práci a aktivitu Týmu, vycestovali letos v květnu do Velké Británie, která je se svými Týmy pro mládež (Youth Offending Teams) dlouhodobým zdrojem inspirace. Více informací o projektu Na správnou cestu II, jehož součástí jsou i Týmy pro mládež, naleznete zde.
 
13.08.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Zahájení projektu Tlapka v dlani
 
 
Unikátní projekt, který propojuje dva zdánlivě neslučitelné světy. Necelý rok zpátky došlo k setkání několika lidí, mezi nimiž byste si asi spolupráci nedovedli představit. Pravděpodobně byste si kladli otázku, jak jde dohromady výcvik štěňat a vězení. Jde to. Díky nezměrnému úsilí těchto lidí našli dva hafani nový domov, a to rovnou v tzv. otevřené věznici v Jiřicích, kde se o ně budou starat čtyři odsouzení.
 
Právě s nimi se hafani pod dohledem odborníků ze Školy pro výcvik vodících psů naučí základním povelům, chodit po levé noze, rozkoukají se ve světě, aby se z nich pak stali vodící psi pro lidi s těžkým zrakovým postižením. V následujících devíti měsících odsouzení vloží svou energii a schopnosti do výchovy psích pomocníků, naučí se zodpovědnosti, trpělivosti, spolehlivosti, naplní smysluplně svůj čas a částečně tak splatí svůj dluh vůči společnosti, který jim vznikl spácháním trestného činu. Poznají ale také pocit ztráty, a to v momentě, kdy oba hafani budou pokračovat v dalším výcviku, tentokrát už mimo brány věznice a bez nich v jiné rodině. Tato zkušenost jim napomůže uvědomit si, jak obrovskou ztrátu v životech jiných lidí možná právě oni způsobili, ale bude pro ně také silnou motivací k tomu, aby se po návratu z vězení úspěšně začlenili do společnosti a pokračovali ve svých životech jako řádní občané.
 
Odsouzení - a to nejen ti, kteří budou se štěňaty pracovat -, by si tímto projektem i svou činností měli uvědomit, jaký má dopad spáchání trestného činu na oběti. Jsme velmi rádi, že u zrodu projektu Tlapka v dlani stály také kolegyně z projektu Křehká šance II, které v rámci programu Rozvoj restorativní praxe usilují o posílení stávající praxe českých věznic o nové restorativní prvky. I ony se do Jiřic vrátí, a to v rámci besed s odsouzenými.  
Americkým modelem se inspirovala brněnská Škola pro výcvik vodicích psů s.r.o. Ve spolupráci s neziskovou organizací Vodicí pes,z.s., Probační a mediační službou a Vězeňskou službou ČR zahájili jako první v Evropě projekt Tlapka v dlani. Myšlenka projektu je založená na přirozených principech a může se tak stát klíčovou zkušeností, která významně promění další směřování a motivaci člověka, který pochybil. Vychází z potřeby vztahu, ve kterém není odsouzený člověk hodnocen, z pocitu zodpovědnosti a možnosti pomáhat těm, kteří si svou “temnotu” nevybrali.
 
Hlavní přínosy dle zkušeností z USA:
- Štěňata, která se připravují ve věznicích, patří k nejúspěšnějším vodicím psům.
- Iniciativa má hluboký a významný dopad na rehabilitaci vězňů.
- Vězni mají více času k pečlivé práci se psem a jsou silně motivováni.
- Dozorci v amerických věznicích potvrzují, že přítomnost štěňat působí jako velká morální vzpruha u vězňů i zaměstnanců vězení. Psi pomáhají redukovat napětí, napomáhají lepším sociálním interakcím ve věznicích, rozvíjejí u vězňů pozitivní osobní kompetence – trpělivost, spolehlivost, zodpovědnost, soucit a sebeúctu.
- Vězni dělají něco dobrého pro společnost, mají možnost jí něco vrátit a pomoci tomu, kdo to potřebuje.
- Všichni zúčastnění mají společný cíl – vychovat dobrého vodicího psa, a tím pomoci nevidomému člověku na cestě k samostatnosti. 
 
Vedle projektu Křehká šance II či Yellow Ribbon Run jde o další z dlouhodobých projektů, které usilují o úspěšnou reintegraci lidí s trestní minulostí do společnosti. Více informací o projektu Křehká šance a dalších projektech podporovaných z ESF naleznete zde.
 
09.08.2019, PhDr. Alena Plšková, projekt Křehká šance II, program Rozvoj restorativní praxe
Mgr. Lenka Pláteníková, VODICÍ PES, z.s.

 
Tiskové oddělení PMS

 
Rozvoj restorativní praxe: v bělušické věznici proběhl pilotní seminář věnující se tématům potřeb obětí
 
 
Jak se lidem změní život, když se stanou obětí trestného činu? Jaké dopady má trestná činnost na jejich běžné denní fungování, kdo další byl zasažen a jak? A jaké konkrétní následky měla moje trestná činnost na oběti i jejich okolí? Těmto otázkám se věnovali lektoři projektu Křehká šance II na prvním semináři s názvem „Dopady trestné činnosti a co já s tím?“, kterého se v úterý 30. 7. 2019 účastnilo dvanáct odsouzených ve Věznici Bělušice. Dvouhodinový seminář proběhl v rámci projektové aktivity Rozvoj restorativní praxe. Témata potřeb obětí se tak dostávají do prostředí vězeňského.
 
Živá diskuze probíhala k tématu možné nápravy trestného činu, a to jak náhrady škody majetkové, tak především k otázce omluvných dopisů. Jak vypadá upřímně míněný dopis oběti, z jakých důvodů jej odsouzení píší, jak to může vnímat oběť, co do omluvného dopisu nepatří, kdy dopis působí účelově? Velmi důležité otázky, na něž jsme v diskuzi hledali dobré odpovědi. V semináři byla použita také videonahrávka výpovědi oběti, která odsouzeným velmi osobně přiblížila následky trestného činu i další životní komplikace spojené s vypořádáním se s touto náročnou životní situací.
 
Z reakcí účastníků vyplývá, že se zamysleli nad konkrétními dopady jejich trestné činnosti na konkrétní osoby, přemýšlí nad možnostmi nápravy. V práci na těchto tématech budou někteří pokračovat v následné spolupráci se sociální pracovnicí věznice, která seminář společně s kolegy z Křehké šance II připravila.
 
Vzhledem k zájmu ze strany vedení věznice Bělušice, odborných zaměstnanců i odsouzených budeme v seminářích v rámci rozvoje restorativní praxe ve věznicích pokračovat. Praxí seminářů ověřený lektorský manuál semináře včetně doprovodných materiálů bude následně předán odborným zaměstnancům věznice k využití v jejich každodenní práci s odsouzenými na tématech náhledu na trestnou činnost, přijetí zodpovědnosti pachatele a následně nápravy v konkrétní podobě.
 
Více informací o projektech Křehká šance II a další projektech podporovaných z EU naleznete zde.
 
05.08.2019 Mgr. Tereza Řeháková, projekt Křehká šance II, aktivita Rozvoj restorativní praxe

 
Jak funguje probační dům? Učili jsme se od kolegů v Norsku
 
 
Ve dnech 27. – 30. května 2019 realizovala Probační a mediační služba v rámci přípravy projektu „Zpátky do života“ studijní cestu do Norska, jejímž cílem byla výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi Probační a mediační službou a norským partnerem Drammen Half-Way House a Buskerud Probation Office v oblasti fungování a provozu probačního domu a realizace resocializačních programů. Cesta byla financována z Fondu pro bilaterální vztahy řízeného Zprostředkovatelem programu – Bilaterálních ambicí v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021 v programu Spravedlnost.
 
Probační a mediační služba se ve své Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025 zavázala ke zřízení probačních domů, které doplní existující systém zacházení s osobami propuštěnými z vězení, a rovněž k zavedení programových center, která budou zajišťovat provádění resocializačních programů pro mladistvé i dospělé pachatele. Po propuštění z vězení jsou první měsíce nejkritičtější, proto je pobyt v probačním domě vhodným nástrojem, jak při návratu odsouzených na svobodu minimalizovat riziko jejich další recidivy a zároveň snížit možné obavy veřejnosti z těchto osob,“ vysvětluje náměstek pro probaci a mediaci Mgr. Marek Tkáč.
 
Studijní cesta do Norska se zaměřila na získání praktických zkušeností nutných pro nastavení základních pravidel fungování a provozu probačního domu v České republice. „V námi navštíveném zařízení pobývá 12 klientů a je součástí norské Nápravné služby. Pobyt v domě je součástí nové koncepce vězeňství tzv. bezešvého výkonu trestu, který se skládá z několika typů zajištění trestu odnětí svobody - od klasického vězení, přes oddělení s mírným režimem, polootevřenou věznici, dům na půl cesty až po domácí vězení s elektronickým monitoringem. Při porušení podmínek trestu daného zařízení v daném stupni výkonu trestu se klient vrací do předchozího stupně vězení,“ doplňuje Mgr. Tkáč.
 
V průběhu cesty byly mapovány možnosti napojení práce s klienty v probačním domě na další činnosti Probační a mediační služby včetně zjištění možností využití elektronického monitoringu, a rovněž byly představeny resocializační programy. Norská Probační služba realizuje několik typů standardizovaných programů, a to jak skupinových, tak individuálních, formou pohovorů, nácviků situací, specializovaných pro ženy, rodiče či řidiče, kteří řídili pod vlivem alkoholu anebo opakovaně překročili rychlost. Témata, na která se zaměřují, jsou různorodá, například zvládání závislosti, vzteku, náročných zátěžových situací apod. Klienti jsou do programů zařazováni na základě rozhodnutí soudu a v případě nedokončení programu je tato skutečnost vnímána jako porušení podmínek alternativního trestu.
 
Probační a mediační služba v současné době připravuje projektovou žádost předem definovaného projektu „Zpátky do života“, v rámci něhož bude zřízen probační dům a čtyři programová centra. Financování projektových aktivit bude zajištěno z Fondů EHP a Norska. „Rovněž připravujeme návrh legislativních úprav nutných před zahájením provozu probačního domu v Česku. Pro vytvoření metodických postupů a zajištění vhodných provozních a organizačních podmínek v probačním domě bylo důležité, abychom měli možnost porovnat námi připravovaný model s dlouholetými praktickými zkušenostmi norského partnera,“ doplňuje vedoucí metodického oddělení Ředitelství Probační a mediační služby Mgr. Kamila Špejrová.
 
02.08.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Místopředseda ústavně právního výboru sněmovny Michálek navštívil středisko Kladno a ředitelství PMS
 
Místopředseda ústavně-právního výboru poslanecké sněmovny a předseda podvýboru pro digitalizaci justice Jakub Michálek navštívil kladenské středisko a ředitelství Probační a mediační služby. S vedením služby a se zaměstnanci kladenského střediska hovořil o principech probačních a mediačních činností a o výzvách a cílech PMS do budoucna.
 
K hlavním tématům rozhovorů patřilo téma práce s odsouzenými klienty v dohledu, obecně prospěšné práce, trest domácího vězení a jeho aplikace a fungování elektronického monitoringu osob. O ekonomických aspektech rezortu oblasti probace mluvil poslanec s náměstkem provozní a správní sekce Ministerstva spravedlnosti Zbyňkem Spoustou.
 
Téma podmíněného propuštění a zahraniční koncepce tzv. bezešvého výkonu trestu, který se skládá z několika typů zajištění trestu - od klasického vězení, přes oddělení s mírným režimem, polootevřenou věznici, probační dům po domácí vězení s elektronickým monitoringem, se probíralo na oddělení s nízkým stupněm zabezpečení ve věznici Jiřice.
 
29.07.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Mediátoři na výcviku mediace
 
V prostorách ředitelství Probační a mediační služby proběhla ve dnech 8. – 10. července 2019 závěrečná část výcviku mediace II pro probační úředníky, kteří se mediacím aktivně věnují. 9 kolegů z různých středisek PMS ocenilo zážitkovou formu, důkladné zpracování témat na konkrétních kausách pod vedením PhDr. Dany Vrabcové. Výcvik v mediaci probíhá na dvou úrovních.
 
 „V první fázi výcviku se více zaměřujeme na předání teoretických znalostí, například zásadám a charakteristikám mediace, postavení mediátora – probačního úředníka v českém právním systému, stylům mediace, typům komunikace. Dopodrobna se věnujeme jak příčinám vzniku konfliktu, tak i možnostem řešení konfliktu, roli mediátora v jednotlivých fázích komunikace, a samozřejmě očekáváním a potřebám klientů. Nechybí ani praktický nácvik vedení mediačních kauz“, vysvětluje vedoucí oddělení vzdělávání Mgr. Jaroslava Talandová.
 
Druhá fáze výcviku přináší účastníkům možnost praktického nácviku různorodých mediačních kauz – trénují postupy vedoucí ke zvnitřnění technik mediace, způsoby rozkrytí potřeb klientů, získávají praktické zkušenosti s využitím jednotlivých komunikačních metod, probírají obtížné situace v jednotlivých fázích mediace apod. To vše s okamžitou zpětnou vazbou lektora. „Možnost zažít mediaci z různých stran v různých rolích pomáhá našim frekventatnům prohloubit si dovednosti, popřípadě si i uvědomit jejich silné či slabé stránky“, dodává Mgr. Talandová.
 
Výcviky v mediaci budou pokračovat i v následujících měsících. Letos proběhne celkem 6 výcviků pod vedením dalších externistů (JUDr. Radka Medková, Doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. PhDr. Dana Rabiňáková).
Výcviky v celkovém rozsahu 96 hodin (48 hodin každá úroveň) jsou významnou podporou kolegů – mediátorů na střediscích PMS.
 
12.07.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Probační a mediační služba na semináři angličtiny v Akademii VS ČR
V prvním pololetí roku 2019 se několik zaměstnanců Probační a mediační služby zúčastnilo semináře angličtiny pro penitenciární péči organizovaného Akademií Vězeňské služby ČR, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, a to nejen na přípravě projektu „Systém společného vzdělávání“, ale rovněž ve zdejších prostorách probíhá vzdělávání probačních úředníků.
 „O odborné jazykové vzdělávání je ze strany našich zaměstnanců velký zájem a účast na nich je hodnocena pozitivně. Mají možnost procvičit si konverzaci v odborné angličtině s kolegy, rozvinout své jazykové znalosti v penitenciární oblasti a aktivně se zúčastnit výměny zkušeností dobré praxe, a to jak s kolegy z Česka, tak i ze zahraničí“, říká Mgr. Jaroslava Talandová, vedoucí oddělení vzdělávání. Semináře angličtiny připravuje metodik pro vzdělávání v oblasti mezinárodní spolupráce kpt. Mgr. Iva Prudlová z Akademie VS ČR.
Vedle semináře, který proběhl v dubnu ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně, se naši kolegové zúčastnili i červnového semináře, který navazoval na přednášku na téma: U.S. Correctional Challenges while focusing on enhancing Re-entry and Reintegration. Odbornou přednášku i mezinárodní seminář angličtiny vedl výkonný ředitel Institutu vězeňského managementu na Univerzitě Sama Houstona v Texasu Doug Dretke.
10.07.2019 Tiskové oddělení PMS, foto: Akademie VS ČR

 
Restorativní myšlení: jednodenní workshop s Robertem van Pagée
 
 
Projekt Na správnou cestu II uspořádal na konci června seminář vedený předním nizozemským specialistou na rodinné skupinové konference Robertem van Pagée. Cílem těchto konferencí je zapojit do řešení následků trestného činu nejen oběť a pachatele, ale také jejich rodinu, přátele a zástupce místní komunity. Právě tyto osoby se spolupodílí na sjednání a poté i dodržování plánu nápravy.
 
Spáchaný skutek nelze vzít zpět, ale konference může pomoc vysvětlit okolnosti, za kterých k trestnému činu došlo, omluvit se, získat odpovědi, vyjádřit naše pocity, podělit se o naše reakce na to, co se stalo. Je velký rozdíl mezi tím řešit něco osamoceně a s podporou blízkých. V určitých momentech našeho života je proto dobré si vzpomenout na restorativní myšlenku našeho lektora, která zní: "Most things look better when you put them in a circle."
 
Více informací o projektu naleznete zde.
 
03.07.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Fórum Yellow Ribbon Run: debata se zástupci trestní justice Singapuru v Mladé Boleslavi
 
Stalo se již tradicí, že se Běhu se žlutou stužkou účastní zástupci Vězeňské služby a agentury SCORE ze Singapuru – kolébky Yellow Ribbon. Ani v tomto roce tomu nebylo jinak. Do České republiky přicestovali pan Benjamin Chia, ředitel vězeňského komplexu B, pan Chuck Huang Sze, ředitel věznice, a Hyder Abdul Rahman Huzair, zástupce ředitele odboru reintegrace agentury SCORE. V rámci několikadenní návštěvy jsme se ve středu 26. června vydali do střediska v Mladé Boleslavi, kde jsme kolegy seznámili s naší činností a aktuální situací regionu (nejčastěji spáchané trestné činy, aktivity v přípravném a vykonávacím řízení, práce s oběťmi trestných činů atd.) v celorepublikovém kontextu.
 
červen 2019 Tiskové oddělení PMS

 
Yellow Ribbon Run jsme běželi spolu s dalšími 500 běžci
 
Neuvěřitelných 552 běžců, z toho přes 50 zaměstnanců Probační a mediační služby, 25. června vyběhlo na pětikilometrové štafety závodu Yellow Ribbon Run - uteč předsudkům!
 
Závodu na pražském výstavišti se zúčastnily i desítky odsouzených a lidí po výkonu trestu, kteří začínají novou kapitolu ve svých životech. Právě pro ně je druhá šance v tomto období klíčová. Všem, kteří běželi a pomáhali při organizaci závodu, proto moc děkujeme za krásnou a přátelskou atmosféru a podporu lidí s trestní minulostí.
 
Projekt Yellow Ribbon Run 2019 organizovaný Vězeňskou službou, RUBIKON Centrem a Probační a mediační službou podpořil herec a scénárista Petr Čtvrtníček, badmintonista Petr Koukal, paralympionik Jiří Ježek a mnoho dalších, z médií Aktuálně.cz, ČRo, ProFairPlay a TV Prima.
 
červen 2019 Tiskové oddělení PMS

 
Písecké publikum debatovalo s Mallory Neradovou, hrdinkou filmu režisérky Třeštíkové
 
Lidem s trestní minulostí a motivací ke změně je dobré nabídnout druhou šanci, ale zároveň dát i pravidla, která budou dodržovat. Shodli se na tom účastníci debaty v Městské knihovně Písek, která proběhla po promítání snímku Mallory (2015) dokumentaristky Heleny Třeštíkové. Diskuze pořádané Probační a mediační službou (PMS) za podpory písecké radnice se 17. června zúčastnili vedle hlavní hrdinky filmu Miroslavy „Mallory“ Neradové písecký místostarosta Petr Hladík, ředitelka PMS Andrea Matoušková, zástupce ředitelky PMS Marek Tkáč, ředitel občanského sdružení Nová šance Petr Novák a bývalý vězeňský kaplan Mikuláš Stehlík.
 
„Klíčové je jednat s takovým člověkem na rovinu a dát mu šanci,“ uvedla Mallory na dotaz posluchačky jak se chovat k lidem, kteří byli v minulosti ve vězení, a mají zájem začít novou kapitolu ve svém životě. Dnes padesátiletá Mallory, která sama prožila pád na dno v podobě několika let ve vězení a života na ulici, se o návrat do společnosti usilovně snažila téměř 15 let. Především díky své vytrvalosti, motivaci a silné vůli se Mallory podařilo nalézt a udržet si zaměstnání, zajistit si bydlení a vychovat dospívajícího syna. Dnes Mallory sama pracuje v sociálních službách a pomáhá těm, mezi které jednou patřila.
 
Za první a klíčovou pomoc pro lidmi s trestní minulostí, kteří jsou motivováni žít jinak a lépe, považuje písecký místostarosta pro sociální věci Petr Hladík zajištění bydlení. Podle odborníků jsou totiž první tři měsíce až půl roku po propuštění klíčové pro to, zda se propuštěnému vězni podaří udržet se „venku“, nebo naopak neuspěje a vrátí se do začarovaného kruhu recidivy.
 
Podle ředitelky Probační a mediační služby Andrey Matouškové je právě proto zásadní, aby lidé zkusili pohlédnout na ty, kteří mají z minulosti škraloup, bez předsudků, protože cesta nazpět do normální společnosti bývá pro tyto lidi velmi obtížná, i když po ní jsou odhodláni vyrazit. „Největší trest nebylo samotné vězení, ale to, co přišlo po něm, když spadnete na úplné dno společnosti," potvrdila Mallory. Vedle zajištěného bydlení je klíčové mít práci, splácet dluhy, mít podporu od svých blízkých, kamarádů nebo pomáhajících organizací a společnosti. Podle odborníků je dobré si uvědomit, že pomoc těm, kteří na sobě chtějí pracovat, se vyplatí celé společnosti v podobě jejího většího bezpečí.
 
Probační a mediační služba působí v 74 střediscích v České republice včetně Písku, pracuje s pachateli a poskytuje pomoc obětem trestné činnosti. Příští rok oslaví 20 let od svého založení.
 
18.06.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Česko navštívilo vedení Konfederace evropských probačních služeb 

Vyměnit si zkušenosti o probační činnosti napříč Evropou se nám povedlo díky návštěvě prezidenta a tajemníka Konfederace evropských probačních služeb CEP Probation Gerry McNallyho a Villema van der Brugge. Diskutovali jsme na ředitelství Probační a mediační služby, na středisku Most a ve věznici Bělušice, kde se nám všude dostalo vřelého přijetí a profesionálních prezentací. Podle vedení CEP má Probační a mediační služba po pouhých 19 letech své existence skvělé výsledky a patří k lídrům restorativního směru mezi evropskými probačními službami. Konfederace CEP sdružuje organizace a odborníky v oblasti probace a trestní politiky z celé Evropy.
 
30.05.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Yellow Ribbon Run 2019 poběží bezmála 500 běžců. Sportovně-charitativní závod každoročně upozorňuje na téma obtížného zařazení lidí s trestní minulostí zpět do společnosti, letos se koná již počtvrté.
 
Do běhu se žlutou stužkou je v tomto roce zapojeno na 40 firem a organizací, které podporují nejen běh samotný, ale často také zaměstnávají osoby s trestní minulostí. Letošní, štafetový, závod proběhne v úterý 25. června na Výstavišti Praha Holešovice. Akci zahájí koncert vězeňské kapely Wsedě, kde za bubny usedne herec Petr Čtvrtníček, který aktivně podporuje myšlenku běhu pod hashtagem #UtecPredsudkum a kapelu Wsedě mottem „basa tvrdí muziku“. V čele se Čtvrtníčkem podporují myšlenku běhu a kapelu také další umělci, členové sboru divadla Na Zábradlí, například herci – Jiří Vyorálek, Leoš Noha, Michal Suchánek nebo Kateřina Kaira Hrachovcová.
 
Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s komunitou, a tím přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti. Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba ČR a agentura RunCzech.
 
V minulém roce běželo hlavní štafetový závod 350 běžců, letos dosahuje číslo přihlášených téměř 500. Na své téma aktivně upozorňují i odsouzení, na závod se letos připravuje 48 vězňů, v roce 2018 jich běželo 25. S nimi také běžci – lidé s trestní minulostí, kteří se již úspěšně integrovali do společnosti. Každý z běžců ve štafetě musí uběhnout pět kilometrů a předat štafetový kolík dalšímu ze závodníků. Na znamení podpory a týmové spolupráce si jej budou předávat vězni, lidé s trestní minulostí, ředitelé a manažeři firem, zástupci státní správy, zástupci soudu, kanceláře ombudsmana, nevládních neziskových organizací, církví a široké veřejnosti. Závodu a jeho běžcům požehnají generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš a hlavní kaplan Vězeňské služby Pavel Kočnar.
 
„Veřejnost obecně vnímá odsouzené jako jedince, kteří by měli být zavřeni v celách a izolováni od společnosti. To ale nelze. S lidmi, kteří selhali, se musí pracovat, protože jednou výkon trestu opustí a mohou se stát sousedy každého z nás. Proto se snažíme pracovat s vězni tak, aby byli schopni se začlenit do společnosti a pokračovat v životě po té správné cestě a stát se třeba těmi dobrými sousedy,“ říká Petr Dohnal, generální ředitel VS ČR.
 
Z lidí propuštěných z vězení, kterých je každoročně kolem 10 000, má tak podle propočtů šanci získat zaměstnání max. polovina z nich. Situace se ale díky nedostatku pracovní síly lepší a zaměstnavatelé si tuto formu společenské odpovědnosti pochvalují.
 
„Jako pojišťovna právní ochrany bychom tímto projektem rádi poukázali na to, že bráníme bez předsudků všechny lidi, napomáháme k rozšiřování právního povědomí ve společnosti a odstraňování kriminality z ulic. Naším přáním je, aby v ČR bylo co nejvíce právně zodpovědných lidí a firem,“ říká Mgr. Jitka Chizzola generální ředitelka společnosti D.A.S., která je každoročně hrdým generálním partnerem běhu.
 
Záštitu nad letošním ročníkem Běhu se žlutou stužkou opět převzalo Ministerstvo spravedlnosti ČR.
 
„Vrátit se po výkonu trestu do běžného života je velmi náročné. Důležitá je samozřejmě podpora rodiny a blízkého okolí, klíčové je však také pracovní uplatnění dotyčného. Snažíme se prohlubovat pracovní návyky vězňů již během výkonu trestu, je to důležité také proto, aby byli lidé se záznamem v trestním rejstříku kvalitní pracovní silou i po propuštění na svobodu. Jsem ráda za Běh se žlutou stužkou, který již několik let šíří myšlenku, že i bývalí vězni si od společnosti zaslouží druhou šanci,“ uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.
Yellow Ribbon Run a jeho běžci jsou co do počtu největší charitativní skupinou v rámci třídenního závodu O2 pražská štafeta, který organizuje společnost RunCzech. V čele s generálním ředitelem, panem Carlem Capalbem, pořádá „běhy“ v ČR již 25 let. V rámci oslav mu k významnému výročí poblahopřál také herec v roli Emila Zátopka.
 
Letos slaví významné 100leté jubileum také společnost Hilton Worldwide. Pražské hotely Hilton jsou významným podporovatelem Yellow Ribbon Run a zároveň významným poskytovatelem pracovních míst lidem s trestní minulosti.
 
 
Generálním partnerem běhu je pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, zlatým partnerem je firma Kostelecké uzeniny a.s., stříbrnými partnery jsou United Bakeries a.s., a Futaba Czech s.r.o. Bronzovými partnery jsou firmy Arriva Transport Česká republika a.s., Hamerník s. r. o. a DP Work.
Partneři, kteří dále podpořili projekt Yellow Ribbon Run, jsou také Jipocar Obaly, s. r. o., Haki a. s., Agro Jevišovice a. s., Cavar – spojovací materiál, , Still ČR spol. s r. o., Coretex CZ a Karel Jelen OMV, Kampos, Roman Brázda Kantýna, Další podporu poskytli , Dermacol a. s., Banh-mi-ba, a Český Goodwill a Hotel Hilton Prague, Papei, Výstaviště Praha, MKgrafika a další.
 
Kontakt pro media a další informace
Veronika Friebová
PR Specialista
RUBIKON Centrum, z.ú.
Novákových 439/6, 180 00 Praha 8
mobil +420 778 457 229
 
Virtuální prostor na internetu - zábava i nebezpečí?
 
 
Jak se lidé ve virtuálním světě prezentují a proč jsou pro ně sociální sítě tak důležité? Máte mít obavy z nezdravého vlivu internetu? Co nám internet dává a bere?

Toto a mnohem více se dozvíte na besedě s vernisáží výstavy autentických písemných výpovědí a kreseb osob poškozených trestným činem, jejich blízkých, pachatelů trestné činnosti a dalších.

Besedovat s Vámi budou Mgr. Jana Jirásková (poradce pro oběti trestných činů z projektu Proč zrovna já? II) a Mgr. Markéta Vladařová (komisařka Komisí pro podmíněné propuštění z projektu Křehká šance II).
 
7.5.2019 od 13 hodin, Plzeň, Kaznějovká 51

 
Strategies for Change: účastníme se projektu pro rozvoj restorativní justice
 
Probační a mediační služba se připojila k mezinárodnímu projektu Restorative Justice: Strategies for Change, na kterém se podílí devět zemí včetně Belgie či Irska. Během nadcházejících pěti let budeme usilovat o to, aby se zvýšilo povědomí o restorativní justici mezi českou odbornou i běžnou veřejností. Projekt iniciovalo Evropské fórum pro restorativní justici, jehož je Probační a mediační služba členem.
 
Restorativní přístup klade vedle tradičního, retributivního, přístupu ke spravedlnosti (založeného na přesvědčení, že náprava trestného činu spočívá především v nalezení a potrestání pachatele) důraz na nové skutečnosti. Podle konceptu restorativní justice je nezbytné, aby při řešení trestného činu byly „věci dány do pořádku“. To znamená, že je kladen důraz na trestným činem zasažené mezilidské vztahy a zdůrazněna orientace na potřeby oběti a trestným činem zasažené komunity. Při projednání otázky viny a trestu jsou proto primárně zohledňovány zájmy a potřeby oběti, a to vedle potřeb komunity i širší společnosti.
 
Současně je akcentována osobní odpovědnost pachatele za nápravu a splnění závazků a povinností, které mu jsou ukládány. Právě k tomuto účelu jsou vytvářeny rozmanité restorativní programy, které představují dialogické řešení věci za pomoci nestranné třetí osoby (mediátora, facilitátora) a jež umožňují hledat řešení těmi, kterých se daná věc bezprostředně dotýká. U nás je prozatím nejznámějším restorativním programem mediace mezi obětí a pachatelem a programy restorativních konferencí.
 
V rámci mezinárodního rozvoje restorativní justice bylo v roce 2018 přijato doporučení Rady Evropy o restorativní justici, které se stalo jedním z hlavních podnětů pro realizaci zmíněného evropského projektu.
 
Cílem projektu zahájeného v roce 2019 je v následujících pěti letech podpořit rozvoj restorativní justice na úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních.
 
V každém z členských států působí národní skupiny, jejichž úkolem je aktivizace jednotlivých aktérů na poli trestní justice a vytváření národní strategie pro široké uplatnění restorativní justice na daném poli.
 
Členy české národní skupiny (v pozici tzv. Core Members) je ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, právnička Petra Masopust Šachová, výzkumník Jan Tomášek z Centra pro kriminologii a sociální prevenci a Lukáš Dirga z Ministerstva spravedlnosti ČR.
 
12.04.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Na podporu české justice půjde z Norských fondů 170 milionů korun
 
 
Program Norských fondů s názvem „Spravedlnost" byl dnes oficiálně zahájen na konferenci v Praze. Během programového období Norských fondů 2014–2021 bude rozděleno přibližně 170 milionů korun na projekty zaměřené na podporu nápravných zařízení, posílení právního státu a zvýšení účinnosti soudního systému.
 
Zahajovací konference v prostorách Barokního refektáře kláštera dominikánů, kterou coby zprostředkovatel programu pořádalo Ministerstvo financí ve spolupráci s odborným garantem obsahu programu Ministerstvem spravedlnosti, se zúčastnili odborníci z oblastí programové podpory a zástupci veřejné správy. Důležitost podpory českého nápravného systému podtrhla osobní účast ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a velvyslance Norského království Roberta Kvileho.
 
Spolupráce v justici je pro nás klíčová, protože zlepšení nápravného systému má jak sociální, tak lidskoprávní dimenzi," uvedl Robert Kvile a dodali, „sám jsem navštívil jeden z projektů zaměřených na zranitelné skupiny, který jsme v minulém období zrealizovali ve spolupráci s Vězeňskou službou České republiky. Byl jsem velice potěšen, jak se dařilo připravit mladé vězně na život na svobodě," dodal velvyslanec.
 
Velice si vážím možností, které nám Norské fondy prostřednictvím programu Spravedlnost poskytují například na zlepšení a rozvoj speciální péče při práci s potrestanými, péči o osoby po ukončení trestu, alternativních trestů nebo prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců resortu justice," sdělil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. „Celková výše grantu je významná nejen sama o sobě, ale mimořádně si vážíme i posilování bilaterální spolupráce mezi ČR a Norskem. Jsem si jistý, že plánované projekty naplní beze zbytku očekávání všech partnerů programu a umožní nám nadále vylepšovat prostředí všech složek v rámci resortu Ministerstva spravedlnosti," doplnil ministr spravedlnosti.
 
Zástupci Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Velvyslanectví Norského království v Praze, Ředitelství norské nápravné služby, Rady Evropy, Vězeňské služby, Probační a mediační služby neziskového sektoru z oblasti justice představili dvě programové oblasti, a to „Nápravná zařízení a vazba" a „Účinnost a účelnost soudního systému, posílení právního státu", jejichž cílem je zlepšit český nápravný systém. Včetně spolufinancování ze státního rozpočtu  ve výši 15 procent (26 milionů korun) tak bude moci Česká republika využít v oblasti justice celkem 170 milionů korun (7 milionů eur). Tyto finanční prostředky budou rozděleny mezi tři předem definované projekty a projekty jedné otevřené výzvy.
 
Informace o programu Spravedlnost a Norských fondech: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/spravedlnost

 
PMS kontroluje také výkon alternativního trestu zákazu vstupu
 
S účinností od 1. ledna 2010 zavedl trestní zákoník nový alternativní trest – zákaz vstupu na  sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Na dodržování výkonu trestu dohlíží Probační a mediační služba, která informuje soud o průběhu trestu zákazu vstupu prostřednictvím zpráv.  Dosud se soudem uložený trest zákazu vstupu týkal více než 450 osob včetně mladistvých, přičemž v současnosti probační úředníci kontrolují průběh výkonu trestu u 90 osob.
 
Trest je určen zejména problémovým fotbalovým fanouškům, ale také dalším pachatelům, kteří se dopustili úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou určité akce - kromě fotbalových utkání také například utkání hokejových, koncertů i třeba řádně nahlášených a povolených demonstrací. Zákaz navštěvovat akce tohoto typu můžete v závažných případech dostat až na 10 let“, vysvětluje náměstek ředitelky pro úsek odborných činností Marek Tkáč. Nejstarší tresty, na jejichž průběh nyní probační úředníci dohlížejí, byly uloženy v roce 2012 a 2013. Za první dva měsíce roku 2019 byl trest zákazu vstupu uložen již devíti osobám.
 
Základním dokumentem upravujícím průběh trestu zákazu vstupu je tzv. probační plán. Během výkonu trestu je odsouzený povinen spolupracovat s probačním úředníkem, vykonávat stanovené programy sociálního výcviku a převýchovy, programy psychologického poradenství, plnit přiměřené povinnosti a omezení, například nahradit škodu, zdržet se požívání alkoholu atd. V některých případech může být odsouzenému uložena povinnost dostavovat se v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce k určenému útvaru Policie České republiky. Probační úředníci v rámci realizace trestu zákazu vstupu kontaktují také oběť, zjišťují její aktuální situaci, dopady trestného činu na její život a zdraví.
 
13.3.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Probační a mediační služba loni pomohla více než 9000 obětí trestného činu
 


Probační a mediační služba loni pomohla 9360 obětem trestného činu, což je nejvíce za poslední tři roky. Od roku 2013, kdy se začaly vést oficiální statistiky, tak pomohli probační úředníci a poradci organizace celkem přes 35 tisícům obětí. Na tiskové konferenci pořadné při příležitosti Evropského dne obětí trestných činů to uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Oběti a jejich blízcí mají mnoho potřeb: potřebují informace o svých právech a pomoc s jejich naplňováním, potřebují obnovit pocit bezepčí, chtějí poradit ohledně finančních kompenzací či s jednáním na úřadech. Práce s oběťmi je v Probační a mediační službě přítomna od začátku jejího fungování v roce 2000. U nás oběti i jejich blízcí naleznou specialisty, kteří je vyslechnou, a pomohou je bezpečně provést trestním řízením,“ uvedla Matoušková.


Ředitelka PMS i ředitel odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti Jakub Severa zdůraznili důležitost osvěty a informačních platforem, která oběti upozorní na jejich práva. Podle Severy stát loni vyplatil peněžitou pomoc obětem trestných činů ve výši zhruba 15 milionu korun.
 
Probační a mediační služba téměř v 90 procentech pomáhá dospělým obětem, v pěti procentech seniorům, dále také dětem a mladistvým. Zhruba 30 procent obětí, které jsou klienty služby, bylo zasaženo majetkovou kriminalitou, ve 25 procentech případů jde o oběti násilné trestné činnosti. Lidé si do poraden více než v polovině případů chodí pro právní informace, využívají ale také doprovázení na úřady (policii, soudy), psychoterapeutickou pomoc a zprostředkování dalšíách služeb.
 
Více o projektu Proč zrovna já II, který nám pomáhá podporovat oběti, naleznete zde.
 
22.02.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Probační a mediační služba na Kriminologických dnech
 
V Ústí nad Labem se ve dnech 21. - 22. ledna 2019 konal sedmý ročník Kriminologických dnů. Konference se zúčastnili zástupci Probační a mediační služby, kteří se v průběhu prvního dne představili v panelu věnovanému tématu resocializačních programů pro dospělé pachatele trestné činnosti. Moderování se ujala vedoucí metodického a analytického oddělení Mgr. Kamila Špejrová.
 
V rámci panelu proběhla diskuse na téma aktuální situace v oblasti akreditačního a dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti a naplňování Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 s hlavním důrazem na rozvoj tzv. programových center, která by měla vzniknout ve všech osmi soudních krajích. „V programových centrech budou proškolení lektoři zajišťovat provádění resocializačních programů pro mladistvé a dospělé pachatele. Centra tak budou tvořit součást kontinuálního procesu reintegrace pachatelů do společnosti a jejich vznikem se zvýší jak dostupnost, tak efektivita prováděných programů“, dodává Mgr. Kamila Špejrová.
 
Dalším tématem bylo představení aktivit projektů Křehká šance II a Na správnou cestu II. Program Victim Impact Training je realizován v sedmi českých věznicích a vychází z myšlenek restorativní justice. Jde o skupinový výukový program se sociálně terapeutickými prvky, který je zaměřen na zvýšení odpovědnosti pachatele za jeho protiprávní jednání a zvýšení schopnosti empatie ve vztahu k obětem trestné činnosti. Program Proti násilí II se naopak zaměřuje na snížení výskytu násilného chování a páchání násilné trestné činnosti u mladých dospělých pachatelů. Řada těchto pachatelů je dospělá ve smyslu zákona, biologickým věkem, avšak ne z hlediska sociálně-psychologického, a proto program cílí i na předání informací, zkušeností a postupů, které klientům umožní orientaci ve světě dospělých.
 
únor 2019 Tiskové oddělení PMS

 
Sněmovna zpřístupnila oddlužení širšímu okruhu lidí
 
Poslanci dnes svým hlasováním upřednostnili sněmovní verzi novely insolvenčního zákona před její senátní podobou. Novela má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu lidí. Návrh nyní míří k prezidentovi.
 
Novela insolvenčního zákona, která dnes opět prošla Sněmovnou je jedním z nejdůležitějších zákonů, které předložilo Ministerstvo spravedlnosti. Jsem rád, že byl dnes schválen právě sněmovní návrh, nad kterým jsme strávili hodiny a hodiny práce a hledání kompromisů. Na rozdíl od senátní verze mu nechybí motivační prvek a prevence, aby dluhy a dluhová past do budoucna nevznikaly," uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.
 
Poctivý dlužník nově dosáhne na oddlužení, vynaloží-li veškeré úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení svých věřitelů. V první možné variantě, která vede k oddlužení, musí splatit dlužník svým věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svého dluhu. V případě druhé varianty by měl dlužník za pět let uhradit alespoň 30 procent dluhu. Pokud však bude vynakládat veškeré možné úsilí, aby své dluhy splatil, a přesto této hranice nedosáhne, může soud i tak proces oddlužení ukončit. Starobním důchodcům a osobám invalidním ve druhém a třetím stupni byla tato doba zkrácena také na 3 roky.
 
Návrh dále zavádí kombinaci oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a zjednodušuje podání návrhu na povolení oddlužení. Obsahuje také výslovnou úpravu srážek z příjmu podnikatelů, možnost přerušit oddlužení na žádost dlužníka nebo odsunout pořadí nadlimitních úroků a úroků z prodlení. Součástí návrhu je i ochrana přiměřeného obydlí dlužníka, zjednodušení úpadku manželů a další.
 
Návrh nyní míří za prezidentem republiky.
 
22. 1. 2019 Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

 
Rok 2019: Budování prvního českého probačního domu a rozvoj práce s podmíněně propuštěnými vězni
 
Co čeká Probační a mediační službu (PMS) v novém roce? Vedle dohledu, výchovné práce s pachateli a pomoci obětem se probační úředníci a specialisté PMS intenzivně zaměří na rozvoj práce s vězni propouštěnými na podmínku, širší využívání elektronického monitorovacího systému či na posílení restorativní praxe ve své práci. Novou zkušeností bude například zahájení projektu Zpátky do života, díky kterému chce PMS vybudovat první český probační dům pro podmíněně propuštěné pachatele a zprovoznit pro ně centra s nabídkou reintegračních programů.
 
Probační dům doplní existující systém zacházení s pachateli, kteří potřebují intenzivnější dohled v prvních měsících po návratu na svobodu. „V zahraničí je probační dům běžným nástrojem, který pomáhá úspěšně působit na poli reintegrace pachatelů trestné činnosti, a vyplňuje prázdné místo v systému péče o osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
V probačním domě budou působit specialisté, kteří pachatelům pomohou řešit klíčové problémy po propuštění z vězení. Podle Matouškové jde hlavně o zadluženost, nevyřešené bydlení a nezaměstnanost nebo nevyhovující práci. „Právě tyto skutečnosti zvyšují míru recidivy trestné činnosti, a je nutné se jimi zabývat,“ doplnila. Podle ní jsou zřejmé také finanční úspory nového nástroje: náklady na jednu osobu zařazenou do probačního domu činí podle zkušeností z českého pilotního projektu zhruba čtvrtinu denních nákladů vynakládaných na jednoho vězně.
 
Úsporným a funkčním opatřením, které nezatěžuje věznice a umožňuje probační práci s pachateli bez jejich vytržení z rodinných a pracovních vazeb, je také elektronická kontrola. Elektronické náramky, které PMS úspěšně využívá od podzimu 2018, už dohlížejí na téměř 100 odsouzených a obviněných. V letošním roce PMS počítá s dalším nárůstem počtu takto monitorovaných osob a postupným rozšiřováním možností aplikace elektronického systému, například pro ochranu obětí trestného činu.
 
S cílem užšího provázání penitenciární (vězeňské) a postpenitenciární péče vede PMS s Vězeňskou službou ČR od roku 2008 projekty zaměřené na rozvoj takzvaných komisí pro podmíněné propuštění, které dnes fungují v 18 věznicích. Komise zajišťují, že podmínky pro propuštění vězněných osob jsou profesionálně, komplexně a objektivně posouzeny: pro účely rozhodnutí soudu pak jejich členové vytvářejí doporučení k rozhodnutí o podmíněném propuštění. V roce 2019 PMS bude v duchu čerstvého nálezu Ústavního soudu o podmíněném propuštění aktivně usilovat o to, aby se aktivita komisí stala součástí projednávání žádostí o podmíněné propuštění.
 
S cílem zajistit lepší integraci propuštěných vězňů do běžného života chce PMS s podporou prostředků z norských fondů vytvořit také čtyři programová centra pro pachatele, dostupná na úrovni soudních krajů. Budou poskytovat standardizované programy zaměřené například na zvýšení odpovědnosti pachatele vůči oběti trestného činu nebo na vedení nezodpovědných řidičů k bezpečnému chování za volantem.
 
Probační a mediační služba chce letos podpořit také restorativní praxi svých zaměstnanců v práci s klienty: zaměří se na podporu mediace a restorativních konferencí coby nástrojů vedoucích jak k aktivnímu zapojení oběti do procesu nápravy a pomoci poškozeným, tak k pachateli zodpovědnějšímu za své chování a se snahou o nápravu následků trestného činu.
 
leden 2019 Tiskové oddělení PMS

 

Žádná fotografie zatím nebyla přidána.

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.