106 / 1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č.442/2006 Sb.

1. Název Úplný název povinného subjektu: Probační a mediační služba České republiky
2. Důvod a způsob založení: Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
3. Organizační struktura: Popis organizační struktury povinného subjektu.
Popis organizační struktury povinného subjektu - schéma.
4. Kontaktní spojení Kontaktní údaje povinného subjektu: Hybernská 18, 110 00 Praha 1
4.1 Kontaktní poštovní Adresa k doručování poštovních zásilek: Hybernská 18, 110 00 Praha 1
4.2 Adresa úřadovny: Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu pro osobní návštěvu.
4.3 Úřední hodiny: Osobní návštěvy se s jednávají předem v pracovních hodinách od 8:00 do 16:30hod.
4.4 Telefonní čísla: Tel  +420 224 424 414
4.5 Čísla faxu: Fax +420 224 424 492
4.6 Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazem: www.pmscr.cz
4.7 Adresa e-podatelny: podatelna@pms.justice.cz
4.8 Další elektronické adresy: Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu.
5. Případné platby lze poukázat: Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti: ČNB č.ú. 4528-021/0710
6. IČ: Identifikační číslo organizace (IČO): 70888060
7. DIČ: Daňové identifikační číslo (DIČ): nejsme plátci daně
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.
8.2 Rozpočet:  Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce
a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.
9. Žádosti o informace Místo a způsob, jak získat příslušné informace: O běžné informace postačí žádat osobně, telefonicky nebo elektronicky. Žádosti a dotazy je dobré pokud možno formulovat konkrétně.
10. Příjem žádostí a dalších podání: Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:Veškerá podání PMS ČR ať již se jedná o žádosti, stížnosti atd., je třeba adresovat na adresu – viz bod 4.1.
11. Opravné prostředky: Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech: Opravný prostředek (rozklad) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace je třeba podat řediteli PMS ČR na adresu ředitelství, Hybernská 18, 110 00 Praha 1. Lhůta pro podání rozkladu je 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti, pokud nebyla informace poskytnuta a nebylo o tom vydáno rozhodnutí.
12. Formuláře: Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat. U PMS ČR nejsou předepsány žádné povinné formuláře pro podání žádosti o informace ani pro opravné prostředky.
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací: Podání žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti.
14.1 Nejdůležitější používané předpisy: Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje
15. Úhrady za poskytování informací :
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad za poskytování informací není k dispozici, informace jsou poskytovány bezplatně.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.
16. Licenční smlouvy: PMS nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv:
16.2 Výhradní licence:
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona .

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Ředitelství

Probační a mediační služba ČR

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty