Informace pro oběti žhářského útoku ze dne 8. 8. 2020 v Bohumíně a jejich blízké osoby 
 
1. PROSTŘEDKY PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY PRO POSKYTOVATELE POMOCI OBĚTEM Z BOHUMÍNA
 
Probační a mediační služba disponuje finančními prostředky určenými pro pomoc obětem trestné činnosti (na základě § 7 odst. 1 písm. b) a § 12 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.  178/2018 Sb.).
 
Probační a mediační služba z tohoto fondu pro oběti vyčlenila finanční prostředky ve výši jeden milion korun na financování odborných služeb pro potřeby obětí dotčených útokem žháře v Nerudově ulici dne 8. 8. 2020 v Bohumíně tak, aby mohly být obětem poskytnuty bezplatně.
 
Z fondu Probační a mediační služby mohou čerpat prostředky subjekty poskytující odbornou pomoc obětem dotčeným útokem žháře v Bohumíně. Pro tyto účely se obětí rozumí::
 
- Oběti dle § 2 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, které byly zasaženy výše popsanou událostí a také sekundární oběti z okruhu svědků, kteří bydlí v zasaženém panelovém domě nebo v jeho okolí a další osoby, které se v době požáru v zasaženém domě nebo v jeho okolí zdržovaly.
 
- Obětí se dle § 2 výše uvedeného zákona rozumí: „fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považují se, utrpěli-li v důsledku smrti oběti újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo byla povinna poskytovat výživu. Je-li těchto osob více, považuje se za oběť každá z nich.“
 
Pokud se cítíte být obětí dle výše uvedených kritérií a potřebujete odbornou pomoc (např. psychoterapeuta), která je hrazená a Vy nemáte dostatek prostředků na její úhradu, odkažte prosím Vámi vybraného odborníka na www.pmscr.cz, kde se dozví všechny potřebné informace o tom, jak využít prostředky fondu Probační a mediační služby, aby Vám mohl pomoc poskytovat bezplatně. Pokud bude tento odborník souhlasit s podmínkami využití fondu Probační a mediační služby pro oběti, uzavřeme s ním smlouvu a můžete jeho služeb bezplatně využívat.
 
  
2. BEZPLATNÁ POMOC OBĚTEM
 
Bezplatnou odbornou pomoc obětem trestných činů (definovaných v § 2 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů - citace viz výše) poskytují psychologové, právníci a organizace pomáhající obětem, které jsou zapsány v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů na webu Ministerstva spravedlnosti ČR: https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf  - subjekty lze vyhledávat dle názvu / jména, nebo dle jejich okresní působnosti. S hledáním Vám může pomoci zaměstnanec Probační a mediační služby.
 
V nejbližším okolí Bohumína působí střediska Probační a mediační služby v Karviné, Havířově a v Ostravě (blíže viz kontakty na www.pmscr.cz/kontakty).
 
Jak Vám může Probační a mediační služba pomoci:
- Pomůžeme Vám zvládnout těžkou situaci.
- Poradíme Vám, na co máte právo a o co můžete žádat.
- Pomůžeme Vám zorientovat se v trestním řízení.
V případě potřeby Vám zprostředkujeme kontakt na další odborníky.
 
Probační a mediační služba je státem garantovaná bezplatná služba pro oběti trestné činnosti poskytovaná na všech střediscích (činnost organizace definuje zejm. zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, v oblasti pomoci obětem také zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů).
 
Aktuální informace zejména pro obyvatele postiženého bytového domu lze získat také na stránkách města Bohumína: https://www.mesto-bohumin.cz 

 
3. PŘÍMÁ PENĚŽITÁ POMOC OBĚTEM
 
Přímou peněžitou pomoc obětem poskytuje Ministerstvo spravedlnosti podle zákona o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb. (blíže § 23 - § 31 tohoto zákona)
 
Pomoc je na základě žádosti poskytnuta oběti, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví, oběti, které byla v důsledku trestného činu způsobena těžká újma na zdraví a osobám pozůstalým po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela (rodiče, manželé, registrovaní partneři, děti, sourozenci - pokud žili se zemřelým ve společné domácnosti, nebo kterým zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu).
 
Probační a mediační služba ve spolupráci s Policií ČR aktivně vyhledává kontakty na pozůstalé a zraněné při požáru v Bohumíně.
 
Pozůstalí a zranění se mohou sami obrátit v případě zájmu o odškodnění podle zákona o obětech trestných činů na níže uvedená telefonní čísla, nebo na další poskytovatele pomoci uvedené registru poskytovatelů https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf:
- Linka Probační mediační služby 734 780 499 a 731 679 919
- Krizové centrum Městského úřadu Bohumíně 731 531 731 

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.