cs

Děti na sociálních sítích v hledáčku Týmu pro mládež

Tým pro mládež ve spolupráci s Policií České republiky a za finanční podpory města Pardubice zahájil realizaci preventivního programu s názvem „Kyber děti“. Celý projekt je zaměřen na děti a jejich rizikové trávení volného času, které je úzce spjaté s využíváním sociálních sítí. Projekt „Kyber děti“ chce působit nejen na děti samotné, ale také na osoby, které tráví s nimi většinu času a mají vliv na utváření jejich názorů a hodnot. Tedy především na rodiče a učitele.  

Tato aktivita Týmu pro mládež reaguje na společenskou poptávku po zvýšení informovanosti dospělé populace z řad pedagogického personálu a rodičů v oblasti práce se sociálními sítěmi a také reflektuje požadavek porozumět a umět rozklíčovat veřejnou i neveřejnou virtuální komunikaci dětských uživatelů. Hlavním smyslem je přiblížit posluchačům a účastníkům besed rizika sociálních sítí a seznámit je s nejčastějšími metodami, které agresoři používají ke svým útokům v kyberprostoru. Obeznámenost s prostředím, ve kterém děti tráví významnou část svého dne, může rodičům i pedagogům pomoci efektivněji výchovně působit a poskytne jim informační základ pro případnou pomoc.  

Nedílnou součástí projektu je participační představení pro děti s názvem #Kyber LIFE, které vtáhne diváky do děje skrze jejich mobilní telefony.  „Cílem inscenace je vzdělávat děti v oblasti kyber, konfrontovat je s nástrahami virtuálního světa a s jejich vlastními názory. Velice důležité je ukázat dětem cesty, jak se mohou nebezpečí v kyberprostoru bránit,“ říká autor představení Dominik Macháček.  

Pro pedagogy a rodiče jsou určeny besedy, které povede kpt. Mgr. Jiří Tesař, koordinátor prevence PČR. „Cílem těchto besed je na základě kazuistik ukázat rizika spojená s využíváním internetu a sociálních sítí, přiblížit metody agresorů a také možnosti ochrany ve virtuálním světě.  Hostem besed je i Kristýna, žačka 9. třídy ZŠ Holice, která se tímto tématem velmi zabývá a je tak skvělou konfrontací pro rodiče i pedagogy,“ říká kpt. Mgr. Jiří Tesař.  

Preventivní program „Kyber děti“ je aktivitou Týmu pro mládež, který vznikl v Pardubicích počátkem loňského roku v rámci projektu Probační a mediační služby “Na správnou cestu! II”, a který svou pozornost zaměřuje na děti a jejich protiprávní jednání v okrese Pardubice.  

Tým složený především ze zástupců orgánů činných v trestním řízení, Probační a mediační služby a orgánů sociálně-právní ochrany dětí se shodl na tom, že věková hranice rizikového chování dětí se stále snižuje, a proto je třeba klást důraz především na prevenci a zvýšení informovanosti.  

Více informací o projektu získáte na https://www.pmscr.cz/na-spravnou-cestu-ii/ nebo kontaktováním koordinátorky týmu pro mládež Lucie Kmoškové, tel.: 778 521 726, e-mail: lkmoskova@ext.pms.justice.cz