cs

Co nám brání být restorativní? To a mnohem víc na Dnech restorativní justice v Akademii VS ČR

V minulém týdnu proběhla v prostorách Akademie Vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem mimořádná akce pro odborníky Severočeského soudního kraje, pořádaná kolegyněmi z projektu Křehká šance II. Dvoudenní konference s názvem „Restorativní prvky v práci s odsouzenými, propuštěnými, oběťmi i dalšími osobami dotčenými trestným činem“ se uskutečnila v rámci letošních Dnů restorativní justice.  Účastnilo se jí na 80 kolegů z PMS, VS ČR, sociálních odborů, státních zastupitelství, soudů, neziskových organizací i studentů.  

Po úvodních slovech ředitelky PMS Dr. Matouškové a náměstka generálního ředitele VS ČR Mgr. Michailidise bylo středeční dopoledne věnováno otázkám současných přístupů k restorativní justici a praxi v ČR v příspěvku Dr. Andrey Matouškové; dále strategii dalšího rozvoje vyplývající z aktuálních doporučení Rady Evropy k implementaci restorativní filozofie do trestní justice v Evropě. Dr. Petra Masopust Šachová interaktivně vtáhla do přemýšlení o tématu restorativní justice i přítomné posluchače výzvou k odpovědi na otázku k překážkám bránícím RJ v naší praxi a dále k vyjádření se, jak konkrétně může restorativní principy rozvíjet ve své činnosti každý z nás. Odpolední program pokračoval připomínkou historie tzv. smírčích křížů Mgr. Zahnašem a dále představením současné restorativní praxe PMS v podání Mgr. Odvárky (krajský vedoucí PMS). Následovalo představení aktivit projektu Křehká šance II (Rozvoj restorativní praxe a program Vnímám i tebe) včetně diskuze k jejich výsledkům a příspěvek Mgr. Kubelkové Rychlé o konkrétním fungování resocializačního programu Komunitního domu Sv. Dismase ve Stráži pod Ralskem.  

Druhý den jsme v prvním bloku hovořili o otázkách podmíněného propuštění, nejprve v inspirativním mezinárodním srovnání v podání Dr. Hulmákové z IKSP, doplněném aktuální českou praxí a výkladem judikatury Ústavního soudu k problematice PP od Dr. Drápala z UK v Praze. Ve velmi živé a podnětné diskuzi soudců i dalších odborníků na toto téma jsme pokračovali představením týmové spolupráce při přípravě odsouzených na parolové slyšení Komise pro PP vč. možné participace oběti na procesu, realizované v posledních letech již v 18 věznicích v ČR. Poslední část konference byla zaměřena na konkrétní práci s pachateli i oběťmi při nápravě následků trestných činů ve vězení. Nejprve nás pomyslně ze židle „zvedl“ Bc. Bořil svým velmi přesvědčivým projevem a konkrétními kazuistikami ze specializovaného oddělení liberecké věznice. Paní G. Kabátová z Mezinárodního vězeňského společenství představila zkušenosti ojedinělého restorativního programu Building Bridges, ve kterém spolu hovoří pachatelé s oběťmi přímo za zdmi věznice. Dr. Škodáček z Volonté o.p.s. svým příspěvkem o projektu „Z vězení bezpečně na svobodu“ uzavřel program restorativní konference. Velké díky patří vedení Akademie Vězeňské služby za poskytnutí pěkných prostor pro konání konference.  

Již z prvních reakcí účastníků vyplývá, že ocenili nejen nové informace a trendy odborné práce v restorativním kontextu, ale také podnětnou diskuzi v aule AVS i příjemné setkání s kolegy z praxe v rámci večerního setkání a při přestávkách v programu u kávy a občerstvení. Tím se záměry organizátorek v zásadě naplnily. Z navázaných kontaktů, inspirace i podnětů k přemýšlení o zapojení restorativních principů do každodenní odborné práce můžeme čerpat do naší další spolupráce, a to mezi všemi subjekty restorativní praxe.  

Mgr. Tereza Řeháková, Křehká šance II