Napsali o nás

Zapojení Akademie VS ČR do Týdne restorativní justice

Publikováno: 14.12.2018

Akademie Vězeňské služby ČR se letos poprvé zapojila do akce „Restorative Justice Week“ (Týden restorativní justice), která se koná pod záštitou Evropského fóra pro restorativní justici. Kromě většiny evropských zemí tyto dny probíhaly také např. v Kanadě a Tibetu.

Díky nabídce a následné spolupráci Mgr. Tesarčíkové, realizátorky aktivity v rámci projektu Probační a mediační služby Křehká šance II „Rozvoj restorativní praxe“, byla ve vstupní hale instalována výstava na téma „Výpovědi osob zasažených trestným činem“. Výstavu zhlédli v době od 19. listopadu do 3. prosince 2018 studenti všech kurzů základní odborné přípravy i specializačních kurzů probíhajících v Akademii. Mohli si ji prohlédnout také zdejší zaměstnanci, všichni návštěvníci a také odborní zaměstnanci věznic, jež přijali pozvání a zúčastnili se dne 28. listopadu semináře na téma „Restorativní nebo retributivní justice?“

Součástí výstavy byl text objasňující teoretická východiska restorativního konceptu justice a popis činností a kompetencí Probační a mediační služby. Stěžejními exponáty však byly autentické písemné výpovědi a kresby pachatelů trestné činnosti (konkrétních odsouzených z českých věznic) a jejich blízkých, dále lidí poškozených trestným činem a dalších zainteresovaných osob, kterých se trestný čin nebo jeho následky dotkly.

Výstava poukázala na to, že trestný čin je konflikt, který je třeba řešit v souladu se skutečnými potřebami a za aktivní účasti všech dotčených osob. Jen tak může dojít ke smysluplné náhradě škody i nápravě celé situace. Zkušenosti i potřeby osob dotčených trestným činem jsou velmi různé a je třeba jim naslouchat a brát je vážně. Cílem výstavy bylo vyvolat diskuzi k problematice dopadů trestné činnosti. O splnění tohoto cíle nejlépe svědčí zanechaný písemný vzkaz jednoho z návštěvníků: „Důležitá osobní angažovanost a osobní prožitek obětí. Velice vypovídající a dobrý ke konfrontaci s pachatelem“.

Dne 28. listopadu 2018 během celého dne probíhal v prostorách Akademie seminář na poněkud kontroverzní téma „Restorativní nebo retributivní justice?“ V dopoledních hodinách se jej zúčastnilo více než 100 příslušníků VS ČR z celé České republiky, jež se toho času připravují na výkon služby v kurzech základní odborné přípravy. Od 11 hodin následoval seminář pro občanské zaměstnance VS ČR, jehož se kromě studentů kurzu základní odborné přípravy zúčastnili také pozvaní vychovatelé a odborní zaměstnanci z několika věznic regionu.

Přednášející restorativní pracovnice z Probační a mediační služby Mgr. Tesarčíková a Mgr. Řeháková dokázaly vést se zaměstnanci dialog a objasnit jim kromě poslání a cílů PMS také důležitost integrace pachatele trestného činu do společnosti tím, že odsouzení přijmou odpovědnost za svůj čin a následně respektují pravidla společnosti (zákony). Posluchači porozuměli důležitosti participace poškozeného na procesu vlastního odškodnění, obnovení jeho pocitu bezpečí a důvěry ve spravedlnost. Přednášející vysvětlily také souvislost efektivního řešení následků trestné činnosti a práce s riziky s ochranou společnosti.

Po zhlédnutí zajímavé prezentace o historii restorativních přístupů, jež sahá až do roku 1305, kdy byl instalován nejstarší doložený smírčí kříž, se účastníci dozvěděli podrobnosti o aktivním zapojení oběti i pachatele při řešení následků způsobených trestným činem v naší minulosti. Lépe tak porozuměli důležitosti převzetí odpovědnosti za spáchaný trestný čin pachatelem, možnostem a významu nápravy škody a narovnání, omluvy či setkání s obětí. Dozvěděli se, že restorativní justice podporuje obnovu původního stavu před spácháním trestného činu a opětovné nastolení rovnováhy ve společnosti, v níž trestný čin narušil mezilidské vztahy.

Přednášející také informovaly o konkrétních akcích jedné z klíčových aktivit projektu Křehká šance II – Rozvoj restorativní praxe, jež v souladu s Koncepcí českého vězeňství do roku 2025 směřuje k prohloubení spolupráce mezi VS ČR a PMS a podpoře aktivit, které se zaměřují na ošetření rizik souvisejících s bezpečným podmíněným propuštěním pachatele trestné činnosti na svobodu.

Občanští zaměstnanci VS ČR se v odpoledních hodinách na semináři navíc seznámili s velmi zajímavou autentickou ukázkou dlouholeté restorativní praxe realizované v několika věznicích personální agenturou DP WORK s. r. o. a neziskovou organizací Volonté CZECH o. p. s. Dozvěděli se podrobnosti o komplexní přípravě odsouzených na propuštění z VTOS, jež zahrnuje výběr cílové skupiny, andragogickou diagnostiku a pracovní poradenství, školení obecných znalostí pro zvýšení úspěšnosti na trhu práce, rekvalifikační kurzy, aktivní dluhové poradenství, doprovázení odsouzených ihned po jejich propuštění z věznice, ubytování a pomoc při kontaktech s úřady, vyhledání vhodného pracovního místa, pokračování dluhového poradenství a podporu při udržení zaměstnání a případném řešení životních situací. Přednášející Ing. Maťátková a Mgr. Salivar hovořili nejenom o úspěších, ale také o velmi obtížném propojování penitenciární a postpenitenciární péče, o překážkách, potížích a hledání individuálního řešení pro odsouzené tak, aby v prvních dnech a měsících neselhali, nezačali znovu páchat trestnou činnost, ale aby se s pomocí a podporou odborníků a díky zajištěnému zaměstnání a ubytování dokázali postavit na vlastní nohy a žít řádným životem v souladu se zákonem. Přítomní byli seznámeni s konkrétními statistickými údaji a vynaloženými prostředky, jež se týkaly nedávno ukončeného projektu.

O zájmu a aktivním přístupu účastníků semináře svědčí řada dotazů, podnětů, ale v některých případech i vyslovení nesouhlasu a sdílení osobní špatné zkušenosti s pachateli trestné činnosti s ostatními účastníky semináře. Téma velmi vhodně doplnilo výuku nejenom v předmětu Penologie a Penitenciaristika, ale koncept restorativní justice úzce souvisí i s dalšími vyučovanými předměty. Dozvuky semináře učitelé odborných předmětů zaznamenali ještě v následujících vyučovacích hodinách, kdy pokračovala v některých třídách odborná diskuze.Zpracovala: kpt. Mgr. Dagmar Roztočilová

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty